Del 8: Kabbalah och 666; en Bild, ett Namn, ett Tal och ett Märke!

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

Uppenbarelsebokens berättelse om Vilddjuret och dess märke är för oss både skrämmande och kontroversiellt. Många har åsikter om vad och vem det är, och jag vill inte på något sätt trampa på andras tår eller förolämpa någons åsikter kring detta ämnet. Men jag tycker mig se en mycket tydlig och klar beskrivning av den världsreligion och världsmakt, samt skökan och vilddjurets märke framträda i just Kabbalah. Bedöm själva.

Upp. 13:11

Upp. 13:11-18 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som ett lamm men det talade som en drake. Och det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dem som bor på den att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår blev läkt. Och det gör stora tecken, så att det till och med får eld att falla från himlen ner på jorden inför människornas åsyn. Och det förför dem som bor på jorden genom de tecken som det har fått makt att göra inför vilddjuret, och säger till dem som bor på jorden att göra en bild åt vilddjuret, vilket var sårat av svärd men levde. Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild också kunde tala och göra så att alla som inte tillbad vilddjurets bild skulle dödas. Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller vilddjurets namn eller dess namns tal. Här är visdomen. Den som har förstånd kan räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal och dess tal är 666.

Johannes berättar om fyra saker som kommer ifrån, eller i samband med vilddjuret: en (av)bild, ett märke, ett namn och ett tal.

Och det här är ett ämne som skrämmer många, men som är till för att förbereda oss som har världens slut inpå oss (1 Kor. 10:11).

666

Talet 666 har förbryllat oss kristna ända sedan Johannes fick sin uppenbarelse på ön Patmos. Det har spekulerats i allt från Påvens Vicarius Fili Dei1 till Ean-koden2på mjölkpaketet eller ett RFID-chipp3under huden. Men genom att Herren nu avslöjar Satans djupheter (ta inte illa upp, för det är verkligen vad kabbalah är) börjar hemligheten kring 666 komma fram i ljuset för att vi troende ska förstå och veta vem antikrist är, och varifrån antikrist kommer.

Vad många inte vet är att inom Kabbalahs Gematria är 666 ett högheligt tal, ett tal som pekar mot den kabbalistiska Messias. Och Gematria är en urgammal spådomskonst inom judisk Kabbalah.

DeAnne Loper skriver på sidan 162 i sin bok, Citat:

  … I en annan undervisning bekräftar Cohen4Zohars omen som säger att Israel "kommer att återlösas under bokstaven vavshemlighet. Och det kommer att ske i det sjätte årtusendet.”5Rabbinerna bekräftar detta: 6 är återlösningens tal, talet 666 betydergudomlig illumination.6  

DeAnne Loper skriver vidare på sidan 162 om hur Talmud relaterar till the Zohars myter om det mystiska märket Tav Citat:  

Babyloniske Talmud beskriver Zohars skapelsefabel om det mystiska märket Tav som en framtida och kulminerandehändelse i Israels förlossning. Detta är baserat på den kabbalistiska principen om sammanlänkningsom säger: "Början är klämt in i slutet, och slutet är klämt in i början." Tav, HaShems märke, skrivs som ת (ett n är det närmaste vi har på svenska. Min kommentar):

Tefillin som är ett märke för HaShem nämns också i Talmud … Enligt våra äldstekommer varje släkt i Gog och Magog att få märke med den hebreiska bokstaven, tav, på sin panna. Enligt Tanakh {i Hesekiel 9} och Talmud {i Shabbath 55a} kommer märket, HaSems tecken – tav – att sättas på alla i och runt Jerusalem. De som får märket med bläck kommer att vara de rättfärdiga och de som får märket i blod kommer att fördömas.”

18 = 6 ו (höger) 6 ו (överst) 6 ו (vänster) … Gematrias konstruktion av Tav är en Vav = 6 till höger, plus en Vav = 6 på överst, plus en ו Vav = 6 till vänster. Den konstruerade Gematria är 18 … När vi undersöker den hebreiska texten i Hesekiel 9:4 finner vi att det engelska ordet ”mark” används för att översätta de två hebreiska tecknen חו, som stavas till tav … ”7

Citat slut

Det är intressant att läsa hur de ”rättfärdiga” enligt talmudisk judendom och Kabbalah kommer märkas med bläck och vi, som enligt deras religion är avgudadyrkare eftersom vi tror att Jesus är Gud kommen i köttet, kommer märkas med blod. Jag tänker på Petrus ord i 1 Petrus brev 1:2Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Jag vill hellre varaen som märks med blodet än med bläcket. Att märket beskrivs av evangeliets fiender måste tas på allvar. För oss är det egentligen bara en bekräftelse på Guds uppenbarelse till Johannes, att vi kommer få lida förföljelse om vi inte tar märket. Och allt som uppenbarats tillhör oss (5 Mos. 29:29). Var vid gott mod, Vi övervinner honom [Satan] i kraft av Lammets blod, i kraft av vårt vittnesbörds ord, och vi älskar inte våra liv intill döden. (Upp. 12:11).  

