Villoläror och den sunda läran.

Inledning 

Ef. 4:14 För att vi inte längre ska vara barn som drivs omkring vind för våg av varje vindkast i läran, genom människors bedrägliga spel och listighet, som de ligger på lur för att bedra med. SRB16.

Vad är Kristi sunda lära som Paulus så ofta talar om? Och hur vet vi att vi följer den? Vad är villfarelse och hur kan vi urskilja den?
En villolära är något som inte står i Guds Ord, eller som förvrider Guds Ord, eller som går utöver Guds Ord. Det kan vara svårt att veta vad som är villolära och vad som är sund kristen tro.
Jag ska försöka mig på att förklara utifrån Guds Ord vad som är fel och leder människor in på fel väg. En villolära har sin grund i något annat än Guds Ord och som på bakvägar smyger in läror som inte stämmer med Kristi sunda ord.
Vi har många villolärare, som t.ex. predikar under och tecken, Grave Soaking, som blandar New Age lära med kristna doktriner. Det finns en lära som kallas Kingdom Now och som gör kristen tro till enbart ett socialt engagemang, som bara arbetar för att hjälpa fattiga och mätta de hungrande, vilket i sig inte är fel.
Men inom Kingdom Now söker dem alla Guds välsignelser här och nu, i den här världen som t.ex. en del predikar att ”Jesus inte kan komma tillbaka förrän du har fått din nya bil, eller ditt nya hus.” Och dessa predikar att samhället och länderna först måste läggas under kristen auktoritet; att militär, politik och religion ska vara underlagt Kristus, för att Jesus ska kunna komma tillbaka.
Vi har församlingar som undervisar att Gud har rest upp apostlar och profeter som fått nya uppenbarelser som går emot Guds Ord. Så även om aposteln Petrus, eller Paulus säger en sak, så har dessa nya apostlarna och profeterna fått nya direktiv och nya uppenbarelser från Herren som vi nu ska följa.
Detta har spridit sig till nästan alla församlingar och jag tror du känner igen det mesta eller åtminstone något av det jag har beskrivit.

 Väktare på muren

Jes. 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. SFB98.

Väktaren vaktar muren och får inte sova på sin vakt. En väktare söker Herren dagligen. Väktaren har fått ögon och öron öppnade. Väktaren varnar för faror. Gud har satt väktare på församlingens murar, men nu i dessa ”fredstider” har vi nedrustat och plockat bort allt som kan påminna oss om strid, inte bara i samhället utan även i församlingarna. Det är en farlig tid vi lever i och många menar att väktarna inte längre behövs. Men är det verkligen så?

Jes. 62:6 På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro.

Läs vad några har att säga om väktarna idag!

Argument MOT väktare!

– Det är så lätt att via nätet nå stora skaror av läsare och plocka fram det ena felet efter det andra om samfund och på ett minst sagt dömande sätt.
– det görs ofta genom bedömning av utvalda citat från predikningar
– det görs väldigt sällan genom bedömning på plats utan på distans där helheten är omöjligt att bedöma.
– de väljer ofta att hänvisa till någon person som upplevt något obehagligt och lämnat sammanhanget men utan att bry sig om att det kan finnas 1000 andra som inte alls upplevt samma sak.
– det är genom kedjeresonemang där smittan kommit från något ställe, typ Toronto och sedan har spridit sig till alla som någon gång i något sammanhang vistats i närheten av faran.
– de bryr sig inte om frukten eller ser inte frukten eftersom de inte finns i närheten av församlingen.
– de ser inte hur personerna som anklagas lever sitt liv med Gud då betraktandet sker på distans.
– det finns ingen självkritik och man får inte ifrågasätta deras slutsatser, för de har ju rätt, de har gåvan.

