Del 13 Mina kommentarer till "Bör man tro på treenigheten"

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

 

 

Kommentar till ”Bör man tro på treenigheten?” 

I samband med mitt samtal med Jehovas Vittnen fick jag ett häfte som skulle förklara \”svåra\” bibliska passager. Jag tog emot det och läste igenom det för att ordentligt sätta mig in i vad de lär. Det häftet är det jag använde som grund för den här artikelserien och här följer några av mina tankar och kommentarer till det. Här är länken till häftet på engelska: Should we believe in the Trinity? som jag hittade efter lång tids sökande och laddade ner till min dator i fall att. 

1 Kor. 2:9 Utan som Skriften säger: Vad inget öga har sett och inget öra har hört och vad som inte har stigit upp i något människohjärta, det har Gud berett åt dem som älskar honom. SRB16.

1 Kor. 2:13-14 …vilket vi också förkunnar, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som den heliga ande lär, och bedömer andliga saker andligen. Men en oandlig människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. För det är en dårskap för henne och hon kan inte heller förstå det, eftersom det måste bedömas andligen. SRB16.

Ska vi förstå treenigheten, måste vi söka Gud. För att förstå det som är andligt måste vi själva vara andliga. Sen behövs det finnas en grundläggande respekt för bibeln som Guds ord. Guds Ord ska alltså ha fött oss på nytt, och gett oss delaktighet av gudomlig natur. Det går inte att söka i ordböcker eller encyklopedier efter förklaringar. I ”Bör man tro…” har sinneskunskapen och den mänskliga visdomen första prioritet. De har vänt på Ords. 3:5 De förtröstar inte på HERREN av allt sitt hjärta, och de förlitar sig på sitt förstånd. Då har man fel utgångspunkt för att granska Guds Ord. Genom nio sidor läser jag den ene encyklopedin efter den andra, blandat med anklagelser mot bibeltroende kristna. En sådan anklagelse är att vi har blandat in hinduistiska läror i undervisningen om treenighetsläran. De söker alla världens religioner för att hitta likheter, för att sedan säga att vi är villolärare. Men jag vill vända på det och säga att alla världens religioner har sitt ursprung i den judisk/kristna världssynen, och just därför finner vi många likheter mellan de olika religionerna. Det kan därför inte användas som bevis för villolära. 
 
Deras skrifter är full av förnekelse och hädelse. Den orsak till att de skriver sina skrifter verkar vara för att förvilla svaga kristna, som i sin längtan att göra rätt, inte vet vad de ska ta sig till med. Det är som Paulus säger: ”för några falska bröder han smugit sig in och kommit med för att spionera på vår frihet som vi har i Kristus Jesus, för att de skulle föra oss till slaveri”. Gal. 2:4. De argumenterar på hög intellektuell nivå, som gör det svårt för gemene man att hänga med, vilket i sin tur leder till ett ”accepterande”. Paulus drog sig ifrån all predikan som var grundat på mänsklig visdom. 

1 Kor. 2:4-5 Och mitt tal och min predikan var inte med övertalande ord av mänsklig visdom, utan genom bevisning i Ande och kraft, för att er tro inte skulle bero på människors visdom, utan på Guds kraft. SRB16. 

Paulus var en förfaren byggmästare, som lade grunden väl, för att senare bygga vidare. 

1 Kor 3:10 Efter den Guds nåd som har getts åt mig har jag lagt grunden såsom en vis byggmästare, och en annan bygger på den. Men var och en måste se till hur han bygger. SRB16. 

Han visste så väl att man måste bygga på Guds Ord, därför att HERRENS ord står fast till evig tid. 

Ps. 119:89 För evigt, HERRE, står ditt ord fast i himlen. SFB98. 

Avsnittet: ”Hur är det med texter som används som stöd för treenighetsläran?
 

Jehovas Vittnen skriver

”Alla bibelställen som används som bevis måste förstås i sitt sammanhang, i förhållande till det hela bibeln lär alltigenom”.

Det är en grundregel för all bibeltolkning, att skrift förklarar skrift, men hur förhåller sig JV till detta? Orsaken till att jag skriver detta är just därför att de rycker bibelverser ur sitt sammanhang.

