Del 5 Människosonen

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

YHWH

Ps. 146:3 Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. SFB98.

Jesus är Människosonen med stort M, men han är inte bara det fullkomliga uttrycket för en människa, han är också manifestationen av Gud på jorden. Var Jesus bara en Människoson, skulle jag inte kunna lita på honom, men Guds Ord säger att:

2 Tim. 2:13 Om vi är trolösa, så blir han ändå trofast. Han kan inte förneka sig själv. SRB16.

Eftersom människosläktet var gjort till ett med synden och att en fullkomlig människa var det som kunde lösa syndaskulden, var Jesu fullkomlighet ett uttryck för hans Fader. Han var fullständigt ren allt vad han gjorde och allt vad han sade. Han var den ende som kunde lösa människan från synden. Han var fullkomligt trofast. Och fullkomligt god.

Människan Jesus Kristus

1 Tim. 2:5 För det är en Gud, och en Medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus. SRB16.

Se, säger Unitarianen, även Paulus säger att Jesus bara är en människa. Versen ovan används som bevis för Unitarismen, Anti-Trinitarianismen, och då självklart också Jehovas Vittnen. Men vi kan inte selektivt plocka ut vilka verser vi ska tro på och förkasta andra. Vi måste alltid ha allt som sägs om Jesus i tankarna när vi gör vår tolkning. Och i fyra delar har jag nu lagt fram bevis på att Jesus är Gud.

Så hur förklarar vi versen? Paulus och alla apostlarna bekämpade sin tids gnosticism, och i det här fallet var det doketismen han syftade på. Doketismen förklaras så här:

I kristendomens historia är doketism (från Koinē-grekiskan: δοκεῖν/δόκησις dokeĩn ”att verka”, dókēsis ”uppenbarelse, fantom”) den heterodoxa läran att Jesu företeelse och historiska existens, och framför allt Jesu mänskliga form, var bara sken utan någon sann verklighet. I stort sett tas det som tron att Jesus bara verkade vara människa och att hans mänskliga form var en illusion.

Ordet Δοκηταί Dokētaí (”illusionister”) som syftar på tidiga grupper som förnekade Jesu mänsklighet, förekom först i ett brev av biskop Serapion av Antiochia (197–203), som upptäckte läran i Petrusevangeliet under en pastoral besök till en kristen gemenskap som använde den i Rhosus, och fördömde den senare som en förfalskning. Det verkar ha uppstått på grund av teologiska påståenden om innebörden, bildlig eller bokstavlig, av en mening från Johannesevangeliet: ”Ordet blev kött”. [WikiPedia]

Och samtidigt pekade Paulus på Jesu mänskliga natur för att nå judarna för enligt dem måste Messias vara en människa. Versen är djup och innehåller så mycket mer än ett påstående att Jesus ”bara” var en människa. Paulus framhäver att det bara finns en medlare mellan Gud och människor, och det är inte helgon eller änglar, utan Herren Jesus Kristus, Han som utförde försoningsverket. Och Paulus framhäver genom att säga Människan Jesus Kristus att Frälsaren var en fysisk människa av kött och blod. Och på grund av att Han var fullkomlig i sin gärning har Han redan förtjänat svar på sina böner för oss, d.v.s. på grund av Hans verk kan nu vi komma inför nådens tron och Hans tjänst i förbön är till fördel för både judar och hedningar, för alla som frivilligt vill kan komma in till nådens tron på den här Vägen, fram till en förlåtande Gud, och söka försoning med Honom. Det finns bara en medlare mellan Gud och människor, inte en för kungar och en annan för slaven. Alla är på samma nivå inför Gud.

Ellicotts Kommentarer säger:

Människan Kristus Jesus.—St. Paulus talar med särskild betoning om ”den enda Medlaren mellan Gud och människan” som ”Människan Kristus Jesus”, utan tvekan som vill göra Herrens sanna mänsklighet framträdande. Det är också en tyst vederläggning av de doketiska villfarelsen hos några av de falska lärarna, vars läror Timoteus skulle akta sig för. Dessa skulle ha övertygat människor om att Kristus Jesus som spikades på korset inte var någon människa, utan bara ett fantom.

