Mina Motargument på Waldfridssons artikel på APG29!

Walfridssons artikel på apg.se kom upp i en diskussion jag hade i gruppen Kristna Villoläror på FB. Jag postade mitt inlägg Ohållbara Argument från Pre-Trib och fick en hel del kommentarer.


14 skäl varför församlingen är sparad från Guds vrede [Bilden och texten är hämtat från apg.se]


Walfridsson: 

Punkt 1. Det finns helt enkelt inga passager i GT eller i NT som talar för att församlingen kommer att gå igenom vedermödans period, eller att församlingen ska stå ansikte till ansikte mot Antikrist.

Mitt Svar:

Betydelse: NT använder ordet ekklēsía som betyder sammankomst, samling, församling, sällskap, ”Tagna ut ur”, ”Tagna Fram”. Ordet församling används även i Gamla Testamentet om Israel. De var ”tagna ut ur” Egypten. I Septuaginta, den Grekiska översättningen av GT används samma ord ekklēsíaom Israel, vilket visar att läran att församlingen föddes på pingstdagen är felaktig. Så tekniskt sett uppstod församlingen i och med att Abraham togs ut urKaldeens land.

Det hebreiska ordet qahal används 162 gånger i Gamla Testamentet och Septuaginta översätter hebreiskans qahal till grekiskans ekklēsía 96 gånger och ungefär 45 gånger översätts hebreiskans qahal till grekiskans sunagoge.

Jesus talar om ekklēsía i Matt. 16:18Och jag säger dig, att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling (ekklēsía), och dödsrikets portar ska inte segra över henne.

Och Matt. 18:17Och om han inte lyssnar till dem, så säg det till församlingen (ekklēsía). Och om han inte lyssnar till församlingen (ekklēsía), ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare.

Det var inte Jesus som kom upp med en ny term. Han använde en redan befintlig term tagen ur Septuaginta, den mest använda bibelöversättningen på den tiden.

Stefanus visar att församlingen (ekklēsía) fanns redan på GT:s tid när han tillrättavisar det judiska folket i Apg. 7:38 och säger: ”Det var han som i ekklēsía( församlingen/kyrkan) i öknen var med ängeln som talade till honom och som våra fäder på Sinai berg, som tog emot levande ord för att ge till oss….”

Härav ser vi alltså att Kyrkan eller församlingen redan fanns på GT:s tid och att församlingen inte är något nytt begrepp. När GT talar om Israel är det synonymt med församlingen. Vad Israel fick gå igenom går församlingen igenom. Paulus säger till och med att allt som är skrivet är skrivet för oss som har slutet inpå oss. (1 Kor. 10:6, 11). Israel är den förvandlade Jakob. Jakob var en bedragare och lögnare, som kämpade med Gud och fick ett nytt namn – Israel. Det namnet betyder Kämpat med Gud, eller Guds kämpe. Jakob är alltså den oomvände, en förebild på den gamla människan medan Israel är en förebild på den nya skapelsen i Kristus. Så, här kommer vi över till nästa punkt – Jakobs nöd.


Walfridsson: 

Punkt 2. Vedermödan kallas ”Jakobs nöd” (Jer. 30:7), men kallas aldrig för ”församlingen eller kyrkans nöd”.

Mitt Svar: 

Jakobs nöd är inte den Stora Vedermödan som de kristna får uppleva, utan Guds vrede som utgjuts över den här världens rike och det judiska folket som vägrat omvända sig och bli det sanna Israel. Jakobs nöd kallas i Nya Testamentet för Armageddon, där alla jordens folk samlas till strid mot Jerusalem. Detta är den sista händelsen precis innan Jesu återkomst, där de får skåda upp till honom som de har stungen.


Walfridsson:

Punkt 3. Ängeln Gabriel förkunnade för Daniel att 70 veckor var bestämda över ditt folk (judarna) och över din heliga stad (Jerusalem). Församlingen är inte nämnd här. Dan 9:24. Församlingen hade inte del i de första 69 veckorna, och kommer inte att ha del i den sista och 70:e årsveckan.