Ps. 119:60 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga. SFB98. 

Vi kan inte låta det dunkla förklara det vi inte förstår. Det ljus vi har måste alltid få lysa upp det dunkla. 
 
De citerar ett katolsk uppslagsverk, New Catholic Encylopedia, som om det är de kristnas högsta auktoritet. De behandlar ett katolsk verk som sanning i sin skrift, samtidigt som de attackerar den Katolska kyrkan hårt. Vi kristna anser inte att Katolska kyrkan är representativ för den kristna tron. Många av de böcker som skrivits av Katolska kyrkan är inget annat än själiska lösningar på andligt sökande. De ger inget svar på de frågor man får när man läser bibeln. Om deras lärare inte förstår vad dem läser, så skriver de nån obskyr förklaring till det. På så sätt sprids okunskapen och förvirringen blir fullkomlig. 
 
Det grundar sig först och främst på att de inte söker Gud för att få ett svar, som igen grundar sig på otro. Paulus säger däremot att tro kommer av att höra Guds ord, när Gud talar kommer tro, tills det går in i hjärtat. Guds Ord är trons ord och inte otrons ord. Vad får man om man predikar otro? Otro såklart.
 
JV citerar Matt. 28:19 utifrån NT81 vilket är en liberalteologisk översättning. De menar sig ha funnit stöd för sina teorier i en modern översättning. Citat: ”Sägs det i dessa verser att Gud, Kristus och den heliga anden utgör en treenig gudom, att de tre är lika ifråga om väsen, makt och evighet? Nej, det gör det inte.” Citat slut. Så slår de fast med största säkerhet. 
 
Först av allt så står det inte Gud, Kristus och den heliga andens namn, som om det görs skillnad redan här. Det står i Faderns, Sonen och den Helige Andes namn. Och på frågan om dem utgör en treenig gudom, och att de är lika ifråga om väsen, makt och evighet, är svaret JA. De har samma namn, vilket betyder att de är ett, att de är av samma väsen, vilket också Filipperbrevet understryker i kap 2:6 att Jesus var ”Morphe´theou” och betyder Guds natur och väsen. ”I egentlig mening Guds natur och väsen” enligt studiebibeln. 
 
De frågar McClintock och Strongs ”Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Litterature”. 
 
Måste man fråga andra författare för att få svar? Varför inte fråga bibeln? Om vi går in för att finna svaren i bibeln kommer vi också att hitta dem. JV citerar McClintock och Strong om Matt. 28:18-20. ”I sig självt är detta skriftställe inte något avgörande bevis för att de tre som nämns är personer och inte heller att de är jämlika eller gudomliga.
 
Det kommer kanske inte klart fram i detta bibelställe, deras jämlikhet och gudomlighet. Men det är där vi måste ta andra bibelställen till hjälp. Däremot genom grundliga studier kommer flera bibelställen tydligt fram, och i mitt kompendium har jag sakligt lagt ut vers efter vers. Jesus är Gud på lik linje med Fadern, fast som Son är han underställd sin Fader. I en familj finner du både en man och en kvinna. Mannen har det yttersta ansvaret för sin familj, men det gör inte kvinnan till en ”lite mindre människa”. Kvinnan har samma värde, samma natur och samma auktoritet. Kort sagt, samma värde men en annan funktion. 

 

Avsnittet: Gjorde sig jämlik Gud

Citat: ”Ett annat skriftställe som används som stöd för treenighetsläran är Joh. 5:18. Där sägs det att judarna (liksom i Joh. 10:31-36) ville döda Jesus därför att han \’kallade Gud sin egen Fader och så gjorde sig jämlik Gud\’ Men vem sade att Jesus gjorde sig jämlik Gud? Inte Jesus”. Citat slut

På frågan vem som sade att han gjorde sig jämlik Gud, ser vi av sammanhanget att judarna förstod precis vad Jesus menade och därför judarna ville döda honom. Kom i håg att Johannes berättar bara vad han såg och förstod. Han uppgav som orsak: 

Joh. 5:18 Därför sökte judarna ännu mer efter att döda honom, eftersom han inte bara bröt sabbaten, utan också sa att Gud var hans Fader och därmed gjorde sig själv lik Gud. SRB16. 

