Min Kommentar till Daniel Alms inlägg.

Den 10 Maj 2018 skrev Daniel Alm, Pingströrelsens ledare, ett inlägg på sin FB-sida som jag nödgades svara på då jag ser att Pingströrelsen är på väg åt helt fel håll. Det kan du läsa här. Läs gärna hans inlägg. 
Tyvärr ansåg Daniel Alm inte att mitt inlägg var värdigt att kommentera. En tweet av Daniel Alm påminde mig idag om den väg han leder sina församlingar på. Allt annat än Jesus står i centrum. När saltet mister sin sälta… 
——
Daniel Alm, plantera en ny kyrka i en stad, och du fiskar i andras vatten. Det är medlemmar från andra kyrkor som dras till den nya, spännande kyrkan. Det är inte de icke-kristna man drar in, för det uppnår man inte genom nya kyrkor, utan att evangeliet predikas för de icke-troende och genom att samla de som kommit till tro för undervisning i lärjungaskap. I min hemstad Norrköping, har vi fått en ny kyrka. De flesta av medlemmarna i den kyrkan kände jag igen från andra kyrkor. Visst, det är möjligt att det fanns en och annan ny-frälst där, det säger jag inget om.
Men fokus får inte vara tekniker för församlingstillväxt baserad på mänskors lära, utan på att predika Jesu Kristi lidande på korset, död och uppståndelse efter tre dagar, och att omvändelse och syndernas förlåtelse predikas i Jesu namn. Får vi fokus på tekniker, verktyg, utbildning, etc. sänker vi blicken från Guds metoder och visar att vi inte förtröstar eller riktigt tror Gud har makt att frälsa på det sätt han alltid har frälst människor, genom sitt evangelium. Och evangeliet är INTE är Joh. 3:16, inte heller Apg. 2:38.
Jag har försökt sätta mig in i vad M4 är och av vad jag kan se är det inte något som liknar Guds metod. För den som inte känner till vad M4 är så står det för: Master, Mission, Multiplication och Movement. Detta känns igen i många moderna församlingars steg-för-steg kurser som aldrig kan bära evig frukt. Det blir fokus på att fylla kyrkorna, få människor mer andligt intresserade och man missar målet: Frälsning från synden och evigt liv!
Moderna kristna är inte villiga att lida smälek för Kristi kors utan letar andra vägar att föra ut budskapet. Därigenom att vi inte vill stöta oss med människor blir vi sökarvänliga och skriver om det kristna budskapet. Resultatet är att Kristi kors mister sin kraft och församlingen sin sälta.
1 Kor. 1:17-18 +22-23 ”För Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium, inte med visdom i ord, för att Kristi kors inte skulle vara förgäves. För talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft.” ”För judar begär ju ett tecken och greker söker efter visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för grekerna en dårskap, men för dem som är kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus, Guds kraft och Guds visdom.”
I en genomgång av Skrifterna kan vi förstå vad som behövs predikas för människor, och varför det ska predikas för människor.
Jesaja säger i Jes. 35:8 ”En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas \’den heliga vägen\’. Ingen oren skall färdas på den, MEN DEN ÄR TILL FÖR DEM. De som vandrar på den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.”
Jes. 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning (Det hebreiska ordet är Yeshuah betyder Frälsning. Hur ljuvliga är inte fotstegen av dem som kommer och predikar Jesus?) och säger till Sion: \”Din Gud är konung!\”
I Matt. 1:21 säger ängeln varför han ska heta Jesus: ”…för han ska frälsa sitt folk från deras synder.”
I Mark. 1:15 börjar Jesus sin tjänst med att säga: ”Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium.”