Jag vill börja med att säga: Församlingen är Kristi kropp och består av alla svenska församlingar. Det finns inget enskilt samfund som är det enda rätta och det enda som kommer till himlen, eller det enda som gör alla saker rätt. Inom alla kristna samfund finns det pånyttfödda människor, som älskar Jesus. Dessa som har gett sina liv till Honom och älskar Honom över allt annat här i världen. Det som en väktare ansvarar för är att ropa ut när en fara kommer. Och fåren i hjorden behöver vaktas för att fåren inte ska rivas och fara illa.
Många herdar idag är hyrda herdar, som får lön för sitt herdejobb och det är herdarna som egentligen ska utföra väktarrollen i församlingen. Tyvärr fungerar det inte så bra, och mycket som kommer in i församlingarna i dag är tvärtemot Guds Ord. Så det är alltså läran som smygs in som måste varnas för och de som för med sig denna lära.

2 Joh. 1:10 Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot Honom i ert hem, och hälsa Honom inte heller. SRB16.

Jag sa många herdar är hyrda och bara utför ett avlönat arbete. Men det finns herdar som vakar över fåren. Det finns herdar som har blivit satta till det av Herren, som gör ett väl utfört jobb. Dessa behöver uppmuntran och styrka från andra som ser problemen och varnar för faran. Det ger styrka åt själen för dessa pastorer, som oftast känner press att följa strömmen och bli som de stora pastorerna som har tusentals medlemmar och har blivit sökarvänliga i sitt förhållningssätt till Guds Ord.

1 Petr. 5:2-4 Var herdar för Guds hjord som är hos er och ha akt på den, inte av tvång utan av fri vilja, inte heller av skamlig vinningslystnad utan av hängivenhet, inte heller såsom herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. Och när Överherden uppenbaras, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. SRB16.

Dessa pastorer och ledare ska ha stor kredit för det arbete de gör och behöver veta att det inte är medlemsantalet som avgör hur väl de utför sitt arbete, utan vilken mat de ger fåren, och hur fåren mår i deras församlingar. En pastor som är satt av Gud att vara en herde för en liten församling på 10 eller 50 personer mäter sig inte efter hur de andra församlingarna växer. De ser till sina får och sköter om dem i trofasthet och i kärlek. Och den pastor som har gjort sin uppgift väl kommer få sin lön av Överherden när Han sätter sina fötter på Oljeberget.
Det är den himmelska lönen som ska vara vårt mål och äran från Gud ska vara viktigare än ära av människor.

 Ära från människor

Joh. 5:44 Hur kan ni tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som bara kommer från Gud? SRB16.

Det som har skett är att det nu predikas ett annat evangelium som för bort uppmärksamheten från Jesus till oss själva, eller från det himmelska till det jordiska. Det räcker med att ta en sådan sak som pengar som Jesus, Paulus och Petrus varnar för och som kallas mammon. Paulus går hårt emot detta och säger att det är avgudadyrkan.

Kol. 3:5 Så döda nu era lemmar som hör jorden till: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är AVGUDADYRKAN. SRB16.

Vi har också kommit bort från kärnan i evangelium, vilket är omvändelse från synden, tro på Gud, dop, handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom enligt Hebr. 6:1-2. Vi har kommit dithän att människan har blivit centrum för allt – vi har fått ett humanistiskt evangelium, och Gud Fadern har blivit en betjänt som enligt förbundet med oss måste ge oss ALLT vi begär.

För det första
För det första är vi i ett förbund mellan Gud och Hans Son. Vi har inte ett specialförbund med Gud vid sidan om Jesus Kristus. Vi har fått ta del av detta förbundet av nåd genom tro på Jesus, och det Han har gjort. Och det är bara i Kristus vi får del av det. Går vi bort från Kristus, gäller inte löftena.

Ps. 89:27-38 Han skall ropa till mig: Du är min Fader, min Gud och min frälsnings klippa! Jag skall göra Honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Jag skall bevara min nåd åt Honom för evigt, MITT FÖRBUND MED HONOM SKALL STÅ FAST. Jag skall låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. OM hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, då skall jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor. Men min nåd skall jag inte ta ifrån HONOM, jag skall inte svika i trofasthet. Jag skall inte bryta mitt förbund, vad mina läppar har talat skall jag inte ändra. En gång har jag svurit vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag inte bryta. Hans efterkommande skall bestå för evigt och hans tron inför mig så länge som solen, som månen skall den bestå för evigt. Och trofast är vittnet i skyn. Sela. SFB98.

