Del 2 Elohim – THEOS – GUD!

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

YHWH

Septuaginta, den grekiska översättningen av GT, översätter både Elohim och YHWH till Theos. Elohim anger hans makt och eviga höghet. YHWH – Han utan begynnelse, Han den oföränderliga, Han den eviga, Han den självförsörjande. Jesus är både Elohim och YHWH.

Tit. 2:13 …och att vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet. SRB16.

Kan vi skilja mellan Jesus som Frälsare och Gud? Titus säger det är vår Gud och Frälsare som ska hämta oss, och Judas säger

Jud. 1:14 Om dessa har också Enok, den sjunde från Adam, profeterat och sagt: Se, Herren kommer med en oräknelig skara av sina heliga. SRB16.

Rom. 10:9 säger att Jesus är Herren, alltså är det Han som är vår Herre och Gud och Frälsare.

Upp. 1:8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, säger Herren, han som är och som var och som ska komma, den Allsmäktige. SRB16.

Upp. 1:5-7 …och från Jesus Kristus, det trogna vittnet, den förstfödde från de döda och fursten över jordens kungar. Honom som älskat oss och renat oss från våra synder med sitt blod, och gjort oss till kungar och präster åt Gud och sin Fader, honom tillhör äran och herraväldet i evigheternas evigheter. Amen. Se, han kommer med skyarna och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. SRB16.

Sak. 12:10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. SFB98.

Det är Jesus som kommer. Det var Jesus som blev stungen, och alla skall jämra sig vid Hans åsyn. Jesus är både YHWH och Elohim.

Fadern eller Sonen

Joh. 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde Sonen, som är vid Faderns bröst, han har förklarat honom. SRB16.

Vad betyder det, att ingen någonsin har sett Gud? Såg inte Adam Gud i lustgården?

1 Mos. 3:8 Vid kvällsbrisen hörde de HERREN Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården. SFB98.

Och vem kom gående till Abraham?

1 Mos. 18:1-19HERREN uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund, där han satt vid ingången till sitt tält när dagen var som hetast. Han såg upp, och se, tre män stod framför honom. Då han fick syn på dem skyndade han sig emot dem från tältöppningen och bugade sig till jorden och sade: ”Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten, så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag skall också hämta ett stycke bröd, så att ni kan styrka er innan ni går vidare, när ni nu har tagit vägen förbi er tjänare.” De sade: ”Gör som du har sagt.” Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade: ”Skynda dig att ta tre sea-mått fint mjöl, knåda det och baka brödkakor!” Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin ungkalv och gav den åt sin tjänare, som skyndade sig att tillreda den. Sedan tog han gräddmjölk, söt mjölk och kalven han låtit tillreda och satte fram det åt dem. Och han stod hos dem under trädet medan de åt. Och de frågade honom: ”Var är din hustru Sara?” Han svarade: ”Där inne i tältet.” 10 Då sade han: ”Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid, och se, då skall din hustru Sara ha en son.” Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom. 11 Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder, och Sara hade det inte längre på kvinnors vis. 12 Sara log inom sig och tänkte: ”När jag nu blivit gammal, skall jag då upptändas av åtrå? Min herre är ju också gammal.” 13 HERREN sade till Abraham: ”Varför log Sara och tänkte: Skulle jag föda barn, jag som är så gammal? 14 Skulle något vara omöjligt för HERREN? Vid den bestämda tiden nästa år skall jag komma tillbaka till dig, och då skall Sara ha en son.” 15 Då nekade Sara och sade: ”Jag log inte,” ty hon blev förskräckt. Men han sade: ”Jo, du log.” 16 När männen steg upp därifrån såg de ner mot Sodom, och Abraham följde dem ett stycke på väg. 17 Då sade HERREN: ”Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? 18 Av Abraham skall det ju bli ett stort och mäktigt folk, och i honom skall alla folk på jorden bli välsignade. 19 Ty jag har utvalt honom för att han skall befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till HERRENS väg och handla rättfärdigt och rätt, så att HERREN kan uppfylla sina löften till Abraham.” SFB98.

I vers 1 står det: ”Och HERREN (YHWH) uppenbarade sig för honom”.

Vem var det Jesaja såg? Svaret finns i Joh. 12:41

Jes. 6:1-10I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre: Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag: Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot. Då flög en av seraferna framtill mig. I hans hand var ett glödande Kol., som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sade jag: Här är jag, sänd mig! Han sade: Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa. 10 Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. SFB98.