I Matt. 16:21 står det: ”Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och bli DÖDAD och PÅ TREDJE DAGEN UPPSTÅ IGEN.”
I Matt. 17:22-23 fortsätter Jesus att predika korset för lärjungarna: ”Människosonen ska bli utlämnad i människors händer, och de ska döda honom, men på tredje dagen ska han uppstå igen….”
I Matt. 20:17-18 säger han samma sak: ”Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, och de ska döma honom till döden, och de ska utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslar och korsfästas. Men på tredje dagen ska han uppstå igen.\”
I Joh. 12:27 säger Jesus när han var på väg till Jerusalem och visste att korset väntade honom: ”Nu är min själ bedrövad, och vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund? Nej, JUST DÄRFÖR har jag kommit till denna stund.”
I Luk. 24:5-7, efter uppståndelsen visar sig två änglar för några kvinnor och också nu blir evangeliet predikat: ”Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, utan är uppstånden. Kom ihåg vad han sa till er, medan han ännu var i Galileen. Han sa: Människosonen måste bli utlämnad i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.”
Man kan undra varför Jesus frågar Emmaus-vandrarna vad som hänt eftersom de var så bedrövade. Men jag kan tänka mig att det var för att han ville de skulle predika evangeliet. Vad säger Luk. 24:19-24
”Och han frågade dem: Vad? Då sa de till honom: Det som har hänt med Jesus, som var en man från Nasaret, en profet, mäktig i gärning och ord inför Gud och allt folket. Och hur översteprästerna och våra rådsmedlemmar utlämnade honom till att dömas till döden och korsfäste honom. Men vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Och till allt detta kommer, att i dag är det den tredje dagen sedan detta hände. Och dessutom, några av våra kvinnor, som kom tidigt på morgonen till graven, har gjort oss uppskakade. När de inte fanns hans kropp, kom de och sa att de också hade sett en syn av änglar, som sa att han lever. Och några av dem som var med oss gick till graven och fann det vara så som kvinnorna hade sagt, men honom såg de inte.”
Jesus lyssnade till deras predikan, som faktiskt tog upp alla viktiga bitar i evangeliet: Jesu namn, hans död på korset, hans uppståndelse på tredje dagen, men de hade inte själva förstått budskapet.
Jesus svarade dem: ”O, ni oförståndiga, så tröga ni är av hjärtat till att tro på allt det som profeterna har sagt! Måste inte Kristus lida detta och så gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem det som gällde honom i alla Skrifterna.” (Luk. 24:25-27).
Det är sorgligt att se församlingarna fokusera på allt oväsentligt, allt annat än evangeliet. Jag bedrövas också att se den okunskap många visar genom fina ord som ”missionsbefallningen”, och ”predika evangeliet”. Med en viss ironi måste jag säga, det var ju tur för oss som har så olika inriktningar att Jesus gav en missionsbefallning till de karismatiska och en till de evangelikala, så vi kan fortsätta föra ut våra olika evangelium.
Matt. 28:18-20 är ”Missionsbefallningen” för de evangelikala och Mark. 16:15-20 för de karismatiska. Okunskapen visar sig i att vi inte inser att missionsbefallningarna i Matt. och Mark. inte säger vad evangeliet ÄR. Är det Matteus, Markus, Lukas eller Johannes evangelium vi ska predika? Vad är evangeliet? Hur har vi kommit så på avvägar att vi inte förstår att Matt. 28:18-29, Mark. 16:15-20 och Luk. 24:46-48 ÄR Jesu missionsbefallning sammanställt? Skulle Jesus ge oss motstridande befallningar som om han ville underblåsa oenigheten i kristenheten? Nej!
Så här har jag sammanställt missionsbefallningen i de synoptiska evangelierna. Läs mer här.