DeAnne Loper skriver på sidan 103, Citat:  

Rabbi Eliyahu, även känd som Gaon of Vilna, betraktades bland sinasamtida på 1700-talet som ett geni i konsten att spå genom Gematria. I hans kommentar till The Zohar citeras han och säger, ”det finns ett storslagetoch storartadmessianskt potential gömt i talet666.”8 
Följande rabbinskt citat går närmare in på Gaons briljanta tanke och detbetydelsefulla taletsexi Zohars kosmologi:

”Vi vet att talet sex representerar den fysiska världen. Torahn beskriver skapandet av universum som en sexdelars, en sex dagars process. Våra uråldriga källor beskriver universum som strålar ut i sex riktningar – norr, söder, öst, väst, upp, ner … Allt fysiskt utrymme och alla fysiska föremål har dessa sex dimensioner … 666 är sex upprepat tre gånger. Att upprepa ett koncept tre gånger representerar bekräftelsen och styrkan hos det konceptet. Talet 666 skulle således kunna representera styrkan och perfektionen i den fysiska världen, som judendomen lär kommer att inträffa i den messianska eran, när den fysiska världen kommer att nå sitt slutliga syfte, att vara ett medel genom vilket det skapade upplever skaparen.”9

Citat slut.

Det är en människas tal och hela skapelsens tal, och det förstärks genom att upprepas tre gånger – alltså 6 6 6. Hur de har kommit fram till att talet 6 är heligt är för att Gud skapade världen på 6 dagar och hela skapelsen har 6 riktningar – öst, väst, nord, syd, upp och ned. Hela skapelsen har dessa 6 dimensioner och därför är det ett viktigt tal inom Gematria och Kabbalah. Jag upprepar: \”Talet 666 skulle således kunna representera styrkan och perfektionen i den fysiska världen, som judendomen lär kommer att inträffa i den messianska eran\” och enligt rabbinsk judendom klev vi in i den messianska eran år 2019. Vi står på randen av den kabbalistiske Messias uppenbarelse.  

DeAnne Loper skriver vidare på sidan 103, 104, 105, Citat:  

 Gaon av Vilna10noteras också för att förklara att bokstaven V (Vau) idet gudomliga namnet Tetragrammaton "är den kollektiva kanalen som förbinder de nedre och övre sfärerna."11Det numeriska värdet på "6" i bokstaven V i Tetragrammaton - IHVH eller YHVH - som uppenbaras genom Kabbalahs Gematria är symboliskt för hieros gamos12och resultatet av en sexuell förening mellan den gudomliga fadern och modern, som producerar Vau (V), Micro prosopus13, Metatrons sexsidiga kub genom vilket människan måste passera för att nå sin gudomliga potential. Genom att stiga upp i tetragrammaton, blir den initierade illuminerat - (brännmärkta i sina samveten14Min kommentar)- mystiskt förseglat med Macroprosopus15tecken.

”Men Vau, V, produceras genom att lägga till de numeriska värdena för I och H (fadern och moderntill Tetragrammaton), och sedan ta den sista siffran av resultatet, så här: I + H = 10 + 5 = 15, och genom att addera siffrorna i 15; 1 + 5, får vi 6 = V, Vau. Genom uttrycket \”med H, , pentaden (5), med V, Vau, stiger hexaden (6)\”, antyds det numeriska värdet på de bokstäver som tas som symboliska sephirotiska glyfer. ”16 ”Därför stiger de upp i Jämvikten … Men se, hur bokstäverna i Tetragrammaton stiger i balanserad kraft.”17

Förutom de nio sfärerna av Sefirotträdet delar Kabbalahs kosmologi universum in i fyra världar eller elementära världar. Dessa är Atziloth, Briah, Yetzirah och Asiah. Tetragrammatons fyra bokstäver representerar och motsvarar de fyra elementkrafterna jord, luft, eld och vatten som tros innehålla huvudmaterialet för alla synliga och osynliga saker.