För det andra

För det andra så har vi således kommit bort från gudsfruktan vilket är grundstenen för den kristna tron. Gudsfruktan är i dag väldigt sällsynt vilket har lett till gemenskap över religionerna – synkretism, där sanningen läggs åt sidan för enhetens skull, och en mesighet och rädsla tar överhand. Vi skäms för evangelium som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och genom att gudsfruktan försvunnit har en ofrid kommit in i församlingen, något som också Paulus säger i Rom. 2:6-11 och församlingen har också glömt bort sin uppgift i världen – att vara salt och ljus.

Rom. 2:5-11 Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras, han ska ge åt var och en efter hans gärningar. Evigt liv med rätta åt dem som med uthållighet gör det goda och söker efter härlighet och ära och oförgänglighet, men över dem som är stridslystna och inte lyder sanningen, utan lyder orättfärdigheten, kommer ilska och vrede, nöd och ångest över varje människosjäl som gör det som är ont, juden först men också hedningen. Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först men också hedningen. För Gud gör inte skillnad på människor. SRB16.

För det tredje


För det tredje har detta lett till hyper-nåd evangeliet som sprids nu, där nåden ger oss tillåtelse att leva ogudaktigt, men samtidigt kalla oss kristna, även om Paulus varnar för detta i Rom. 6:1. Detta tvärtemot Titusbrevet 2:11-13 som undervisar vad nåd är. Också Judas skriver om dessa.

Rom. 6:1 Vad ska vi då säga? Ska vi fortsätta i synden, för att nåden ska överflöda? SRB16.

Tit. 2:11-13 För Guds nåd som ger frälsning har uppenbarats för alla människor. Den lär oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen, och att vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet. SRB16.

Jud. 1:4 För några människor har smugit sig in obemärkt, som för länge sedan var uppskrivna till denna dom, ogudaktiga, som förvränger vår Guds nåd till ett liv i skamlös synd och förnekar den ende Härskaren, Gud, och vår Herre Jesus Kristus. SRB16.

För det fjärde

För det fjärde har det genom avsaknad av gudsfruktan predikats en billig frälsning, där vi inte behöver lägga ner våra liv inför Jesu kors och inte behöver dö bort från oss själva, och varje dag följa Honom. Detta har onekligen lett till många falska omvändelser, där de som fått höra detta evangeliet inte förstått kostnaden: Vårt liv- vårt allt. Eller som har fått människor att tro vi kan få både världens goda OCH evigt liv. Detta tvärtemot Jakobs brev som säger.

Jak. 4:4 Ni äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Därför, den som vill vara världens vän blir Guds fiende. SRB16.

Gud välsignar oss med det vi behöver, och Han hör våra böner och svarar på dem. Det vet jag.
För det femte
För det femte har den felaktiga grunden gjort huset snett, och andra saker har börjat ta överhand. Då talar jag om att \”bygga församlingar\”, \”inta världen\” vilket kallas för Kingdom Now teologi, där alla länder ska kristnas, alla regeringar ska ledas av kristna och sen kan Jesus komma. Men vi vet att dessa som säger det dröjer innan min Herre kommer kallas onda arbetare av Herren själv.

Matt. 24:48-49 …men om den onde tjänare säger i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och börjar slå sina medtjänare, och äter och dricker med de druckna, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar honom, och i en stund han inte vet om, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans del med hycklarna. Där ska vara gråt och tandagnisslan. SRB16.