Kristi mänskliga natur nämns också speciellt eftersom han i detta tillstånd utförde sitt ämbete som medlare. I uttalandet i nästa vers finner vi ytterligare ett skäl till Paulus anspelning här på det faktum att Medlaren är en människa. Messias måste ha tagit på sig den mänskliga naturen innan han kunde ha lidit den döden som var allas lösen. Återigen lyfts medlarens mänskliga natur fram för att visa att medlingsämbetet sträckte sig över hela mänskligheten – en storslagen tanke, uttryckt i följande ord – ”som gav sig själv till lösen i allas ställe.”

Bensons Kommentarer säger:

Människan Kristus Jesus – Därför ska alla människor vända sig till denna Medlare. Genom att förklara att den enda Medlaren är människan Jesus Kristus, antydde St. Paulus att hans medling grundades i den försoning som han gjorde för våra synder i den mänskliga naturen. Därför är Kristi förbön för oss helt annorlunda än vår förbön för varandra: han går i förbön som att ha förtjänat det han ber om oss. Medan vi går i förbön för våra bröder, bara för att uttrycka vår goda vilja mot dem. Vi, fördärvade och skyldiga syndare, kunde inte glädja oss över att det finns en Gud, om det inte också fanns en Medlare; en som står mellan Gud och människor, för att försona människan med Gud, och för att genomföra hela vår frälsningsaffär. Detta utesluter alla andra medlare, såsom helgon och änglar, som papisterna satte upp och avgudadyrkar som sådana: precis som hedningarna förr i tiden satte upp många medlare för att freda sina överlägsna gudar.

Människan Jesus Kristus kommer att vara en människa i all evighet och han skäms inte över att vara det. och genom att Han kom i en människas gestalt kunde han besegra den onde och göra honom maktlös för den som är i Kristus. Hans lidande är till vår fördel på alla sätt. Vi förstår att Gud själv har vandrat i våra skor och Han vet hur vi känner det i varje situation och vi kan nu få hjälp, var och en av oss, för våra personliga svårigheter därför att Han är barmhärtig mot oss.

Hebr. 2:11 För både den som helgar och de som blir helgade är alla från en, därför skäms han inte för att kalla dem bröder. SRB16.

Hebr. 2:14 Eftersom nu barnen är delaktiga av kött och blod, blev också han på liknande sätt delaktig av detsamma, för att han genom sin död skulle göra honom maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. SRB16.

Hebr. 2:16-18 För han tar ju inte sig an änglar, utan Abrahams säd tar han sig an. Därför måste han i allt bli lik bröderna, för att han skulle vara barmhärtig och en trogen överstepräst inför Gud för att försona folkets synder. För därigenom att han blev plågad och frestad, kan han hjälpa dem som frestas. SRB16.

Att han är en människa är ett faktum. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. (Hebr.13:8) Han kommer aldrig att göra sig av med sin kropp. Såren i händerna och märkena på kroppen kommer alltid finnas där. Visst är det stort? Gud lade av sin gudomshärlighet, för att bli som en av oss. Han som skapade världen och allt som finns, blev som sin skapelse och led med oss.

Tänk dig, du har ett barn som rymmer. Han förstör sitt liv och änder upp i rännstenen, fullständigt utslagen. En slav under droger, ett hopplöst fall. Han är omöjlig att nå in till och litar inte på någon, och vet inte ens att det han gör är fel. Vad skulle du göra? Jag tror du skulle leta rätt på ditt barn och vinna hans förtroende, genom kärlek. Du skulle visa honom att finns ett annat liv. Sen behöver du göra det möjligt för honom att leva det livet, genom att befria honom, ge honom nya kläder och lära honom att leva det nya livet. Allt detta tar tid och kräver uppoffringar. Du måste leva tillsammans med honom dygnet runt. Eftersom han bor på gatan, måste du bo på gatan. Du kan inte ha dina finaste kläder eller dina guldsmycken på dig. Det skulle bara stöta bort honom. Om du levde ett lyxliv och hade allt du behövde, skulle skillnaden vara som himmel och helvete. Det offer man fick ge blir då otroligt stort.

Allt detta har Gud gjort. Vi var utslagna och vilse. Vi led under begäret att synda, det fanns inget botemedel. Vi var fattiga och hungriga. Därför kom Gud i helt vanliga ”kläder” och bodde ibland oss. Han skaffade undan det som låg oss i vägen, nämligen synden. Vi får lära känna honom, vi får se hans trofasthet dagligen. Vi är som den förlorade sonen som kom hem igen. Gud är i sanning god.