”Nu finns det fyra hemliga namn som hänvisar till de fyra världarna i Atziloth, Briah, Yetzirah och Asiah; och återigen sägs Tetragrammaton att gå fram skriven på ett visst sätt i var och en av dessa fyra världar … Här har vi de fyra världarna – Atziloth, den goda formen; Briah, tronen; Yetzirah, kupolen; Asiah, keruberna. Därför representerar keruberna (cherubim) kraften i Tetragrammatons bokstäver på det materiella planet; och dessa fyra representerar funktionen för de fyra bokstäverna i var och en av de fyra världarna. Därför blir då keruberna den levande formen av bokstäverna, symboliserade i zodiaken.”18

Denna kabbalistiska skapelsemyt - att allt bildades av en subtil eterisk, översinnlig substans - är kärnan i babylonisk och egyptisk mystik. I en jämförelse av Zohars skapelsemyt med den egyptiska smaragdtabletten19, anmärker författaren till Kabbalah Unveiled:

”Det som är nedan är som det som är ovan, och det som är ovan är som det nedan, för att utföra underverkens underverk.” Detta är den grundläggande principen för alla antika mystiska doktriner, vare sig det är qabalistiska, mytologiska, alkemiska eller magiska; och i denna formel ryms alla dessa. Såsom Gud är, så är universum: som Skaparen är den Himmelske Människan, så är den skapade också den underlägsne människan; som makrokosmos, så mikrokosmos; som evigheten, så livet! ”20

DeAnne Loper fortsätter sin utläggning av Kabbalahs hemligheter på sidan 113 och citerar den kände kabbalisten och pastorn Manley P. Halls21bok The Secret Teaching of all Ages:  

Manley Hall var ingen nybörjare. Han gav många ledtrådar för att läsaren skulle kunna pussla ihop hemligheten. I kapitlet som redan citerats ovan med titeln "The Tree of the Sephiroth" avslöjade Hall att "I Qabbalah förklaras det att Yod  i verkligheten är tre Yods, varav den första är början, den andra är centrum och den tredje är slutet." Med andra ord representerar Yod i Tetragrammaton IHVH, faktiskt tre Yods. Med hjälp av ett enkelt hebreiskt bokstavsdiagram och genom att lägga till det numeriska värdet för Elohim / אלהם drar vi följande slutsats; där 600 = mem, 10 = yod, 5 = hé, 30 = lamed, 1 = alef, blir summan 646. Genom att lägga till ytterligare två Yods, 10 + 10 + 646, får vi 666 = namnets mystiska nummer.
Zohar hänvisar till 1 Mosebok 1: 1 som att innehålla hemligheternas hemlighet och det övernaturliga mysteriet med det gudomliga namnet som spänner över universum genom graveringar av siffran \"sex\". Enligt Kabbalah är allt i skapelsen, från början till slut, förseglat med V, (Vau), som är talet sex. Därför borde det inte vara någon överraskning att finna att Satan upphöjer sig till Gud redan i den första versen i 1 Moseboken, ända från begynnelsen! Det kommer vidare att visa sig att de gamla mystikerna, i linje med deras gud Lucifer, har gjort mycket för att manipulera Guds ord genom att införa siffrorna 6 och 666 i Skrifterna genom Kabbalahs trolldom. 
Samma rabbinska äldste, av vilka några är listade i The Return of the Kosher Pig, menar att Kabbalahs vetenskap [The Science of Kabbalah] och den magiska kraften i de hebreiska bokstäverna kommer att åstadkomma en andlig transformation och ändra världshändelserna och vara den nödvändiga budbäraren (harbinger) och föregångaren till det sjätte årtusendet som föregår deras Moshiach. Som Jesu Kristi lärjungar måste vi kunna skilja mellan den verkliga bibliska tolkningen av Skriften och den gnostiska exploatering av Guds ord i den mystiska tolkningen gjort av kabbalisterna.   

Citat slut.  

Jag tog upp hur kabbalisterna läser 1 Moseboken 1:1 i Del 5:2i begynnelsen skapade oändligheten [Ein Sof] gud.”, som är ett demoniskt påhopp på HERREN Jesus som upphov och Skapare av allt synligt och osynligt (Joh. 1:3, Kol. 1:16). Satan har alltid velat ta Guds plats och sätta sig på Skaparens tron. Men i Jes. 43:10 säger Herren att det inte finns någon Ein Sof: Ni är mina vittnen, säger HERREN, och min tjänare, som jag har utvalt, för att ni skall känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad, efter mig skall ingen komma. Jesaja vittnar mot de äldstes undervisning och Kabbalahs anspråk på att Ein Sof skapade vår Gud, vilket visar att rabbinsk judendom inte anser skriftens ord vara av någon som helst betydelse så länge deras tolkningar säger något annat.  

