Del 8 Judarnas Konung

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

YHWH

Joh. 19:19 Men Pilatus skrev också en överskrift och satte upp den på korset. Och där stod skrivet: Jesus från Nasaret, judarnas Konung. SRB16.

Pilatus hade förstått att det var en stötesten för judarna, att Jesus blev kallad judarnas konung, och jag misstänker att just därför lät han sätta upp skylten med denna, för juden, en så provocerande text. Han hade försökt frige Jesus flera gånger, därför att han visste att det var av avund judarna ville döda Jesus.

Matt. 27:18 För han visste, att de på grund av avund hade utlämnat honom. SRB16.

Detta gillade inte judarna och begärde att han skulle ändra texten. Han säger: Vad jag skrev det skrev jag. Det var väl en slags egenrättfärdighet eller kanske hämnd som drev honom.

Joh. 19:21-22 Då sa judarnas överstepräster till Pilatus: Skriv inte: Judarnas Konung, utan att han har sagt: Jag är judarnas Konung. Pilatus svarade: Vad jag har skrivit, det har jag skrivit. SRB16.

Jesus själv visste mycket väl vem han var, så väl att judarna till och med ville stena honom för hädelse. Flera gånger försökte de motbevisa att Jesus var den han sa sig vara. Det är precis samma problem Jehovas Vittnen har idag. De vill för allt i världen bevisa med hjälp av skriften att Jesus inte är Gud. Men skriften är övertygande. Jesus är den stora Konungen. Pilatus frågar Jesus: Är du judarnas konung?

Joh. 18:33-37 Då gick Pilatus in i landshövdingens pallats igen och kallade Jesus till sig och sa till honom: Är du judarnas Konung? Jesus svarade honom: Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det till dig om mig? Pilatus svarade: Inte är väl jag en jude? Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte härifrån. Då sa Pilatus till honom: Så är du då en Konung? Jesus svarade: Du säger att jag är en Konung. Till det är jag född, och till det har jag kommit i världen, för att jag skulle vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen hör min röst. SRB16.

Fastän Jesaja profeterade så tydligt om honom, Konungen, förnekade judarna honom.

Apg. 3:14 Men ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att en man, en mördare, skulle friges åt er. SRB16.

Vi vet att det är Jesus det talas om, men vad säger GT om vem den Helige är?

Jes. 43:15 Jag är HERREN, er Helige, Israels skapare, er Konung. SFB98.

Jes. 45:21 Tag till orda och lägg fram er sak! Ja, låt dem tillsammans rådslå. Vem har sedan lång tid låtit er höra detta och för längesedan förkunnat det? Har inte jag, HERREN, gjort det? Och det finns ingen Gud utom mig, jag, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen utom mig. SFB98.

Mitt hus skall vara ett bönehus

Luk. 19:46 …och han sa till dem: Det står skrivet: Mitt hus är ett bönehus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. SRB16.

Jag satt och lyssnade till en barnvideo som gick i bakgrunden och plötsligt hörde jag Jesus säga dessa ord; Mitt hus skall vara ett bönehus. Jag spratt till och jag förstod det var någonting jag inte förstått tidigare. Frågan var: Sade Jesus verkligen att det var hans hus, eller citerade han bara skriften? Men eftersom det inte stod Guds hus utan mitt hus, blev jag nyfiken. Men för att hitta svaret på min fråga fick jag läsa vad som egentligen blev sagt genom profeten Jesaja.

Jes. 56:7 …dem skall jag föra till mitt heliga berg. Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. SFB98.

Jag vill spåra vem som talar, och vers 1-8 visar att det är HERREN själv som talar. Vers 1: Så säger HERREN. I vers 4-5 fortsätter HERREN med att säga: Hålla mina sabbater, mig behagar, vid mitt förbund, åt dem skall jag, i mitt hus, mina murar, jag skall ge dom ett evigt namn.

Han talar alltså om vad som tillhör honom, men sen ändras det hela genom ifrån att stå mig, mitt, mina etc., till att stå HERREN, honom, hans etc. ja, ja kanske du säger. Det är ju bara profeten som fortsätter sin profetia. Men vers 6 är en helhet, och det är HERREN som säger allt detta, han säger: ”Och främlingarna som har slutit sig till HERREN, för att tjäna honom och för att älska HERRENS namn och så vara hans tjänare, alla som hålla sabbaten och inte ohelga den, och som står fast vid mitt förbund”.