Mitt Svar: 

Som jag visade under punkt 1 så har Guds församling alltid funnits, och kommer finnas kvar till tidens slut! Se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. (Matt. 28:20)


Walfridsson:

Punkt 4. I Uppenbarelseboken sker uppryckandet i kap 4:1 som är före vedermödans period som är beskriven från kap 6-19. De 24 äldste som representerar församlingen är på plats innan det första sigillet bryts. Församlingen är nämnd över tjugo gånger i de första tre kapitlen i uppenbarelseboken, men är aldrig nämnd mellan kapitel 4 och 19.

Mitt Svar: 

Avsaknaden av ordet Församling/Kyrka i Uppenbarelseboken 6-19. Det är ett flitigt använt argument att församlingen inte nämns efter Upp. 6 fram till Upp. 19. Och dispensationalisterna använder samma argument angående Matt. 24, som faktiskt avhandlar samma period som Upp. 6-19. Det viktiga att förstå är att både Matt. 24 och Upp. 6-19 skrivs och adresseras till troende lärjungar. Inte till syndare eller icke-troende. Jag nämnde tidigare att Uppenbarelseboken är skriven till de sju församlingarna i Asien och Matt. 24 är Jesu svar på lärjungarnas frågor angående Hans återkomst och tecknen som visar på den. Och varför överhuvudtaget ge den här informationen till sådana som inte har behov av att veta detta? Han säger allt detta i förväg till sina lärjungar därför att vi inte ska komma på fall utan ska vara på vår vakt. Men varför används inte ordet församling eller kyrka i Upp. 6-19?

Orden De utvalda och De heliga används istället för församling och det är fullt normala ord som används om de kristna och församlingen. Överallt i Nya Testamentet kallas pånyttfödda kristna för de utvalda av Gud och Guds heliga. Och alla breven är adresserade till de heliga.. i Rom, …i Efesus, …i Korint. Och IFALL avsaknaden av ordet församling betyder att den boken inte är till för församlingen så finns det åtminstone 6 brev som inte innehåller ordet församling. Är då inte dessa brev tänkta för församlingen? Vi talar om 2 Tim., 1 Petr., 2 Petr., 2 Joh., och Judas brev.


Walfridsson:

Punkt 5. Vedermödans period kallas också ”en vredens dag” (Sef 1:15) i bibeln, men Jesus har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. (1 Tess 5:9), men har frälst oss från ”den kommande vredesdomen” (1 Tess 1:10)

Mitt Svar: 

Sef. 1:14-15 HERRENS stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är HERRENS dag! Då ropar hjältarna i ångest. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av mörker och dimma, en dag av moln och dis…

Sefanja profeterar INTE om den vedermöda församlingen ska gå igenom. Han profeterar om Jakobs nöd! Armageddon! Återigen, den Stora Vedermödan och Vredesdomen är två skilda saker. Den första kommer från djävulen mot församlingen, den andra kommer från Gud mot djävulens rike, och är det sista som sker innan Jesus återupprättar sitt rike på jorden. Vedermöda och vredesdom liknar varandra bokstavsmässigt och det är lätt att göra en mental bild där dessa två smält samma till ett. Vedermödan och vredesdomen är inte samma sak. Vi ska inte drabbas av Vredesdomen som kommer från Gud, däremot slipper vi inte undan Vedermödan som kommer från djävulen.


Walfridsson:

Punkt 6. Vedermödan tid kallas HERRENS dag i bibeln (Sef 1:15). Men 1 Tess 5:2-3 säger att Herrens dag (vedermödans tid) kommer som en tjuv om natten. När folk (otroende) säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de (otroende) av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de (otroende) slipper inte undan. Det är tydligt att vedermödan är något som ska drabba de otroende, men det inkluderar inte de troende och frälsta.

Mitt Svar: 

Rom. 10:9 säger att Jesus är HERREN, och Kristus och Herren är samma person. HERRENS dag är när Herren trampar sin vredes vinpress (Upp. 14:19, Upp. 19:15). Herrens dag är när Luk. 21:22 uppfylls ”För detta är hämndens dagar, då allt det som är skrivet ska gå i uppfyllelse.” 