Eller som Prosperity/Word of Faith i USA helt och hållet har skott sig på fattiga, ätit änkorna ur husen och ursäktar sig med långa böner. De har även byggt upp ett pyramidspel, där den som är högst upp får mest, också det tvärt emot evangeliet. Vi har skrattväckelser och andra fenomen där vi istället för att förmana, trösta, uppmuntra och tillrättavisa, ligger på golvet och beter oss ovärdigt. I stället för att predika Guds Ord, som är det enda som kan rädda själar, har vi skrattväckelse? Evangeliet är blodigt och hårt, men samtidigt kärleksfullt och full av nåd.
Som församling ska vi predika evangeliet om Jesus Kristus och inte dra bort eller lägga till något, utan predika hela evangeliet. Tittar vi på frukten, så har det blivit ett evangelium utan sälta som inte leder till förkrosselse över synden, som förleder människan att tro att vi inte behöver lida och därigenom faller många bort från tron. Om huset inte byggs rätt, kommer det falla i stormen. Och Jesus varnar oss och säger:

Matt. 7:24 Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, Honom vill jag likna vid en vis man, som byggde sitt hus på klippan. SRB16.

\”Den som HÖR MINA, och GÖR efter MINA ord liknas vid en vis man,\” och det vill vi väl vara? Vi ska bygga på Klippan Kristus och inte på sand – lösryckt och osammanhängande teologi. Ska vi kallas bröder och systrar behöver vi göra Guds vilja, tjäna honom och inte oss själva.

Matt. 12:50 För var och en som gör min Faders vilja, som är i himlarna, han är min bror och syster och mor. SRB16.

Allt som finns i den här världen är flyktigt, men Hans rike består i evighet. Rikedom och ära har inget evighetsvärde. Den enda ära som ska betyda något i den kristna tron är äran från Gud, där Gud är nöjd med oss och vårt verk gjorda i Kristus eller i Anden. Allt som inte ärar Gud är värdelöst. Allt sådant är ormens gift, som har förlamat svensk kristenhet. Den har fått oss bort från den uppriktiga tron på Jesus Kristus, och har fått oss att fästa ögonen på det jordiska i stället för på det himmelska. Den har lärt oss att vandra i köttet i stället för i Anden.

Rom. 8:5 För de som är köttsliga tänker på det som hör till köttet, men de som är andliga tänker på det som hör till Anden. SRB16.

Vi behöver be för våra bröder och systrar inom trosrörelsen, New Wine och andra delar av Kristi kropp, att detta inte sprider sig ännu mer och att omvändelse kommer till dem.
Jag ser väldigt allvarligt på all falsk lära och allt som för oss bort från gudsfruktan och kärleken till Jesu Kristi sunda lära. Det enda som är värt att kämpa för har församlingen tappat bort i sin glädje över att man nu kan bli rika och samtidigt ha Gud, leva egoistiskt, och ändå komma till himlen.
Men man söker hellre ära från människor än från Gud och vill inte stöta sig med någon, eller man försöker bevisa att Gud finns!
Men det är inte vårt jobb. Vår lott är att lida smälek för evangeliets skull. Vårt jobb är att predika Guds ord. Guds jobb är att öppna människors ögon och öron och det är Hans jobb att stadfästa sitt ord.
Det behövs ett allvarligt uppvaknande till Sanningens Evangelium och därför behöver var och en av oss som är födda av den Helige Ande vakna upp och ta vårt ansvar på allvar. Vi kan inte längre tillåta oss själva att stå med en fot i världen och en i Guds rike. Det är antingen eller. Inga kompromiss. Och det säger jag i all kärlek.
Det är dags för församlingen att skaka av sig allt som hindrar oss att fullborda vårt lopp, och allt som inte är gott, välbehagligt och fullkomligt inför Gud och leva i helgelse och tillbe Fadern i ande och sanning! Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Vi är kallade till helgelse och renhet, vi ska stå inför Herren utan fläck och skrynkla, utan någon orenhet. Det var för detta Jesus dog, för att ställa fram ett friköpt folk, renat i blodet, full av härlig frukt och som i allt upphöjer Jesu namn och ärar Fadern.
Detta är ett kall till upprättelse av Jesu Kristi evangelium!
Ett ord till församlingen

Jud. 1:3-4 Älskade, när jag i min stora iver ville skriva till er om den gemensamma frälsningen, har jag funnit det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa allvarligt för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga. För några människor har smugit sig in obemärkt, som för länge sedan var uppskrivna till denna dom, ogudaktiga, som förvränger vår Guds nåd till ett liv i skamlös synd och förnekar den enda Härskaren, Gud, och vår Herre Jesus Kristus. SRB16

Precis så här kände jag mig just nu när jag skrev orden från Judas brev. Jag hade påbörjat ett annat manus, om vår gemensamma frälsning, men Guds Ande stoppade mig och ändrade inriktning.