Vi har här sett hur Kabbalah och talet 6 hör samman. Vi får snart se hur kabbalistisk vetenskap [Science of Kabbalah] menar sig kunna skapa konstgjord liv. Alkemi är en del av den kabbalistiske vetenskapen. Som bevis för deras teser använder de upptäckten av genomet, arvsmassan, och som beskrivits av dem långt innan modern vetenskap upptäckte det. The Zohar använder också ord som gravering vilket med dagens termer motsvarar DNA.  

Att onda krafter är i verksamhet borde det inte råda någon tvivel om. HERREN har varnat oss för esoterisk kunskapi 5 Mos. 29:29Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag. ”Denna Lag” är Guds ord som räcker för allt vi behöver veta, och med det menar jag GT och NT. Men Satan vill illuminera människan och föra ut kunskap om människans gener och DNA för att avslöja vad Gud bestämt ska vara fördold för oss. Han är i fullständigt uppror, vilket vi själklart förstått, men som kommer så tydligt fram i Kabbalah. Avsikten är helt tydligt att sätta sig på Guds tron, och utge sig för att vara Gud (2 Thess. 2:4).  

DeAnneLoper skriver om Metatron, Satans hemliga namn:  

Den tredje Enochsboken (3 Enoch) är ett pseudepigrafiskt verk av Rabbi Ishmael ben Elisa, som beskriver visioner av Metatron på hans tron och är en del av de judiska esoteriska skrifterna som kallas Hekhalot.22I 3:e Enochsboken är Metatron känd som ”den mindre YHVH”: \"Denna version av Enochsboken är en berättelse om en resa till himlen av översteprästen Rabba Ismael ben Elisa. Rabbi Ishmael mottas först av ängeln Metatron, som visar sig vara den upphöjda Enok ... Hela texten faller inom klassen judisk mystisk författning som kallas Merkabah eller Chariot-mysticism.”23
Baserat på dessa fabler från rabbinska mystiker som påstår sig ha sett YHVH [Känns detta igen från dagens kristendom?], ska vi då anta att Enoch, förvandlad till Metatron, också är Yeshua och gudomlig? Shapira ger ingen förklaring till detta. Istället ger han större stöd för Hekhalot-litteraturen, som han uppskattar som ”en samlingmystiska skrifter som utvecklats ur Hesekiels visioner” och som innehåller ”de största ledtrådarna” för Metatrons identitet. På sidorna 242-243 citerar Shapira från Hekhalot någotsom låter mer som Lucifers ord i sinstolthet mot Gud än Israels ödmjuka Återlösare som gjorde sig själv till en tjänare för alla:

”Rabbi Ishmael uttalade: Metatron, Närvarons Prins [Eng: Prince of the Presence, Hebr. Sar Hapanim] har alla attribut som HaShem lagti hans hand, och han välsignade mig … och jag lyftes och upphöjdes … Metatron, Närvarons Prins: HaShem skapade för mig en tron av ära och ladepå mig ljus och prakt och härlighet och nåd och barmhärtighet … och han öppnade den sjunde hallen och han satte mig denna tron… Metatron, Närvarons Prins sa: HaShem har älskat mig mer än några andra upphöjda, så att han skapade för mig kläder med olika ljus, och han skapade för mig en härlighetskappa, och han gjorde mig en krona för riket med 49 stenar. Och de satte den på mitt huvud och ropade: ”Den mindre YHVH” framför alla änglarna ovan. ”

Låt oss ta en ärlig titt på dessa ord ovan (betoning tillagd). Låter dessa arroganta utrop av Metatron som orden från Jesus Kristus, som utgav sig själv för oss? Nej, de låter snarare påfallande lika de fem självförstörande ”Jag skall”-deklarationerna av Lucifer i Jesaja 14:12-15:

Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! Du sade i ditt hjärta:
Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron.
Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder,
jag skall göra mig lik den Högste.’ Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. 

Citat slut.  

