Del 5: Pre-Tribs många felaktiga tolkningar!

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5

 

Det här blir en ganska omfattande artikel och avhandlar stora ämnen och jag skrapar bara på ytan. Jag hoppas du inte ger upp utan att ha försökt ta dig igenom den. Och kanske leder det till en större förståelse för vad som händer inom kristenheten och Israel.

I den här artikeln fokuserar jag inte på betydelsen av liknelsen om De Tio Jungfrurna utan på hur den felaktigt har använts och källan till tolkningen. Jag tar också upp vanligt förekommande felaktig undervisning hos Pre-Tribs förespråkare.

Du får läsa vad pastor Tim Warner kommit fram till gällande den judiska bröllopstraditionen, hur Thomas Ice, en prominent Pre-Trib lärare, och Chuck Missler felaktigt tolkar Skrifterna, vad Thomas Dalton, som bor i Israel, har att säga om judarnas fullständiga upprättelse. Jag tar även upp hur vi kan förstå tiden genom enkel matematik, något som går tvärtemot den gängse uppfattningen att vi inte kan veta närHerren återkommer. Den här artikeln ingår i min serie Matt. 24 och 25 och blir då Del 5: Pre-Tribs många felaktiga tolkningar!

De Tio Jungfrurna

Matt. 25:1 Då ska himmelriket bli likt tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Men fem av dem var visa, och fem var oförståndiga*. 3 De oförståndiga tog sina lampor, men tog ingen olja med sig. 4 Men de visa tog olja i sina kärl, tillsammans med sina lampor. 5 När brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. 6 Men vid midnattstid hördes ett rop: Se, brudgummen kommer*! Gå ut och möt honom. 7 Då stod alla dessa jungfrur upp, och gjorde i ordning sina lampor. 8Och de oförståndiga sa till de visa: Ge oss av er olja, för våra lampor slocknar. 9 Men de visa svarade: Den skulle inte räcka till för både oss och er. Utan gå hellre bort till dem som säljer, och köp åt er själva. 10 Och medan de gick för att köpa, kom brudgummen. Och de som var redo gick in med honom till bröllopet, och dörren stängdes. 11 Men efteråt kom även de andra jungfrurna och sa: Herre, Herre, öppna för oss. 12 Då svarade han och sa: Sannerligen säger jag er: Jag känner er inte. 13 Vaka därför, för ni vet varken dagen eller stunden, när Människosonen kommer*.

De tio jungfrurna är ett återkommande argument för Pre-Trib och jag måste medge att jämförelsen med det judiska bröllopet ger ett fantastiskt stöd för läran om uppryckandet innan Vedermödan. Men är den sann?

Många fantastiska tolkningar har gjorts på liknelsen om de tio jungfrurna och varje gång jag läser en tolkning blir den mer och mer fantastisk. Jag återger citat från Tim Warner, pastor i församlingen 4 Winds Fellowship, där han beskriver vadhan kommit fram till när han undersökt ursprunget till denna jämförelse med den judiska bröllopstraditionen.1

Jag citerar Tim Warner:

En kidnappning? Eller en planerad procession? 

I ett försök att stödja Pre-Tribulationism utifrån de judiska bröllopstraditionerna, har Pre-Trib författare framfört myten om att brudgummens ankomst för att hämta bruden skulle ha varit ”imminent” under hela trolovningstiden. Det vill säga bruden skulle inte ha en aning om när brudgummen skulle komma för att snappa iväg henne. Hon skulle alltid befinna sig i ett tillstånd av beredskap för hans ankomst.

Tim Warner Citerar Zola Levitt:

Zola Levitt skriver: 

\”Och hon var hemma och väntade varje kväll. Hon ville förvisso inte bli överraskad med att vara borta från hemmet när brudgummen kom. Traditionen var att han skulle komma på kvällen, eller t.o.m. vid midnatt, och försöka att hämta henne med överraskning. Matt 24:42-44 \’Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer. Men det förstån I väl, att om husbonden visste under vilken nattväkt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstadde icke att någon bröt sig in i hans hus. Varen därför ock I redo; ty i en stund då I icke vänten det skall Människosonen komma.\’…Ja, plötsligt en natt skulle brudgummen komma. Brudens far och bröder skulle försäkra sig om att det var mannen med giftermålskontraktet, och sedan se åt ett annat håll medan två av dem tillsammans med alla deras vänner sprang iväg! De var alla bortsvepta in i natten för att förbereda mottagningen… Skulle de inte få någon som helst varning? Bara så här pass. När brudgummens följe närmade sig skulle de ropa; och när bruden hörde ropet, visste hon att hon var så gott som gift.\” [2]   

Bruden å sin sida … väntade en hel del …. Traditionen krävde av henne att vara redo … att ha en oljelampa beredd i fall att han skulle komma i mörkret … hon skulle vara beredd på avfärd på direkten. …Bruden skulle församla sina brudetärnor och vemhelst som skulle vilja komma med henne till bröllopet … de skulle alla ha sina oljelampor redo. De skulle vänta vid hennes hus varje kväll ifall det skulle chansa sig som så att brudgummen skulle komma … och svepa iväg med dem till en plötslig bröllopsceremoni. …När Fadern bedömde det som att allt var förberett, skulle brudgummen församla sina vänner … och ge sig iväg ut i natten …. Den judiska bruden blev kidnappad … när sällskapet närmade sig hennes hus, var de tvungna att ge henne en varning. Någon i sällskapet skulle ropa! När ropet hördes skulle bruden och hennes sällskap gå ut för att möta brudgummen.” [3]

Tim Warner Citerar Chuck Missler:

Chuck Missler skriver: ”Fastän bruden förväntade sig att brudgummen skulle komma för att hämta henne, visste hon inte tiden för hans ankomst. Därför föregicks brudgummens ankomst av ett anskri, som annonserade hennes omedelbart förestående avfärd för att förenas med honom. … Brudgummen har gett sig av och Hans återkomst för att taga upp sin brud är imminent.” [4]

Både Levitt och Missler har helt enkelt fel. Levitt anger ingen källa till sin information. Missler citerar ‘the Universal Jewish Encyclopedia‘ till stöd för flera av sina andra synpunkter rörande judiska traditioner. Men hans egen källa säger i klartext på pp. VII. 372-373 att förlovningstiden var bestämd till att vara i 12 månader. Faktum är att bruden visste trolovningstidens längd; den kom man överens om vid förlovningens början. Hon visste tiden för brudgummens ankomst från förlovningens början. Om inte den exakta dagen så visste hon åtminstone att den skulle ske vid slutet av de tolv månadernas förlovning. Brudgummens ankomst kunde ALDRIG av bruden ha ansetts kunna ske när som helst (imminent) under de 12 månader de var åtskilda. Det är helt enkelt ren vilseledning som Pre-Trib författare gör sig skyldiga till när de försöker att knyta tanken av ”imminens” till brudens förväntan. Inte förrän att de 12 månaderna har gått, och arrangemangen för äktenskapets fullbordan gjorts, kunde hon anse hans tillkommelse som varande omedelbart förestående (”imminent”). Och även då var hon förvisso i förväg medveten om den dag när hon skulle göra sig själv redo för att då invänta hans ankomst på. Hans ankomst var inte verklig ”imminent”, på det sätt som Pre-Tribbare använder termen, förrän ropet hördes från den unge mannen som sprang före sällskapet.