Det verkar som att HERREN talar om HERREN, han talar om sig själv i några verser sen plötsligt talar han själv om HERREN, som en annan person. Det kan inte vara så att det är profeten som talar om HERREN eftersom ingen människa förpliktar sig att hålla profetens förbund, för att få komma in till profetens heliga berg och för att få glädje i profetens bönehus. Det är helt tydligt att HERREN själv talar om sitt förbund, sitt heliga berg och sitt bönehus. En vers som styrker detta är vers 8.

Jes. 56:8 Så säger Herren HERREN, han som samlar de fördrivna av Israel: Ännu fler skall jag samla till honom, till hans församling.

Jag vill visa en sak här som en avslutning. Vem församlar till vem? Herren, HERREN församlar till HERREN. Vers 3 säger ”Främlingen som har slutit sig till HERREN”.

De blev församlade till honom av HERREN själv. Vi vet att Jesus sade i Joh. 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen likaså i v 65 ”Och han sa: Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av min Fader.

Jesus kan med rätta säga att det var hans bönehus, han är ju Herren (Rom.10:9). Jesus sade själv att ingen kan komma till Fadern utom genom mig.

Joh. 14:6 Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. SRB16.

Jes. 56:8 Så säger Herren HERREN, han som samlar de fördrivna av Israel: Ännu fler skall jag samla till honom, till hans församling.

Matt. 15:24 Men han svarade och sa: Jag är inte sänd till andra än de borttappade fåren av Israels hus. SRB16.

Jesus skulle alltså samla in de förlorade fåren av Israels hus. Det var ett av hans uppdrag, enligt Jes. 56:8. Det uppenbaras nämligen Herrens tvåfaldiga natur i denna vers. Det står; Herren, HERREN. Herren = Adonaj – titeln kan brukas om människor såväl som Gud. HERREN = YHWH kan bara användas om Gud den Allsmäktige. Jesus är fullkomlig Gud och fullkomlig människa. Han kan med rätta bära namnet Herren, HERREN.

HERRENS Jubelår

Många kristna lider av sina egna tillkortakommanden, utan att egentligen behöva det. Jesus har ju gjort allt vad som behövs. Medan vi strävar efter att göra allt fullkomligt, talar bibeln om att det finns en vila för oss.

Hebr. 4:10 För den som har kommit ini hans vila, har också fått vila från sina verk, såsom Gud från sina. SRB16.

I gamla testamentet talas det om sabbaten, den sjunde dagen, då Israels folk skulle vila.

1 Mos. 2:2 På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. SFB98.

Det talas också om ett sabbatsår, vilket var det sjunde året, då landet skulle vila. Sedan talas det om jubelåret, som kom vart 49:de år. Israel skulle räkna sju års-veckor, vilket är sju gånger sju år, tillsammans fyrtionio år. Det femtionde året skulle helgas och landets invånare få tillbaka sin frihet, om de var trälbundna. De återfick sina ägodelar, sina landområden och sin boskap. Deras skulder blev annullerade. Jubelåret innebar personlig frihet, ekonomisk frihet och fullständig vila för jord, boskap och människor.

Jubelåret blev en förebild på den Messiansk-eskatologiska tiden i profetian, således säger Jesaja:

Illustrerat Bibellexicon

Jes. 61:1-2a Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN. SFB98.

Jesus gick in i synagogan i Nasaret:

Luk. 4:17-21 Då räckte man profeten Jesajas bokrulle till honom och när han öppnade bokrullen, fann han det ställe där det står skrivet: Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna evangelium för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, och till att ge de förtryckta frihet, och till att predika Herrens behagliga år. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den åt tjänaren och satte sig. Och alla som var i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: I dag har detta ställe i Skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. SRB16.

Härmed ville Jesus ha sagt, att det eskatologiska jubelåret har börjat, i och med hans kommande och att han följaktligen är Messias.

Illustrerat Bibellexicon

Jesus gjorde de fångna fria, idet att han avväpnade satan fullständigt. Han har frigjort oss från döden och syndens makt.

Joh. 8:36 Om nu Sonen gör er fria, så är ni verkligen fria. SRB16.

Den personliga friheten, där skulder annullerades och fångarna fick tillbaka sin frihet och återfick sina ägodelar.

Den ekonomiska friheten, där de fattiga fick Abrahams välsignelse.

Gal. 3:14 Detta för att Abrahams välsignelse skulle komma till hedningarna genom Jesus Kristus och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. SRB16.

