Del 9 Den förste och den siste i GT och NT

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

YHWH

Jes. 41:4 Vem har planerat och utfört detta? Det är han som från begynnelsen kallade fram människors släkten. Jag, HERREN, är den förste och den siste. Jag är denne Gud. SFB98.

Jes. 43:10-11 Ni är mina vittnen, säger HERREN, och min tjänare, som jag har utvalt, för att ni skall känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad, efter mig skall ingen komma. Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare. SFB98.

Jes. 44:6 Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud. Vem är som jag? Låt honom ta till orda, ja, lägga fram för mig vad som har hänt alltsedan jag insatte det gamla folket, och vad som skall komma, ja, låt dem berätta vad som kommer att ske. Frukta inte och var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns det någon Gud förutom mig? Nej, det finns ingen annan klippa, jag vet ingen. SFB98.

Jes. 48:12 Hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Jag är Denne. Jag är den förste och jag är också den siste. SFB98.

YHWH är den förste och den siste i GT. Men…

Vad säger NT?

Upp. 1:8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, säger Herren, han som är och som var och som ska komma, den Allsmäktige. SRB16.

Upp. 1:17-18 Och när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa till mig: Var inte rädd! Jag är den först och den siste och den levande. Och jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Amen. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden. SRB16.

Upp. 2:8 Skriv också till församlingens ängel i Smyrna: Detta säger den förste och den siste, han som var död men som lever. SRB16.

Upp. 3:14 Skriv också till ängeln för laodiceernas församling: Detta säger Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse. SRB16.

Upp. 21:6 Och han sa till mig: Det har skett. Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt och för intet ge ur källan med livets vatten. SRB16.

Upp. 22:13 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, den förste och den siste. SRB16.

YHWH är Fader, Son och Helig Ande

Upp. 1:4 Johannes till de sju församlingarna i Asien: Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som ska komma, och från de sju andarna som är inför hans tron. SRB16.

Upp. 22:21 Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Amen. SRB16.

I den första önskar Johannes att den Allsmäktiges nåd skulle vara med församlingen och i det siste kapitlet säger han att Herren Jesu nåd skulle vara med dem. Den enda slutsats jag kan dra är att den Allsmäktige och Jesus är ett.

Konungen i GT

2 Mos.15:18 HERREN skall regera alltid och för evigt. SFB98.

1 Sam.12:12 Men när ni såg Nahas, ammoniternas kung, komma emot er, sade ni till mig: Nej, en kung måste regera över oss. Och ändå är det HERREN, er Gud, som är er konung. SFB98.

1 Krön. 16:31 Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Bland hednafolken skall man säga: HERREN är Konung! SFB98.

Ps. 5:3 Hör mig när jag ropar om hjälp, du min Konung och min Gud, ty till dig ber jag. SFB98.

Ps. 10:16 HERREN är Konung alltid och för evigt, hednafolken utrotas ur hans land. SFB98.

Ps. 24:7-10 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid. Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung. Sela. SFB98.

Ps. 29:10 HERREN satt på sin tron när syndafloden kom, HERREN tronar som konung för evigt. SFB98.

Ps. 44:5 Det är du som är min konung, o Gud. Ge befallning om Jakobs frälsning. SFB98.

Ps. 47:3 Ty HERREN, den Högste, är fruktansvärd, en stor konung över hela jorden. SFB98.

Ps. 47:7–9 Lovsjung Gud, lovsjung! Lovsjung vår konung, lovsjung! Ty Gud är konung över hela jorden, lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hednafolken, Gud sitter på sin heliga tron. SFB98.

Ps. 8-9a Ty Gud är konung över hela jorden; lovsjungen honom med en sång. Gud är nu konung över hedningarna, Gud har satt sig på sin heliga tron. 1917

Ps. 48:3 Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad. SFB98.

Ps. 74:12 Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden. SFB98.

Ps. 95:3 Ty HERREN är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. SFB98.

Ps. 145:1 En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. SFB98.

Jes. 8:21 De skall dra igenom landet, hårt ansatta och hungrande. Och när de hungrar skall de brista ut i raseri och förbanna sin kung och sin Gud. De skall vända blicken uppåt och de skall se ner på jorden. SFB98.

