En Kurs i Mirakler: En New Age bok som omdefinierar Kristendomen och bedrar världen

Av Warren B. Smith

Översatt av Jon-Are Pedersen

Skriven av Warren B. Smith från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd.

 Resan mot korset borde vara den sista ”meningslösa resan.” ”Jesus ” i En Kurs i Mirakler.

Precis i samband med att Lighthouse Trails skulle ge ut det här nya häftet, sände ett förbluffande tillkännagivande från New Age ledaren Marianne Williamson upp i amerikanska nyheter över hela landet. Williamson tillkännagav att hon gör seriöst överväger att ställa upp i presidentvalet 2020, och har redan tillsatt en kommitté för att utforska möjligheterna, och gjorde en resa till Iowa för att testa vattnen. Warren B. Smith, en före detta New Ageare, varnade redan för 25 år sedan för En Kurs i Mirakler och de två kvinnorna som gjorde allra mest för att ta fram Kursen för västvärlden, Marianne Williamson och Oprah Winfrey. I 1993, ett år efter Warren Smiths biografi, Ljuset som var Mörker: Från New Age till Oändlig Nåd, som utgavs på Moody Press, tillfrågades Warren att tala inför The 700-Club för att dela sina varningar om New Age rörelsen och En Kurs i Mirakler. Sedan dess har han delat denna varningen på olika arenor, inklusive ett budskap från 2008 som du kan se på hans nya YouTube-kanal.
Warren B. Smith – En Kurs i Mirakler: En New Age bok som omdefinierar Kristendomen och bedrar världen

Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många. Matt. 24:4-5

I 1965 hörde Helen Schucman, professor i Medicinsk Psykologi vid Universitetet i Columbia, en inre röst som sa, ”Det här är en kurs i mirakler. Var god anteckna.”1 Schucman var till en början motvillig tills den ”inre rösten” som identifierade sig själv som ”Jesus”, berättade syftet med Kursen:

Situationen i världen förvärras i en alarmerande takt. Människor över hela världen kallas till att hjälpa, och de ger var sitt särskilda bidrag som en del av en övergripande förutbestämt plan. En del av planen är att anteckna En Kurs i Mirakler, och jag fullgör min del av överenskommelsen, precis som du kommer fullgöra din. Du kommer att få använda förmågor som du utvecklat för länge sedan, och som du inte egentligen är redo att använda igen. Men, på grund av den akuta situationen, förbigås den sedvanliga långsamma evolutionsprocessen med något som kallas en ”Himmelsk taktökning”.2

Förbluffad över sitt uppdrag, förpliktigade ändå den skeptiske Schucman sig och tog emot diktamen från den ”inre rösten”. Efter sju och ett halvt år med växande diktamen som blev En Kurs i Mirakler, presenterade Schucmans ”Jesus” ett helt nytt sätt att se på världen. Genom kristen terminologi, sofistikerad psykologi, och övertygande auktoritet, undervisade Schucmans ”Jesus” ett helt annat evangelium än det som finns i Bibeln. Hans New Age/New Gospel motsäger fullständigt Bibelns evangelium om Jesus Kristus. Schucmans ”inre röst”, motsätter sig allting vilken Bibelns Jesus står för, samtidigt som den uppger sig vara Jesus.

Kursens Lektioner

Helt kort, En Kurs i Mirakler lär att allt är kärlek. Och medan Kursen lär att det motsatta av kärlek är fruktan, förklarar den att fruktan bara är en illusion som kommer från felaktiga tankar. Den förklarar att världen som vi ser bara är en projicerad manifestation av våra egna overkliga, ängsliga tankar. Vartefter som var och en av oss lär sig att korrigera våra ängsliga, felaktiga tankar, kommer det förändra, inte bara världen utan också hur vi ser världen. Syftet med Kursen är att underlätta denna förändrade uppfattning.
Enligt Kursen så är kärleken det enda som finns. Och därför att Gud är kärlek, så är därför Gud i alla och allting. Den förklarar att Gud är syndfri, perfekt, och ”ett” med hela sin skapelse och att vi, som är en del av Gud, därför också är syndfria och perfekt i vår ”oneness/enhet” med Honom. Den lär att människans enda ”synd” är att inte minnas sin egen perfekta, syndfria, gudomliga natur. Den enda ”djävul” som finns är att vi är åtskilda från, och inte en del av Gud. Kursen berättar för sina läsare att en ”känsla av separation från Gud är den enda brist du behöver rätta till.”3