Joh. 12:37-4137 Fastän han hade gjort så många mirakler inför dem, trodde de inte på honom, 38 för att det Ordet skulle uppfyllas, som profeten Jesaja hade sagt: Herre, vem trodde vår predikan, och för vem blev Herrens arm uppenbarad? 39 För den skull kunde de inte tro, därför sa Jesaja på nytt: 40 Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärtan, så att de inte kan se med ögonen och förstå med hjärtat och bli omvända, så att jag får hela dem. 41 Detta sa Jesaja, när han såg hans härlighet och talade om honom. SRB16.

Johannes vittnesbörd och Jesajas text visar oss att den Jesaja såg var Herren Jesus Kristus i sin härlighet som Han hade innan Han blev inkarnerad:

Joh. 17:5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

När Jesus säger ingen har någonsin sett Gud, är det Fadern Han talar om, och Gamla Testamentets uppenbarelse av YHWH talar om Herren Jesus.

2 Mos. 33:11 Och HERREN talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men hans tjänare Josua, Nuns son, som var en ung man, lämnade inte tältet. SFB98.

För att kunna tala ansikte mot ansikte behöver ansiktet synas. Därav vet vi att Moses hade sett Guds ansikte. Men varför står det skrivit i samme kapitel, så här?

2 Mos. 33:20 Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. SFB98.

2 Mos. 33:23 Sedan skall jag ta bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. SFB98.

Är Gud schizofren? Såg Moses Guds ansikte eller inte? Jo han fick se Guds ansikte, men han fick inte se Guds ansikte. Låter detta förvirrande, tycker du? Inte alls, det är bara så att Gud är Fader, Son och Helig Ande. Moses fick se YHWH Sonens ansikte, men YHWH faderns ansikte kunde ingen se och leva.

Jesu Gudom

I psalm 8 talas det om människan att hon är skapad;

  • 1917 – ”Nästan till ett gudaväsen”.
  • KJV – ”Lite lägre än änglar”
  • Amplified – ”Lite lägre än Gud”
  • NIV – Lite lägre än himmelska varelser”
  • RSV – ”Lite mindre än Gud”
  • Åkessons – ”Lite ringare än änglar”.

Sex versioner säger samma sak: Människan är inte jämlik Gud.

Men Filipperbrevet 2:6-7 säger att Jesus var jämlik Gud. Jesus var morphé theou= i egentligen mening Natur och Väsen, Gud till natur och väsen. Jesus var morphé theou innan han antog morphé dùlù. Han blev människa till natur och väsen, vilket visar Herrens dubbla natur. Men det Grekiska ordet dùlù har inte betydelsen människa. Det betyder slav och tjänare. Och det Grekiska ordet morphé har betydelsen den form som en person eller sak framstår synbart och yttre utseende. Läs min artikel Jesus Kristus – The Undercover Boss där jag tar upp Fil. 2:57 och förklarar hur Jesus kunde bli människa och samtidigt vara Gud.

Fil. 2:5-7 Var så till sinnes som också Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt (morphé theou), inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt (morphé dùlù), och blev lik oss människor. SRB16.

Vår mänskliga natur gillar inte att betjäna andra och absolut inte att vara någon annans slav. Men här säger Paulus två saker, att Jesus antog en tjänares gestalt OCH att han blev lik oss människor. Med andra ord, Hans inkarnation antog en motsatt position till vår köttsliga natur, men till det yttre var Han lik oss människor.

Jesus – Den Röda Tråden

Genom hela Bibeln går en röd tråd, och utan den röda tråden skulle allt bara kunna varit en tillfällighet. Men nu finns det inga tillfälligheter i Guds Ord, utan allt är planerat in i minsta detalj.

1 Petr. 1:20 Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse, men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull. SRB16.

Att Jesus är temat i alla skrifterna ser vi när vi läser Lukas evangelium. Det är nämligen Jesus själv som undervisade om den röda tråden.

Luk. 24:27 Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem det som gällde honom i alla Skrifterna. SRB16.

Luk. 24:44 Sedan sa han till dem: Detta är de ord som jag sa till er, medan jag fortfarande var hos er, att allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag och i profeterna och psalmerna. SRB16.

Låt oss ta en titt på de olika framträdande förebilderna i gamla testamentet.