Vi har stora problem!

Vi har en allvarlig kris inom kristenheten. Människor har smugit in förödande läror som är i strid med den sunda läran, och som förleder människor i fördärvet och bygger upp köttet. Och församlingen vet inte längre vad den sunda läran är. Vi behöver kämpa för vår gemensamma tro, den tro som en gång för alla har överlämnats åt oss, de heliga. Allvarligt farliga doktriner har undervisats under flera årtionden och församlingen har svalt betet från den onde. Kristi kropp lider under falsk lära, Kristi kropp sover, bedövad av ormens gift som har förlamat den sanna kärleken, den sanna tron och orenat våra samveten. Vi har ännu en gång släppt in ormen i paradiset.

Kommit bort från kärnan och centrum!

Jag har skrivit det här tidigare men det tål att upprepas. Vi har kommit bort från evangeliets kärna och centrum, korset och Jesus Kristus såsom korsfäst. Vi har nöjt oss med halvsanningar och de har låtit så fint att vi svalt det med hull och hår, utan urskiljning. Här har jag själv gjort mig skyldig.
Laggärningar har ersatt goda gärningar, och frihet har utlovats men istället har vi fångats i ett nät av lögner och förvridna budskap om lycka, framgång, hälsa, pengar, under och tecken. Vi har serverats stora profetiska ord och specifika tilltal, allt för att underhålla vårt köttsliga sinne. Undervisningen av hela Guds rådslut har lagts undan och istället har vi fått ”specialkunskaper” serverats av vargar i fårakläder. Om du känner dig träffad av mina ord, har du två val: Omvändelse eller förhärdelse! Men skjut inte budbäraren.

Få församlingar har undkommit!

Denna lära har nästan varje församling öppnat upp för, och jag ser nu att många av Sveriges församlingar ligger under detta orättfärdighetens ok. Väldigt få församlingar har undkommit denna smitta.

Jud. 1:16 Det är dessa som knotar och klagar, och som vandrar efter sina begär. Och deras mun talar stora ord, och de smickrar personer för sin egen nyttas skull. SRB16.

Syna lögnen och avslöja mörkret!

Det är dags att syna lögnen och avslöja mörkret. Judas och Paulus ger instruktioner från Herrens Ande till dig som har öron att höra med.

Jud. 1:22-25 Och gör denne åtskillnad, att ni förbarmar er över somliga, och andra ska ni med fruktan rädda och rycka dem ur elden, och till och med hata denna livklädnad som är nersmutsad av köttet. Men Honom, som förmår bevara er från fall och ställa er fläckfria inför sin härlighet i stor glädje, den ende vise Guden, vår Frälsare, vare ära och majestät, välde och makt både nu och i all evighet. Amen. SRB16.

Ef. 5:11-12 Och ha ingen delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar, utan tillrättavisa (avslöja SFB98) dem i stället. För vad de gör i hemlighet är till och med skamligt att tala om. SRB16.

Vem är församlingen?

2 Tim. 2:19 Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Kristi namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. SRB16

Du som tar Jesu namn i din mun, du som kallar dig kristen, du som säger dig tillhöra Jesus, det är dig jag talar till.
Har du en bekännelse av att vara kristen följer ett stort ansvar att leva rättfärdigt. Ingen kristen kan missbruka Herrens namn ostraffat. Ingen kristen får låta sitt hjärta vara långt borta från Gud och enbart ha läpparnas bekännelse. Den som gör det är skyldig till hyckleri.
Om du som med din mun bekänner Jesus Kristus som din Herre, vet Guds vilja, känner Hans ord och berömmer dig därav, men inte har förstånd nog att också leva efter det, då bedrar du dig själv, och andra.