Citat Slut.

Tim Warners granskning av den historiska källan till dessa fantasifulla tolkningar visar att allt bygger på läran om Imminens, som i sig är en felaktig lära. Imminens är det mest grundläggande för Pre-Tribs tolkning av allt vad Jesus och apostlarna undervisar. När det senare också visar sig att det inte finns någon biblisk grund för denna lärabehöver man fråga sig själv i all uppriktighet, vad mer är det som är fel med Pre-Trib?

Jag menar, om Jesus inte undervisar om ett hemligt uppryckande innan Vedermödan, och Paulus varnar för läran om Imminens5i 2 Thess. 2:2, och alla liknelser kan förklaras utifrån Post-Trib6, då finns det stor risk att ingenting av vad Pre-Trib undervisar är rätt. I cirka 23 artiklar har jag gått igenom alla Pre-Tribsargument och visat att den tolkning som ges är felaktig och farlig.

Den Judiska Bröllopstraditionen

Tim Warner skriver i artikeln The Origin of the Pretribulation Rapture hur han har forskat fram historien bakom Pre-Trib och hur och var den läran uppstod. Han förklarar hur den judiska bröllopstraditionen har förändrats genom årtusendena och jag återger vad han kommit fram till här.

Jag Citerar Tim Warner:

När man läser pretriblitteratur som använder sig av judiska bröllopstraditioner som stöd för pretrib schemat, så får man lätt det intrycket att alla där framställda detaljer av bröllopsscenariot som presenteras av dessa författare med lätthet skulle kunna låta sig verifieras från historiska källor. Och att de historiska källorna skulle framställa det av pretribbare presenterade scenariot som ett faktum. Men det är helt enkelt inte sant. I boken ”The Parables of Jesus” beskriver Joachim Jeremias (authority on ancient Jewish customs) problemet.

Tim Warner Citerar Joachim Jeremias:

”Missuppfattningen har uppstått eftersom vi inte äger någon sammanfattande beskrivning av någon bröllopsfest från Jesu tid, utan enbart moderna samlingar av material utifrån vilket man försökt att konstruera en sammanfattande mosaik utifrån hänsyftningar funna i rabbinsk litteratur. Det finns tecken som tyder på att dessa materialsamlingar är ofullständiga. Detta är inte att förvånas över med tanke på de förhållanden som rör källorna; materialet är obegränsat och vitt utspritt, och bilden är utomordentligt varierad; då som nu, varierade bröllopstraditionerna i olika distrikt; än mer kom de efter Templets förstöring, under den upprepade inverkan av nationella katastrofer, att genomgå långtgående begränsningar; men framför allt, de slumpmässiga och sparsamma uppgifter som bevarats är vitt fördelade i rum och tid: i rum kommer de från Palestina och Babylon, medan de i tid är spridda över flera århundraden.” [7]

Det verkar som om vissa delar av den föregivna ”traditionen” som presenteras av Pre-Trib författare är sammanfogad i avsikt att stödja deras syn på att uppryckelsen skall ske före vedermödan, Pre-Tribulationalt (i synnerhet då med avseende på ”imminensen”). Efter att ha tillbringat några år med att försöka spåra källorna till några av de detaljer som Pre-Tribförfattare för fram, har det blivit allt mer tydligt för mig att de förmenta ”traditionerna” är efterhandskonstruktioner avsedda att passa in i ett Pre-Tribschema, snarare än att vara hämtade ur verkliga historiska källor.

Pretrib författare synes också ta upp och använda sig av sådana detaljer som stöder deras scenario medan de ignorerar material som är problematiskt för Pre-Trib scenariot. Dr Robert Gundry illustrerar det här problemet.

Tim Warner Citerar Dr. Robert Gundry

”Ytterligare, om en förment Pre-Tribtillkommelse för att hämta församlingen till himlen skulle avses återspeglad i den tidiga semitiska traditionen av att en brudgum hämtade bruden till sitt hem, vad skulle då återspegla Jesu återförande av bruden med sig till jorden omedelbart efter bröllopsmåltiden, och så för tusen år? En tidig Semitisk tradition där brudgummen tar med sig bruden tillbaks till hennes hem för att där leva med henne under en lång tid? Pretribbares resonemang försätter dem här in i en återvändsgränd, genom att införa en bröllopstradition som inte ens finns omnämnd i de tillgängliga bibliska texterna, och att sedan göra sig beroende av denna tradition genom en slags allegorisk argumentation, men utan att konsekvent kunna fullfölja allegorin. Faktum är att vår okunnighet beträffande de tidiga semitiska bröllops traditionerna vida överväger vår kunskap. Och den kunskap vi har visar på att där har förekommit avsevärda variationer i dessa traditioner.” [8]

När Pre-Trib författare presenterar ett scenario som de hävdar var ”traditionen” vid Jesu tid på jorden, och då de sedan använder sig av förekomsten av den förmenta traditionen som en grund för sin Pre-Trib lära, måste de kunna redovisa bevis för att det scenario som de så framställt verkligen också är bibliskt och historiskt korrekt. Kan de inte bevisa alla de detaljer som de stöder sig på vid sin argumentering för Pre-Trib positionen, måste vi konstatera att de har konstruerat ett jättelikt cirkelargument utifrån konstruerade belägg.

Citat Slut.

Chuck Missler

När jag lyssnar på undervisning av t.ex. Chuck Missler hör jag hur han presenterar fabricerade problem kring Post-Tribs förståelse av ändens tid9. Det kan vara så att han inte riktigt satt sig in i vad Post-Trib undervisar, utan att han utgått från sina förutfattade åsikter. Och de flesta jag argumenterat med har bara skummat igenom vad jag skrivit för att hitta nåt att argumentera mot, och då har de inte riktigt försökt förstå stegen fram till mina slutsatser. Men jag vill tro det bästa om mina Pre-Trib syskon att det här bara är blinda fläcken för annars så klarsynta och duktiga bibelläsare som älskar Herren. Men jag känner ändå att jag måste ta upp det jag möter hos dem.

Det första Chuck Missler nämner är att Post-Trib förnekar den ”Bibliska läran om Imminens”, och det är sant för det gör vi. Om det vore en biblisk lära borde vi kunnat hitta den i Bibeln. Men eftersom Bibeln faktiskt motsäger allt vad Imminens heter är det ju inte en biblisk lära.

Han menar vidare att om vi tror på Post-Trib så kommer vi få uppleva hela den sjuttionde veckan som Daniel beskriver däribland förödelsens styggelse och allt det andra som ska föregå Vedermödan och påstår att detta strider mot all sund lära. Det är helt korrekt uppfattad av honom att vi ska uppleva hela den sjuttionde veckan, men det strider absolut inte mot den sunda läran!

Han framför också Dispensationalismens cementerade felaktiga uppdelning av Judar och hedningar i sin undervisning att Israel och Församlingen står i fullt motsatsförhållande till varandra. Att vrida argumentet till att gälla staten Israel istället för det judiska folket är att felaktigt vinkla vad Post-Trib undervisar. Gud har gett löften till det judiska folket, det stämmer, men när Pre-Trib i alla sina tolkningar särar på vad Jesus säger och menar att en del talar till staten Israel och en del talar till oss kristna, då gör man våld på Jesu undervisning och har omöjligen förstått att både judar och hedningar fått samma grundläggande undervisning av Jesus, att Herren talade till de troende (både judar och hedningar) som t.ex. i Matt. 24 och 25. 