1 MosAdamen förebild till den som skulle komma: Rom 5:14

Kvinnans sädKristus som krossar ormens huvud: Kol 2:14-15

Den rättfärdige Abels blodJämförs med blodet på korset: Hebr 12:24

Melkisedeksom likställs med Guds Son: Hebr 7:1-10

IsakDen älskade sonen, framburen på samma plats där den enfödde Sonen dör en dag: 1 Mos 22:2, 2 Krön 3:1, Hebr 11:17-19

JosefSom blir räddaren för sina, vilka ville döda honom: 1 Mos 39-50

SiloFursten av Juda stam 1 Mos 49:10, Matt 1:3, Luk 3:33
2 MosPåskalammet2 Mos 12, Joh 1:9, 1 Kor 5:7

MannatBrödet från himlen: 2 Mos 16, Joh 6:31-33

KlippanSom blev slagen var Kristus: 2 Mos 17:1-7, 1 Kor 10:4
3 MosDe blodiga offrenFörebilder till korset. Hebr 9:12-14, 10:1-4 + 11 + 14

AronFörebild till Kristus, vår överstepräst: Hebr 7:11-28

FörlåtenSymboliserar Kristi kropp, sargad på Golgata: Hebr 10:20, Matt 27:51
4 MosArons stavEn liknelse som syftar till Jesu uppståndelse (4 Mos 17:1-11, 2 Mos 7:9-12) Jesus som inte visste av någon synd, blev gjord till synd. Arons stav blev gjord till en orm. Jesus blev förklarad rättfärdig. Arons stav blev en orm för att sedan bli en stav igen. Jesus lever i evigheternas evigheter. Staven fortsatte att spira och gro. Jesus gjorde om intet satans makt. Arons stav som blev en orm, åt upp trollmännens ormar.

Den röda konEn förebild på offret som renar (4 Mos 19, Hebr 9:13)

KopparormenEn förebildande Kristus på korset (4 Mos 21:4-9, Joh 3:14-16
5 MosProfeten5 Mos 18:15-19, Apg 3:22 + 7:32
JosuaVår frälsnings hövdingHebr 2:10
DomVår domare och befriareDom 2:16, Hebr 12:23, Apg 7:35
RutVår bördesman, befriare, och återlösareRut 4:4-6, 1 Petr 1:18-19, 1 Kor 6:20
1 SamVår smorde profet1 Sam 3:20
2 SamVår smorde konung2 Sam 5:3
1 Kon–- = –—
2 Kon–-=—-
1 Krön–– = –-
2 Krön–- = –-
EsraDen skriftlärdeEsra 7:11, Luk 24:27, Mark 1:22
NehÅteruppbyggarenNeh 2:17+20, 6:1
EsterMordokaj – vår försvarsadvokat1 Joh 2:1
JobVår förlossareJob 19:25, Jes 59:20, Rom 11:26
PsVår herdePs 23, Joh 10:11+14
OrdsVår visdomOrds 8:14-36, 1 Kor 1:30
PredVår visdomPred 8:1-3, Kol 2:3
Höga visanBrudgummenHV 4:9, Joh 3:29, 2 Kor 11:2
JesFridsfurstenJes 9:6, Joh 16:33, Ef 2:14, Apg 10:36
JerVår gråtande profetJer 9:1+14:7, Luk 19:41
KlagVår gråtande profetKlag 1:16, Luk 19:41
HesMänniskosonenHes 1:26, Luk 5:24
DanielGudasonenDan 3:25, Joh 5:25
HoseaDen trofaste äktemannenHos 2:19-20, 2:2, 1 Tess 5:23
JoelDen som döper i helig AndeJoel 2:27-32, Joh 1:33, Apg 1:5

Jesus är vårt allt. Han är vår räddare och befriare. Skriften är alltså ingen tillfällighet, och Jesus är centrum i alla böckerna.

Är Jesus ett resultat av profetiorna eller är det tvärtom?

Jesus kallas Ordet.

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. SRB16.

I Uppenbarelseboken kallar Jesus sig själv för den förste och den siste.

Upp. 1:17-18 Och när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa till mig: Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den levande. Och jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Amen. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden. SRB16.

Han är inte först och främst ett resultat av det skrivna Ordet, han är manifestationen av det skrivna Ordet. Ordet blev inte nerskrivet för att Jesus skulle veta vad som var hans kallelse. Ordet blev nedskrivet för att beskriva en verklighet som redan fanns. Lagen var en beskrivning av Guds natur och väsen, lagen var det fullkomliga uttrycket för Guds vilja. Lagens tidsålder kallades fördömelsens ämbete, därför att lagen visade vad människan gjorde fel.

2 Kor. 3:9 För om den dömande tjänsten har en härlighet, så överflödar rättfärdighetens tjänst mycket mer i härlighet. SRB16.

Gal. 3:19 Vad är då lagen till för? Den blev tillagd för överträdelsernas skull, till dess säden skulle komma, åt vilket löftet hade blivit givet, och den blev förmedlad genom änglar i en medlares hand. SRB16.