Jes. 24:23 Då skall månen blygas och solen skämmas, ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet. SFB98.

Jes. 33:22 Ty HERREN är vår domare. HERREN är vår lagstiftare. HERREN är vår konung. Han är den som frälsar oss. SFB98.

Jes. 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: ”Din Gud är konung!” SFB98.

Sak. 9:9 Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. SFB98.

Sak. 14:9 HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett. SFB98.

Sak. 14:16-17 Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, skall inget regn komma över dem. SFB98.

Mal. 1:14 Förbannad är den som handlar svekfullt, den som i sin hjord har ett djur av hankön, men ändå, när han gör ett löfte, offrar åt HERREN det som är vanställt. Ty jag är en stor Konung, säger HERREN Sebaot, och mitt namn är fruktat bland hednafolken. SFB98.

Konungen i NT

Matt. 2:2 …och sa: Var är judarnas nyfödde Konung? Vi har nämligen sett hans stjärna i östern och har kommit för att tillbe honom? SRB16.

Matt. 21:5 Säg till dottern Sion: Se, din Konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna och på ett föl, en arbetsåsnas föl. SRB16.

Matt. 27:11 Och Jesus stod inför landshövdingen. Och landshövdingen frågade honom och sa: Är du judarnas Konung? Då sa Jesus till honom: Du sa det. SRB16.

Matt. 27:29 …och flätade en krona av törnen och satte den på hans huvud, och i hans högra hand satte de ett rör och de böjde knä för honom och hånade honom och sa: Var hälsad judarnas Konung! SRB16.

Matt. 27:37 Och över hans huvud satte de anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: Denne är Jesus, judarnas Konung. SRB16.

Matt. 27:42 Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Om han är Israels Konung, så mån han nu stiga ner från korset, så ska vi tro honom. SRB16.

Mark. 15:2 Och Pilatus frågade honom: Är du judarnas Konung? Då svarade han och sa till honom: Du säger det. SRB16.

Mark. 15:9 Men Pilatus svarade dem och sa: Vill ni att jag ska frige judarnas Konung åt er? SRB16.

Mark. 15:18 Sedan började de hälsa honom: Var hälsad, judarnas Konung! SRB16.

Mark. 15:26 Och det han var anklagad för var skrivet ovanför honom: Judarnas Konung. SRB16.

Luk. 23:2 Och de började anklaga honom och sa: Vi har funnit att denne förleder folket och förbjuder att ge kejsaren skatt, säger att han själv är Kristus, en Konung. SRB16.

Luk. 23:37-38 …och sa: Är du judarnas Konung, så hjälp dig själv. Och en överskrift var också uppsatt över honom, skriven med grekiska, latin och hebreiska bokstäver: Denne är judarnas Konung. SRB16.

Joh. 1:49 Natanael svarade och sa till honom: Rabbi, du är Guds Son, du är Israels Konung. SRB16.

Joh. 12:12-13 Nästa dag, när mycket folk som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom och ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Israels Konung. SRB16.

Joh. 12:15 Frukta inte, du dotter Sion. Se, din Konung kommer, ridande på ett åsneföl. SRB16.

Joh. 18:37 Då sa Pilatus till honom: Så är du då en Konung? Jesus svarade: Du säger att jag är en Konung. Till det är jag född, och till det har jag kommit i världen, för att jag skulle vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen hör min röst. SRB16.

Joh. 18:39 Men det är sed hos er att jag vid påsken friger någon åt er. Vill ni då, att jag ska frige judarnas Konung åt er? SRB16.

Joh. 19:2-3 Och soldaterna flätade samman en krona av törnen och satte den på hans huvud och klädde på honom en purpurfärgad mantel, och sa: Leve judarnas Konung! Och de gav honom örfilar. SRB16.

Joh. 19:14 Och det var påskens tillredelsedag, och omkring sjätte timmen. Han sa till judarna: Se, er Konung! SRB16.

Joh. 19:19 Men Pilatus skrev också en överskrift och satte upp den på korset. Och där stod skrivet: Jesus från Nasaret, judarnas Konung. SRB16.