Kursen blir populär

En Kurs i Mirakler gavs ut i 1975. I 1979 blev boken Love is Letting Go of Fear/Kärlek är att Släppa Fruktan, av psykiatrikern Gerald Jampolsky, ett kraftfullt vittnesbörd och en katalysator i försäljningen av Kursen då den hjälpte till att introducera Kursens principer på den populära själv-hjälps marknaden. Under 80-talet hade Kursen uppnått en gräsrotsrörelse med överlåtna följare som ofta på ett mystiskt sätt blev ledda till Kursen genom ovanliga, tillsynes ”förutbestämda” sammanträffanden och omständigheter. Man antog också att dessa ”förutbestämda” upplevelser var gudomligt inspirerade. Vart efter som tiden gick växte nyfikenheten och intresset för Kursen, och den blev en kult-klassiker för den andligt ”initierade.” Den här uppenbara ”gåvan” från Gud antogs vara en ny uppenbarelse från den verklige Jesus som presenterade nya och till synes rimliga nytolkningar av Bibelns lära. Därför verkade Kursen överraskande nog ge andlig mening åt många människor.Ändå, medan ryktet spreds förblev Kursen relativt okänt för vanligt folk.

Kursen blir allmänt känd

I 1992 förändrades allting när en okänd författare vid namn Marianne Williamsons nya bok, Ett Återvändande till Kärleken: Reflektioner kring Principerna i En Kurs i Mirakler presenterades på Oprah Winfrey Show. Samtidigt som hon lovordade Williamsons bok om Kursen berättade Oprah för sina tittare att undervisningen i En Kurs i Mirakler kunde ”förändra världen” och att hon redan hade köpt in tusen kopior av Williamsons bok.4
 
Efter Oprahs entusiastiska rekommendation, sköt Love is Letting Go of Fear/Kärlek är att Släppa Fruktan upp till toppen av The New York Times bästsäljarlista och låg där i månader. Den falske ”Kristus” i En Kurs i Mirakler kom plötsligt ut ur garderoben. Han och hans New Age/New Gospel läror fördes plötsligt ut till huvudfåran imiljoner Amerikanska hem. Den falske ”Kristus” i En Kurs i Mirakler hade nu, tack vare Oprah, nått kändisstatus. Men i intervjun den dagen glömde de nämna att ”Jesus” i En Kurs i Mirakler inte är samma Jesus Kristus beskriven i Bibeln – och att undervisningen i En Kurs i Miraklerfaktiskt motsäger och motsätter sig många grundläggande doktriner i Bibeln.
 
Genom åren har Marianne Williamson fortsatt som försvarare av En Kurs i Mirakler i media, genom sina böcker, och genom hennes offentliga framträdande runtomkring i landet. Hennes bok från 1997 – Healing the Soul of America – gjorde det möjligt för Williamson och En Kurs i Mirakler att göra en utstuderat övergång till den politiska arenan. Williamson hoppades kunna inspirera ett förhållningssätt liktNew Age/New Gospel till landetsoch världens problem.Williamson, tillsammans med författaren av den bästsäljande Samtal med Gud, Neale Donald Walsch, grundade The Global Renaissance Alliance(nu kallad The Peace Alliance). Många välkända talespersoner för New Age ”evangeliet” och Kurs-förespråkare rekryterades för att tjäna i Alliansen – Deepak Chopra, Barbara Marx Hubbard, Wayne Dyer, och James Redfield.

