Del 6 JHWH

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

YHWH

YHWH talar om YHWH

I 2 Mos. 34:7 gjorde jag en upptäckt. Jag såg att YHWH talade om sig själv i andra person.

2 Mos. 31:17 Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn, ty på sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men på sjunde dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, skrivna med Guds finger.

Moses gick upp på berget Sinai för att tala med HERREN. Men det verkade vara onödigt eftersom HERREN brukade komma till uppenbarelse tältet. Det var YHWH Sonen som brukade komma till uppenbarelsetältet och för att tala med Fadern fick Moses gå upp på berget. I vers 11 läser vi:

2 Mos. 33:11 Och HERREN talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men hans tjänare Josua, Nuns son, som var en ung man, lämnade inte tältet.

YHWH Sonen kom till uppenbarelsetältet i en molnstod. De två talade med varandra. Engelska Bibeln säger att HERREN talade med Moses som en man talar med en vän.

2 Mos. 34:5-9 Då steg HERREN ner i molnskyn och ställde sig där nära intill honom och ropade ut HERRENS namn. Och HERREN gick förbi honom där han stod och ropade: ”HERREN! HERREN! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet.” Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. Han sade: ”Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, så må Herren gå mitt ibland oss, fastän det är ett hårdnackat folk, och förlåt oss vår synd och skuld och gör oss till din arvedel.” SFB98.

Det är lätt att missa en detalj om vi läser ytligt. Vem åkallade HERREN? Var det Moses? Nej HERREN. Sen gick HERREN förbi honom.

Namnet YHWH

Gud säger i GT att alla knän ska böja sig för honom.

Jes. 45:22-23 Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed. SFB98.

Paulus citerar Jesaja i Filipperbrevet.

Fil. 2:9-11 …för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. SRB16.

Om nu Gud Fadern har gett Jesus det namn som är över alla andra namn, namnet YHWH – HERREN, borde då inte Jehovas Vittnen böja sig för Guds rådslut?

Fil. 2:9 Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn. SRB16.

Joh. 17:6 Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du gav mig från världen. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit ditt ord. SRB16.

Joh. 17:11-12 Nu är jag inte längre i världen, men dessa är i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara genom ditt namn dem som du har gett mig, för att de ska vara ett, såsom vi är. Medan jag var hos dem i världen, bevarade jag dem i ditt namn, de som du har gett mig. Jag bevarade dem, och ingen av dem gick förlorad utom fördärvets son, för att Skriften skulle uppfyllas. SRB16.

Joh. 17:26 Och jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. SRB16.

Namnet Jesus

Guds sju förbundsnamn i GT visade vem han var och vad han vill göra. Gud uppenbarade sig själv vid flera olika tillfällen under olika namn.

Han är:

 1. YHWH Shammah – HERREN allestädes närvarande – Hes. 48:35
 2. YHWH Jireh – HERREN vår försörjare – 1 Mos. 22:14
 3. YHWH Nissi – HERREN vårt banér – 2 Mos. 17:8-15
 4. YHWH Shalom – HERREN vår frid – Dom. 6:24
 5. YHWH Roah – HERREN vår herde – Ps. 23:1
 6. YHWH Tsidkenu – HERREN vår rättfärdighet – Jer. 23:6
 7. YHWH Rapha -HERREN vår läkare – 2 Mos. 15:26

I Jesus förenades dessa sju namn till ett. Namnet är inte bara en symbol, utan namnet visar ens natur. Han är inte bara HERREN vår läkare, han är läkaren som hatar sjukdomar och avskyr att hans skapelse skall vara sjuk. Namnet beskriver vem han är. Han är LÄKAREN.

Dessa namn visar oss vem Jesus är, vad han vill, och vad han kan göra.

 1. Han är HERREN den allestädes närvarande – Hebr. 4:13
 2. Han är HERREN vår försörjare – Luk. 9:12-17
 3. Han är HERREN vårt banér – 2 Kor. 2:14
 4. Han är HERREN vår frid – Ef. 2:14
 5. Han är HERREN vår Herde – 1 Petr. 2:25
 6. Han är HERREN vår rättfärdighet – 1 Kor. 1:30
 7. Han är HERREN vår läkare – Matt. 8:16-17

Kristus är nämligen fullheten av Gud.

Kol. 2:9 För i honom bor Gudomens hela fullhet kroppsligen. SRB16.