Joh. 19:21 Då sa judarnas överstepräster till Pilatus: Skriv inte: Judarnas Konung, utan att han har sagt: Jag är judarnas Konung. SRB16.

Apg. 17:7 …och Jason har tagit emot dem. De handlar alla tvärtemot kejsarens påbud och säger att det är en annan som är konung, en Jesus. SRB16.

Upp. 11:15 Och den sjunde ängeln blåste i sin basun, och då hördes i himlen starka röster som sa: Denna världens riken tillhör nu vår Herre och hans Smorde och han ska regera i evigheternas evigheter. SRB16.

Upp. 11:17 …och sa: Vi tackar dig, Herre, Allsmäktige Gud, du som är och som var och som ska komma, för att du har tagit din stora makt i besittning och har regerat. SRB16.

Upp. 15:3 Och de sjöng Moses, Guds tjänares, sång och Lammet sång, och sa: Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, den Allsmäktiges. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du de heligas Konung. SRB16.

Upp. 19:6 Och jag hörde liksom ett brus av en stor skara och liksom dånet av väldiga vatten och liksom mullret av starkt åskdunder, som sa: Halleluja! För Herren Gud, den Allsmäktige, regerar. SRB16.

Fadern och Sonen är ett i Uppenbarelseboken

Samtidigt som vi ser en av personerna i gudomen som framträdande, ser vi också att de jobbar tillsammans.

Upp. 20:6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster, och de ska regera med honom i tusen år. SRB16.

Först står det ”Guds och Kristi präster”, två stycken, sen skall de få regera med honom, det blir plötsligt bara en person.

Upp. 21:10 Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den stora staden, det heliga Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud. SRB16.

Men sitter inte Gud på tronen? Jodå.

Upp. 21:3 Och jag hörde en stark röst från himlen säga: Se, Guds tabernakel är bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Guds själv ska vara med dem och vara deras Gud. SRB16.

Nu talar Gud från tronen om sig själv igen.

Upp. 21:5 Och han som satt på tronen, sa: Se, jag gör allting nytt. Och han sa till mig: Skriv, för dessa ord är sanna och trovärdiga. SRB16.

Vem gör allting nytt?

Jes. 65:15-17 Ni skall överlämna ert namn åt mina utvalda till att användas som en förbannelse, och Herren HERREN skall döda dig. Men åt sina tjänare skall han ge ett annat namn. Den som då välsignar sig i landet skall välsigna sig vid Sanningens Gud, och den som avlägger ed i landet ska svärja vid Sanningens Gud. Ty de förra bedrövelserna är då glömda och dolda för mina ögon. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. SFB98.

Det är alltså Herren Gud som sitter på tronen, och det är Herren Gud som gör allting nytt enligt både Jesaja och Uppenbarelseboken. För att bestyrka detta vill jag att du skall veta vem den Sannfärdige Guden är. Jesaja säger att YHWH är den Sannfärdige Guden och Johannes säger i sitt första brev att det är Jesus. Och Uppenbarelseboken säger att det är Jesus som är den Helige och Sannfärdige.

Upp. 3:7 Skriv också till församlingens ängel i Filadelfia: Detta säger den Helige, den Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen stänger, han som stänger så att ingen öppnar. SRB16.

1 Joh. 5:20 Och vi vet att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan känna den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den Sanne Guden och det eviga livet. SRB16.

Här talar Johannes utifrån Jesaja 65:16 och pekar på Kristus Jesus som den Sanne Guden.

Fotnot till 1917 års översättning.

”Uttrycket Amen är hämtat från Jes. 65:16 där det ord, som i den Svenska översättningen återges med ’den Sannfärdige’ i den hebreiska grundtexten är Amen”.

Illustrerat Bibellexicon säger följande:

”I Upp 3:14 kallas Kristus själv för Amen det Trovärdige och Sannfärdige vittnet och i Jes. 65:16 kallas Gud för Amen’s Gud i vår bibel översatt ’den Sannfärdige Guden’”.