Direkta citat Från den Falske ”Jesus” i En Kurs i Mirakler

Gud
Det finns inget som skiljer Gud och Hans skapelse. (Text, p. 147)

Gud är Allt i alla i bokstavlig mening. Allting är i Honom som är allting. Du är därför i Honom eftersom din natur är Hans. (Text, p. 119)
Människan
Att erkänna Gud är att erkänna dig själv. (Text, p. 147)
Jesus
Är han [Jesus] Kristus? O ja, tillsammans med dig. (Manual, p. 87)
Namnet Jesus
Namnet Jesus som sådan är bara en symbol… Det är en symbol som lugnt kan användas som ersättare för alla de många namn på gudar till vilka du ber. (Manual, p. 58)
Kristus
För Kristus har många skepnader med olika namn till dess att deras oneness/enhet erkänns. (Manual, p. 88)
Korsfästelsen
En korsfäst Kristus är utan mening. (Text, p. 425)

Undvik det patetiska misstaget att ”klänga er fast vid det urgamla kors.” (Text, p. 52)

Resan mot korset borde vara den sista ”meningslösa resan.” (Text, p. 52)
Oneness/Enhet
Skaparen och skapelsens enhet är din helhet, mentala hälsa och din obegränsade makt. (Text, p. 125)
Separation
Sinnet kan göra tron på separation väldigt verkligt och fruktansvärd, och denna tro är ”djävulen”. (Text, p. 50)
Atonement (at-one-ment)/Försoning (en-gång-inget-mer)
Detta är ingen kurs i filosofiska spekulationer, inte heller är den intresserad i någon exakt terminologi. Den inbegriper bara Försoning (i New Age-betydelsen at-one-ment. Min kommentar), eller korrigeringar av uppfattningar. (Manual, p. 77)

Genom att acceptera Försoning för dig själv, motsätter du dig tron att du kan stå ensam, och således fördriver du tanken på separation och bekräftar din sanna identifikation med hela Riket som en bokstavlig del av dig. (Text, p. 131)

En full medvetenhet om Försoning blir så ett erkännande av att separationen aldrig skett. (Text, p. 98)

Försoningen är den slutliga lektionen han [människan] behöver lära sig, för den lär honom att, att eftersom han aldrig har syndat har han heller inget behov av frälsning. (Text, p. 237)
Uppenbarelsen
När uppenbarelsen om din oneness/enhet kommer, blir den känd och fullt ut förstått. (Workbook, p. 324)
Förföljelse
Du är inte förföljd, inte heller jag. (Text, p. 94)
Synd
Det finns ingen synd; den har inga konsekvenser. (Workbook, p. 183)
Ondska
Harmlöshet är visdom därför att den är omedveten om ondskan, och ondska existerar inte. (Text, p. 38)
Antikrist
Alla former för antikrist motsätter sig Kristus. (Text, p. 620)
Djävulen
Djävulen” är ett skrämmande koncept därför att han verkar vara så otroligt mäktig och extremt aktiv. Hen uppfattas som en kraft som strider mot Gud, som bekämpar Honom för att besätta Hans skapelse. Djävulen bedrar genom lögn, och bygger riken i vilka allting är i direkt opposition mot Gud. Ändå attraherar han människorna snarare än att stöta ifrån sig dem, och de är villiga att ”sälja” sina själar åt honom för att få gåvor utan något riktigt värde. Detta är fullständigt ofattbart. (Text, pp. 49-50)
*Citaten i den här delen är hämtade ur Kursens tre huvudsektioner: Texten, Arbetsboken för studenter, och Manualen för Lärare, utgåvan från 1975 av En Kurs i Mirakler (Se slutnot #3 för upplysning om versionen).

