Del 10: The god of Forces!

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

Det har länge varit ett omtvistat ämne. Vem är fästenas gud? Eller The God of Forces? Kabbalah ger en beskrivning som passar bäst in på allt vad jag läst i Uppenbarelseboken och de andra profeterna i Bibeln. Daniels bok ger, enligt mig, en pricksäker förklaring och beskriver fästenas gud eller som KJV skriver: god of forces. Han kommer inte att visa någon aktning för sina fäders gudar och inte heller för den som är kvinnors lust eller för någon annan gud, utan han skall upphöja sig över alla. Men fästenas gud skall han i stället ära, en gud som hans fäder inte har känt skall han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. Han skall göra vad han vill med starka befästningar med en främmande guds hjälp. De som erkänner honom skall han bevisa stor ära. Han skall låta dem härska över många, och han skall dela ut land åt dem till belöning. Dan 11:37-39 But in his estate shall he honor the God of forces; and a god whom his fathers knew not shall he honor with gold, and silver, and with precious stones, and pleasant things. Dan. 1:38.

De flesta bibellärare är överens om att Daniel 11 talar om antikrist, och denne som inte ska visa någon aktning för sina fäders gudar, KJV skriver sina fäders Gud i singular. Det här är något vilket jag menar måste peka mot någon av judisk börd, en judisk antikrist. Uttrycket sina fäders Gud används i Bibeln bara om någon ur Israels folk som avfallit från den levande Guden. Några exempel:1 Krön. 5:25  Men de var otrogna mot sina fäders Gud. I sin trolöshet höll de sig till de gudar som dyrkades av folken i landet, de folk som Gud hade utrotat inför dem. 2 Krön. 7:22  Då skall man svara: Därför att de övergav HERREN, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och höll sig till andra gudar och tillbad och tjänade dem, därför har han låtit allt detta onda komma över dem.” 

Sefirot and Man

Jag vet inte om något skriftställe som beskriver att en hednakung ”avfallit” från sin avgud, vilket gör att versen måste tala om någon som kommer ur Israel. Tvärtom säger Jeremia:

Jer. 2:11 Har ett hednafolk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är de inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. 

Kabbalahs gud Ein Sof beskrivs med just egenskapen The God of Forces Kraftens/Energins gud. ”Yesod är den kanal genom vilken Tiferet strävar efter att förenas med Shekhinah och föra vidare de kreativa och välvilliga gudomliga krafterna(Divine forces) … Denna Sefirah symboliseras som den manliga fallosen, helgad genom omskärelsens förbund.”1 (se bild t.h.) Kabbalah förklarar att Ein Sof emanerade Chokhmah och Binah ur de elementära krafterna (Elemental Forces) eld och vatten.2 De fyra bokstäverna i Tetragrammaton representerar och motsvarar de fyra elementära krafterna 

(Elemental Forces) jord, luft, eld och vatten, som tros innehålla huvudmaterialet för allt synligt och osynligt.

3 Kvantvetenskap verkar vara en manipulation av krafter (forces) i den osynliga andevärlden av observatörer i den fysiska, materiella världen, vare sig de är forskare eller mystiker.4 Som ”innehavaren av nycklarna” är Metatron den enhet som kommer att balansera de motsatta krafterna (forces) i det krossade Sefirotträdet, som citeras ovan, ”Termodynamik (The science of Equilibrium) är nyckeln till ockult vetenskap … Så uppenbarades talet sex, som står för den universella skapelsen.”5

Krafternas gud eller The God of Forces är Kabbalahs Ein Sof, den gud ur vilken alla andra gudar eminerade eller manifesterades. 

Min kloke son som är doktorand inom tillämpad fysik, förklarade science of equilibrium för mig: Problemet med termen är att ”science of equilibrium” inte är ett vedertaget begrepp som sådant…. Om det finns en enda vetenskap som passar in på beskrivningen så är det Termodynamik som ju behandlar förflyttning av energi i olika system alltifrån molekyler till hela universum.

Broderskap och Oneness bevisas i och med Kabbalahs Termodynamik (The science of Equilibrium), och Metatrons kub, som är den Talmudiska Tefillin, håller allt samman genom talet 6 och Metatron innehar nyckeln till Termodynamik (The science of Equilibrium).

 I mitt förra inlägg Del 6:3 tog jag upp Metatron, Mithra, Tefillin och Aura, vilket faller under begreppet Kvantfysik. DeAnne Loper skriver angående Kvantfysik och Kabbalah, där hon nämner den sex-sidiga kuben – Metatrons Kub/Tefillin:

Detta är ”nyckeln” tillden ockulta ”termodynamiken” som kommer att föra alla saker i balans. Detta är den ”hemliga” länken som binder samman de gudomliga gnistorna av mänskligheten till energikällan, ljuset från ”världens herre” inför den slutliga inlösningen.6

Kommer Metatron uppenbaras vara ”Messias” för judarna, ”Kristus” för de kristna, ”Maytreya” för New Age, ”Madhi” för Muslimerna, som inför Oneness och Broderskap, och skär bort ”cancersvulsten” de kristna? Metatron är den så kallade energikällan, ljuset och den hemliga länken som inför den slutliga lösningen, vilket för mig låter mycket som vedermödan vi kristna vet måste komma. Denne gud kommer antikrist att ära med ”guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting”. Detta kommer vi få se när det tredje templet byggs upp till ära för ”en gud som hans fäder inte har känt”. Det tredje templet är förödelsens styggelse som Daniel och profeterade om. 

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

Fotnoter


1 http://www.sacred-texts.com/jud/tku/tku04.htm
2 DeAnne Loper Kabbalah Secrets Christian Need to Know, s. 116
3 DeAnne Loper Kabbalah Secrets Christian Need to Know, s. 106
4 DeAnne Loper Kabbalah Secrets Christian Need to Know, s. 82
5 Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, (New York, NY: Shocken Books, Inc. 1946), p. 183.
6 DeAnne Loper Kabbalah Secrets Christian Need to Know, s. 84