Upp. 21:6 Och han (han som satt på tronen) sa till mig: Det har skett. Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt och för intet ge ur källan med livets vatten. SRB16.

Det samma fick den samariska kvinna höra av Jesus i Joh. 4:14

Joh. 4:14 Men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Utan det vatten som jag ger honom ska i honom bli en källa med vatten som väller fram till evigt liv. SRB16.

Gud och Jesus säger samma sak och båda säger de att det är de som ger av det vattnet. Är Jesus Gud eller är han inte? Låt oss läsa vidare.

Upp. 21:7 Den som segrar ska ärva allt detta, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. SRB16.

Ja, Jesus är Gud, Sonen.

Upp. 22:1 Och han (ängeln) visade mig en ren flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. SRB16.

Upp. 22:3-4 Och ingen förbannelse ska finnas mer, utan Guds och Lammets tron ska vara i den och hans tjänare ska tjäna honom. Och de ska se hans ansikte och hans namn ska vara på deras pannor. SRB16.

”Guds och Lammets tron”, ”Hans tjänare”, ”Tjäna honom”, ”Skall se hans ansikte”, ”Hans namn skall stå i deras pannor”. Vem talas det om här? Upp. 3:12 ”Min Guds namn, … Namnet på min Guds stad…Så och mitt eget nya namn”.

Upp. 21:23 Och staden behöver inte sol eller måne, för att skina i den, för Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är Lammet. SRB16.

Vi har sett att Jesus kommer vara världen ljust bokstavligt.

Joh. 8:12 Sedan talade Jesus till dem på nytt och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ska ha livets ljus. SRB16.

Men om vi läser i kapitel 22 vers 5 är det ju Herren Gud som skall lysa där.

Upp. 22:5 Och ingen natt ska vara där och de behöver ingen lampa, inte heller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera i evigheternas evigheter. SRB16.

Lammet är alltså Herren Gud i enlighet med Joh. 1:1-5 och Fil. 2:5-11.

Vem är denna ängel som talar med Johannes?

Upp. 22:6 Och han sa till mig: Dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, de heliga profeternas Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. SRB16.

Är denna ängel Jesus Kristus som Jehovas Vittnen påstår? Det står i kontrast till vers 6 som tydligt och klart säger Herren, de heliga profeternas Gud.

Upp. 22:7 Se, jag kommer snart. Salig är de som håller profetians ord i denna bok. SRB16.

Om bara läser ytligt ser det faktiskt ut som att ängeln och Jesus är samma person, eftersom ängeln säger Se jag kommer snart. Men här behöver vi som vanligt förstå text i sin kontext, och inte dra slutsatser baserat på en enda otydlig vers. Fast det kan vara svårt att peka på vem som gav detta uttalandet så kan jag tänka mig det Johannes hör en hög röst tala från tronen och jag tror att denna syn som Johannes hade var så överväldigande och stärk att han trodde det var Jesus som talade till honom.

Upp. 22:8-9 Och jag, Johannes, är den som såg och hörde detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på den ängel som visat mig detta. Men han sa till mig: Se till att du inte gör det! För jag är medtjänare till dig och till dina bröder, profeterna, och till dem som håller orden i denna bok. Tillbe Gud. SRB16.

Ängeln tillrättavisade Johannes. Inte skall du tillbe mig. Det var en mäktig ängel han såg, men det inte Gud. Ängeln frambar Guds ord och möjligtvis profeterade i Herrens namn. Efter sin tillrättavisning fortsatte ängeln tala.

Upp. 22:10 + 11 Och han sa till mig: Försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. Den som gör orätt han fortsätter att göra orätt, och den som är oren han fortsätter att vara oren. Och den som är rättfärdig han fortsätter att vara rättfärdig och den som är helig han fortsätter att vara helig. SRB16.

Upp. 22:12 Och se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. SRB16.

Upp. 22:13 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, den förste och den siste. SRB16.

Upp. 22:16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om detta i församlingarna. Jag är Davids rot och ättling, och den klara morgonstjärnan. SRB16.

Ängeln vittnade om Jesus. Låt oss spåra upp vem denna ängel var.

