Del 4 Kristus den store Guden!

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

YHWH

Ps. 102:25 Jag sade: Min Gud (Elohim), tag inte bort mig mitt i livet, dina år varar från släkte till släkte. SFB98.

Ps. 102:28 Men du är densamme och dina år har inget slut. SFB98.

Hebr. 1:8-9 Men till Sonen säger han: Gud, din tron varar från evighet till evighet, ditt rikes spira är rättvisans spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina följeslagare. SRB16.

Ps. 102:26 För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk. SFB98.

Hebr. 1:10 Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. SRB16.

Ps. 102:27-28 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad, du skall förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. Men du är densamme och dina år har inget slut. SFB98.

Hebr. 1:11-12 De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad. Och som en mantel ska du rulla ihop dem och de ska förvandlas. Men du är densamme och dina år har inget slut. SRB16.

Jes. 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. SFB98.

Luk. 2:11 För i dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, och han är Kristus, Herren. SRB16.

Hos. 1:7 Men över Juda hus skall jag förbarma mig och jag skall frälsa dem genom HERREN, deras Gud. Men jag skall inte frälsa dem genom båge och svärd eller krig och inte genom hästar och ryttare. SFB98.

Tit. 2:13 …och vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet. SRB16.

Ps. 113:5 Vem är som HERREN, vår Gud, han som tronar så högt. SFB98.

Rom. 9:5 Dem tillhör också fäderna, och från dem kom Kristus efter köttet. Han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen. SRB16.

Jer. 10:10 Men HERREN är den sanne Guden, han är den levande Guden, den evige Konungen. För hans vrede bävar jorden, och folken kan inte uthärda hans förbittring. SFB98.

1 Joh. 5:20 Och vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi kan känna den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den Sanne Guden och det eviga livet. SRB16.

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. SRB16.

Pred.12:14 Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont. SFB98.

1 Kor. 4:5 Döm därför inte förrän tid är, tills Herren kommer, som både ska låta det som är fördolt i mörkret komma i ljuset och uppenbara hjärtats uppsåt. Då ska var och en få sitt beröm av Gud. SRB16.

2 Kor. 5:10 För vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort under sitt jordiska liv, vare sig det är gott eller ont. SRB16.

2 Tim. 4:1 Därför uppmanar jag dig inför Gud och Herren Jesus Kristus, som ska döma levande och döda vid hans uppenbarelse och hans rike: SRB16.

Jes. 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel. SFB98.

Matt. 1:22-23 Och allt detta hände för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten, som sa: Se, jungfrun ska bli havande och föda en Son, och de ska ge honom namnet Emmanuel, vilket betyder: Gud med oss. SRB16.

Ps. 145:1 En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. SFB98.

Ps. 136:3 Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet. SFB98.

Jes. 43:15 Jag är HERREN, er Helige, Israels skapare, er konung. SFB98.

Sak. 14:9 HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett. SFB98.

Sak. 14:17 Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, skall inget regn komma över dem. SFB98.

Mal. 1:14 Förbannad är den som handlar svekfullt, den som i sin hjord har ett djur av hankön, men ändå, när han gör ett löfte, offrar åt HERREN det som är vanställt. Ty jag är en stor Konung, säger HERREN Sebaot, och mitt namn är fruktat bland hednafolken. SFB98.

Upp. 1:5 …och från Jesus Kristus, det trogna vittnet, den förstfödde från de döda och fursten över jordens kungar. Honom som har älskat oss och renat oss från våra synder med sitt blod. SRB16.

Upp. 17:14 De ska strida mot Lammet men Lammet ska besegra dem, eftersom han är herrarnas Herre och Konungars Konung och de som är med honom är de kallade, utvalda och trogna. SRB16.

Upp. 19:13 Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod och hans namn är Guds ord. SRB16.

Skaparen

Jes. 43:15 Jag är HERREN, er Helige, Israels skapare, er konung. SFB98.

Det är HERREN som har skapat himlarna och jorden.

Jes. 44:24 Så säger HERREN, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, HERREN, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden Vem var med mig? SFB98.

Jes. 45:12 Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Det är mina händer som har spänt ut himlen, och hela dess här har jag givit befallning. SFB98.

Jes. 45:18 Ty så säger HERREN, han som har skapat himlen, han som ensam är Gud, som har format jorden och gjort den. Han som har berett den har inte skapat den till att vara öde utan format den till att bebos: Jag är HERREN, och det finns ingen annan. SFB98.

Av Honom, Till Honom, Genom Honom

De verser som följer används, såväl om Jesus som om Fadern.

Rom. 11:36 För av honom och genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. SRB16.

1 Kor. 8:6 …för oss finns det ändå bara en Gud, Fadern, av vilken allting är och till vilken vi är, och en enda Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi är. SRB16.