Citat: ”I nästa vers (19) försvarade han sig mot denna falska anklagelse \’Jesus vände sig till dem och sade; Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra\’. Med detta ville Jesus visa judarna att han inte var jämlik Gud och därför inte kunde handla på eget initiativ”. Citat slut

Joh. 5:19 Då svarade Jesus och sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger ja er: Sonen kan ingenting göra av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. För allt det han gör, det gör också Sonen. SRB16. 

Tvärtom vad JV säger i citatet gör Jesus det faktiskt värre för sig själv. Han avsäger sig inte sin gudomlighet utan understryker det han precis sagt. Vi måste veta varför Jesus kom. Det var för att befria oss från syndens makt och lagens krav. 

Rom. 8:3 För det som var omöjligt genom lagen, därför att den var svag genom köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndernas skull, fördömde synden i köttet. SRB16. 

Ingen människa kunde fullgöra lagens krav. 

5 Mos. 28:15 Men om du inte lyder HERRENS, din Guds, röst och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag i dag ger dig, så skall alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. SFB98. 

Det kommer 53 verser med förbannelser om du inte hör och gör lagen. Lagens krav var hårda.

Gal. 4:4 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna, född under lagen. SRB16. 

Dvs. en av hans främste krav på sig var att höra Faderns ord och göra allting som lagen krävde. 

Citat: ”Det intressanta är att sammanhanget i både Joh. 5:18 och 10:30 visar att Jesus försvarade sig mot falska anklagelser från judarna som, i likhet med treenighetsanhängarna, drog felaktiga slutsatser”. Citat slut

På vilket sätt försvarade Jesus sig mot \”falska anklagelser\”, när han säger: 

Joh. 5:21 För liksom Fadern uppväcker de döda och gör dem levande, så gör också Sonen levande vem han vill. SRB16. 

Vidare i vers 22: 

Joh. 5:22 För inte heller dömer Fadern någon, utan har överlämnat hela domen åt Sonen. SRB16. 

Är inte det att jämställa sig med Fadern? Han säger vidare i vers 23:

Joh. 5:23 …för att alla ska ära Sonen, såsom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. SRB16.

Jehovas Vittnen läser inte Bibeln med Guds Andes hjälp, utan med sinneskunskapen som högsta auktoritet. Man kan inte undgå att se likheter mellan Fadern och Sonen. Hans egna Ord avslöjar vem han tror han är. 

 

Avsnittet: Jämlikhet med Gud

 
Utgångspunkten för följande avsnittet är Fil. 2:6 där de använder David Hedegårds översättning som säger följande: 

Fil. 2:6 Han var till i gudsgestalt, men han betraktade inte sin jämlikhet med Gud som något han till varje pris borde behålla. Hedegårds översättning

Citat: Beträffande detta skriver Ralph Martin i sin bok The Epistle of Paul to the Philippians om den grekiske original texten: Det är dock tvivelaktigt om verbets betydelse kan förskjutas från dess verkliga innebörd \’bemäktiga sig\’, \’med våld rycka till sig\’ till betydelsen \’kvarhålla\’

I verket The Expositor\’s Greek Testament läser vi också: Vi kan inte finna något skriftställe, där har-pázô eller någon av dess avledningar har betydelsen \’hålla i besittning\’, behålla\’. Det tycks alltid betyda \’sätta sig i besittning av\’, \’med våld rycka till sig\’. Således är det inte tillåtet att omärkligt övergå från den sanna betydelsen \’gripa efter\’ till en helt annan \’hålla fast\’. Citat slut.

I den bibel som används mest står den rätta betydelsen av ordet har-pázô 1917.

Fil. 2:6 han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte. 1917

Fil. 2:6 …vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud. SRB16. 

Ett byte är något man kan gripa efter om man vill. Jesus kunde ha valt att, i sin plåga, vinna seger i sin egenskap av Guds Son. Hur lätt skulle det ha blivit om Jesus valde att följa Satans råd?

Luk. 4:6 Och djävulen sa till honom: All denna makt med dess härlighet vill jag ge dig, för den har överlämnats åt mig och jag kan ge den åt vem jag vill. SRB16. 