Som biblisk bekräftelse på sitt påstående anger han Dan. 9:26Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.” en vers som säger absolut ingenting om en uppdelning mellan judar och hedningar. Versen i Daniel 9:26 talar visserligen om Jerusalem och templets förstörelse som hände år 70 e.Kr. Till hans försvar tror jag han måste ha menat Dan. 9:24 ”Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.” Men även här vet vi att frälsningen inte bara gäller det judiska folket. Jesus korsfästes ett halvår efter den 69de veckan, och efter det upptogs vi som Guds folk tillsammans med de troende judarna. Bara av den orsak kan vi förstå att den 70de veckan gäller även oss hedningar. Att sära på undervisningen i Guds ord till att en del gäller för staten Israel och en annan del gäller församlingen, är att bygga upp skiljemuren som Jesus rev ner (Ef. 2:11-15).

Dispensationalismens Felaktiga Grund

Thomas Ice från Pre-Trib Center skriver i sin artikel An Interpretation of Matthew 24-2510 

En av de första frågorna som bör erkännas är att liknelserna och undervisningen i Matteus 25 är en fortsättning på flödet i föregående kapitel. Jesus har inte helt bytt växel och börjat prata om något helt nytt när han går in i detta avsnitt. Detta innebär att dessa liknelser är relaterade till Israel, (inte kyrkan), hennes första århundrades förkastande av honom som Messias, och det kommande som talas om här relaterar till hans återkomst och domen som kommer att äga rum vid Kristi ankomst.”

Gång på gång ser man Pre-Trib utgå från Dispensationalismens felaktiga grund där de bygger upp muren mellan judar och hedningar som Jesus rivit ner. Fel utgångspunkt gel fel slutsats!

Thomas Ice fortsätter:

Denna liknelse liksom nästa handlar om judarna under vedermödan. Detta framgår av olika fakta. Sammanhanget gynnar denna uppfattning (Matteus 24: 3, 8, 14, 15, 30, 31, 33, 42, 44, 47, 51). Ämnet som diskuteras är sluttiden, de sista åren innan kungariket upprättas. Vid den tiden kommer kyrkan att vara frånvarande från jorden. Därför behandlar detta avsnitt en judisk tidsperiod.” 

Samuel P. Tregelles och Plymouth bröderna

Tim Warner skriver om Samuel P. Tregelles, som var en av grundarna av Plymouth bröderna och den mest eminenta bibelläraren inom gruppen, att han gick starkt emot John Nelson Darbys felaktiga och obibliska lära. Det intressanta med Tregelles och senare en annan av Plymouth bröderna, William Kellys kommentar om Pre-Trib är att de menade att läran kom från judaiserande kristna.

Jag Citerar från Tim Warners Artikel:

Samuel P. Tregelles (1855/1864)

Samuel P. Tregelles var den mest eminente lärde bland Plymouth Bröderna under det 19:e århundradet. Sedan Darby lånat och modifierat Pre-Trib konceptet från Irvingiterna, vände sig Tregelles emot Darbys kraftigt betonade Pre-Trib framställning. I en artikel år 1855 i The Christian Annotator, skrev Tregelles att den kristnes sanna hopp är den slutliga ”tillkommelsen” och ”inte någon slags fördold ankomst, eller fördold bortryckelse till Herren, som judaiserande kristna (Judaizers) antog kunde vara fallet…” [2].

Nio år senare, publicerade Tregelles ”The Hope of Christ’s Second Coming.”. Här identifierar han dessa ”Judaizers” till att vara de första som förkunnade Pre-Tribsynen. ”Teorin om en fördold tillkommelse … först framförd … i ett budskap i herr Irvings kyrka … ungefärligen år 1832” [3].

En senare författare och Plymouth Broder, William Kelly, identifierade också Irvingiterna som ”Judaizers”.  Han definierade ”Judaizing” som kristna som upptog ”judiska element”. Kelly tillade, ”ingenstans är detta så utbrett och tydligt som inom Irvingismen” [11]

Citat Slut:

Samma konklusion har jag kommit fram till gällande Pre-Trib och som jag tog upp i min artikelserie om Kabbalah. (Sök på min blogg efter ordet ”judaiserande” eller klicka på länken.)

Kabbalisterna menar att t.ex. den industriella revolutionen och upplysningstiden egentligen kom på grund av att Torahs hemligheter öppnades upp för världen. Och undervisningen började för fullt gå ut från kabbalisterna runt år 1840, ett århundrade där också många sekter uppstod: Darbyismen (Dispensationalismen. Pre-Trib), Mormonerna, Jehovas Vittnen, Adventisterna, Kristen vetenskap, Esoteriska sällskapet (Teosoferna, Antroposoferna), m.fl. som enligt min mening hör ihop med det givna årtalet och är en av orsakerna till att jag anser Kabbalah och rabbinsk judendom vara skökornas moder.12

Eftersom läran om Pre-Trib inte går att hitta i Bibeln måste den ha sitt ursprung i något annat eller någon annan. Pre-Trib verkar passa så fantastisk med judiska myter som t.ex. judiska bröllopssermonin att man skulle tro den var biblisk. Men ta er tillvara, Kabbalisternas ”Messias” är redan är här och att han väntar på att kallas fram. Detta jämförs med Jesu varningar i Matt. 24:23 Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte. Och Matt. 24:25 Se, jag har sagt er det i förväg. 26 Därför om de säger till er: Se, han är i öknen, så gå inte dit, eller: Se, han är i de inre rummen, så tro det inte.

Ta er tillvara för judaiserande läror! Även Kabbalisterna påstår att de kristna är ett ”himmelsk folk”, och judarna är Guds ”jordiska folk”. Frågan är bara varför de vill få kristna att tro detta. De säger i sina Skrifter att det judiska folket ska ”ärva” världen och leda det kommande messianska riket. De tror inte på uppståndelsen som Jesus beskriver den och som vi tror utan Kabbalisterna går från ”nivå till nivå” efter sin död, de tror alltså på själavandring, vilket vi vet inte är en biblisk lära. Läran om reinkarnation finns inte i Gamla Testamentet som de påstår sig läsa. Däremot hittar vi den i judiska Skrifter – vilket Paulus kallar judiska myteri Tit. 1:13-14Tillrättavisa dem därför strängt, så att de kan bli sunda i tron och inte ägnar sig åt judiska myter och påbud från människor som vänder sig bort från sanningen.

Jag ger ett citat från den rysk-judiske kabbalisten Dr. Michael Laitman13angående reinkarnation:

… reinkarnationen förekommer i alla objekt av den konkreta verkligheten, och varje objekt lever på sitt eget sätt ett evigt liv. Och även om våra sinnen säger att allt är övergående är det bara hur det verkar. Men i själva verket finns det bara inkarnationer här, eftersom varje objekt inte vilar ett ögonblick utan inkarnerar på formens transformationshjul och förlorar ingenting av sin väsen på sin väg, som fysiker har visat. – Baal HaSulam, The Peace14

Judarna Missade Messias Första Ankomst”

Thomas Ice från Pre-Trib Center skriver till exempel att ”eftersom det judiska folket missade Messias första ankomst på grund av sin otro kom en tillfällig dom över dem år 70 e.Kr.” Om vi läser vad Jesus säger i en liknelse förstår vi att detta inte stämmer. I liknelsen visar Jesus oss att fariseerna och de skriftlärda VISSTE Han var Messias, och ändå ville de döda Honom. Judarna ”missade” alltså inte Messias ankomst.