Läs och begrunda Guds Ord till dig

1 Joh. 1:6 Om vi säger att vi har gemenskap med Honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. SRB16

Denna världens barn lever i mörker och deras tankar är förmörkade och hjärtan är förhärdade. Ska vi leva efter deras exempel?

1 Joh. 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. SRB16

Syndfri perfektion håller inte heller måttet inför Gud. Det är och förblir laggärningar! Det är många som nu har blivit rättfärdiga genom lögnläror och därigenom blivit bedragna.

1 Joh. 3:7 Kära barn, låt ingen bedra er. Den som gör det som är rättfärdigt är rättfärdig liksom han är rättfärdig. SRB16.

Rättfärdighet är att göra rättfärdighet – att göra rätt, och inte enbart en position i Kristus.

1 Joh. 1:10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi Honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. SRB16

En del förnekar synden och menar att människan är utan skuld, men förstår inte syndens kärna och kan därför inte heller förstå syndens allvar.

1 Joh. 2:4 Den som säger: Jag känner Honom, och inte håller hans bud, är en lögnare och sanningen finns inte i Honom. SRB16

Om någon känner Jesus blir denne en förvandlad människa. Men det finns många som påstår sig känna Jesus, som uppvisar hat, bitterhet, ljuger och bedrar, bryter äktenskapet och bedriver hor, och en del har gått även emot naturens ordning och smutsar ner sin livklädnad, allt i Herrens namn.

1 Joh. 2:6 Den som säger sig förbli i Honom är också skyldig att vandra så som han vandrade. SRB16

Vi har ett stort ansvar, vi som nämner Kristi namn, att leva ett heligt och rent liv, utan inflytande från den här världen. Vi har i vår Herres liv ett exempel och föredöme, och vi är utan ursäkt. Vi som säger oss vara kristna har en skyldighet att läsa vår Bibel och ta reda på sanningen om hur han levde, tänkte, talade, handlade och reagerade på olika händelser. Vi är utan ursäkt!

1 Joh. 2:9 Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. SRB16

Hur många är det inte som passar in på Jesu ord

Luk. 11:35 Se därför till, att ljuset som är i dig inte är mörker. SRB16.

1 Joh. 4:20 Om någon säger: Jag älskar Gud, och hatar sin broder, så är han en lögnare. För den som inte älskar sin broder som han har sett hur kan han älska Gud som han inte har sett? SRB16.

Jag hör många säga sig älska Gud men sen förtala sin broder eller syster, som talar ont om andra människor. Hur kan man då älska Gud? Johannes skriver om detta:

1 Joh. 5:1 …var och en som älskar Honom som födde, han älskar också den som är född av Honom. SRB16.

Ser du hur lätt det är att bedra sig själv? Johannes skriver till oss, och visar på självbedrägeri och läpparnas bekännelse, där hjärtat är långt borta från Gud. Hur tror du detta kommer sluta? Om någon fortsätter leva så här är det bättre att låta bli att kalla sig kristen. Det är bättre att leva ärligt som en icke-kristen än att ljuga och bedra människor, men Gud kan man inte bedra.
All förljugenhet och allt bedrägeri måste bort, ut ur församlingen. All surdeg, all ondska och elakhet, måste rensas ut, så vi kan stå osyrade inför Herren, för han är snart här!

Har du öron att höra med?

Matt. 13:43 \”Då ska de rättfärdiga skina som solen i sin Faders rike. Den som har öron att höra, han må höra!\” SRB16.

Är du en av dem som vågar lyssna till sanningens ord om dig själv, eller stänger du till ditt hjärta och förkastar Herrens nåd? Tål du synas i sömmarna och ta reda på om du håller måttet inför Herren? För det är inte så att var och en som säger: Herre, Herre, ska komma in i himmelriket. Är du en av dem som vill lyssna och rätta ditt liv efter Jesu ord? Då liknas du vid en vis man som byggde sitt liv på hälleberget.