Upp. 21:9 Och till mig kom en av de sju änglarna som hade de sju skålarna fulla med de sju sista plågorna, och han talade med mig och sa: Kom hit, så ska jag visa dig bruden, Lammets hustru. SRB16.

Upp. 21:10 Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den stora staden, det heliga Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud. SRB16.

Upp. 21:15 Och han som talade med mig hade ett vassrör av guld, för att mäta staden och dess portar och dess mur. SRB16.

Upp. 21:17 Han mätte också dess mur, 144 alnar efter människors mått, som är en ängels. SRB16.

Upp. 22:1 Och han visade mig en ren flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. SRB16.

Upp. 22:6 Och han sa till mig: Dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, de heliga profeternas Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. SRB16.

Upp. 22:10 Och han sa till mig: Försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. SRB16.

Den ängel som talade med Johannes var Jesu tjänare.

Upp. 22:16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om detta i församlingarna. Jag är Davids rot och ättling, och den klara morgonstjärnan. SRB16.

Hebr. 1:6 Och vidare, när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom. SRB16.

Vem skall komma?

Upp. 1:4 …Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som ska komma… SRB16.

Upp. 1:7 Se, han kommer med skyarna och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. SRB16.

Upp. 1:8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, säger Herren, han som är och som var och som ska komma, den Allsmäktige. SRB16.

Upp. 3:11 Se, jag kommer snart. Håll fast vid det du har, så att ingen tar din krona. SRB16.

Jag kommer snart. Vem? 3:7 Den Helige och den Sanne!

Upp. 4:8 Och de fyra varelserna hade vardera sex vingar runt omkring och de hade fullt med ögon på insidan. Och dag och natt säger de utan uppehåll: Helig, Helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige. SRB16.

Upp. 16:15 Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och de får se hans skam. SRB16.

Se jag kommer såsom en tjuv 1 Tess 5:2.

Upp. 22:7 Se, jag kommer snart. Salig är den som håller profetians ord i denna bok. SRB16.

Upp. 22:12 Och se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. SRB16.

Upp. 22:20 Han som betygar detta säger: Ja, jag kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus! SRB16.

Vem kommer? Jesus Kristus är den som kommer: Upp. 22:20 Amen. Ja, kom Herre Jesus!

Halleluja, jag gör som Johannes. Jag väntar på Jesus. Den som har detta hopp till honom renar sig och det aktar jag göra, liksom han är ren, ska jag vara ren.

Ändens tid – vad händer?

Nu skall vi titta på Herrens återkomst ur en annan synvinkel. Det skall komma en tid då Herren, med sina mångtusen heliga skall återkomma till jorden. Redan i GT profeterades det om HERRENS återkomst, och syftar på YHWH. Vi skall studera ett kapitel från Sakarja 14, men först vill jag visa en viktig detalj från Jesu himmelsfärd.

Apg. 1:11 Och de sa: Ni galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som heter Oljeberget, som ligger nära Jerusalem, en sabbatsdags resa därifrån. SRB16.

Ängeln sade att Jesus skulle stå med sina fötter på Oljeberget precis som de hade sett honom göra innan han for iväg till himlen. Men innan Jesus kan komma tillbaka skall mycket hinna hända. En stor vedermöda vars like aldrig har funnits, skall komma. Det skall bli krig etc.

Joel 2:31-32 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar. SFB98.

Denna dag beskrivs på olika ställen i GT

Jes. 13:9-10 Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk, och månens ljus lyser inte. SFB98.

Joel 2:31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. SFB98.

Joel 3:14-15 Det är skaror på skaror i Domens dal, ty HERRENS dag är nära i Domens dal. Solen och månen förmörkas, och stjärnorna mister sitt sken. SFB98.

Vad säger NT?

Mark. 13:24-26 men i de dagarna efter den vedermödan ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken, och himlens stjärnor ska falla ner och himlens krafter ska skakas. Och då ska de få se Människosonen komma i skyarna med stor makt och härlighet. SRB16.

Matt. 24:29-30 Men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas, och månen ska inte ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himlen, och himlarnas krafter ska skakas. Och då ska Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar ska då jämra sig. Och de ska få se Människosonen komma på himlens skyar med makt och stor härlighet. SRB16.