Matt. 21:33 Hör en annan liknelse: Det var en jordägare, som planterade en vingård och satte ett stängsel omkring den, och grävde ut en vinpress därinne och byggde ett torn, och arrenderade ut den åt vinodlare och for utomlands. 34När nu skördetiden kom, skickade han sina tjänare till vinodlarna för att de skulle hämta dess frukt åt honom. 35Då tog vinodlarna fast hans tjänare. En piskade de och en annan slog de ihjäl och en annan stenade de. 36Åter skickade han andra tjänare, fler än de första. Men de gjorde med dem på samma sätt. 37Och till sist skickade han sin son till dem och sa: De kommer att ha respekt för min son. 38Men när vinodlarna fick se sonen, sa de till varandra: Denne är arvingen. Kom, låt oss döda honom och ta hans arv. 39Och de tog fast honom, drev ut honom ur vingården och dödade honom. 40När nu vingårdens herre kommer, vad ska han göra med dessa vinodlare? 41De sa till honom: De onda ska han ge en smärtsam död, och sin vingård ska han arrendera ut åt andra vinodlare, som ger honom frukten i rätt tid. 42Jesus sa till dem: Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna förkastade, den har blivit en hörnsten. Av Herren har detta blivit gjort, och det är underbart i våra ögon. 43Därför säger jag er, att Guds rike ska tas från er och ges åt ett folk som bär dess frukt. 44Och den som faller på den stenen, blir krossad, men den som stenen faller på, han ska smulas sönder. 45Och när översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, förstod de att han talade om dem. 46De ville gripa honom men var rädda för folket, eftersom de ansåg honom vara en profet.

De vägrade ta emot Honom som sin Messias som Johannes skriver: Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Joh. 1:11

Varför Hamnade Det Judiska Folket I Exil?

Stämmer förklaringen att det judiska folket ”missade” Messias första ankomst, att Gud ”tryckte på paus-knappen” och vände sig till hedningarna? Jag anser att det visar på en slentrianmässig läsning av Skrifterna. Det fanns specifika orsaker till att judarna kom i den andra exilen år 70 e.Kr. som inte så kan förklaras så enkelt. Jag känner därför att jag vill ta upp varför det judiska folket kom i diasporan mellan den 69de och 70de veckan.

Att judarna skingrades och kastades ut ur landet berodde på deras upprepade överträdelser av Lagen som vi kan läsa om i 5 Mos. 28:15-68. Herren hade också sagt till dem att den som förkastade Messias skulle skäras bort.

5 Mos. 18:15 HERREN, din Gud, ska låta uppstå åt dig en Profet* bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom ska ni lyssna till. 16 Det var allt detta du bad HERREN, din Gud, om den dagen då ni var församlade vid Horeb och du sa: Låt mig inte mer höra HERRENS, min Guds, röst och låt mig inte heller mer se denna stora eld, så att jag inte dör. 17 Och HERREN sa till mig: De har rätt i vad de har sagt. 18 En Profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. 19 Och det ska ske, att om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, så ska jag utkräva det av honom.

Tidsperioden i diasporan går faktiskt att räkna ut. Hosea profeterade att Herren skulle ”gömma” sig för det judiska folket under två dagar – vilket de flesta bibellärare och forskare menar betyder två Millennium. Vi har i Bibeln två vittnen till den tanken, Ps. 90:4 och 2 Petr. 3:8, och därför läser vi Hoseas profetia utifrån den.

Hos 5:15-6:3 Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig. 6:1 ”Kom, låt oss vända om till HERREN . Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2 HAN SKALL OM TVÅ DAGAR PÅ NYTT GÖRA OSS LEVANDE, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. 3 Låt oss lära känna HERREN , ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.”

Detta är vad Jesus säger när han diskuterar med de skriftlärda och fariseerna i Joh. 7

Joh. 7:32 Sådant fick fariseerna höra folket i smyg säga om honom. Då skickade fariseerna och översteprästerna ut tempelvakter för att gripa honom. 33Men Jesus sa till dem: Ännu en kort tid är jag hos er, och sedan går jag till honom som har sänt mig. 34 NI SKA SÖKA EFTER MIG MEN INTE FINNA MIG, OCH DÄR JAG ÄR, DIT KAN NI INTE KOMMA. 35 Då sa judarna till varandra: Vart tänker denne gå, eftersom vi inte ska finna honom? Inte tänker han väl gå till dem som är kringspridda bland grekerna och undervisa grekerna? 36Vad är det för ett ord som han sa: Ni ska söka mig men inte finna mig? Och där jag är, dit kan ni inte komma?

De 70 Veckorna 

Dan. 9:24  Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

Och den 69de årsveckan tog slut ett halvår innan korsfästelsen år 30 e.Kr. (förklaring till år 30 e.Kr. följer längre ner) och de två dagarna är ganska så exakt två Millennium. Jesus korsfästes ett halvår EFTER den 69de veckan, innan sabbaten.

Duktiga kronologer är oense om när nedräkningen av de 70 veckorna börjar. De flesta räknar från Artaxerxes, och andra från Koresh (Cyrus). Jag ser detaljerna stämma mer med Koresh befallning.

Man utgår från Dan 9:25Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.

Många menar att Koresh bara gav befallning angående templet och utgår därmed bara från 2 Krön. 36:23 men det är inte hela Koresh befallning.

2 Krön. 36:23 ”Så säger Koresh, kungen i Persien: HERREN, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig dit upp, och hans Gud ska vara med honom.”

Esra 1:2-4 tillför en till del:

Esr 1:1 Detta hände i den persiske kungen Koresh första regeringsår. För att HERRENS ord genom Jeremia skulle uppfyllas, påverkade HERREN den persiske kungen Koresh sinne, så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes: 2 ”Så säger Koresh, kungen i Persien: HERREN, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. 3 Den bland er som tillhör hans folk må bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp HERRENS, Israels Guds, hus, och hans Gud skall vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. 4 Alla som finns kvar skall få hjälp av folket på den ort där de bor som främlingar. De skall få silver och guld, gods och boskap, förutom vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem.”

Och Jesaja 44:24-28 ger oss hela bilden av pusslet:

Jes 44:24 Så säger HERREN, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, HERREN, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden Vem var med mig? 25 Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar, den som låter de visa komma till korta och gör deras kunskap till dårskap, 26 men som bekräftar sin tjänares ord och fullbordar sina sändebuds råd. Jag är den som säger om Jerusalem: ”Det skall bli bebott” och om Juda städer: ”De skall bli uppbyggda. Jag skall resa upp deras ruiner.” 27 Jag är den som säger till havsdjupet: ”Torka ut! Dina strömmar skall jag låta sina.” 28 Jag är den som säger om Koresh: ”Han är min herde, han skall fullborda allt det jag vill. HAN SKALL SÄGA OM JERUSALEM: DET SKALL BLI UPPBYGGT, OCH TILL TEMPLET: DIN GRUND SKALL BLI LAGD PÅ NYTT.”

