Del 9: Metatron, Mithra, Tefillin och Aura!

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

Några frågor dök upp under mitt förra inlägg: Bara för att få klarhet här: Vem är Metratron? Vad är den svarta lådan? På vilket sätt är detta sataniskt Kabbalah och som pekar på framträdandet av antikrist?

Vem är Metatron?

Metatron är Ein Sofs (den okännbara gudens) manifestation eller emanation och den här världens härskare. Vi känner honom som djävulen, satan, ormen, draken (Upp. 20:20), den här världens gud (2 Kor. 4:4) som försöker sätta sig över Herren och ta hans plats (Jes. 14:12-15). Metatronkallas också Mithra1, den persiske solguden vars namn betyder Fördrageller Förbund. Wikipedia skriver: Mithra blir med tiden sol- eller ljusängel (2 Kor. 11:14) och omnämns också som världsfrälsare i en myt från den partiska tiden då han föddes ur en klippa. Metatron/Mithrahärstammar från Zorastismen men har sin egen esoteriska inriktning kallad Mithranism2. Metatron/Mithra är Kabbalahs Vilddjur som ger sin kraft åt sin Messias, och den bibliska draken/ormen ur Uppenbarelseboken.

Mithra, en babylonisk gud.

Vad Är Den Svarta Lådan?

Tefillin kallas den svarta kuben juden bär på pannan och på armen. Inuti ligger Shema Yisrael som betyder Hör, O Israel, de två första orden tagna från 5 Mos. 6:4-9, 11:13-21 och 4 Mos. 15:37-41.

Trehövdad Shin.
Fyrhövdad Shin

Vänder man på Tefillin ser vi en fyrhövdad Shin, vilket inte är en hebreisk bokstav utan ett mystiskt tecken som förbinder numret 666.

Shema Yisrael 

Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. 5 Mos. 6:4-9

Om ni nu lyssnar till de bud som jag i dag ger er så att ni älskar HERREN, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ,  då skall jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, och du skall få bärga in din säd, ditt vin och din olja. Jag skall ge din boskap gräs på din mark, och du skall äta och bli mätt. Men se till, så att inte era hjärtan blir förförda och ni viker av och tjänar andra gudar och tillber dem, ty då skall HERRENS vrede upptändas mot er, och han skall tillsluta himlen så att regn inte faller och marken inte ger sin gröda och ni snabbt blir utrotade ur det goda land som HERREN ger er. Ni skall lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne, och binda dem som ett tecken på er hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på er panna. Ni skall lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar, för att ni och era barn länge må få leva i det land som HERREN med ed har lovat era fäder att ge dem, så länge som himlen välver sig över jorden.  5 Mos. 11:13-21

HERREN sade till Mose: \”Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Jag är HERREN , er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är HERREN , er Gud.\” 4 Mos. 15:37-41

Det låter så bra när man kan citera Bibeln för att \”bevisa\” sin religiösa nit, men när det gäller Kabbalah används Torah bara somproof-texting. Kabbalah har en mycket djupare innebörd i användningen av tefillin. Tefillin används för att förhöja denandliga medvetenheten, och som de förklarar,för att ”själen ska laddas så måste den vara ansluten till det eviga ljuset”. Det sker alltså genom Tefillin. 

Tefillin och Aura

En aurakamerahar använts för att bevisa hur tefillin påverkar hjärnan positivt. En förhöjd medvetenhet som visas som en lila färg runt personen som använder tefillin.

Aurora visas som en lila krona (Kether)

Mannen på bilden har satt Tefllin på huvudet och får då en lila Krona (Kether) över sitt huvud.

En annan bild visar hur personen omges helt av ett lila ljus.

Med Tallit och Tefillin

Ansiktet har dolts men vi ser tefillin på huvudet och en tallit – en bönesjal.

När personen som bär tefillin får ett lila sken anses personen vara väldigt andlig och väldig ädel. Nästa bild visar auran på samma person innantefillin.

Samma person innan tefillin.

Vi har att göra med en andligt mörk religion och andemakter som vill framhäva Kabbalah som den mest utvecklade av alla ockulta religioner. New Age använder också aura-avläsning, men New Age har hämtat sin inspiration från just Kabbalah. Modern teknik som aurakamera används för att bevisa hur långt före sin tid Kabbalah verkligen var.

På Vilket Sätt Är Detta Sataniskt Kabbalah Och Som Pekar På Framträdandet Av Antikrist?