Luk. 21:25-27 Och tecken ska ske i solen och i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska ge upp andan av skräck och väntan på det som ska komma över världen. För himlarnas krafter ska skakas. Och då ska de få se Människosonen komma i en molnsky med makt och stor härlighet. SRB16.

Apg. 2:19-21 Jag ska låta under ske uppe på himlen och tecken nere på jorden: blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker, och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och synliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. SRB16.

Upp. 6:12-17 Och jag såg när han bröt det sjätte sigillet, och se, det blev en stor jordbävning, och solen blev svart som en sorgdräkt, och månen blev som blod. Och himlens stjärnor föll ner till jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna fikon, när det skakas av en kraftig vind. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sina platser. Och kungarna på jorden och stormännen och de rika och befälhavarna och de mäktiga, och alla slavar och alla fria gömde sig i hålor och i bergsklyftor, och sa till bergen och klipporna: Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. För hans vredes stora dag har kommit och vem kan då består? SRB16.

I ljuset av dessa bibelord är det som vi ska läsa Sakarja.

Sak. 14:1-4 Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halv staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. Sedan ska HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dala genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. SFB98.

Sak. 14:6 Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas. SFB98.

Nu har vi gått genom NT och sett på de ställen som talar om Herrens tillkommelse. Det är HERRENS dag som kommer, den store och fruktansvärda. Gemensam nämnare är att en vedermöda skall komma innan den dagen. HERREN skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, som ligger öster om Jerusalem. Det är nödvändigt för förståelsen, att läsa alla bibelställen om HERRENS tillkommelse, och utifrån det se vem som skall komma tillbaka. Vi ser en klar och tydlig profetia om Herren Jesu tillkommelse. Det är HERREN SEBAOT, JESUS KRISTUS som kommer.

Jehovas vittnen försöker på alla sätt och vis att bortförklara de verser som talar om Kristi gudomlighet. Men eftersom Gud, den evige, som ser allt och vet allt, och visste att det skulle uppstå en organisation som skulle förneka Jesus, har han lagt ned ett pussel. Genom bön och studier kan vi få bilden att stämma.

Ps. 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga. SFB98.

5 Mos. 29:29 Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag. SFB98.

Utan den Helige Ande kan vi inte förstå någonting i Bibeln. Men han vill uppenbara Bibeln för oss, eftersom han är visdomens och uppenbarelsens Ande. Gud vill att vi skall ha kunskap om honom. (1 Tim.2:4) Därför kan Paulus be att Jesu Kristi Gud och Fader må ge oss en visdomens och uppenbarelsens Ande till kunskap om Gud. Vi som är Guds folk har fått den äran att utforska Guds hemligheter. Jesu blod har gjort oss till konungar och präster åt Gud. Upp. 1:6

Ords. 25:2 Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. SFB98.

Vi har blivit smord med den Helige Ande, vi ett folk med stor förståelse av vad Gud har gjort och vad Gud vill göra och vad han kan göra. Men allt vi vet, vet vi p.g.a. att vi är ett tempel åt den Helige Ande. Jehovas vittnen tror inte vi kan vara tempel åt den Helige Ande. Rom. 8:9 säger att Men om någon inte har Kristi Ande så tillhör han inte honom. Eftersom de inte bekänner Jesus som Herren, kan de inte tillhöra honom.

Rom. 10:9 För om du men din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväck honom från de döda, ska du blir frälst. SRB16.

Det räcker inte bara med att tro, att Gud har uppväckt honom från de döda, vi måste också i tro vända om till Gud, och bekänna Jesus som Herren. Där har Jehovas vittnen ett problem. De har stoppad in det hebreiska ordet YHWH i den grekiska skriften. Alla de ställen det står Theos, har de satt in Jehova fast det finns citat ur GT som syftar på Jesus som HERREN. Dessa ställen har de inte satt in Jehova därför att det skulle bevisa att Jesus är Gud.