I Kristus bor Gud med all sin härlighet. Tänk dig att du blir bjuden på en fin middag, då skulle du klä dig i fina kläder, eller om du skall gå till jobbet skulle du klä dig i arbetskläder. Så var det för Gud, när han skulle komma till (i) världen, behövde han vara iklädd kött och blod. Du skulle fortfarande vara samma person, även om du bytte kläder.

Jesus är YHWH

Apg. 2:21 Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. SRB16.

Joel 2:32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS (YHWH) namn skall bli frälst. SFB98.

Det är helt tydligt att det namn som frälsningen finns i är YHWH. Lukas som har skrivit Apostlagärningarna har översatt en GT profetia så att vi ser vem han talar om, och det är Jesus.

Apg. 4:12 Det finns ingen frälsning hos någon annan. För det finns inget annat namn under himlen, som är givet bland människor, genom vilket vi kan bli frälsta. SRB16.

Det namnet Jesus, är det enda namn som kan frälsa. Om NT:s författare översätter YHWH med KYRIOS, ändrar det inte Guds suveräna natur. Han är fortfarande Gud – YHWH. Hebreerbrevets författare citerar från GT:

Hebr. 8:10 För detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus efter dessa dagar, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan, och jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. SRB16.

Jer. 31:33 Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.

I NT används Kyrios för YHWH, och Theos istället för Elohim. Jesus är Kyrios, medan Fadern är Theos. Om nu Jesus inte blir kallad Theos, vilket han är, så blir han inte mindre Gud. Fadern blir inte kallad Kyrios, men det betyder inte att han inte är Herre.

En del tänker så här: Fadern är Gud, men det är inte Jesus och den helige Ande. Jesus är Herre, men det är inte Fadern och den helige Ande. Vilket då den logiska slutsatsen enligt detta resonemanget blir att Den helige Ande är helig, men inte Jesus och Fadern. Nej! Fader, Son och Helig Ande är Gud!

Du kanske säger: Jesus är inte Gud, utan Guds Son. Då måste vi börja med orden ”Guds Son”. Vad betyder det att vara Guds Son? Om vi säger son av Gud ser vi lite tydligare vad som menas. Det betyder att vara av Gud. En del blandar termen Guds Son med Människosonen och tror att det betyder samma sak, men varför säger Johannes i;

1 Joh. 4:15 Var och en som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han i Gud. SRB16.

Det är väldigt viktigt att bekänna att Jesus är Guds Son, därför att det betyder att du har förstått Guds hemlighet. Bara genom den Helige Andes uppenbarelse kan du bli frälst. Därför säger Johannes så här:

1 Joh. 5:5 Vem är den som besegrar världen, utom den som tror att Jesus är Guds Son? SRB16.

Han är Guds Son avlad genom den Helige Ande.

Matt. 16:13-20 När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar och sa: Vem säger folket att jag, Människosonen, är? Då svarade de: Några säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller en av profeterna. Han sa till dem: Men vem säger ni att jag är? Då svarade Simon Petrus och sa: Du är Kristus, den levande Gudens Son. Jesus svarade och sa till honom: Salig är du,, Simon, Jonas son. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlarna. Och jag säger dig, att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska inte segra över henne. Och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlarna, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlarna. Sedan befallde han sina lärjungar att inte tala om för någon att han var Jesus Kristus. SRB16.

Johannes Döparen, Natanael, den blinde mannen och Marta bekände att Jesus var Guds Son.

Joh. 1:34 Och jag har sett och har vittnat att han är Guds Son. SRB16.

Joh. 1:49 Natanael svarade och sa till honom: Rabbi, du är Guds Son, du är Israels Konung. SRB16.

Joh. 9:35 Jesus hörde att de hade kastat ut honom, och när han fann honom, sa han till honom: Tror du på Guds Son? SRB16.

Joh. 11:27 Hon sa till honom: Ja, Herre, jag tror att du är Kristus, Guds Son, som skulle komma i världen. SRB16.

Alla dessa bekände Jesus som Guds Son. Varför står det inte att den som bekänner att Jesus är Människosonen, blir frälst eller förblir i Gud? Att Jesus var Människoson var ingen hemlighet. Det kunde vem som helst se. Däremot var det en hemlighet att Jesus var Guds Son.

Joh. 6:29 Jesus svarade och sa till dem: Detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. SRB16.

Ingen människa kunde vetat detta utan ett ingripande av Gud.

Matt. 16:17 Salig är du,, Simon, Jonas son. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlarna. SRB16.

1 Tim. 3:16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna11, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härlighet. SRB16.