1 Thess. förklaras i 2 Thess. När de säger ”fred och trygghet” kommer Herrens dag som en tjuv om natten. Några skickade ett brev till tessalonikerna där det stod att Herrens dag stod för dörren (läran om imminens – Jesus kan komma närsomhelst) och Paulus fick tillrättavisa församlingen i 2 Thess. där han skriver: Låt ingen bedra er på något sätt. För DEN DAGEN kommer inte om avfallet först har skett, och syndens människa, fördärvets son, har blivit uppenbarad. (2 Thess. 2:3).


Walfridsson:

Punkt 7. Vi ska trösta varandra med talet om uppryckandet (1 Tess 4:18). Det finns ingen tröst i undervisning som säger att församlingen ska gå igenom delar av eller hela vedermödans domsstid.

Mitt Svar: 

Den tröst Paulus skriver om i 1 Thess. 4:18 handlar om uppståndelsen av de döda och vår förvandling på ett ögonblick, vilket sker när Herren kommer. Herren kommer alltså först, och DÅ uppstår de döda i Kristus, och därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med de döda som uppstått. 

Det är alltså inte talet om uppryckandet innan vedermödan vi ska trösta oss med, utan att även om vi dör ska vi leva. Och även om vi lever när Han kommer ska vi också förvandlas, så att det förgängliga ikläds det oförgängliga, och det dödliga ikläds det odödliga, som samma Paulus beskriver i 1 Kor. 15:51-57Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas. För detta förgängliga måste klä sig i oförgänglighet och detta dödliga måste klä sig i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätt sig i oförgänglighet och detta dödliga har klätt sig i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din udd? Du grav, var är din seger? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.”


Walfridsson:

Punkt 8. På samma sätt som Enok blev uppryckt till himlen före syndafloden och Noas släkt blev bevarade genom syndafloden, kommer församlingen att bli uppryckt innan vedermödan och Israels rest bli bevarade genom vedermödan.

Mitt Svar: 

Ni vet väl att Enok var Noahs farfars far och av samma släktlinje fram till Kristus? Därför kan inte Enok och Noah användas som en förebild på de kristna och judarna.

Pre-Trib gör här ett stort misstag när de på nytt bygger upp en mur mellan juden och hedningen. Dispensationalismen ställer de kristna på en högre nivå än judarna. De kristna är Guds himmelska folk. Judarna är Guds jordiska folk. Det är på gränsen till antisemitiskt.

Och på vilket sätt kommer de judar som lever under Vedermödan bli bevarade genom den, när Sakarja berättar att två tredjedelar av det judiska folket ska utrotas och gå under i Jakobs nöd? Bara en tredjedel ska finnas kvar. (Sak. 13:8)


Walfridsson:

Punkt 9. På samma sätt som att Gud inte kunde döma Sodom och Gomorra innan Lot var borta från staden kan Gud inte döma den här världen innan de rättfärdiga är borta. (1 Mos 19:16)

Mitt Svar: 

Guds änglar tog Lot och hans familj ut ur staden innan vredesdomen kom. Guds vrede och Vedermödan är två skilda saker. Och inte tog det sju år för Gud att döma Sodom och Gomorra. Inte ens sju dagar. Det skedde på en natt, innan solen gått upp.


Walfridsson:

Punkt 10. Jesus talade om vedermödans period när han bad: ”Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför människosonen”. (Luk 21:36) Det ger ingen mening att Jesus ber om något som han inte är villig att hålla.