Den fullständiga vilan för jord, boskap och människor, har vi fått delaktighet av genom Jesus, det står i Kolosserbrevet:

Kol. 1:20 …och genom honom försona allt med sig själv, sedan han har skapat frid genom blodet på hans – genom honom, vare sig det som är på jorden eller det som är i himlarna. SRB16.

Allt vad vi har och allt vad vi gör ska vara välsignat. Vårt arbete och vår familj, allt vad vi gör och allt vad vi är. Så när vi nu läser Hebr.4:10 får vi full förståelse för vad Jesus egentligen gjort på korset, för oss. Vi kan som Guds utvalda komma in i den vilan som Gud har förberett åt oss. Vila ifrån fruktan för det eviga straffet, vila ifrån ekonomiska besvärligheter, vila ifrån bekymmer och stress.

Hebr. 4:10-11 För den som har kommit in i hans vila, han har också fått vila från sina verk, såsom Gud från sina. Låt oss ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen faller i samma slags olydnad. SRB16.

Vi skall sträva att komma in i Guds vila, vilket är att gå i förberedda gärningar. Vi kan alltså inte göra som Jehovas Vittnen gör, att försök med egen kraft förtjäna frälsningen.

Rom. 4:4-5 Men för den som har gärningar räknas lönen inte av nåd, utan som något man har förtjänat. Men den som inte har gärningar, utan tror på honom som rättfärdiggör den ogudaktige, honom räknas hans tro till rättfärdighet. SRB16.

Försök aldrig komma till Gud med dina egna gärningar. Jesaja säger

Jes. 64:6 Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. SFB98.

Jag skulle inte vilja få min lön efter vad jag förtjänade, det skulle inte bli den lön jag förväntade mig. Syndens lön är döden. Och bibeln säger att ”alla har ju syndat och är i saknaden av härligheten från Gud. (Rom. 3:23)

Rom. 11:5-6 På samma sätt har också i denna tid en rest blivit utvald av nåd. Men om det är av nåd, så är det inte längre genom gärningar, annars vore nåden inte längre nåd. Men om det är genom gärningar, så är det inte mer nåd, annars vore gärningen inte mer gärning. SRB16.

Vi kan alltså se på vilken grund vi skall bygga våra frälsning. Herren är den grund på vilken vi skall bygga

1 Kor. 3:11 För en annan grund kan ingen annan lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus. SRB16.

Jag tror inte på grund av mina gärningar, mina gärningar kommer på grund av min tro., men tron kommer på grund av vad Jesus har gjort för mig på korset, och just därför kan jag göra vad jag gör. Utan Jesus skulle mina gärningar stinka i Guds näsa.

Frälsning, var, hur och när?

Människan är en treenig varelse, skapad till Guds avbild. Vi är ande, själ och kropp. Frälsningen är också treenig.

1 Thess. 5:23 Och må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må hela er ande och själ och kropp bli bevarade fläckfria vid vår Herre Jesu Kristi återkomst. SRB16.

2 Kor. 5:17 Därför, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla förbi, se, allt har blivit nytt. SRB16.

Det är inte din kropp som blir ny, det märker du om du tittar dig i spegeln. Det är heller inte din själ som blir ny, eftersom du kan minnas alla dina synder, alla dina barndomsminnen etc. Det är din ande som blir en ny skapelse, du blir född på nytt. Jesus sade till en av dåtidens religiösa ledare, Nikodemus i Joh. 3:3

Joh. 3:3 Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds rike. SRB16.

Utan pånyttfödelsen kommer vi inte in, och utan Guds nåd kan vi inte bli födda på nytt. Hur blir vi födda på nytt?

Rom. 10:9-10 För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst (född på nytt). För med hjärtats tro blir man rättfärdig, och med munnens bekännelse blir man frälst. SRB16.

Detta är det sätt på vilket man kan bli frälst och pånyttfödd. Sen kommer det som kallas själens frälsning.

1 Petr. 1:9 …när ni vinner målet för er tro, era själars frälsning. SRB16.

Det sista som händer är att våra kroppar blir frälsta. Det kallas uppståndelsen ifrån de döda eller om vi ännu lever, uppryckandet.

1 Kor. 15:49 Och liksom vi har burit bilden av den jordiska, ska vi också bära bilden av den himmelska. SRB16.

De dödas uppståndelse är inte att kroppen blir en ny kropp. Det är den gamla kroppen som blir förhärligad, precis som med Jesus på Förklaringsberget. Kroppen skall bli frälst/räddad på den dagen. Frälsningen är alltså treenig, därför att människan är treenig.

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

3 reaktioner på ”Del 8 Judarnas Konung

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s