Kol. 1:16 För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. SRB16.

Hebr. 1:2 I dessa sista dagar har han talat till oss genom Sonen, som han har satt till arvinge över allt. Genom honom har han också skapat universum. SRB16.

Joh. 1:3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. SRB16.

Vår berömmelse

Jer. 9:24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN. SFB98.

1 Kor. 1:30-31 Men genom honom är i i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud och rättfärdighet och helgelse och befrielse, för att som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig i Herren. SRB16.

2 Kor. 10:17 Men den som berömmer sig ska berömma sig i Herren. SRB16.

Gal. 6:14 Men för min del vill jag aldrig någonsin berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. SRB16.

Lär känna Herren

Jer. 31:34 Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: ”Lär känna HERREN!” Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg. SFB98.

Hebr. 8:11 Då ska ingen längre lära sin nästa eller sin broder och säga: Lär känna Herren, eftersom alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste. SRB16.

Hebr. 7:14 För det är uppenbart att vår Herre har trätt fram från Juda stam, men till den stammen har inte Mose sagt något om prästadöme. SRB16.

Fil. 3:10 …för att lära känna honom och hans uppståndelses kraft och bli delaktig i hans lidanden, i det att jag blir lik honom i hans död. SRB16.

Skuggbilden

Lagen, som beskriver Gud och hans natur, var en skuggbild, medan Kolosserbrevet säger att Kristus är verkligheten själv. Det finns inget fel på lagen. Lagen beskriver Guds fullkomliga vilja för människan. Ingen människa kunde fullgöra lagen. Lagen kallades för fördömelsen ämbete, lagen dömde människan. Hon såg sin ofullkomlighet genom att lagen beskrev allt som var rätt och heligt och gott.

Rom. 7:12 Alltså är lagen visserligen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott. SRB16.

Gud beskrivs som helig, rättfärdig och god. [Jesus sade till den rike ynglingen: Varför kallar du mig god, bara Gud är god?]

Rom. 7:14 För vi vet att lagen är andlig, men jag är köttslig, såld under synden. SRB16.

Jesus säger i Joh. 4:24: ”Gud är Ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” SRB16.

Lagen är alltså ett fullkomligt uttryck för Gud och hans vilja. Lagen talar om hur Gud skulle ha handlat i alla situationer. Lagen kallas för skuggbilden och Kristus är verkligheten själv.

Herrens tuktan

Upp. 3:19 Alla dem jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Så var därför ivrig och omvänd dig. SRB16.

Uppenbarelseboken visar oss att det är Jesus som talar.

Upp. 3:14 Skriv också till ängeln för laodiceernas församling: Detta säger Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse. SRB16.

Om vi går till GT för att se vilket ord som används där, finner vi namnet YHWH. Lyssna nu på vad Job säger:

Job. 5:17 Se, salig är den människa som Gud agar, förkasta inte den Allsmäktiges tuktan. SFB98.

Ordspråksboken säger samma sak.

Ords.3:11 Min son, förakta inte HERRENS fostran, förarga dig inte över hans tuktan. Ty den HERREN älskar tuktar han liksom en far den son som han har kär. SFB98.

Herrens vila – Sabbatsåret, Herrens jubelår

Jesus har gjort allting klart för oss.

Hebr. 4:10 För den som har kommit in i hans vila, han har också fått vila från sina verk, såsom Gud från sina. SRB16.

I GT talas det om sabbaten, den sjunde dagen, då Israels folk skulle vila.

1 Mos.2:2-3 På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. SFB98.

Det talas också om det sjunde året, sabbats-året, då landet skulle vila. Sedan talas det om jubelåret, som kom varje 49:de år. Israel skulle räkna sju årsveckor, vilket är sju gånger sju år, tillsammans fyrtionio år. Det femtionde året skulle helgas och landets invånare fick upp leva frihet från fångenskap, de återfick sina ägodelar, sina landområden och boskap. Deras skulder blev annullerade. Med andra ord, ett jubelår. Det innebar personlig och ekonomisk frihet och fullständig vila för jord, boskap och människor.

”Jubelåret blev en förebild på den messiansk-eskatologiska tiden i profetian, således Jes. 61:1-2”. Citat ur Illustrerat Bibellexicon, band 4, s. 88. [Citat ursprungligen ur 1917]

Jes. 61:1 Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, SFB98.

Jesus sa, efter att ha läst dessa ord: Idag har dessa skriftens ord fullbordats inför era öron.

”Härmed vill Jesus ha sagt, att det eskatologiska jubelåret har börjat, i och med hans kommande och att han följaktligen är Messias”. Citat ur Illustrerat Bibellexicon.

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

3 reaktioner på ”Del 4 Kristus den store Guden!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s