Mitt Svar: 

Jag håller här med Walfridsson. Men Jesus bad också att Fadern inte ska ta oss ut ur världen utan att Fadern ska bevara oss från det onda (Joh. 17:15). Därför kan Luk. 21:36 omöjligen betyda Pre-Trib utan betyda att vi ska be Gud ska ge oss kraft att stå emot det onda – Fräls oss från det onda (från Fader vår), bevara oss igenom vedermödan. I samma kapitel, bara några verser innan berättar Jesus varför vi ska be om kraft: För att vi ska akta oss så att våra hjärtan inte blir nedtyngda av måttlöshet och dryckenskap och av det dagliga livets omsorger, så att den dagen kommer över oss plötsligt. På vilket sätt talar det här om Jesu återkomst innan Vedermödan? Han kommer inte över oss plötsligt om vi håller oss om vi vakar och ber.

Dessutom, varför säger Jesus att vi ska be om KRAFT? Inte kan vi väl genom den styrka vi får från Gud, alltså den kraft vi ska be om, ta oss ut ur den här världen? Nej! Vad Jesus säger är att vi ska vaka och be så vi kan BESTÅ inför Människosonen. Och det sker när Han kommer i sin Faders härlighet. Det är vad Guds kraft är tänkt att göra för oss. Vi får Guds hjälp mitt i nöden. ”…Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom.” (1 Joh. 5:18).


Walfridsson:

Punkt 11. Vid uppryckandet kommer Jesus för sin församling (1 Tess 4:16-17) när han kommer vid slutet av vedermödan, så kommer han med sin församling. (1 Tess 3:13).

Mitt Svar: 

1 Thess. 4:16-17 måste jämföras med Matt. 24:31 Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. och Matt. 25:31 Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla heliga änglar med honom, då ska han sitta på sin härlighetstron. Därför säger inte Paulus att 1 Thess. 3:13 handlar om återkomsten MED församlingen. De heliga i dessa verser är Guds heliga änglar. Och vi ska bli lika änglarna, säger Jesus i Luk. 29:36.


Walfridsson:

Punkt 12. I breven till de 7 församlingarna så uppmanade Jesus att ”höra vad Anden säger till församlingen”. Men i vedermödans tid, efter att den helige Ande i församlingen är tillsidosatt säger han: ”Den som har öron må höra” (Upp 13:9) Han utelämnar församlingen, då det inte finns någon församling som ska lyssna till det Anden talar och som ska gå igenom vedermödan.

Mitt Svar: 

Uppenbarelseboken är adresserat till de sju församlingarna i Asien. Hur får vi då att vissa delar inte gäller församlingen? Här skjuter också Pre-Trib sig själva i foten när de säger att Anden ska tala till dem som är kvar under Vedermödan och samtidigt säger att församlingen och den Helige Ande som måste tas bort innan antikrist kan framstå. Hur kan någon höra Anden om Anden tagits bort?


Walfridsson:

Punkt 13. Antikrist kommer att strida mot de heliga och få makt att besegra dem. (Upp 13:7). Men det kan inte vara församlingen det talas om här. Jesus har själv lovat att ”helvetets portar aldrig ska bli församlingen övermäktig”. (Matt 16:18)

Mitt Svar: 

Helvetets portar talar om dödsriket, och döden och dödsriket kan inte behålla de heliga. De som dör i Kristus lever ändå. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. (Joh. 11:25).


Walfridsson:

Punkt 14. Jesus sa inte: ”När detta har hänt”, så räta på er och lyft upp era huvuden, men i stället ”När alla detta (tidens tecken) börjar ske”, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. (Luk 21:28).

Mitt Svar: 

Ännu ett motsägelsefullt argument. För enligt Pre-Trib finns inga tecken som ska föregå uppryckandet. Det ska ju ske närsomhelst!!! Texten handlar helt riktigt om tecken som ska föregå Jesu återkomst, och då vet vi att snart kommer vår förlossning. Luk. 21:8-19 avhandlar Vedermödan och vers 20-27 avhandlar Armageddon. Förstå också att Jesus säger NÄR NI SER att Jerusalem blir omringat av krigshärar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. talar han till samma troende som är med i Vedermödan i vers 8-19. Vem är ”Ni” i dessa verser? Jesus talar till sina lärjungar. Och Han säger inte att nu är ert lidande över.

En reaktion på ”Mina Motargument på Waldfridssons artikel på APG29!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s