Direkta citat Från Marianne Williamsons Ett Återvändande till Kärleken: Reflektioner kring Principerna i En Kurs i Mirakler

Om bokens popularitet
Tack från djupet av mitt hjärta till Oprah Winfrey. Hennes entusiasm och generositet har gett boken, och mig, en publik som jag aldrig kunde fått annars. (p. ix)
Människan
Det är inte arrogans att veta att du är en del av Gud, att du är älskad och älskvärd. Det är ödmjukhet. (p. 30)

Vi är heliga varelser, individuella celler i Kristi kropp. (p. 32)

Vi är den Gud skapat oss att vara. Vi är alla ett, vi är kärleken själv. ”Acceptera Kristus” är endast en ändring av vår själv-uppfattning. (p. 32)
Jesus
Även om han tar sig andra namn, även om han tar sig ett annat uttryck, är Han essensen av sanningen om vem vi är. Våra sammanflätade liv formar Kristi hemliga kropp. (p. 296)

Jesus och andra upplysta Mästare är våra evolutionära äldste bröder. (p. 42)

Tanken på det gudomliga, eller, ”Kristus-medvetandet\”, är tanken att i vårt innersta, är vi inte bara identiska, utan också samma väsen. ”Det finns bara en Enfödd Son” betyder inte att en annan var det, och vi inte var det. Det betyder att vi alla är det. Det finns bara en av oss här. (p. 30-31)

Du och jag har Kristus-sinnet precis lika mycket som Jesus har. (p. 42)
Armageddon
Men vi kan gå förbi ett scenariot med ett Armageddon med kärnvapenkrig om vi bara vill det. De flesta av oss har redan lidit våra personliga Armageddons. Det är inte nödvändigt för oss kollektivt att gå igenom det hela ännu en gång. (p. 82)
Mediation
Meditation är tiden vi spenderar tillsammans med Gud i tysthet och full stillhet. Det är den tid där den Helige Ande har en möjlighet att ta sig in i våra sinnen och utföra Sin heliga alkemi. (p. 281)
Djävulen
Medan det är sant att det inte finns en faktisk djävul där ute som försöker ta våra själar, så finns det en tendens i våra sinnen som kan vara mycket stark, att förnimma utan kärlek. (p. 34)
Jesus
Precis när allt hopp verkade förlorat, när det såg ut som ondskan tills sist triumferat, uppenbarar sig vår Frälsare och tar oss i sina armar. Han har många ansikten, och ett av dem är Jesus. Han är inte en idol, en krycka. Han är vår äldre bror. Han är en gåva. (p. 47)
Revolution
Det är dags att revolutionera vår förståelse av Kristisk filosofi, och mer specifikt vår förståelse av Jesus. Den kristna religionen har ingen monopol på Kristus, eller på Jesus själv. Varje generation måste själva återupptäcka sanningen. (p. 46)
Kristus
Jag accepterar Kristus inom mig” betyder, ”Jag accepterar skönheten inom mig som den jag verkligen är. Jag är inte mina svagheter. Jag är inte min ilska. Jag är inte min småsinthet. Jag är mycket, mycket mer. Och jag är villig att bli påmind om vem jag verkligen är.” (p. 33)
Korset
Resan mot korset borde vara den sista ”meningslösa resan.” (Williamson citerar EKIM, p. 298)
*Citaten i den sektionen är hämtat från Marianne Williamsons Ett Återvändande till Kärleken(New York, NY: Harper Perennial, 1996).

RobertSchuller och Kursen

Den massiva introduktionen i världen av En Kurs i Mirakler(EKIM) är ett etablerat faktum. I hans tidigare populära tv-special PBS, lovordade den nu avlidne New Age författaren Wayne Dyer, ofta lektionerna i Kursen. EKIM finns också tillgänglig på CD, uppläst av Richard Thomas’ vänliga röst – känd som ”John Boy” Walton i den kända tv-serien Familjen Walton. Under tiden fortsätter Oprah Winfrey varaen stark vän och supporter av En Kurs i Mirakleroch dess främste förespråkare är Marianne Williamson. Faktiskt så lät Oprah i 2008 Williamson undervisa en lektion av En Kurs i Miraklerunder ett helt år på Sirius XM, Oprahs satelit-radio show.
 