Matt. 11:29-30 \”Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt.\” SRB16.

Predikaren 10:10 säger: Vishet är att göra allting på bästa sätt (Sv. 1917), men hur många av oss är visa enligt Bibelns beskrivning? Många har försökt ge en definition på vad visdom är, utifrån sin själ. Här har du ett exempel på en hemmasnickrad definition: Förtröstan i kombination med vaksamhet är visdom. (Den kom från en framstående predikant). Nej, förtröstan är en sak, och vaksamhet en annan. Visdom en tredje. Men den själiska människan vill så gärna framstå som klok och förståndig och behöver därför hitta egna definitioner på Guds Ord. Vill du vara vis, gör som Jesus sagt! Punkt slut.
Vågar vi gå till doms med oss själva? Är vi så hungriga efter sanningen att vi är villiga att lägga bort allt som hindrar oss, som snärjer oss och vill få oss på fall? Törs vi låta avslöja oss genom att den Helige Ande får lysa upp hjärtats alla rum?

Ords. 20:27 \”Anden i människan är en HERRENS lykta, den utforskar varje rum i hennes inre.\” SFB98.

Om vi älskar sanningen, hungrar och törstar efter rättfärdighet, så vill vi för allt i världen att Herrens Ande ska få tillträde till varje rum och lysa upp våra hjärtan. Vem av oss vill egentligen leva i mörker? Vem vill leva i självbedrägeri? Vem av oss vill höra Jesus säga dessa ord: Gå bort från mig, ni förbannade!

Matt. 7:23 \”Men då ska jag säga dem som det är: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni lagbrytare.\” SRB16.

Matt. 25:41 \”Sedan ska han också säga till dem som står på vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade till den eviga elden, som har ställts i ordning åt djävulen och hans änglar.\” SRB16.

Luk. 13:27 \”Men han ska säga: Jag säger er, jag känner er inte, varifrån är ni? Gå bort från mig, alla ni arbetare i orättfärdighetens tjänst.\” SRB16.

Läser vi vår Bibel och känner gudsfruktan, då skakas vi av Jesu ord, och vill göra allt som står i vår makt för att göra hans vilja. Men det finns en nyckel till rättfärdighet gömda i hans tillsynes hårda ord. I dem finns det ett sätt att undvika få höra dessa fruktansvärda ord: Gå bort från mig, ni förbannade!
I orden \”Jag känner er inte\” finns nyckeln. I Matt. 7:23, Matt. 25:12 och Lukas 13:27 skrivs det för oss så vi ska förstå att detta är den viktiga biten: Att lära känna Honom! För det är vår främste kallelse, en kallelse till gemenskap med Honom, och att lära känna Herren.

Läs och förstå:

1 Kor. 1:9 \”Gud är trofast, genom Honom är ni kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.\” SRB16.

För allt i världen, sök lära känna Herren, och ropa till Fadern att han må uppenbara Sonen för dig och att Sonen ska uppenbara Fadern för dig, att du ska få lära känna Gud.

Matt. 11:27 \”Allt har blivit överlämnat åt mig av min Fader. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen, och den som Sonen vill uppenbara det för.\” SRB16.

Paulus arbetade hårt för församlingarna och förmanade galaterna och sade till dem:

Gal. 4:9 \”Men nu, efter att ni har lärt känna Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni vända tillbaka till de svaga och torftiga villkoren som ni på nytt vill bli slavar under?\” SRB16.

Galaterna hade lärt känna Gud och Paulus understryker att de även hade blivit kända av Gud och det måste vara målet för vårt kristna liv, att bli kända av Honom oavsett vad andra må säga eller tycka. Men precis som galaterna så har vi vänt tillbaka till de svaga och torftiga villkoren vi en gång var slavar under.