Gud är Gud, jämt och för alltid. Jesus har alltid varit Gud. Men han har inte alltid varit människa. Det fanns en specifik tidpunkt i världens historia då Gud blev människa. Jesus blev en människa först i Marias mage. Men han slutade inte vara Gud, därför att Gud kan inte bara sluta existera, han kan inte bara upplösas i tomma intet. Fadern och Sonen och den Helige Ande, har alltid funnits sida vid sida. David profeterade om Jesu korsfästelse i Ps. 22:11 och han säger: Du är min Gud alltifrån min moders liv. Det var först Fadern blev Sonens Gud, för då blev Sonen människa. Men Fadern har alltid varit Sonens Fader.

På flera olika ställen i bibeln ser vi att de talar om Jesu yttre gestalt. t.ex. Rom. 8:3 – syndigt kötts liknelse.

Rom. 8:3 För det som var omöjligt för lagen, därför att den var svag genom köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i köttet. SRB16.

Till det yttre var Jesus som en helt vanlig människa, Davids säd efter köttet.

Rom. 1:1-3 Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att predika Guds evangelium, vilket han förut har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna, om hans Son som är född av Davids säd efter köttet. SRB16.

Rom. 9:5 Dem tillhör också fäderna, och från dem kom Kristus efter köttet. Han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen. SRB16.

Jesus i en tjänares gestalt.

Fil. 2:7 …utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. SRB16.

Alla dessa verser talar om en sida av Kristus, den mänskliga sidan. Men det finns också den gudomliga sidan i varje vers. I alla dessa verser finns dualitet.

 • Rom. 8:3 Guds Son/syndigt kötts gestalt.
 • Rom. 1:3 Guds Son/såsom människa.
 • Rom. 9:5 Kristus kommen efter köttet/Gud, högtlovad i evighet, Amen.
 • Fil. 2:6-7 Jämlikhet med Gud/utvärtes måtto vara såsom en människa.

Samma sak ser vi i Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. SRB16.

Likaså v18 Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde Sonen, som är vid Faderns bröst, han har förklarat honom.

Messias, Davids son

Jesus visste att fariséerna inte trodde på honom, och flera gånger försökte de snärja honom. De betvivlade hans gudomlighet och ifrågasatte allt han sade om sig själv. Han sade vid flera tillfällen att han var Messias, men de trodde ändå inte. Vid ett tillfälle ställde Jesus en fråga som förbryllade fariséerna.

Matt. 22:41-45 Medan fariséerna var samlade, frågade Jesus dem och sa: Vad anser ni om Kristus? Vems Son är han? De sa till honom: Davids. Han sa till dem: Hur kan då David i Anden kalla honom Herre och säga: Herren sa till min Herre: Sätt dig på min högra sida, till dess jag lägger dina fiender åt dig till en fotpall? Om nu David kallar honom Herre, hur kan han då vara hans son?SRB16.

Jag frågar också: Hur kan Jesus vara Davids Son och samtidigt vara hans Herre? Det talas nämligen om Guds Sons tvåfaldige natur. 100% människa och 100% Gud. Han var den fullkomlige människan.

Kol. 2:9 För i honom bor Gudomens hela fullhet kroppsligen. SRB16.

Ingen verkade ha den uppenbarelsen om att Jesus var Gud, utom lärjungarna. Paulus säger i Rom. 1:4 …och som med kraft är bevisad vara Guds Son enligt helighetens Ande, genom uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus, vår Herre. Man behöver inte bevisa något som aldrig har blivit ifrågasatt. Uppståndelsen var beviset på att han var Guds Son. Alltså var det innan han dog och uppstod som det kunde bestridas. Han var den ende i sitt slag, han var Guds enfödde – monogenés . Inte förrän efter sin uppståndelse blev han Guds förstfödde – prōtotokos.

Jesus i Hebreerbrevet

Vem av änglarna har någonsin kallat Gud för Fader? Ingen ängel i bibeln.

Det är stor skillnad på Sonen och änglarna. Hebreerbrevet talar om Sonen som är förmer än änglarna. Kap 1-2 är egentligen allt som behövs för att visa vem Jesus är men tyvärr är sanningens motståndare ofta indoktrinerade i falsk lära, de är förblindade och kan inte se enkla saker som de är.

Hebr. 1:1-3 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. I dessa sista dagar har han talat till oss genom Sonen, som han har satt till arvinge över allt. Genom honom har han också skapat universum. Han är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och bär allt med sitt mäktiga ord. Sedan han genom sig själv renat oss från våra synder har han satt sig på Majestätets högra sida i höjden. SRB16.