Lagen var bara en skuggbild av Kristus, som skulle komma. Lagen skulle vara en uppfostrare till dess att Kristus trädde fram.

Kol. 2:16-17 Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat, som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp. SRB16.

Ta en lampa och rikta den mot en vägg, placera handen mellan ljuset och väggen och du får två händer, en riktigt och en skuggbild. Verkligheten själv finnes hos handen. Skuggan är bara en kopia av verkligheten. Lagen var en skugga av Jesus som skulle komma. Det fanns inget fel på lagen, det slår Paulus fast i Rom. 7:12

Rom. 7:12 Alltså är lagen visserligen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott. SRB16.

Lagen blev alltså skriven för att påvisa människans synder. Lagen är helig och fullkomlig, men de som hade fått lagen var ofullkomliga människor, och alla offer som de offrade var endast en påminnelse om synden.

Hebr. 10:1-3 Lagen som ju har en skugga av det goda som kommer, men inte är själva bilden av tingen, kan aldrig med samma offer som man ständigt bär fram år efter år fullkomna dem som träder fram. Skulle man inte annars ha upphört att offra, eftersom de som offrar inte mer skulle ha några synder på sitt samvete, sedan de en gång har blivit renade? Men i dessa offer sker en årlig påminnelse om synderna. SRB16.

Lagen blev skriven förbereda folket på Herrens ankomst och han fullbordade lagen genom att vara fullkomlig i ord, tanke och gärning. Han hade aldrig gjort någon synd dock var Han frestad i allt.

2 Kor. 5:21 För han som inte visste av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom. SRB16.

Hebr. 4:15 För vi har inte en sådan överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. SRB16.

Lagen beskriver alltså Guds natur och det fanns ingen människa som kunde leva fullkomligt genom att fullborda lagen. Jesus däremot, var lagens verklighet. Det var Hans beskrivning av hur Han ville vi människor skulle leva. Det var bara det att Jesus ställde upp med en nackdel, hans mänskliga natur som egentligen var en förutsättning för att Jesus skulle komma, men det hindrade inte honom från att vinna seger. Lagen kunde ingen fullgöra utom den som hade gjort lagen. Gud hade satt ribban högt, för att visa hur lågt människan hade sjunkit.

Under 1500 år uppenbarade sig Gud själv, och profeterna skrev ned vad han sade. Det tog ungefär 1500 år att uppenbara en person. Hela uppenbarelsen kulminerade i en person, Jesus Kristus. De tio budorden var ett uttryck för Herren själv. Du skall icke stjäla. Varför? Gud svarar: därför att jag inte stjäl. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Varför? Därför att jag är trofast. Du ska inte begära din nästes egendom. Varför? Därför att jag inte begär min nästes egendom. Jesus var allt vad Ordet var. Han gör allt vad Ordet säger att han vill göra. Gud är ett med sitt Ord.

2 Tim. 2:13 Om vi är trolösa, så blir han ändå trofast. Han kan inte förneka sig själv. SRB16.

Hundratals profetior fullbordades i Jesus, likaså hundratals förebilder. Han förverkligade Ordet. Han var dess manifestation.

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. SRB16.

1 Mos. 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. SFB98.

Eftersom Ordet var Gud och var i begynnelsen kan det bara betyda en sak, ”Att i begynnelsen skapade Ordet himmel och jord”. Detta bekräftar Paulus i Kolosserbrevet:

Kol. 1:16 För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. SRB16.

Vad vi idag kallar för Bibeln är egentligen ett pussel. Vi är kallade till att få fram hela bilden av Jesus. Men det är ett pussel som omöjligt att lägga utan den Helige Ande. Han ser helheten. Ett ord här och ett ord där blir till slut en hel bild. Den bilden visar vem Jesus är. Han är Ordet som blev kött. Du skulle inte ha vetat av tanken om det inte var för ordet som beskriver tanken. Så är det med Gud, du skulle inte ha vetat av Gud om det inte var för Jesus.

Jesaja 35

Jesaja 35 är en profetia om HERRENS tillkommelse. Denna profetia är klar och tydlig, den visar vem det är som kommer och vad som skulle ske när han kom.

Jes. 35:4 Säg till de försagda: ”Var starka, frukta inte!” Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. SFB98.

Jesaja säger att Gud kommer med hämnd från Gud, och att det inte som Jehovas Vittnen säger, inte en lite lägre gud som kommer. Han kommer själv och frälsar er, säger Han. Han säger att det är Gud YHWH som skall komma.