Jesus skulle inte behöva lida korsets kval om han accepterade Satans förslag. Han valde att stå emot djävulen, men inte i egenskap av Guds Son, han såg inte det som lösningen att gripa efter/bemäktiga sig den gudomliga kraften, utan han gick den väg som Fadern ville och stod emot Satan med Gud Ord.

Det var på så vis han sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. – Fil. 2:8 SRB16.

Enligt JV\’s lära, finns det ingen antydan ens till att Jesus jämställde sig med Gud. Att Jesus visste att han bara var en människa, utvald men dock en människa. Men varför använder då Paulus Jesus som exempel på ödmjukhet, han som inte ens antydde att han var jämlik med Gud? Varför använder Paulus ett exempel som inte han någon verklighetsförankring? Jag vill kalla det ett dåligt exempel, om det inte var så att det fanns några i församlingen som jämställde sig med Gud? Men det är föga troligt eftersom det var att häda Gud. Vem bland Filipperna trodde sig vara jämlik Gud, eftersom Paulus var tvungen att ta Jesus som exempel på ödmjukhet? Paulus undervisade att var och en må akta den andre förmer än sig själv, och där är Jesus det yttersta exemplet, han som var lik Gud ansåg oss vara viktigare än sig själv. Han som var Gud av evighet ansåg vårt eviga väl vara viktigare än att sitta tryggt på sin tron. Finns det ett bättre exempel på ödmjukhet än att Skaparen betjänar skapelsen? Däremot fanns en tidig version av Jehovas Vittnen som kallades Arianer. Och Ebioniter, en judisk sekt trodde att Jesus var Messias men förnekade hans Gudom. 
 
Avsnittet: Jag ÄR

Citat: ” I Joh. 8:58 säger Jesus enligt ett antal översättningar, till exempel Bo Giertz\’ översättning: \’Jag är, innan Abraham blev till.”

Uttrycket i Joh. 8:58 skiljer sig helt från det som används i 2 Mos 3:14. Jesus använde det inte som ett namn eller en titel,utan som ett sätt att förklara sin förmänskliga tillvaro”. Citat slut
Att säga ”Jag är” utan att mena ”Jag är den jag är” vore grammatikaliskt fel. Det vore bättre att säga: \’Jag var till innan Abraham\’ om Jesus bara ville förklara sin förmänskliga tillvaro som ängel. Genom att blanda begrepp som förstfödd och enfödd försöker de förklara att Jesus bara ”hade existerat” långt innan Abraham var född. 

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd framför allt skapat. SRB16. 

Ords 8:22-23+30 HERREN ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns. SFB98. 

Ords. 8:30 …då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. SFB98. 

Upp. 3:14 Skriv också till ängeln för laodiceernas församling: Detta säger Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse. SRB16. 

Jesus var Guds monogenes (Guds enfödde) Son (Joh. 3:16) innan hans inträde i denna värld. Han blev inte Guds prototokos (förstfödde) förrän efter sin uppståndelse ifrån de döda. 

Apg. 13:32-33 Och vi förkunnar för er det glada budskapet, att det löfte som gavs till fäderna, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att han har rest upp Jesus, såsom det också står skrivet i andra psalmen: Du är min Son, i dag har jag fött dig. SRB16. 

Citat: ”Den här gången ville judarna stena Jesus för att han påstod sig ha ”sett Abraham”, fastän, enligt vad de sade, ännu inte var femtio år gammal (v57). Citat slut

Judarnas lag tillät stening om en person hade hädat Gud, men hade Jesus verkligen hädat Gud, genom att påstå att han var äldre än Abraham? En jude lydde lagen i det yttre, därför behövde de en verklig orsak för att stena Jesus. De lejde falska vittnen för att fälla Jesus, men när de insåg att vittnesbörden inte stämde överens, kunde de inte döma Jesus till döden. (Matt. 26:59-60)
 

Vem är de 144 000 som står inför Guds tron?

Är det Jehovas Vittnen som står inför Guds tron eller är det någon annan organisation? För att få svar måste vi läsa vad Guds ord säger. 