Hebreerbrevets författare tänker nog Jesu liknelse om vingårdsarbetarna, när han skriver under inspiration av den Helige Ande. Vi läser den i Luk. 20:9-19 och specifikt då vers 13 Då sade vingårdens herre: Vad skall jag göra? Jo, jag vill sända min älskade son. Honom skall de väl ha respekt för. Men när vingårdsarbetarna fick se honom, överlade de med varandra och sade: Här har vi arvtagaren! Låt oss döda honom, så får vi arvet. Och det var i samband med denna liknelse Jesus sa ”Vad menas då med detta ord i Skriften: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Var och en som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder.” (Luk. 20:17)

Jesus är förmer än profeterna. Han är arvingen och den genom vilken Gud har skapat allting. Jesus är Faderns härlighets återsken, han bär allt med sin makts ord. I verserna ovan ser vi även här Jesu dubbla natur, Sonen, som han har satt till arvinge över allt talar om Jesus som Människosonen som övervann världen, och Genom honom har han också skapat universum talar om Sonen av evighet och Skaparen av allt som finns, vilket inkluderar änglar och andemakter.

Ingen av de gamla profeterna och heller inga änglar har satt sig på majestätets högra sida, där Jesus idag sitter. Det finns dock en fallen ängel som så gärna vill ta Guds plats, och honom känner vi väl till.

Jesus så mycket större än alla

[Introduktion till Hebreerbrevet]

Hebr. 1:4-14 Han är mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras.. för till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller vidare: Jag ska vara hans Fader, och han ska vara min Son? Och vidare, när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom. Och om änglarna säger han: Han gör sina änglar till andar och sina tjänare till eldslågor. Men till Sonen säger han: Gud, din tron varar från evighet till evighet, ditt rikes spira är rättvisans spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina följeslagare. Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad. Och som en mantel ska du rulla ihop dem och de ska förvandlas. Men du är densamme och dina år har inget slut. Men till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender som en fotpall för dina fötter? Är de inte allesammans tjänsteandar, utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? SRB16.

Han är så mycket större än änglarna. Ingen av änglarna har någonsin fått höra dessa ord; du är min Son, eller jag har idag fött dig och inte heller jag skall vara hans Fader och han skall vara min Son. Änglarna skall tillbe Sonen. Gud kallar änglarna för sina tjänare, men Sonen kallar han Gud och Herre. Fadern bekräftar att det är Gud, Sonen som har skapat allting. Fadern har aldrig sagt till en ängel: Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender, dig till en fotapall. Det är Davids Herre han talar till och inte en ängel som har blivit upphöjt.

Bara en parentes med tanke på betydelsen av namnet David och kopplingen till Jesus. David betyder min älskade, och varje gång jag läser om Davids son översätts det automatiskt för mig till Min Älskade Son. Och de synoptiska evangelierna beskriver alla två tillfällen där Gud Faderns röst lyder från himlen och säger: Denne är min Son, den Älskade, en gång vid Hans dop och en gång vid Hans Förklaring.

Ps. 110:1 En psalm av David. HERREN sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. SFB98.

Men det står ju YHWH sade till Adonaj i grundtexten, då måste det väl vara skillnad? Ja med det är fortfarande Davids Herre, vi vet att David inte tillbad främmande gudar.

Kol. 1:16 För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. SRB16.

Det är Jesus som har skapat allt och allt är skapat till honom. Men var inte Jesus bara ett redskap genom vilken Gud har skapat allting, som Jehovas Vittnen säger? Rom. 10:9 säger att Jesus är Herren och Jesaja säger så här:

Jes. 44:24 Så säger HERREN, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, HERREN, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden Vem var med mig? SFB98.

HERREN säger: Jag behöver inget redskap, utan jag har gjort allt själv.

Medlaren Kristus

Gal. 3:20 Men medlaren är inte medlare bara för en, men Gud är en. SRB16.

Låt oss se vem det är som har instiftat den nya förbundet.

Jer. 31:31 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. SFB98.

Det är HERREN själv som har instiftat den nya förbundet. Nu frågar jag: Vem dog på korset? Jesus såklart. Fil. 2:5-8. Låt oss nu läsa några verser i Hebreerbrevet.