– Ja, säger du, men det står inte att det YHWH som skall komma utan det är Elohim som skall komma.

– Kontexten visar att det är judarnas Gud som skall komma, inte vilken gud som helst.

– Javisst kommer Gud, men det har ha ju gjort många gånger.

– Ja det stämmer, men det här hade aldrig tidigare hänt. Detta är en annorlunda hämnd.

Jes. 35:5-6 Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. SFB98.

Jesus var denna profetias fullbordan!

Matt. 11:2-6 När Johannes i fängelset fick höra om Kristi gärningar, skickade han två av sina lärjungar och sa till honom: Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade och sa till dem: Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin syn och halta går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp, och för fattiga blir evangelium predikat. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. SRB16.

Johannes undrade om Jesus var den som skulle komma, och Jesus visade på skriften. Han sade: Ser ni inte vad som händer? Alla helanden och alla miraklen? Johannes kunde skrifterna, därför hänvisade Jesus till Jesajas profetia. Han sade att när Han själv skulle komma så var detta tecknen och beviset på att Han var Gud. Han sade också: Salig är den som inte tar anstöt av mig. Han är den stötestenen som vi läser om i Matt. 21:42, Mark. 12:10, Luk. 20:17, Apg. 4:11, 1 Petr. 2:6-8 och omtalas i Jesaja.

Jes. 8:13-15 Håll HERREN Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han skall vara en helgedom. Men för Israels båda hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många bland dem skall snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. SFB98.

Jesaja säger även Håll HERREN Sebaot helig något Petrus applicerar direkt på Herren Jesus.

1 Petr. 3:14-1514 Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. 15Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. 16 Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal.

I Jesu efterföljd

Jes. 35:8 En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas ”den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar. SFB98.

Jesus sade om sig själv i Joh. 14:6 att han är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom honom. Han är alltså den vägen som kallas ”den helige vägen”.

Hebr. 10:19-20 Så kan vi då, bröder, med frimodighet gå in i det heligaste genom Jesu blod, genom en ny och levande väg som han har öppnat åt oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. SRB16.

Ingen oren ska färdas på den MEN den [vägen] är till för dem. Ingen oren kan komma till Guds tron. Det blodet som renar oss. Om en syndare åkallar blodets kraft, då blir han renat och frälst. Jesus är vår Återlösare och Jesaja ger det som en beskrivning av HERREN.

Jes. 35:9 Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den. SFB98.

Herrarnas Herre

HERREN kallas gudarnas Gud och herrarnas Herre i GT.

5 Mos. 10:17 Ty HERREN, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte tar mutor. SFB98.

Kan det vara så att detta har ändrats i och med det nya förbundet? Nej, Guds namn är det samma till evig tid.

I NT kallas både Gud och Jesus, herrarnas Herre och konungars Konung.

1 Tim. 6:15 …som han ska visa när hans tid är inne, han som är den salige och ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre. SRB16.

1 Tim. 1:17 Men evigheternas Konung, den oförgänglige, osynlige, den ende vise Guden vare ära och pris i all evighet. Amen. SRB16.

I uppenbarelseboken 17:14 står det Lammet är herrarnas Herre och konungars Konung.

Upp. 17:14 De ska strida mot Lammet men Lammet ska besegra dem, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung och de som är med honom är de kallade, utvalda och trogna. SRB16.

Senare i samma bok läser vi såhär:

Upp. 19:16 Och han har ett namn skrivet på sina kläder och på sin höft: Konungarnas Konung och herrarnas Herre. SRB16.

Det går inte att förneka. Både Fadern och Sonen bär titeln Konung och Herre. Men är det inte så att Jesus bara har blivit gjord till Konung och att Fadern är den egentliga Konungen eftersom Paulus säger att Gud har upphöjt honom?

Fil. 2:5-11 Var så till sinnes som också Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. SRB16.

Nej. Vi vet att Gud blev människa, som alla apostlarna beskriver i sina brev, t.ex. Joh. 1:1-3, Fil. 2:5-11. På grund av unitarismens felaktiga syn på Gud kan de inte förstå dessa texter och måste därför välja vilka verser som är ”sanna”. De sätter sig själv i en komprometterad sits inför Gud där de avgör utifrån sitt eget sinne vad som är rätt och fel.

Den stora hemligheten var att Gud blev en tjänare och antog mänsklig gestalt för att ta tillbaka det som Adam förlorade genom sitt fall. I min artikel Undercover Boss har jag förklarat genom en liknelse hur Gud blev människa och den falska läran som ligger till grund för denna onda andars lära – Kenosisläran.