(Matt. 28:18) Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden. 

(Mark. 16:15) Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.

(Luk. 24:46-48) Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta. 

(Mark. 16:16-18) Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta upp ormar och om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. 

(Matt. 28:19-20) Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Amen. 

(Mark. 16:19-20) Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade, och Herren verkade med dem och bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det. Amen.

Men nu tillbaka till Daniel Alms inlägg.
Ekumenik är fel väg att gå för församlingen. Ekumeniken kräver att församlingarna kommer överens om minsta gemensamma nämnare, som t.ex. att alla kallas kristna eller ”enhet” som man ofta får höra nu för tiden ”Gud bryr sig inte om doktriner, utan om enhet” och så ges Joh. 17:20 som proof-text ”Men jag ber inte bara för dem, utan också för alla dem som genom deras ord kommer att tro på mig, att de alla ska VARA ETT, såsom du Fader är i mig, och jag i dig, att också de ska vara ett i oss, FÖR ATT VÄRLDEN SKA TRO ATT DU HAR SÄNT MIG.”
Man kastar medvetet bort vad enhet ska vara baserad på: Sanningen. I vers 17 i samma kapitel ser vi att enhet ska vara grundat i sanning: ”Helga dem genom din sanning, ditt ord är sanning.” Helgelsen i sanningen måste komma före ekumenisk satsning över gränserna. Vi har inte fått tillåtelse att enas med dem som inte tror, eller med dem som ber till en annan Jesus, predikar ett annat evangelium i en annan ande. Sanning måste komma före enhet, Guds ord före ekumenik och mänskliga tankar. Allt som kristna genom tiderna har lidit och dött för slängs nu bort för en ostadig enhet byggd på människobud. Hur tror ni detta kommer sluta? Ett hus som inte byggs på stadig grund kommer falla i stormen, och tro mig när jag säger: ekumenik är inte byggd på Jesu Kristi ord! Huset kommer falla när motsättningarna kommer fram. Det låter så fint med enhet och kärlek, omsorg och värme, men det är inte något som kan bestå när konkreta lärofrågor tas upp. Ekumeniken luckrar upp församlingarnas grund vilket i sin tur leder till splittringar och oenighet.
Det är i Kristus vi ska stå enade, och för att kunna stå enade i Kristus behövs en radikal ändring i vad som predikas.
Kristus är sanningen som han säger om sig själv i Joh. 14:6 ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”
Jesus är Guds ord: \”I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” Joh. 1:1. därför blir en enhet utan sanning en enhet utan Kristus.
Och hur har vi tänkt oss att det ska komma enhet i Kristi kropp om inte Sanningens Ande får råda? (Joh. 14:26, 15:26, 16:7) Och är Sanningens Ande rådande där helgelse och Sanning inte är viktigt?
Vi hör ofta att det är nya tider nu, och församlingen behöver utvecklas och hänga med i samhällets förändringar. Men är det verkligen den inställningen vi ska ha till Guds ord? Att vi behöver ändra budskapet för att anpassas till dagens verklighet? Evangeliet är ett evigt budskap, Guds ord förändras inte. Han är densamme i går, idag, och till evig tid.
När ska vi förstå att Gud säger det han menar, och menar vad han säger?
Jag vill avsluta med Paulus ord i 1 Kor. 2:1-2 som är en fortsättning på talet om korset i några verser innan: ”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom jag förkunnade Guds vittnesbörd för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom korsfäst.”
Varför var det så viktigt för Paulus att predika Kristus som korsfäst när han mötte icke-troende? Varför inte använda övertalande ord för att nå greker eller judar? Han ger svaret i 1 Kor. 3:11 ”För en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus.”
Dagens kristna församling är det hårdaste evangelisationsfältet vi kan komma till, för här har jorden blivit nertrampad, den är full med stenar och törnen och tistlar har växt upp och kvävt Ordet. Som om inte det var nog, så har dem flesta kommit in i församlingen på en annan väg än genom korset, de har aldrig fått höra det sanna, enkla evangeliet konfronterar synden och predikar omvändelse och förlåtelse.
Jesus säger ”När jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ge till känna med vilken död han skulle dö.” Predikas inte korset, hjälper det ingenting hur många olika tekniker vi tar till hjälp, hur mycket vi än älskar människorna, och hur andligt intresserade vi än kan få dem.
Vi förlorar vår sälta och vårt ljus, och vi duger då inte till något annat än att trampas ner av människorna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s