2 Petr. 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare, som smyger in förödande falska läror. De till och med förnekar Herren, som har friköpt dem, och drar över sig själva plötsligt fördärv. SRB16.

Men kanske Jehovas vittnen har rätt? Det står ju att …honom har Gud gjort både till Herre och till Kristus i Apg. 2:36. Ja, men Herren lade ju av sig sin egen gudomshärlighet för att ta på sig en människogestalt. Där Adam missade målet med sitt liv, där skulle Jesus visa vägen. Han blev gjord ringare än änglar, han ödmjukade sig och blev lydig intill döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting, och därför fick han det namn som är över alla andra namn. Om du frågar ett Jehovas vittne vilket namn som är det högsta namn, får du till svar JEHOVA. Här kommer ett citat från Nya världens översättning, Jehovas Vittnens Bibel. Lägg märke till att YHWH är hebreiska och används i GT. Det är ett stort fel att använda YHWH i NT, då den är skriven på grekiska. Det grekiska ordet för Gud är Theos och logiskt sett borde Jehovas Vittnen heta Theos Vittnen. YHWH översatt HERREN har betydelsen Jag Är. Om Jehovas Vittnen varit konsekventa i sin översättning av ordet Gud då borde de ha använt det hebreiska ordet Elohim (Gud) eller Hashem (Namnet).

Jak. 1:12 Lycklig ar den man som fortsätter att hålla ut då han provas, ty när ha har blivit godkänd, skall han få livets krona, som Jehova har lovat dem som fortsätter att älska honom. NVÖ

Så Jehovas Vittnens text borde vara så här:

Jak. 1:12 Lycklig är den man som fortsätter att hålla ut då han prövas, ty när han har blivit godkänd, skall han få livets krona, som Elohim har lovat dem som fortsätter att älska honom.

Det namn har han fått tillbaka efter sin tid som människa, efter att ha fullgjort allt.

Joh. 17:5 Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. SRB16.

Läser vi Filipperbrevet 2:7 ser vi ordet utgav som har en ordagrant betydelse: uttömde.

Fil. 2:7 …utan utgav/uttömde sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. SRB16.

Han tömde sig själv på sin gudomshärlighet och blev en människa precis som vi. Den härligheten han hade hos Fadern fick han tillbaka efter sin död och i sin uppståndelse. Detta är ett makalöst mirakel vi läser men inte kan se med så stor tydlighet. Han överlämnade sig fullständigt i Faderns hand och hans ledning. Han förtröstade fullkomligt på Fadern.

Hebr. 5:7 …som under sin tid här i köttet med höga rop och tårar frambar böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden. Och han blev bönhörd för sin gudsfruktans skull. SRB16.

Ps. 80:18 Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig. SFB98.

Han återfick sin härlighet som han hade innan och han har fått det namnet som är över alla andra namn, för att alla knän skall böja sig i Jesu namn. När vi bekänner att Jesus är Herren ärar vi Fadern. Om vi inte bekänner att Jesus är Herren ärar vi alltså inte Fadern. Fil. 2:5-11.

Ett annat problem Jehovas Vittnen har är 1 Joh. 5:11-12 Och detta är vittnesbördet: att Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

Nu är min fråga. Finns det någon människa, som är värdig att bli kallad YHWH? Kan en människa ta det namnet helt utan vidare? Var det p.g.a. sina gärningar Jesus fick det namnet, YHWH? Nej, ingen människa kan upphöja sig själv till Gud utan att bli straffad, ej heller kan någon annan skapelse upphöja sig själv. Satan gjorde ett försök, men vi vet hur det gick.

Jes. 14:12-16 Jag vill göra mig lik den Högste.

Det var efter att ha utfört allt som Jesus, efter att ha renat sig från synderna, satte sig på Majestätets högra sida. Hebr.1:3. Fadern återinsatte honom som Gud, med orden ”Du är min son, jag har idag fött dig”. Hebr.1:5

Jehovas vittnen förnekar Kristi gudom. De säger att han var en gud istället för Gud. De översätter Joh. 1:1 så här:

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var en gud. NVÖ

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

4 reaktioner på ”Del 9 Den förste och den siste i GT och NT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s