Lärjungarna ville göra honom till kung direkt, men Jesus ville att de skulle förstå att först fick han besegra satan, för att sedan vara den rättmätige konungen över himlarna och över jorden. Och Herren ville göra sin Faders vilja och visste att Han redan var utsett till Konung. Adam misslyckades att besegra satan, men det gjorde inte Jesus. Han var underställd samma omständigheter som Adam. Därför att Han var utan synd vann Han en evig seger.

Luk. 19:11-12 När de hörde detta, berättade han ytterligare en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem, och de trodde att Guds rike genast skulle bli uppenbarat. Så sa han: En man av ädel börd skulle resa bort till ett avlägset land för att överta ett rike och sedan komma tillbaka. SRB16.

Av den anledning kunde han säga: Mig är given all makt i himlen och på jorden. Vem gav honom den makten? Fadern! Satan var besegrad och fick återlämna det han hade i sitt våld och domen föll till fördel för Herren.

Kol. 2:13-15 Och ni, som var döda i era synder och i ert oomskurna kött, har han gjort levande med honom, i och med att han förlät alla era synder och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset. Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att han öppet triumferade över dem genom honom. SRB16.

Det var för vår skuld han blev en människa. Vi var slavar under synden och levde inte i den ställning vi blev skapade till, och nu har Han återupprättat oss inför sin Fader.

Rom. 5:17 För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, så ska mycket mer de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva, regera i liv genom en enda, Jesus Kristus. SRB16.

Vem är Jesus?

Din syn på vem Jesus är har betydelse för din frälsning. Låt oss läsa 1 Joh. 5:5-20:

1 Joh. 5:5-205 Vem är den som besegrar världen, utom den som tror att Jesus är Guds Son? 6 Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara med vatten, utan med vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 7 Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande, och dessa tre är ett. 8 Och tre är de som vittnar på jorden: Anden och vattnet och blodet, och dessa tre är eniga. 9 Om vi nu tar emot människors vittnesbörd, så är Guds vittnesbörd större, för detta är Guds vittnesbörd, som han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror Gud har gjort honom till en lögnare, eftersom han inte har trott det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: att Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. 13 Detta har jag skrivit till er som tror på Guds Sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv, och för att ni ska tro på Guds Sons namn. 14 Detta är den förtröstan som vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. 15 Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi att vi har det som vi har bett honom om. 16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte är en synd till döds, ska han be, och han ska ge honom liv, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns en synd till döds. Jag säger inte att man ska be för den. 17 All orättfärdighet är synd, och det finns synd som inte är till döds. 18 Vi vet att var och en som är född av Gud inte syndar, utan den som är född av Gud aktar sig, så att den onde inte kommer åt honom. 19 Vi vet att vi är av Gud, och att hela världen är i det ondas våld. 20 Och vi vet att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan känna den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den Sanne Guden och det eviga livet. SRB16.

Jag vill lyfta fram dessa viktiga sanningar gällande frälsningen.

Vers 5: Vem är den som besegrar världen, utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Vers 9: …för detta är Guds vittnesbörd, som han har vittnat om sin Son.

Vers 10: Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror Gud har gjort honom till en lögnare, eftersom han inte har trott det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin Son.

Vers 12: Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

Vers 13: Detta har jag skrivit till er som tror på Guds Sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv, och för att ni ska tro på Guds Sons namn.

Vers 20: Och vi vet att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan känna den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den Sanne Guden och det eviga livet.

Vad vers 20 säger oss är att Jesus Kristus är den sanne Guden och det eviga livet enligt Granville-Sharps Regel, något jag förklarar i min artikel Hädelser från antitrinitarianer och Jesu Gudom

Vem är Jesus för dig? Förvirringen är stor på det här området. Inte många har en klar bild av vem Jesus är. Många har svårt att tro att Jesus är Gud likställt med Gud Fadern, därför att på många ställen i Bibeln kallar Jesus Fadern sin Gud. Vi får inte glömma att han även kallar Gud sin Fader. Vilket betyder att han har ett annat förhållande till honom. Vi vet att Ordet var Gud som blev kött för att ta sin boning ibland oss. (Joh. 1:1+14). Vers 18 i samma kapitel säger att Jesus är en enfödd Gud. Vissa äldre handskrifter har denna betydelsen; Ingen har någonsin sett Gud, en enfödd Gud han som är i Faderns sköte…

Svenska Folkbibeln har också denna översättningen; Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde Guden vilken är i Faderns sköte har uppenbarad vad Gud är. Han är inte en lite mindre Gud, som en semi-gud därför att Fadern kallar Jesus både Gud och Skapare, den som uppehåller allt genom sitt mäktiga ordi Hebreerbrevet 1. Våga tro Bibelns egen beskrivning av Herren Jesus!