Kopplingen till Uppenbarelsebokens märke ligger i talet 666, som också är vilddjurets märke, som är ett namn, och en bild. Bokstaven vavוmotsvaras av siffran 6, och tre stycken vav וווblir 666. Talet 6 är skapelsens tal enligt Kabbalah som jag tog upp i Del 6:2:

”Vi vet att talet sex representerar den fysiska världen. Torahn beskriver skapandet av universum som en sexdelars, en sex dagars process. Våra uråldriga källor beskriver universum som strålar ut i sex riktningarnorr, söder, öst, väst, upp, nerAllt fysiskt utrymme och alla fysiska föremål har dessa sex dimensioner666 är sex upprepat tre gånger. Att upprepa ett koncept tre gånger representerar bekräftelsen och styrkan hos det konceptet. Talet 666 skulle således kunna representera styrkan och perfektionen i den fysiska världen, som judendomen lär kommer att inträffa i den messianska eran, när den fysiska världen kommer att nå sitt slutliga syfte, att vara ett medel genom vilket den skapade upplever skaparen.”3

Kabbalah använder sig av Gematria för att hitta den djupare betydelsen av Bibelns ord. Den djupare betydelsen kallasSod,och enligt Gematria så vet kabbalisterna t.ex. när deras Messias framträdande är nära. Nedan följer deras uträkningar.

DeAnne Loper skriver på sidan 158-160:

I Kabbalah representerar Vavden fullständiga kopplingen till allt i universum och är symboliskt för de första sex orden i skapelseberättelsen i 1 Moseboken. Det sjätte ordet i 1 Moseboken är vav, aleph, tav, \”vav förenar himmel och jord.\” 1 På den sjätte dagen av skapelsen skapade Gud människan i sin egen avbild (1 Mos 1:27) Öppningsversen av Schema i 5Moseboken 6:4 innehåller också sex ord (שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד) och enligt Kabbalah har bönen en Gematria på 666, som anger tiden för Moshiachs ankomst.

”Betydelsen av detta ligger i The Zohars förklaring av Moshiachs ankomst och slutet av den 4:e exilen i slutet av de 70 åren … från Israels självständighet i 1948 … Shema handlar om att föra hit Mashiach ben David … I detta fall är ordets värde 50 kopplat till ordet ”all framtid” eller ”i dag”4… [och] har det numeriska värdet 666. De ger oss alltså ekvationen 50 x 66,6 Jubileumsår = 3330 år, vilket, som vi har sagt, är den exakta tidsperioden från den första exilenoch mottagandet av Torahn på Sinai när Livets Träd senast erbjöds oss år 2448 till år 5778 [2018], och som TZADDIKIM länge har känt kommer att vara det nästa kosmiska fönstret för livets trädverkligheten. ”2

Tefillin är en uppsättning med två svarta kuber som innehåller skriftställen från Shema. Kuberna binds på pannan och armen medan de reciterar Shema i en yttre uppvisning av lydnad mot 5 Mosebok 6:8, ”Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna.” (Se Matteus 23: 5) Ritualen med binda på sig Tefillin är en mitsvot och bindande sigill på den person som förbinder världarna ovan med världen nedan såväl som den kommande världen.3

En avbild, ett namn, ett nummer och ett märke

Kuben är symbolisk för den ockulta avbilden av Zeir Anpin, den sexsidiga himmelska varelsen Metatron, och representerar universums sex riktningar; ovan, under, norr, söder, öst och väster. Enligt Kabbalah har alla fysiska föremål, inklusive människan, dessa sex sidor. Som nummer 6 representerar Vavfullbordandet av människan, som det ses i gud-man-bilden av Tetragrammaton som visas nedan där vav förbinder den övre Hé och den nedre Hé i namnet YHVH.

Tetragrammatonet YHVH avildad som en människa.

”Den fundamentala kuben var konstruerad av en VAV (ו) i sin längd, bredd och höjd och därmed numeriskt 6 x 6 x 6 … när Zohar hänvisar till denna kubform … beskriver den oftast som de 6 riktningarna … med hänvisning till 6 riktningen av ZEIR ANPIN bildad av bokstaven VAV (ו) i Tetragrammaton (יהוה) när den gick in och skapade vår 3-dimensionella rymd. ”4  

Tefillin är ett tecken eller märke för att ”kopplas till den Oändlige genom mitzvot”.5 Ritualen med Tefillin fullbordar också föreningen av ZeirAnpin (läs Metatron. Min kommentar) och Shekhinah, den delen av gud som väntar på att befrias från avgrundens brunn med hjälp av dem som i samförstånd åberopar henne! Följande utdrag från kabbbalahsecrets.com förklarar:

”Det sista ordet i versen med 6 ord är ECHAD … om vi summerar deras vanliga Gematria-värde (YHVH, YHVH och Echad) får vi .. det numeriska värdet på Adonai, den uttalbara aspekten (motsvarigheten) på YVHV, och därmed fullborda den mycket viktiga föreningen av Zeir Anpin och Malchut (himmel och jord om du vill) och / eller av Gd. Detta är den andliga föreningen, som om den injiceras i våra liv och våra dagliga handlingar kommer att bidra till slutet på exilen och den slutliga förlossningen. Detta är anledningen till att det fullständiga (ordinära plus vanliga Gematria) -värdet för initialerna för alla 6 orden är 385, det numeriska värdet på Shechina, den kvinnliga eller jordiska (gudomliga närvaron) aspekten av G-d. Det är också en av orsakerna till att Schema-versen börjar med bokstaven Shin från Shechina (ShCYNH) och slutar med Dalet eller numeriskt värde 4, kabbalistiskt betecknar YHVHs 4 bokstäver … Detta kommer att leda till övergången till livets träd … Om det finns en bön som ALLA (KOL) i Israel uttalar så är det SHEMA YSRAEL. Låt det vara med medvetandet att föra fram Oneness och Moshiach. ”6

Inom judendomen är Tefillin känd som ”HaShems Märke” och ”en intim koppling mellan HaShem och hans folk.”1 Detta samband symboliseras i vav, vav, vav (666) som är graverade i tefillinkuben som bärs på pannan . På ena sidan av kuben är den hebreiska bokstaven shin (ש). På den andra sidan av kuben finns det en fyrhövdad shin, som inteär en bokstav, utan ett mystiskt tecken som förbinder numret 666.   Rabbin Zamir Cohen, ordförande för Hidabroot, världens största judiska TV-nätverk, förklarar betydelsen bakom Tefillin.2 I en TV-presentation med titeln ”Tefillin – vad är deras betydelse och hur bär vi dem?” beskriver Cohen de svarta rutorna i spirituella och vetenskapliga termer. Han säger att hjärnan är ”ingången till människans spirituella illuminering”, därför fungerar Tefillinen på huvudet som en ”receptor … för mottagandet av den andliga illumineringen från det eviga ljuset” som han identifierar som Ein Sof.3   Genom att påpeka strukturen på den Tefillin som bärs på huvudet avslöjar Cohen att vav, vav, vaveller 666 finns gömd i den fyrhövdade Shinoch säger:

”Jag kan kortfattat säga att den besitter en stor hemlighet. När vi tittar på bakgrunden, inte utbuktningen, utan snarare bakgrunden, har vi en ”vav”, och en annan ”vav”, och en till”vav”, vilket innebär att inuti dessa fyra huvuden har vi 3 ”vavs” och 3 huvuden, och när du tar linjen i bakgrunden som är på botten, har du en inre Shin, som är i princip dold inuti den fyrhövdade Shin.”4 Cohen antyder att genom att bära Tefillin kan en man omvandlas [av energier] till en högre andlig nivå. Han säger: ”Att när en person bär Tefillin förändras färgen på sin aura till en högre nivå” och att ”Dessa saker bevisas idag” eftersom ”nya forskningsstudier avslöjar nya saker.”5

Citat slut.

I videon där den fyrhövdade Shin beskrivs vänder rabbinen tefillinen upp och ner för att beskriva hur Shin innehåller 3 Vav (ווו) och 3 huvuden. På bilden har jag ritat upp var de 3 vav och 3 huvuden finns.

I videon vänder Rabbinen upp och ner på Tefillin och visar 3 Vav och 3 Huvuden inuti det Fyrhövdade Shin tecknet.

Upp. 17:4 Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I sin hand hade hon en bägare av guld, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.

Vad om skökan som är iklätt purpur i Uppenbarelseboken är symboliskt och talarom kabbalisternas användning av auraavläsning? Skökan är enligt Bibeln det avfallna Israel och vi såg en bild där en person var fullt ”iklätt” ett lila sken, och vi har också sett hur talet 666 är viktigt för Kabbalah, samt hur de använder Gematria för att hitta ”djupare” betydelser i Bibelns ord. Uppenbarelseboken är full med symbolik och vi behöver förstå vad skökan gör och kommer ifrån för att fullt ut förstå vem skökan är.

Jag tror det är detta är den mest troliga förklaringen till vem Skökan är: De som förkastade den Sanna Kristus är dem som kommer föra fram antikrist.

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

Fotnoter


1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Mithra

2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Mithraism

3 Joel David Bakst, The Josephic Messiah, Leviathan, Metatron and the Sacred Serpent, (Manitou Springs, CO: City of Luz Publications, 2009), p. 53. 45 Mos. 4:40 Min kommentar.

4 http://kabbalahsecrets.com/?tag=666