Lektionerna i En Kurs i Miraklerintroducerades också på en ”Kristen” tv-station. Gerald Jampolsky, en framträdande New Age ledare och förespråkare för En Kurs i Miraklervar den avlidne Robert Schullers huvudgäst i sitt tv-program Hour of Powerfrån den 17de Oktober, 2004. I programmet rekommenderade Schuller Jampolskys ”fantastiska” böcker även om de alla var fullständigt grundade på New Age lektionerna i En Kurs i Mirakler.5
 
Schuller, mannen som varit ”mentor” för tusentals kristna ledare vid sitt Robert H. Schuller Institut för Framgångsrikt Ledarskap, använde sitt världsvida tv-ministry för att öppet främja New Age läran. Schuller, som gav alla intrycket av att Jampolsky var en helt vanlig troende kristen,6berättade för sina miljoner tittare att Jampolskys senaste bok Förlåtelse, var ”fantastisk” och fanns att köpa i Kristallkatedralens bokhandel. Schuller glömde lämpligt nog att berätta för sina tittare att Jampolskys bok var helt baserat på En Kurs i Mirakler. Boken Förlåtelsehar mer än 35 hänvisningar till Kursen och inkluderar Jampolskys eget vittnesbörd hur En Kurs i Miraklerförändrade hur han såg sig själv och världen.7Förordet i Jampolskys bok skrevs av New Age ledaren Neale Donald Walsch.
 
Jampolskys EKIM/New Age ”förlåtelse” förnekar att det finns synd eller att människan är i behov av försoning. Faktiskt så förkastar den uttryckligen vad Bibeln så uttryckligt klart säger – att den ultimata förlåtelsen är förlåtelse för synd, tillgänglig för hela mänskligheten genom Jesu Kristi offerdöd på Golgata kors (Kolosserbrevet 1:13-14). Jampolskys ”förlåtelse” baseras på Kursens lektioner, som säger att ”erkännandet av Gud är erkännandet av dig själv. Det finns ingen separation mellan Gud och Hans skapelse.”8 Således frälser du dig själv genom att erkänna dig själv vara ”Gud.”
 
Några kanske hävdar att Jampolskys framträdande på Schullers Hour of Power bara var en isolerad händelse eller bara en grov miss från Schullers sida. Men så var det inte. Schuller hade ett långvarigt förhållande till En Kurs i Mirakleroch sin ”käre vän” Gerald Jampolsky.9Faktiskt så hade Jampolsky varit gäst på Hour of Power ungefär tjugofem år tidigare,10och en gång hade dessa två en workshop tillsammans på Hawaii.11
 
I tillägg så hänvisade receptionisterna i Kristallkatedralen på hösten 1985 alla intresserade inringare till det närliggande Mirakel Distributionscentret för att köpa En Kurs i Mirakler– samma Mirakel Distributionscenter som Jampolsky listade som en resurs i sin bok Förlåtelse, och som Schuller alltså rekommenderade. Vidare, hösten 1985 möttes studiegrupper i En Kurs i Miraklertillsammans med personalen vid Kristallkatedralen, i Kristallkatedralens klassrum. I Avsiktligen Bedragen: Inblandning av New Age i Församling med Mål och Mening, kommenterade jag dessa händelser:

Hur ironiskt är det inte att för flera år sedan, då ivriga studenter samlades tillsammans i Kristiallkatedralens klassrum för att studera principerna i En Kurs i Mirakler, träffades  också pastorer som flugits in från hela världen för att möta Schuller, i samma Katedrals område, till studier i principerna för ”Ett Framgångsrikt Församlingsledarskap” – pastorer, som ansåg att Schuller visste vad han gjorde bara därför att han hade en stor ”framgångsrik” församling, något de också ville ha.13