Om man bara läser vad 2 Krönikerboken och Esra bok skriver om detta får man intrycket av att enbart templet skulle byggas upp, men Jesaja ger oss hela bilden, där både staden och templet ska byggas upp, vilket var vad som skedde på Koresh befallning.

Räknar man så från Koresh befallning utgick till den 69de veckan tog den slut ett halvår INNAN Herren korsfästes. Korsfästelsen skedde alltså ett halvår EFTER att den 69de veckan tog slut! Och det var precis vid slutet av den 69de veckan Jesus sa: Ni ska söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma. Joh. 7:32-36. Vid påsken sex månader senare korsfästes Han. Räknar man att Jesus föddes år 0 e.Kr. kommer man fram till fel årtal för Herrens korsfästelse. Kronologen och pastorn Tim Warner säger i sin bok The Time of the End, s. 331, så här:

Vissa forskare hävdar att Jesus korsfästes år 33 e.Kr. Om det stämmer skulle det dock inte finnas någon harmoni mellan Hoseas profetia om ”två dagar” och de 1 960 åren från 3 Mosebok 26. (Hur man har räknat ut det kommer längre ner). Det vill säga det skulle inte vara 40 år mellan korsfästelsen och förstörelsen av Jerusalem, utan då bara 37 år. Det blir också problem med tidpunkten när Jesus påbörjade sin tjänst. Lukas säger att Jesus var omkring trettio år då Johannes döpte honom (Luk 3:32). Han verkade i tjänst under tre påskhögtider (cirka 3,5 år). Det överensstämmer med en korsfästelse 30 e.Kr., men blir problematisk för en korsfästelse år 33 e.Kr. eftersom det skulle kräva ett födelsedatum (för Jesus) år 1 e.Kr., vilket är för sent därför att Herodes (som hotade att döda alla barn under 2 år) dog före det året (alltså före år 1 e.Kr.). Jesus föddes med största säkerhet i september år 3 f.Kr.

Jag skriver ut de bibelställen han nämner, Hosea och 3 Moseboken 26:

Hos 5:15-6:3 Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig. 6:1 ”Kom, låt oss vända om till HERREN . Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2 HAN SKALL OM TVÅ DAGAR PÅ NYTT GÖRA OSS LEVANDE, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. 3 Låt oss lära känna HERREN , ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.”

3 Mos. 26:14 Men om ni inte hör på mig och inte gör efter alla dessa bud, 15 om ni föraktar mina stadgar och avvisar mina lagar, så att ni inte följer alla mina bud utan bryter mitt förbund, 16 då skall också jag handla på samma sätt mot er. Jag skall straffa er med förskräckelse, med tärande sjukdom och feber, så att era ögon försmäktar och er själ tynar bort. Och ni skall så er säd förgäves, ty era fiender skall äta den. 17 Jag skall vända mitt ansikte mot er, och ni skall bli slagna av era fiender. De som hatar er skall råda över er, och ni skall fly, även om ingen förföljer er. 18 Om ni trots detta inte lyssnar till mig, skall jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. 19Jag skall krossa er stolta makt och låta er himmel bli som järn och er jord som koppar. 20 Er möda skall vara förgäves, ty er jord skall inte ge sin gröda och träden i landet skall inte bära frukt. 21 Om ni ändå gör mig emot och inte vill lyssna på mig, skall jag slå er sjufalt värre, så som era synder förtjänar. 22 Jag skall sända över er vilddjur, som skall döda era barn och fördärva er boskap och minska ert eget antal, så att era vägar blir öde. 23 Om ni trots detta inte låter varna er av mig utan står mig emot, 24 skall också jag stå er emot och slå er sjufalt för era synders skull. 25 Jag skall låta er drabbas av ett hämndens svärd som skall hämnas mitt förbund, och ni skall samlas i städerna. Men där skall jag sända pest ibland er, och ni skall bli överlämnade i fienders hand. 26 Jag skall så fördärva ert livsuppehälle att ert bröd skall kunna bakas i en enda ugn av tio kvinnor. Brödet skall lämnas ut efter vikt, och när ni äter skall ni inte bli mätta. 27 Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan står mig emot, 28 skall också jag i vrede stå er emot och tukta er sjufalt för era synders skull. 29 Ni skall tvingas äta era söners och döttrars kött. 30 Jag skall ödelägga era offerhöjder och utrota era solstoder. Jag skall kasta era döda kroppar på era eländiga avgudars döda kroppar, och jag skall visa er ifrån mig. 31 Jag skall göra era städer till ruiner och ödelägga era helgedomar, och jag skall inte mer med välbehag känna doften av era offer. 32 Jag skall själv ödelägga landet, så att era fiender som bor där skall häpna över det. 33 Men er skall jag sprida ut bland hednafolken och jag skall förfölja er med draget svärd. Så skall ert land bli en ödemark och era städer ruiner.

Vad vi ser Herren säga fyra gånger i 3 Moseboken 26 är att Han skulle skulle straffa folket för deras olydnad. Och orsaken var att de inte lät landet få sin sabbatsvila vart sjunde år (2 Krön. 36:36:21). Och det var orsaken till den första exilen i Babylon. Efter 70 år i Babylon gav kung Koresh befallningen om att Jerusalem och templet skulle återuppbyggas.

Nedräkningen Börjar

Herren säger vidare i 3 Mos. 26 att han skulle multiplicera det första straffet med 7 (exilen i Babylon), vilket gör att vi får 490 år (70 x 7 = 490), om de fortfarande inte efter det lydde skulle Han lägga till ytterligare 490 år, och det då blir det 980 år i exil, om de fortfarande inte lydde skulle han lägga till 490 år vilket ger oss 1960 år i exil. Den andra exilen av det judiska folket kom år 70 e.Kr.

Det handlar alltså inte om något så enkelt som en ”paus”, utan om att Herren fullbordade sitt hot i 3 Mos. 26.

Och Herren säger i

Matt. 23:37 Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, såsom hönan samlar sina kycklingar under sina vingar. Men ni ville inte. 38 Se, ert hus ska lämnas öde för er. 39 För jag säger er: HÄREFTER SKA NI INTE SE MIG, FÖRRÄN NI SÄGER: VÄLSIGNAD ÄR HAN SOM KOMMER I HERRENS NAMN.

Vad vi idag ser ske med det judiska folket är att de börjar närma sig sin Gud. Den messianska organisationen One for Israel är ett levande bevis på att evangeliet om Jesus Kristus börjar tas emot av judarna.

Så vad är det för tidsram vi talar om här? Räknar vi från och med templets förstörelse och den andra exilen år 70 e.Kr. plus 1 960 år, kommer vi fram till år 2030 e.Kr. Det är ett årtal vi bör noga vara uppmärksamma på!

2 Petr. 3:9 Herren är INTE SEN ELLER DRÖJER MED DET SOM HAN HAR LOVAT, såsom en del menar, utan han har tålamod med oss och vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig.

Precis på samma sätt som judarna kunde ha räknat ut Hans första ankomst och därigenom ha förstått att Jesus var den Messias som skulle komma, så kan vi räkna ut den ungefärliga tidpunkt för Hans återkomst. (Vi ser redan hur Jesu ord i Matteus 24 börjar hända, och vi bör vaka och hålla utkik efter de tecken Han beskriver för oss.)

Daniels profetia är mycket precis och gav den exakta tidpunkten för Messias första ankomst. Jesus gick även tillrätta med judarna just därför att de inte tog det på allvar.