Att detta är en religion och visdom med demoniskt ursprung, borde inte längre råda någon tvekan om. Rabbinsk judendom är INTE biblisk judendom, vilket jag har visat på många sätt. Men, hur är det möjligt att gå så fel och bli så antikristliga som dagens rabbiner är? Jag tror svaret finns hos Paulus: För när de kände Gud, ärade de inte honom som Gud, inte heller var de tacksamma, utan blev fåfängliga i sina tankar och deras oförnuftiga hjärtan förmörkades. De påstod sig vara visa, men de blev dårar. Och bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot en bild som liknar en förgänglig människa och fåglar och fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade också Gud dem i deras hjärtans begär åt orenhet, till att förnedra sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tjänade och dyrkade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. (Rom. 1:21-25) De föll för den ursprungliga frestelsen: Ögonens begär, köttets begär och högmod över livets goda (1 Joh. 2:16).   

Jag är övertygad om att precis som de religiösa judarna på Jesu tid var dem som initierade Hans avrättning, är de samma som kommer initiera vår. Jag är övertygad om att precis på samma sätt som fariseerna genom påtryckningar mot världsmakten förföljde Herren och Hans lärjungar, kommer dagens fariseer utnyttja världsmakten i sitt hat mot oss som tror på Herren Jesus Kristus. Vad sa Jesus efter sin starka konfrontation med fariseerna i Matteus 23?

Matt. 23:34-36 Se, därför sänder jag till er profeter och visa och skriftlärda. Och några av dem skani döda och korsfästa, och andra av dem ska ni piska i era synagogor och förfölja från stad till stad, för att allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden ska komma över er, från den rättfärdige Abels blod till Sakarias, Barakias sons, blod, som ni dödade mellan templet och altaret. Sannerligen säger jag er: Allt detta ska komma över detta släkte.

Anmärkningsvärt är att Jesus anklagar fariseerna för allt rättfärdigt blod som utgjutits sedan Abel, även om inga fariséer fanns på den tiden, men Jesus nämner även deras blod som längre fram kommer spillas. Att Johannes fick uppenbarat för sig alla mörka hemligheter skökan utövade och praktiserade, visar att Herren vill vi ska känna till både vem det är och vad det är vi kommer att få möta inom en snar framtid.   Senare kommer jag visa utifrån Bibeln vem som är skökan, men det kanske ni redan har förstått. Jag förstår också att det kommer att komma en del invändningar, men vi måste alltid granska Skriften utifrån skriftens egen undervisning, för skrift förklarar skrift.  

Ha frid i Gud, och vila i Hans löften. 

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

Fotnoter


1 https://en.wikipedia.org/wiki/Vicarius_Filii_Dei

2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Streckkod

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Microchip_implant_(human)

4 Rabbi Zamir Cohen, ordförande för Hidabroot, världens största judiska TV-nätverk

5 https://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/384898/jewish/Bechukotai-The-Climatic-Sacrifice.htm

6 DeAnne Loper – Kabbalah Secrets Christians Need to Know, s. 162.

7 http://www.betemunah.org/tefillin.html

8 https://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

9 Joel David Bakst, The Josephic Messiah, Leviathan, Metatron and the Sacred Serpent, (Manitou Springs, CO: City of Luz Publications, 2009), p. 53.

10 Gaon av Vilna betyder Geniet i Vilna.

11 http://www.sacred-texts.com/jud/tku/tku05.htm

12 Hieros Gamos – en process med mystisk sexuell förening som kallas ”hieros gamos, den heliga föreningen mellan manliga och kvinnliga makter.

13 Microprosopus – ett annat namn för Metatron. Bokstaven V (Vau) är också Microprosopus.

14 1 Tim. 4:2 SRB19.

15 Macroprosopus – Det är det vidsträckta ansiktet eller det gränslösa ansiktet, Keters krona, chefen för de tio huvuden på Sefirot-bilden.

16 http://www.sacred-texts.com/jud/tku/tku04.htm

17http://www.sacred-texts.com/jud/tku/tku03.htm; (Parentheses added for clarity)

18 http://www.sacred-texts.com/jud/tku/tku24.htm; (Emphasis added)

19 Egyptian Emerald Tablet

20 Byron L. Sherwin, Kabbalah, An Introduction to Jewish Mysticism (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2006), pp. 60-63. [Brackets added for clarity]

21 https://en.wikipedia.org/wiki/Manly_P._Hall

22 https://en.wikipedia.org/wiki/3_Enoch; https://en.wikipedia.org/wiki/Hekhalot_literature

23 R. H. Charles, The Book of Enoch the Prophet, (San Francisco, CA: Weiser Books, 2003), p. xv.