Och erkänd stor är gudaktighetens hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet (Ps. 80:18, Joh. 1:14), rättfärdigad i Anden (Rom. 1:4), sedd av änglar (Apg. 1:3, 1 Kor. 15:1-9), predikad bland hedningarna (Jes. 42:6, 49:6, Luk. 2:32), trodd i världen (Jes. 65:1-3) och upptagen i härligheten (Ps. 30:4, 68:19, 80:18, 86:13, Mark. 16:19, Luk. 24:51, Apg. 1:9-11). Och erkänd stor är gudaktighetens hemlighet;Han som blev uppenbarad i köttet (Ps. 80:18, Joh. 1:14)

Ps.8:4-7 När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till HERRE över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter. SFB98.

Ps. 80:18 Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig. SFB98.

Dan. 7:13 I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom.SFB98.

Dan. 10:16 Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sade till honom som stod framför mig: ”Min herre, genom synen har stor ångest gripit tag i mig, och jag har inte någon kraft kvar.

Joh. 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. SRB16.

Fil. 2:5-11 Var så till sinnes som också Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. SRB16.

Rättfärdigad i Anden (Rom. 1:4, 1 Petr. 3:18)

Rom. 1:4 …om hans Son som är född av Davids säd efter köttet, och som med kraft är bevisad vara Guds Son enligt helighetens Ande, genom uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus, vår Herre. SRB16.

1 Petr. 3:18 För också Kristus led en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, för att han skulle föra oss till Gud, visserligen dödad till köttet, men levandegjord i Anden. SRB16.

Sedd av änglarna – angélois – sändebud – Malaki ( Apg. 1:3, 1 Kor. 15:1-9)

Apg. 1:3 För dem hade han också efter sitt lidande, genom många säkra bevis visat sig levande, då han lät sig ses av dem i fyrtio dagar och talade med dem om Guds rike. SRB16.

1 Kor. 15:1-9 Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er, som ni också tog emot och som ni också står fasta i, genom vilket ni också blir frälsta, om ni håller fast vid det ord som jag förkunnade för er, annars kom ni till tro förgäves. Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med Skrifterna, och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med Skrifterna, och att han blev sedd av Kefas, sedan av de tolv. Sedan blev han sedd av mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, men några har avlidit. Därefter blev han sedd av Jakob, sedan av alla apostlarna. Allra sist blev han även sedd av mig, såsom av ett ofullgånget foster. För jag är den ringaste bland apostlarna, som inte är värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. SRB16.

Predika bland hedningarna (Jes. 42:6, 49:6, Luk. 2:32)

Jes. 42:6 Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken. SFB98.

Jes. 49:6 Han säger: Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns. SFB98.

Luk. 2:29-32 Herre, nu låter du din tjänare bryta upp i frid, enligt ditt ord, för mina ögon har sett din frälsning, som du har berett inför alla folks ögon, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. SRB16.

Trodd i världen (Jes. 65:1-3)

Jes. 65:1-3 Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig, jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag: Här är jag, här är jag. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. De bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren.

Upptagen i härligheten (Ps. 30:4, 68:19, 80:18, 86:13, Mark. 16:19, Luk. 24:51, Joh. 12:23, Joh. 13:31, Apg. 1:9-11)

Ps. 30:4 HERRE, du förde min själ upp ur dödsriket, du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner i graven. SFB98.

Ps. 68:19 Du steg upp i höjden, du tog fångar, du fick gåvor bland människorna, ja, till och med upproriska människor, för att du, HERRE, vår Gud, skulle bo där. SFB98.

Ps. 80:18 Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig. SFB98.

Ps. 86:13 Ty din nåd är stor över mig, du räddar min själ ur dödsrikets djup. SFB98.

Mark. 16:19 Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. SRB16.

Luk. 24:51 Och det hände medan han välsignade dem, att han skildes från dem och lyftes upp till himlen. SRB16.

Joh. 12:23 Men Jesus svarade dem och sa: Stunden har kommit då Människosonen ska bli förhärligad. SRB16.

Joh. 13:31 När han då hade gått ut, sa Jesus: Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. SRB16.

Apg. 1:9-11 Och när han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och en molnsky tog honom ur deras åsyn. Och medan de uppmärksamt såg mot himlen, när han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: Ni galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. SRB16.

1 Tim. 3:16)

Jämför dessa bibelverser:

1 Joh. 4:15 Var och en som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han i Gud. SRB16.

Joh. 15:4-7 Förbli i mig, och jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet. Ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden för att brännas. Om ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, kan ni be om vad ni vill, och det ska bli gjort för er. SRB16.