Luk. 19:44 Och de ska slå dig och dina barn i dig till marken, och de ska inte lämna kvar i dig sten på sten, DÄRFÖR ATT DU INTE KÄNDE DEN TID DÅ DU VAR BESÖKT.

Om vi sammanfattar Jesu ord, Paulus ord, Hoseas och Johannes ord, och jämför med världshändelserna; pandemin, Agenda 2030, The Great Reset och världsreligionen som reser på sig, så behöver vi läsa Jesu ord med största respekt och allvar, och inte hänskjuta Hans ord till historien eller i glömskan. Vi står mitt i detta just nu!

All Skrift gäller oss!

Det finns konkreta löften till det judiska folket, ja, men Paulus säger att Allt som tidigare har skrivits är ju skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger ska ha hoppet. (Rom. 15:4), i tillägg har vi fyra andra liknande verser som bekräftar detta:

1 Kor. 10:6Men detta (det som hände Israel)har blivit till exempel för oss, för att inte vi liksom de ska ha begär till det onda.”

1 Kor. 10:11Men allt detta hände dem (Israel)som exempel och skrevs ner till varning för oss som har tidens slut inpå oss.”

2 Tim. 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, 17för att en gudsmänniska ska bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk.”, och

1 Petr. 11-12 De har efterforskat till vilken och hurdan tid Kristi Ande, som var i dem, syftade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12Och det uppenbarades för dem att de inte tjänade sig själva, utan oss*. Detta har nu förkunnats för er genom dem som har predikat evangelium för er i den Helige Ande, sänd från himlen, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i”

Skriften är enhällig på det området. All skrift är till för oss som är i Kristus Jesus. Gud har genom sina profeter lovat att rädda det judiska folket om de omvänder sig till Kristus, deras utlovade Messias. Men även löftena om landet och upprättelsen måste ske i Kristus.

Israels Fullständiga Upprättelse

Israels fullständiga upprättelse profeteras av Jeremia 30 och 31och gäller territorier, etnicitet, nationalitet och på ett andligt plan. Det här är de fyra huvudsakliga planen gällande den fullständiga återupprättelsen av Israel. Jag rekommenderar en video med Dalton Thomas15, som bor på Golanhöjden och har djup kännedom om Israel utifrån det profetiska Ordet. 

Dalton Thomas säger i videon16:

En upprättelse till landet som bara är territoriellt men inte uppfyller resten räknas inte. En upprättelse som bara är andlig eller bara gäller förbunden räknas inte. Det betyder att om Israel försonas med sin Gud ute i nationerna, skulle det inte räknas. Hur underbart det än är. Texten säger att detta kommer att hända i landet, ni kommer alla att återföras och på den dagen, ni alla(Jeremia 31), ni kommer alla att känna mig, från den minsta till den största. Ingen kommer någonsin att säga: Känn Herren, känn Herren, efter det, för de kommer alla att känna mig den dagen.

Vad vi tittar på i denna text är fullständig eskatologisk upprättelse, försoning i härlighet. Det hände inte år 600 eller 500 f.Kr., det hände inte år 70 e.Kr. Ingen av dessa saker hände. Det är inte en profetia som uppfyllts historisk… Vi tror på en framtida upprättelse av Israel och detta är det centrala temat för de profetiska texterna: Israels upprättelse i slutet av tidsåldern. Vissa kommer att säga att Jacobs nöd var den nazistiska förintelsen i andra världskriget. De kommer att säga att det var Jakobs största nöd som långt överträffade alla andra problem, så det måste vara Jakobs nöd. Men återigen uppfyller det inte dimensionerna i texterna.

Texternas dimensioner, tillhandahållandet av texterna är att efter nöden kommer det att bli frälsning och inga fler fiender, aldrig mer kommer en utlänning att attackera dig eller förtrycka dig, aldrig mer ska du att känna terror och aldrig någonsin hamna i exil igen. Vad vissa människor gör är att de danser kring detta och de säger: Nu när Israel är tillbaka i landet, nu när de är klara med Jacobs nöd kommer det inte att finnas mer … Israel kommer aldrig att kränkas igen.

Det är en mycket farlig lära. Varför? För om det finns en framtida tid av nöd för Israel och vi inte är medvetna om det, om vi tror att allt det där hände tidigare, älskade, kommer det att bli väldigt förvirrande, det kommer att bli väldigt stötande, förolämpande, fördummande, och det kommer att bli mycket desillusionerande för människor som trodde att det skulle bli allt bättre och bättre.

Och skrifterna berättar att Israels slutliga återställande inte sker gradvis, som Åh, de är tillbaka i landet nu och det kommer att bli bättre och bättre och bättre. Nej, det står att de kommer tillbaka till landet och en stor upprördhet ska ske bland deras grannar. Den agitationen byggs och byggs och byggs , fram tills det finns en tid med relativ fred som sätter igång detta, vad jag skulle kalla, en desillusionerande eller vilseledande fred. Vad vi såg i Joels bok, Israels lever i fred innan det slutliga angreppet drabbar henne.

Citat Slut. 


Slutsats

Det är så mycket som är fel i Pre-Tribs lära och angående den judiska bröllopstraditionen så har jag letat länge efter ett skriftställe som stöd. Men jag har inte hittat något stöd för den än. Däremot verkar med all tydlighet de äldstes traditioner – Talmud och andra judiska skrifter vara källan till denna tradition som är så väl anpassad till Pre-Trib. I min serie om Mystery Babylon17tar jag upp Talmud och judiska traditioner, och jag skulle inte vilja bygga en lära på de äldstes traditioner. Jesus var strängt emot detta och det behöver vi också vara, för om grunden är fel blir allting fel.

Om en lära inte är biblisk, är den Obiblisk. Om en lära inte är Sann, är den Falsk. Om en lära Inte Leder Rätt, är det en Villolära!

Jag arbetar alltså utifrån en mycket enkel logik och jag hoppas att även Du som läser detta använder den gudagivna logiken.

Slutnoter


1http://www.4windsfellowships.net/articles/rapture_21.pdf Översättning Fred Örtegren mars 2003

2Levitt, Zola: An Israeli Love Story

3Levitt, Zola: A Christian Love Story, 1978

4Missler, Chuck: Personal Update, Vol. 13, No. 1, pp.4,6

6https://theholyremnant.blogspot.com/search/label/Post-Trib Alla artiklarna samlade i en sökning.

7Jeremias, Joachim: The Parables of Jesus, pg.172 Översatt av Fred Örtegren mars 2004.

8Gundry, Robert: First the Antichrist, pg. 94,95

9https://youtu.be/BB_9Ub4W2nI Chuck Missler – Post Tribulation Problems.

11Kelly, William, The Catholic Apostolic Body, or Irvingites (The Bible Treasury, Dec. 1890), p. 191. Artikel skriven av Tim Warner, 4Winds Fellowships – The Origin of the Pretribulation Rapture Översatt av Fred Örtegren sept. 2003

14Dr. Michael Laitman – Kabbalah, Science and the Meaning of Life, s. 93 där han citerar Baal HaSulam en av deras främsta lärare som levde mellan 1884 och 1954

15 reaktioner på ”Del 5: Pre-Tribs många felaktiga tolkningar!