Sannerligen, säger jag er!

HERREN skulle själv komma och frälsa sitt folk enligt Jes. 35:4. Alla gammaltestamentliga profeter profeterade och talade i HERRENS namn, men när HERREN själv hade kommit behövdes inga profeter som talade i HERRENS namn, Han kunde själv säga vad Han ville. Han kunde säga: ”Sannerligen, sannerligen säger JAG er” utan att häda Gud. Detta vore sannerligen att upphöja sig själv över alla Guds profeter om det inte vore sant, eftersom profeterna aldrig skulle våga tala i sitt eget namn. Och ingenstans i NT kan vi läsa att Jesus säger ”Så säger HERREN”. Men varför skulle han behöva säga de orden när Paulus i Rom. 10:9 klart och tydligt uppenbarar att Jesus är Herren? Därför att Jesus är HERREN kan Han säga Jag säger er!

Vi vet att Jesus aldrig gjorde eller sa annat än vad Fadern gjorde eller sade. Men betyder det att Jesus bara var en människa, en ängel, ett sändebud eller profet som Jehovas Vittnen säger. Nej. Redan vid konceptionen hände ett mirakel. Maria blev havande genom ett Ord från Gud och Herren inkarnerades – antog en mänsklig form. Och Guds ord är en beskrivning av Guds personliga egenskaper. Jesus valde att helt underordna sig sin Fader i himlen och komma som en människa av en enda orsak, för att föra oss tillbaka till Fadern genom att besegra djävulen på det området Satan bedrog Eva.

Hebr. 1:1-2 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. I dessa sista dagar har han talat till oss genom Sonen, som han har satt till arvinge över allt. Genom honom har han också skapat universum. SRB16.

”Men visar inte detta att Jesus bara var en talesman för Gud?”

Nej. Fadern och Jesus är ett! (Joh. 10:30). På Jesu tid talade de hebreiska och arameiska. Så när Jesus säger ”Jag och Fadern är ETT” använde Jesus med största sannolikhet det hebreiska ordet echad som Mose ger befallning om i 5 Mos. 6:4, som har betydelsen av sammansatt enhet.

5 Mos. 6:4 Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. SFB98.

Betyder inte det att Fadern ensam är HERREN? Nej. Samma ord echad används i 1 Mos. 2:24 när Gud talar om föreningen mellan man och kvinna: Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett (echad) kött. Två individer blir ett.

Jesus är fullkomligt förenad med Fadern. Det är en djup enhet mellan Fadern, Sonen och den Helige Ande. Den enhet som var nödvändigt för frälsningsverket. Det kan alltså betyda sammansatt enhet. Den enheten ser vi på flera olika ställen i Bibeln.

1 Mos. 1:26 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” SFB98.

1 Mos. 11:7 Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.”

Jes. 6:8 Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!” SFB98.

Jehovas vittnen vill gärna ha det till att Gud talar till sitt himmelska hov, alltså änglarna, och inte HERREN som söker Jesaja. Menar Jehovas Vittnen att Gud jämställer sig och änglarna med orden ”vem vill vara vår budbärare?” och därigenom göra människan till tjänare åt änglar? Detta är en absurd tanke. Tvärtom, Hebr. 1:14 säger Är de inte allesammans tjänsteandar, utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen?

Nej, det är inte till ett himmelskt hov Gud talar, det är treenigheten: Fader, Son och Helig Ande.

Psalmisten ställer en profetisk fråga:

Ps. 89:7 Ty vem i skyn kan jämföras med HERREN? Vem bland Guds söner är HERREN lik? SFB98.

Ingen i himlen eller på jorden är som Gud, men samtidigt säger Paulus i Filipperbrevet kap 2:6 att Jesus ”…vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud.” alltså kan Jesus ”liknas” vid HERREN eftersom han är jämlik Gud och är Gud.

T.ex. jämställer Jesus sig själv med Gud genom att bota sjuka på sabbaten.

Joh. 5:16-18 Och på grund av detta förföljde judarna Jesus och sökte efter att döda honom, eftersom han hade gjort detta på sabbaten. Men Jesus svarade dem: Min Fader verkar ända tills nu, så verkar också jag. Därför sökte judarna ännu mer efter att döda honom, eftersom han inte bara bröt sabbaten, utan också sa att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud. SRB16.