1 Joh. 5:20 Och vi vet att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan känna den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den Sanne Guden och det eviga livet. SRB16.

Joh. 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde Sonen, som är vid Faderns bröst, han har förklarat honom. SRB16.

Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som är Gud och som är i faderns sköte, han har uppenbarat honom. 1917

Att Jesus är HERREN kan vi förstå om vi tar en GT profetia och spårar den fram till dess fullbordan i NT.

Jes. 40:3 En röst ropar i öknen: ”Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. SFB98.

Den rösten som Jesaja hörde ropa var Johannes Döparens röst

Matt. 3:3 För han är den som profeten Jesaja talade om, när han sa: En röst ropar i öknen: Bered Herrens väg, gör hans stigar raka. SRB16.

Joh. 1:23 Han sa: Jag är rösten av en som ropar i öknen: Gör Herrens väg rak, som profeten Jesaja har sagt. SRB16.

Den Johannes vittnade om var Jesus.

Joh. 1:30 Det var om honom som jag sa: Efter mig kommer en man, som är förmer än mig, eftersom han var före mig. SRB16.

Upp. 1:8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, säger Herren, han som är och som var och som ska komma, den Allsmäktige. SRB16.

Johannes eget vittnesbörd om sig själv har vi också:

Joh. 1:23 Han sa: Jag är rösten av en som ropar i öknen: Gör Herrens väg rak, som profeten Jesaja har sagt. SRB16.

Alltså kan vi se att Jesus är HERREN.

Herren HERREN Sebaot

Rom. 9:28-29 För han ska fullborda verket och förkorta det i rättfärdighet, för Herren ska snart avsluta verket på jorden. Och, såsom Jesaja har förutsagt: Om inte Herren Sebaot hade lämnat kvar åt oss en säd, så hade vi blivit som Sodom och vi hade blivit likt Gomorra. SRB16.

Detta är ett citat från Jesaja:

Jes. 10:22-23 Ty om än ditt folk, Israel, vore som havets sand, så skall bara en kvarleva av det vända om. Förödelse är beslutad, flödande av rättfärdighet. Ty förödelse och beslutad straffdom skall Herren, HERREN Sebaot låta komma över hela landet.

Jes. 1:9 Om HERREN Sebaot inte hade lämnat kvar en liten återstod åt oss, då hade vi blivit som Sodom, vi hade liknat Gomorra.

Vem är den Herre som Paulus talar om? Utifrån sammanhanget ser vi att den Herre han talar om är Herren Jesus Kristus.

Rom. 10:9-11 För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. För med hjärtats tro blir man rättfärdig, och med munnens bekännelse blir man frälst. För Skriften säger: Var och en som tror på honom ska inte komma på skam. SRB16.

Att Paulus tror att Jesus är Herren HERREN, ser vi om vi läser GT från vilken Paulus har hämtat citatet.

Joel 2:26-27 Ni skall äta och bli mätta, och ni skall lova HERRENS, er Guds, namn, hans som har handlat så underbart med er, och mitt folk skall aldrig mer komma på skam. Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, att jag är HERREN, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig komma på skam.

Ps. 25:1-3 Till dig, HERRE, lyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender jubla över mig. Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer de som utan orsak handlar svekfullt. SFB98.

David sjunger denna psalm till HERREN Sebaot, medan Paulus citerar den i samband med Jesus som Herren. Vad säger David? Vers 1: Till dig HERRE = YHWH. Vers 2: Min Gud = Elohim. Vers 3: Ingen kommer på skam som förbidar på dig = YHWH och Elohim.

Paulus bekänner alltså att Jesus är YHWH och Elohim. Illustrerat Bibellexicon säger följande:

HERRE – YHWH i Israels uppenbarelsehistoria, identifieras i NT ständigt med Kristus

sidan 61, artikel 6, band 3.

Fotnoter

1 angélois Apostlarna? Läser jag 1 Kor. 15:1-9 förstår jag det som att Paulus här talar om Jesus som uppstånden, är apostlarna. Änglarna såg hela tiden honom, t.ex. betjänade änglarna honom i öknen. I Luk. 7:24, 9:54, Jak. 2:25 används ordet angélois – budbärare, utsänt, himmelskt väsen, församlingsängel, skyddsängel. Det verkar vara en logisk kullerbytta att blev sedd av änglarna, utan där tror jag det är Kristi budbärare – apostlarna som menas.

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

3 reaktioner på ”Del 6 JHWH

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s