 1. HaFo kommentarer:HaFo kommentar 1En tanke, som med ens slog mig när jag läste om olika synpunkter på att \”bröllopet\” är en förebild på ett uppryckande innan Vedermödan, är hur man överhuvudtaget kan tala om att \”bröllopet\”,skulle kunna handla om ett uppryckande vare sig innan Vedermödan eller skeendet efter Vedermödan och för den delen vid Kristi domstol. Lammets bröllop sker ju först något av det sista som sker i slutet av Upp. så det är ju ingen förebild överhuvudtaget på något uppryckande.Jag försöker ta vara på i Blogginlägget vad som jag ser det vara viktiga uttalanden:Jon-Are: Tim Warners granskning av den historiska källan till dessa fantasifulla tolkningar visar att allt bygger på läran om Imminens (osynligt uppryckande innan Vedermödan), som i sig är en felaktig lära. Jag menar, om Jesus inte undervisar om ett hemligt uppryckande innan Vedermödan, och Paulus varnar för läran om Imminens5 i 2 Thess. 2:2, och alla liknelser kan förklaras utifrån Post-Trib 6, då finns det stor risk att ingenting av vad Pre-Trib undervisar är rätt. I cirka 23 artiklar har jag gått igenom alla Pre-Tribs argument och visat att den tolkning som ges är felaktig och farlig.Om det vore en biblisk lära borde vi kunnat hitta den i Bibeln. Men eftersom Bibeln faktiskt motsäger allt vad Imminens heter är det ju inte en biblisk lära.Forts

  Gilla

 2. HaFo kommentar 2Dispensationalismens cementerade felaktiga uppdelning av Judar och hedningar i sin undervisning att Israel och Församlingen står i fullt motsatsförhållande till varandra. Särar på vad Jesus säger och menar att en del talar till staten Israel och en del talar till oss kristna.Jesus korsfästes ett halvår efter den 69de veckan, och efter det upptogs vi som Guds folk tillsammans med de troende judarna. Bara av den orsak kan vi förstå att den 70de veckan (Vedermödan) gäller även oss hedningar. Att sära på undervisningen i Guds ord till att en del gäller för judiska folket och en annan del gäller församlingen, är att bygga upp skiljemuren som Jesus rev ner (Ef. 2:11-15).Gång på gång ser man Pre-Trib utgå från Dispensationalismens felaktiga grund där de bygger upp muren mellan judar och hedningar som Jesus rivit ner. Fel utgångspunkt gel fel slutsats!Ta verkligen del av här Jon-Are jämförelse med Pre – Trib och Kabbalah: \”Samma konklusion har jag kommit fram till gällande Pre-Trib och som jag tog upp i min artikelserie om Kabbalah.\”Forts

  Gilla

 3. HaFo kommentar 3Ta väl vara på när Jon-Are fortsätter: Eftersom läran om Pre-Trib inte går att hitta i Bibeln måste den ha sitt ursprung i något annat eller någon annan. Pre-Trib verkar passa så fantastisk med judiska myter som t.ex. judiska bröllopssermonin att man skulle tro den var biblisk. Men ta er tillvara, Kabbalisternas ”Messias” är redan är här och att han väntar på att kallas fram. Detta jämförs med Jesu varningar i Matt. 24:23 Om någon då säger till er: \”Se, här är Kristus eller där, så tro det inte.\”Och Matt. 24:25 \”Se, jag har sagt er det i förväg. 26 Därför om de säger till er: Se, han är i öknen, så gå inte dit, eller: Se, han är i de inre rummen, så tro det inte.\”Ta er tillvara för judaiserande läror! Även Kabbalisterna påstår att de kristna är ett ”himmelsk folk”, och judarna är Guds ”jordiska folk”. (HaFo jämför med Pretibbarna!)Vad som var lite nya tankar för mig här var att Judarna faktiskt visste att Jesus var deras Messias men fördenskull inte ville veta av Honom.Men det viktiga är att se vad som är å färde i Guds plan för det Judiska folket trots deras \”svek\” mot Jesus.Jon-Are pekar på dagens skeende: \”Vad vi idag ser ske med det judiska folket är att de börjar närma sig sin Gud. Den messianska organisationen One for Israel är ett levande bevis på att evangeliet om Jesus Kristus börjar tas emot av judarna.HaFo: Men tragiskt nog är vad Trosrörelsen och \”messianska\” rörelser förmedlar till dem av falsk tro på Jesus. Väckelse för dem som en hel nation sker inte för de när Jesus kommer tillbaka som ett helt folk kommer till tro på Jesus för att så i Tusenårsriket äntligen få gå in i sin kallelse och uppgift som ska bli \”till en välsignelse för en hel värld\”Forts

  Gilla

 4. HaFo kommentar 4Jon-Are pekar så riktigt på att \”Vissa kommer att säga att Jacobs nöd var den nazistiska förintelsen i andra världskriget. De kommer att säga att det var Jakobs största nöd som långt överträffade alla andra problem, så det måste vara Jakobs nöd. Men återigen uppfyller det inte dimensionerna i texterna.\”\”Vad vissa människor gör är att de danser kring detta och de säger: Nu när Israel är tillbaka i landet, nu när de är klara med Jacobs nöd kommer det inte att finnas mer … Israel kommer aldrig att kränkas igen.Det är en mycket farlig lära. Varför? För om det finns en framtida tid av nöd för Israel och vi inte är medvetna om det, om vi tror att allt det där hände tidigare, älskade, så kommer det att bli väldigt förvirrande, det kommer att bli väldigt stötande, förolämpande, fördummande, och det kommer att bli mycket desillusionerande för människor som trodde att det skulle bli allt bättre och bättre.Och skrifterna berättar att Israels slutliga återställande inte sker gradvis, som Åh, de är tillbaka i landet nu och det kommer att bli bättre och bättre och bättre. HaFo: Detta är ett väldigt stort bedrägeri som Kristna som menar sig \”älska Israel\” ändå sprider dessa lögner!!Jag känner mig tveksam inför Jon-Ares uträkning inför 2030, men jag säger inte att det är fel. Däremot håller jag helt med Jon-Are när han säger:\”Det är så mycket som är fel i Pre-Tribs lära och angående den judiska bröllopstraditionen så har jag letat länge efter ett skriftställe som stöd. Men jag har inte hittat något stöd för den än. Däremot verkar med all tydlighet de äldstes traditioner – Talmud och andra judiska skrifter vara källan till denna tradition som är så väl anpassad till Pre-Trib… Om en lära inte är biblisk, är den Obiblisk. Om en lära inte är Sann, är den Falsk. Om en lära Inte Leder Rätt, är det en Villolära!\”Forts

  Gilla

 5. HaFo kommentar 5Angående vad som här berörts kring Dan. Kap 9 så vill jag bidraga med denna länk:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/02/08/uppryckande-innan-vedermodan-i-ljuset-av-dan-9/Och angående händelserna med Israel som här berördes vill jag bidraga med dessa länkar:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/11/21/har-det-judiska-folket-och-israels-nation-en-speciell-kallelse-och-uppgift/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/04/har-gud-tva-folk-dispensationalismen/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/har-israel-och-de-hednakristna-olika-vagar-till-gud/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/06/israel-och-det-judiska-folket-ar-valsignade-av-gud-och-kommer-att-bli-till-valsignelse-inlagg/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/10/13/nar-kommer-israel-in-i-sin-kallelse-och-uppgift-och-nar-ska-forsamlingen-uppryckas/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/30/infor-ankomsten-av-antikrist/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/03/ska-de-troende-vara-med-igenom-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/12/vrede-vredesdom-vedermoda-bedrovelse/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/ https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/07/har-de-troende-och-det-judiska-folket-samma-uppgift-under-tusenarsriket/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/18/kommer-det-att-byggas-fler-tempel-i-jerusalem/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/07/en-del-menar-att-nar-usa-nu-flyttar-sin-ambassad-till-jerusalem-sa-skulle-detta-vara-en-valsignelse-fran-gud-och-uppfyllelse-av-profetian/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/Läs alla länkar om Du vill få ett riktigt helhetssammanhang!