Hebr. 9:15 Och på grund av detta är han medlare för det nya förbundet, för att de som är kallade kan få löftet om det eviga arvet, sedan han dött för att friköpa dem från överträdelserna under det förstaförbundet. För där ett testamentet finns, är det ju nödvändigt att han som skrev det är död, för ett testamente blir giltigt först genom döden, eftersom det inte träder i kraft så länge den som upprättade det lever. SRB16.

Vem har gjort testamentet/förbundet? HERREN. Vem dog på korset? Jesus. Det stämmer bra med Rom. 10:9 som säger att Jesus är Herren.

Jesus är Gud – Joh. 1:1-3+18, Jesus är människa – Fil. 2:5-8, Jesus är medlaren – Gal 3:20 + 1 Tim. 2:5.

Jesus skapade allt för att sen återköpa allt med sitt dyrbara blod.

Kol. 1:17-18 Och han är före allting, och allt består genom honom. Och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. SRB16.

Vi tillhör honom i dubbel förstånd. Han har både skapat oss och friköpt oss.

Apg. 20:28 Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. SRB16.

Apg. 20:28 Ge akt på er själva i och på hela den hjord inom vilken den heliga anden har satt er till tillsyningsman, till att vara herdar for Guds församling, som han har förvärvat med blodet av sin egen Son. NVÖ1

Apg. 17:24 Gud som har gjort världen och allt som är i den, han som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är gjorda med händer. SRB16.

Apg. 17:26 Och han har av ett blod gjort alla folkslag för att de ska bo över hela jordens yta. Och han har fastställt deras bestämda tider och de gränser inom vilka de ska bo. SRB16.

Apg. 17:28 För i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era skalder har sagt: För vi är också av hans släkt. SRB16.

Gud har skapat allt.

Vem är Jesus?

Han är Ordet. Han är Gud. Han är livet. Han är vägen. Han är människornas ljus. Joh. 1:1+4

1 Joh. 1:1 Det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon, det som vi har skådat och våra händer rörde vid – det gäller Livets Ord. SRB16.

1 Joh. 1:5 Och detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och i honom finns inte något mörker. SRB16.

Se vilket stort offer:

 • Jes. 9:6 Han är Gud av evighet
 • Fil. 2:5-11 Han avlade sig sin härlighet
 • Luk. 2:11 Han blev lik en människa
 • Jes. 53:3-5 Han tog våra synder, sjukdomar och vårt straff
 • 1 Kor. 15:43 Han dog, och uppstod i härlighet
 • Hebr. 13:8 Han kommer i evighet att vara både Människoson och Guds Son
 • Hebr. 2:11 Han är stolt över att kalla oss sina bröder

Är det som Jehovas Vittnen säger, att för att kunna frälsa oss fick Gud ge lika för lika? Nej! En syndare kan inte friköpa en syndare. Endast en människa behövdes för att föra in synden, eftersom alla har syndat och kommit i avsaknad av härligheten från Gud behövde en som var fullkomlig och utan synd dö i vårt ställe. Men nu är synden större och mera utbrett än då.

Rom. 5:12-21 Därför heter det så: Genom en människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. För synden var i världen innan lagen kom men synden tillräknas inte där det inte finns någon lag. Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat i likhet med Adams överträdelse, vilken är en förebild på honom som skulle komma. Men det är inte så med den fria gåvan som med synden. För om de många dog genom en endas synd så har mycket mer Guds nåd och gåva genom nåd rikligen överflödat till de många, genom en enda människa, Jesus Kristus. Och med gåvan är det inte såsom då en enda syndade, för domen kom genom en enda till fördömelse, men gåvan av nåd är för mångas synder som leder till rättfärdiggörelse. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, så ska mycket mer de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva, regera i liv genom en enda, Jesus Kristus. Alltså, såsom fördömelse kom över alla människor genom en endas fall, så kom också rättfärdiggörelse till liv över alla människor genom en endas rättfärdighet. För liksom genom en människas olydnad de många blev syndare, så ska också genom den endes lydnad de många bli rättfärdiga. Men dessutom kom lagen inför att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, för att, liksom synden regerade i kraft av döden, så ska också nöden regera genom rättfärdighet till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. SRB16.

Ännu mycket mer Guds nåd… blivit på ett överflödande sätt… genom denne ene som syndade… nådegåvan kom till följd av mångas fall…. där synden blev större där överflödade nåden ännu mycket mer. Vilket oerhört stort pris Jesus betalade för att rädda oss. Men genom vad han gjorde, har han avväpnat satan fullständigt.