Men Jesus visste att Gud var hans Fader och att han var Guds Son och han ödmjukade därför sig under Faderns rådslut genom att göra det Fadern gjorde, något som de avfälliga judarna menade vara hädelse.

Joh. 5:19 Då svarade Jesus och sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Sonen kan ingenting göra av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. För allt det han gör, det gör också Sonen. SRB16.

Jesus begärde samma ära som Fadern.

Joh. 5:21-23 För liksom Fadern uppväcker de döda och gör dem levande, så gör också Sonen levande vem han vill. För inte heller dömer Fadern någon, utan har överlämnat hela domen åt Sonen, för att alla ska ära Sonen, såsom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.SRB16.

Hur ärar man Sonen? Genom att ära Fadern. Men hur ärar man Fadern? Genom att bekänna att Jesus är Herren (Fil. 2:11) och den stora uppenbarelsen vi behöver få är, som Paulus skriver, att Jesus är HERREN! (Rom. 10:9). Paulus skriver till och med att INGEN kan säga att Jesus är HERREN utom genom den Helige Ande! (1 Kor. 12:3). Anden måste uppenbara detta för oss, så vi kan bli frälsta. Men om vi inte tror att Jesus är Jag är kommer vi dö i våra synder (Joh. 8:24). Detta är den stora hemligheten i Bibeln: Jesus är HERREN!

Vi vet att Jesu liv var grundat på skriften och den skrift Jesus hade var GT. Men vad säger då GT om detta?

Ps. 2:12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. SFB98.

Även GT:s profeter och troende visste att Sonen fanns. Vi läser om detta även i Ords. 30:4. Vad heter han, och vad heter hans son? Hylla Sonen betyder att ära honom, och saliga är de som tar sin tillflykt till honom. Kan skriften bli om intet?

Ps. 34:9 Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom. SFB98.

Om vi nu tittar på vem som har skapat allting, säger GT att Gud gjorde det medan NT säger att Jesus skapade allting. En sak som styrker detta är att bibeln säger att Gud skapade oss till sin avbild och Rom. 8:29 säger att vi skall bli Guds Sons avbilder.

Rom. 8:29 För dem som han förut har känt, dem har han också förutbestämt till att formas efter sin Sons avbild, för att han ska vara den förstfödde bland många bröder. SRB16.

Vi skall alltså bli lika Jesus. Vi ska bli lika den som har skapat oss i enlighet med Kol 3:10.

Kol. 3:10 …och klätt er i den nya, som förnyas till kunskap efter hans bild som har skapat henne. SRB16.

Kol. 1:16-17 För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han är före allting, och allt består genom honom. SRB16.

Jesus blev inte till före allt, han är till före alltsammans. Jesus är Jag Är! Om det finns någon som tycker jag klyver ord, så vet att jag är i gott sällskap. Paulus undervisning i Galaterbrevet 3:16 t.ex. är grundad på bara ett ord ”säd” eller ”avkomma” i ental och inte ”och åt de som kommer av din säd” i flertal.

Gal 3:16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: ”och åt dina avkomlingar”, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling 3:16 som är Kristus. SFB98.

I min artikel När kom Jesus in i bilden egentligen? tar jag upp hur Jesus uppenbarade sig för alla i GT, för Abraham, Mose, Josua, Samuel osv. och min artikel Bibeln Handlar Om Jesus Från Början Till Slut visar jag hur skriften handlar om Herren Jesus Kristus. Så varför är det så svårt för en del att erkänna att Jesus är HERREN? Varför är det så svårt att tro att Gud själv ville komma och frälsa oss? Har vi blivit så indoktrinerade av falsk lära att vi inte vågar erkänna med vår mun att Jesus är YHWH?

Personligt ansvar är verklig kärlek. Att YHWH själv kom visar hur mycket Han älskar oss. Det visar Hans enorma kärlek till sin skapelse. Vad skulle du tänka om Gud sa Han älskar dig och sedan skickar en ängel för att rädda dig? Jag tror din bild av Herren Jesus skulle sjunka, och det är inte att ära Fadern. Men Jehovas Vittnen förnekar den Herre som har friköpt dem (2 Petr. 2:1), och jag förstår varför. De har blivit så djupt indoktrinerade i falska läror att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron så att Han får bota dem. Herren Jesus har friköpt även Jehovas Vittnen, men de vill inte tro. Guds kärlek drev honom till handling, och han valde den bästa lösningen, genom att själv komma.

Jag säger bara Tack Jesus!!!

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

3 reaktioner på ”Del 2 Elohim – THEOS – GUD!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s