Upp. 7:4 -8 Och jag hörde antalet av dem som var märkta med sigill, 144 000 märkta av alla Israels barns stammar. Av Juda stam 12 000 märkta med sigill, Av Rubens stam 12 000 märkta med sigill, Av Gads stam 12 000 märkta med sigill, Av Asers stam 12 000 märkta med sigill, Av Naftali stam 12 000 märkta med sigill, Av Manasses stam 12 000 märkta med sigill, Av Simeons stam 12 000 märkta med sigill, Av Levi stam 12 000 märkta med sigill, Av Isaskars stam 12 000 märkta med sigill, Av Sebulons stam 12 000 märkta med sigill, Av Josefs stam 12 000 märkta med sigill, Av Benjamins stam 12 000 märkta med sigill. SRB16. 

Av de 144 000 var alla Israeliter, och Guds noggrannhet har inte utelämnat något. Han talar om för oss t.o.m. vilken stam de tillhör, och hur många det är från varje stam. Såframt ingen medlem i Jehovas Vittnen är av judisk börd och blir frälst, står han inte med här. Det är dessa som är den sista tidens evangelister. De fungerar under den sista vedermödan tillsammans med de hednakristna. Näste vers uppenbarar den hemligheten. 

Upp. 7:9 Därefter såg jag, och se, en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk, stå inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmkvistar i sina händer. SRB16. 

Den första halvdelen av vedermödan är relativ lugn. Men den andra halv-del blir den värste och grymmaste tiden i världshistorien. Det är under dessa sju fruktansvärda åren som de 144 000 verkar. De kommer att verka i Andens fulla kraft. Med under och tecken som åtföljer Ordet. Om Jehovas Vittne inte här och nu vet om de är frälsta, är det ganska säkert att de inte är det då. Vi blir frälsta genom tro och munnens bekännelse. Och tro är inget antagande utan en full visshet. Vänta inte tills efter att du är död, för att komma till himlen. Kära broder, då är det för sent. Om du inte dör i tro, är det farligt att dö. Försök aldrig att komma till himlen utan tro, då blir du bara slängt ut igen. 

Matt. 22:11-14 När kungen gick in för att se på gästerna, fick han där se en man som inte var klädd i bröllopskläder. Då sa han till honom: Min vän, hur kom du in här utan bröllopskläder? Men han teg. Då sa kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och för bort honom och kasta honom i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan. För många är kallade, men få är utvalda. SRB16. 

Tro och lev i sanningen blir du klädd i rättfärdighet från Herren. Det finns ingen ursäkt för att inte ha bröllopskläderna på. 
 
Jehovas Vittnen tror att det de som är de 144 000. Min fråga blir då: Vilken stam tillhör du? Det de grundar sina teorier på är att de tror de är Israel, det andliga Israel. Det är en så kallad ersättningsteologi, som är livsfarlig. Visst fick Israel lida för att de förkastade sin Frälsare, men Gud säger samtidigt att ”de är hans älskade för fädernas skull”.

Rom. 11:28 Så när det gäller evangeliet är de fiender för er skull, men när det gäller utkorelsen är de älskade för fädernas skull. SRB16. 

Herrens trofasthet är en evig trofasthet. Han skulle aldrig överge Israel för evig tid. Han har en plan för upprättelse. Jesus är de kristnas rot och han är jude efter köttet, Israel är grenarna och därifrån har allt blivit uppbyggd. Paulus säger detta i sitt brev till Romarna. 

Rom. 11:17 Men om några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och har fått del av olivträdets rot och fetma, så förhäv dig inte över grenarna. Men om du förhäver dig så vet att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. 

Paulus talar om för oss hur vi skall förhålla oss gentemot Israel. Vi skall visa respekt för Guds utvalda folk eftersom han har en plan för deras återupprättelse. Han säger ju i versen innan:

Rom. 11:15 För om deras förkastelse förde med sig försoning för världen, vad ska då deras upptagande bli, om inte liv från de döda? SRB16. 

Jehovas Vittnen behöver läsa dessa ord och bäva. Guds fruktan behöver komma in. En annan sak är den osäkerhet de lever i. De lever i ständig fruktan att inte vara bland de utvalda, att inte göra tillräckligt för att vinna frälsningen. Många drivs av nitälskan för Gud, men har fel kunskap. 

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

2 reaktioner på ”Del 13 Mina kommentarer till "Bör man tro på treenigheten"

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s