1 Kor. 8:3 \”Men om någon älskar Gud så är han känd av Honom.\” SRB16.

Korinterna hade problem med mänsklig vishet och var uppblåsta av sin kunskap och Paulus pekar på det viktigaste: kärleken till Gud. Paulus ville rikta deras uppmärksamhet till det som var viktigt. Älska Herren. Och detta är det största budet i Guds Ord:

Mark. 12:29-30 \”Då svarade Jesus Honom: Det främsta av alla buden är detta: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Detta är det främsta budet.\” SRB16.

Detta är det främsta budet. Men det är många som bara lever efter det näst största budet:

Mark. 12:31 \”Och det andra är likt detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.\” SRB16.

Lever vi endast efter det näst största budet har vi fullständigt fel utgångspunkt i vår kärlek. Då lever vi bara utifrån broderskärleken, och inte i Guds kärlek. För vi älskar därför att Han först älskade oss, och det är genom att vi älskar Gud som vi verkligen KAN älska vår nästa.

Låt Ordet få fylla ditt hjärta så att du tänker på Honom dag och natt (Hjärtat).
Älska Herren även om du inte känner för det (själen).
Älska Herren även om du inte förstår (förståndet).
Älska Herren även när din ork är slut (kraft)

Lägg ner ditt liv inför Jesu fötter och ge ditt liv åt Honom. Älska dina syskon genom att ge ditt liv för dem. Jesus säger: Ingen har större kärlek än denna, att man ger sitt liv för sina vänner (Joh. 15:13). Detta gäller inte bara Jesu offer, utan gäller även oss. Vi älskar genom att bry oss om våra syskon och ta oss tid även när vi inte har tid, att ge där vi känner att vi inte kan ge, att be där vi känner att vi inte orkar be, att undervisa även om vi känner oss tomma, att förmana, tillrättavisa, trösta och uppmuntra även när vi känner oss obetydliga.
Jag tror att kärleken till Gud uppenbaras i hur vi älskar varandra. Och kärleken är inget hemligt recept, utan ligger i att vi bryr oss mer om den andre än om oss själva. Och hemligheten till ett enkelt liv med Jesus är inte de stora undren och miraklen, inte de stora predikningarna, inte allt vittnande och långa bönerna, utan hur du och jag är emot vår nästa.
När Jesus säger \”därför\” gå tillbaka och läs \”varför\” och i avslutningen av sin Bergspredikan talar Jesus om att vara som en vis man som byggde sitt liv på hälleberget, och går vi tillbaka för att se \”varför\” talar Jesus de enkla sakerna: att vara fattig/beroende i/av anden, att sörja (kanske över synden, över de som inte tror, över sin familj och släkt), att hungra och törsta efter rättfärdighet (vilket är godhet i aktion), att vara barmhärtig mot andra, att vara renhjärtad (odelat i sitt hjärta), att skapa frid, att förföljas för Hans skull. Enkelheten i den kristna tron är det som gör den så oövervinnerlig och har gjort att församlingen alltid har funnits, även under stora brutala förföljelser och i skuggan av mäktiga kungar och kyrkor. Vad säger Paulus? Kärleken ÄR lagens uppfyllelse, och kärlek är inte en sentimental känsla, en bubblande känsla, utan ett agerande i enlighet med Guds ord, för när vi gör det som är rätt är vi rättfärdiga, dvs. när vi älskar varandra och bryr oss om varandra mer än oss själva och handlar enligt Guds ord, så lever vi i kärleken. För kärleken gör inget ont emot sin nästa. Ta ditt kors på dig och följ Jesus, Han är vårt exempel.
Paulus vittnar för filipperna och säger:

Fil. 3:10 …för att lära känna Honom och hans uppståndelses kraft och bli delaktig i hans lidanden, i det att jag blir lik Honom i hans död. SRB16.

Själv hade han bara en önskan, att få lära känna Herren och hans uppståndelse kraft. Och det fick han genom sitt lidande för Sanningens evangelium och församlingen. Det behöver bli vår längtan, så vi också kan bli delaktiga i Hans lidande och död.

Luk. 6:46 Men varför kallar ni mig Herre, Herre, och gör ändå inte vad jag säger? SRB16.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s