  Gilla

 6. Tiden från det att de 70 årsveckorna skall börja räknas är tydligt angivit i Nehemmja kap,1och2.I den persiske konungen Artasastas tjugonde regeringsår då fick Nehemja fullmakt att resa till Jerusalem och börja återuppbygga staden. Det var cirka 445 f,Kr. Alltså det är från den tiden man skall räkna de 70 årsveckorna.Kung Koresh levde långt tidigare. Koresh intog Babel 539 f,Kr. Koresh gav order om att templet skulle återuppbyggas 538 f,Kr. Templet stod färdigt 516 f,Kr.Men staden var inte uppbyggd förrän långt senare.En annan sak är uppgifterna om tidpunkten för Jesu födelse. Herodes den store dog den 10 april år 4 f,K.Men sedan de vise männen kommit till Jerusalem och efter att ha hyllat Jesus inte återvänt dit, lät Herodes döda alla alla gossebarn i Betlehem som var 2 år och därunder enligt den uppgift om födelsetiden han fått av de vise männen. Alltså förflöt sannolikt 1-2 år från Jesu födelse tills de vise männens ankomst till Jerusalem och efter att ha hyllat Jesus inte återvänt måste det ha gått 1 år eller mer. Härtill kommer vistelsen i Egypten, varför år 5 f,Kr. måste sättas som absolut senaste årtalet för Jesu födelse.

  Gilla

 7. Det finns inget skrivit i bibeln om att den sista årsveckan är avhuggen från de tidigare 69. Detta är ett antagande, jag tror att alla 70 årsveckorna redan passerat. Innan Herren Jesus återkommer till jorden återstår det profetsior som skall uppfyllas.Se Hesekiel och Sakarja angående denna tid. Hedningarnas tid är ännu inte avslutad och Antikrist kan inte framträda förrän i slutet av hedningarnas tid. Gud håller till dess tillbaka antikrist.

  Gilla

 8. Jag utgår från de årtal jag läser i folkbibeln samt en annan bok om biblisk kronologi. Då börjar årsveckorna räknas från när perserkungen gav Nehemja fullmakt att fara till Jerusalem för att börja återuppbygga Jerusalem, Nehemja kap. 2. Det var 445 f Kr. 69 årsveckor senare = 483 år då är vi framme vid tiden då Jesus dödades. Det skulle då vara cirka år 38 e Kr. Exakt tid är svårt att veta för vår tideräkning är ju fel med cirka 6 år. Jesus föddes alltså 6-7 år f Kr.

  Gilla

 9. Tack Harry för dina kommentarer. Lammets bröllop är något av det sista som sker och beskrivs i uppenbarelsebokens kapitel 19. Det blir svårt att klämma in det under vedermödan. Dessutom är det ganska bisarrt att vi ska fira bröllop och njuta av Herrens måltid i himlen medan det pågår en massaker på jorden. Kan inte säga att jag känner igen Herren i detta.

  Gilla

 10. Hej Ragnar. Tack för din kommentar. Det är intressant att läsa hur du resonerar. Jag antar att du utgår från Usshers kronologi när du räknar från Artaxerxes 20de regeringsår. Har du tagit med de 80 år som felaktigt lagts till i hans kronologi? Dr. Charles Taylor har tagit upp detta i sin bok The Times of the great Kings of Persia. Han skriver: “Even in the latter part of the twentieth century, the history and archaeology of the second half of the Achaemenid period of ancient history of the Middle East remains insecure in many details. The standard undergraduate text for introducing this study states quite unashamedly: 'The entire period between the accession of Xerxes (485 BC) and the conquest of Alexander (331 BC) is exceedingly poor in architectural remains and building inscriptions.' Roux is saying in effect that (1) archaeology has little to contribute here; and (2) the period was historically one of turmoil.”“The Encylcopaedia Britannica, for example, directs the reader to the article on the Greco-Persian Wars, said to have lasted 100 years. As for dating, the traditional date for the accession of Xerxes (485 BC) is based on one source only, namely Ptolemy's Canon (no connection with the Ptolemy kings!), and this is eventually aligned with General Egyptian dating, which over recent years has been revised again and again. Thus, to the extent that Egyptian dating is unreliable, so is our dating of the Mesopotamian and Persian histories.”1“Dr John Osgood likewise refers to the false security of Egyptian chronology in dating the times of the Judges of Israel. Yet, as we shall see, we find startling errors even at the other end of ancient history and, Times of the Great Kings ignoring Egyptian dating as a measure, we find that the internally derived history of the Persian Empire is some 80 years too long for what appears to be the clear implication of biblical history and prophecy. Naturally, such a revision affects the dates of all previous epochs.”2“In Daniel 11:2-4, written in the days of Cyrus the Great (Cyrus II), we read a prophecy that there will be three more kings, then a fourth, very rich and anti-Greek. After him would come a 'mighty king', whose kingdom would be broken up into four, none of the rulers of which would be his descendants. All Bible scholars agree that this refers to Alexander the Great. But then this gives us a maximum of five important Persian kings, starting with Cyrus the Great. The resultant Empire is 80 years shorter than the traditional dates suggests.”3Jag måste erkänna att jag inte får ditt räknestycke att gå ihop. Om vi räknar från år 445 f.Kr. (Artaxerxes) minus de 69 veckorna får vi Kristi korsfästelse till år 45 e.Kr. (445 – 490 = 45). Om vi däremot tar bort de 80 åren som Ussher m.fl. räknat fel får vi rätt tid från Koresh år 458 e.Kr.: 538 – 80 = 458. Räknar vi sedan bort den 69 veckan som är på 490 år kommer vi fram till år 32 e.Kr. (490 – 458 = 32). Jag rekommenderar Tim Warners bok The Time of the End. Fotnoter1. Taylor, Dr. Charles V., The times of the Great Kings of Persia, EN Tech. J., Vol. 3, 7988, pp. 128-1342. Ibid, pp. 128-1293. Taylor, Dr. Charles V., The times of the Great Kings of Persia, EN Tech. J., Vol. 3, 7988, p. 130

  Gilla

 11. Tack för svar. Vad jag förstått så bygger Folkbibeln och de flesta populära böcker om Biblisk kronlogi alla på Usshers kronologiska verk från 1600-talet. Hans arbete är berömvärt men har ifrågasatts på senare tid. Bl.a. de 80 åren som jag tog upp.Som jag läser och förstår finns starka argument för att räkna bort dessa 80 åren vilket då gör att vi får Kung Koresh befallning att stämma, eftersom det var Koresh som gav den ursprungliga befallningen om återuppbyggandet av templet och staden.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s