Kol 2:13-15 Och ni, som var döda i era synder och i ert oomskurna kött, har han gjort levande med honom, i och med att han förlät alla era synder och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset. Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att han öppet triumferade över dem genom honom. SRB16.

Adam är av jorden, medan Jesus är av himlen. Adam blev danad av stoft från jorden. En människa blir till av ett ägg från en kvinna och sädescell från mannen. Jesus blev till av ett ägg från en kvinna och ett ord från Gud.

 • 1 Petr. 1:23 Guds ord är Guds säd
 • Luk. 3:23 Davids son genom Maria
 • Luk. 1:35 Guds Son genom den Helige Ande

Jesus är både människa och Gud

 • Hebr. 4:15 Fullkomlig människa
 • 1 Joh. 5:20 Fullkomlig Gud

Är Jesus bara en ängel?

Jehovas vittnen säger att Jesus är ärkeängeln Mikael, en furste och med det använder de Daniels bok som bevis.

Dan. 10:13 Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämste furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar. SFB98.

De grundar detta på Jes. 9:6, där Messias kallas fridsfurste. Men samma bibelvers kallar Messias underbar i råd, väldig Gud och evig Fader. Inte talar väl denna vers om ärkeängeln Mikael?

Jes. 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en Son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. SFB98.

Men Jehovas Vittnen vill inte läsa och förstå Hebreerbrevets innehåll som förklarar att det inte var under änglar Gud la den tillkommande världen.

Hebr. 2:5 För det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. SRB16.

Gud gör skillnad på änglarna och Sonen. Gud säger till och med att alla Guds änglar skall tillbe honom. Men bibeln säger ju: Du skall icke frukta/tillbe andra gudar (Dom. 6:10) och HERREN din Gud skall du frukta/tillbe (2 Kung 23:35) och honom allena skall du tjäna (2 Mos. 23:13, 5 Mos. 6:13).

Fadern går ännu längre när han talar om Sonen.

Hebr. 1:8-9 Men till Sonen säger han: Gud, din tron varar från evighet till evighet, ditt rikes spira är rättvisans spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina följeslagare. SRB16.

Guds uttalande blir mer och mer fantastiska. Detta är Faderns vittnesbörd om Sonen:

Hebr. 1:10-12 Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad. Och som en mantel ska du rulla ihop dem och de ska förvandlas. Men du är densamme och dina år har inget slut. SRB16.

Men då säger Jehovas Vittnen så här i sin tidning Bör man tro på treenighetsläran? på sidan 14.

Citat: Jesus fortsätter att säga att han i egenskap av ’visheten’ (Ords. 8) i sin förmänskliga tillvaro var vid hans sida, en mästerlig yrkesman. I överensstämmelse med denna roll, som mästerlig yrkesman, sägs det om Jesus i Kol 1:16(NT81) att ’i honom’ (genom honom, Today’s English Version) skapades allt i himlen och på jorden”.Citat slut.

Ords. 22:29 Ser du en man som är skicklig i sin syssla – han får träda i kungars tjänst och behöver inte tjäna vanliga människor. SFB98.

Denna mästerliga yrkesman skulle alltså tjäna Konungen. Men vem är Konungen?

Jes. 43:15 Jag är HERREN, er Helige, Israels skapare, er konung. SFB98.

Upp. 17:14 De ska strida mot Lammet men Lammet ska besegra dem, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung och de som är med honom är de kallade, utvalda och trogna. SRB16.

Jesus kan inte vara denna mästerlige yrkesmannen som Jehovas Vittnen säger att han är, då han inte kan vara en tjänare åt sig själv.

Fåren och Getterna

Hes. 34:10 Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem. SFB98.

Gud lovade Israel att själv döma dem som gjorde det onda och skipa rättvisa. Jag vill påvisa det självklara i den vers vi har framför oss, genom att visa vem som är fullbordan av dessa ord.

Matt. 25:31 Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla heliga änglar med honom, då ska han sitta på sin härlighets tron. Och inför honom ska alla folk församlas, och han ska skilja dem, den ene från den andre, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. SRB16.

Jesus talar om sig själv som den som sitter på tronen. Han är Människosonen som skall döma levande och döda, och vem var det som skulle döma mellan fåren och getterna? Jo, Herren, HERREN.

Fotnoter

1 Nya världens översättning – Jehovas Vittnens översättning.

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

3 reaktioner på ”Del 5 Människosonen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s