Tre månader efter Jampolskys framträdande i Hour of Power oktober 2004, publicerades Robert Schullers nya bok Kasta Inte Bort Morgondagen: Leva I Guds Dröm För Ditt Liv av Harper San Francisco. New Age ledaren Gerald Jampolskys rekommendation visades iögonfallande upp på bokens baksida. Det stod:

Kasta Inte Bort Morgondagen är skriven med sådan passion, medlidande och uppriktighet att du nästan kan känna Robert Schullers inre väsen. Det finns andlig energi baserat på tro och optimism i den här boken, med många gripande berättelser som kommer lyfta upp läsaren till en ny andlig dimension.14

Tidens Tecken
Redan i 1994 så varnade jag för Schullers delaktighet med Jampolsky och En Kurs i Mirakler på ett kristet radioprogram. En lyssnare blev så bekymrad att hon skrev till Kristallkatedralen. I sitt svar, som vidarebefordrades till mig av lyssnaren, fick en representant för Kristallkatedralen det att låta som att Schuller och hans församling aldrig har varit involverad med Jampolsky eller En Kurs i Mirakler. Kristallkatedralens ”Omsorgspastor” lät faktiskt i sin iver skriftligen uttrycka Schullers påstådda ”ortodoxa” tro.15 När jag sedan konfronterade Omsorgspastorn med obestridliga bevis, ändrade hon sin förklaring till att Kristallkatedralen inte längre använde sig av Kursen.16
 
Ett tiotal år senare stod Schuller framför miljontals tittare återigen tillsammans med Jampolsky och rekommenderade alla hans New Age-böcker. Men bara tittare med urskiljning kunde förstå den andliga konsekvensen av det de bevittnade. Robert Schuller – en erkänd Kristen predikant och en framträdande talare vid den Nationella Evangelikala Alliansen tidigare på året17 – ställde sig flagrant tillsammans med New Age ledaren Gerald Jampolsky och New Age läran i En Kurs i Mirakler. Ändå var det ingen kristen ledare som ställde Schuller ansvarig eller varnade församlingen om vilka följder New Age får genom vad pastorn för Kristallkatedralen gjorde. Ironiskt nog så var dessa, som egentligen borde ha avslöjat Schuller, tränade av Schuller vid hans Robert S. Schuller Institut för Framgångsrikt Församlingsledarskap.
Jampolskys framträdande tillsammans med Schuller var ett säkert tidens tecken. Men ett ännu säkrare tecken var det faktum att de flesta evangelikala ledare inte var oroade över Schullers uppenbara dragning mot New Age. Faktiskt gick en del kristna ledare offentligt ut och lovordade Schuller. Bara sex månader efter Jampolskys framträdande på Hour of Power, stod den kristna ledaren Bruce Wilkinson i samma talarstol i Kristallkatedralen och rekommenderade entusiastiskt Schuller och hans ministry. Wilkinson beskrev Schuller som en ”visionär” och en ”sann ledare”, och ”anfader” för dagens församlingstillväxt rörelse – en man som utbildat pastorer som t.ex. Rick Warren och Bill Hybels. Wilkinsons smickrande anmärkningar förmådde församlingen att ge Schuller stående ovationer.18Istället för att varna församlingen angående Schuller lovordade Wilkinson honom. Sedan varnade han faktiskt församlingen att vara på sin vakt mot sådana som kritiserade Schuller. Således passerade Schullers närmast föraktfulla uppträdande tillsammans med Jampolsky ett viktigt lackmustest för New Age. Ingen i församlingen – särskilt inga ledare – verkade bry sig.
Kursens Syn På Fruktan
I en värld som snabbt förändras är det viktigt att förstå hur det bibliska begreppet kring ”fruktan” håller på att omdefinieras av både världen och församlingen. Speciellt finns det några röster på båda sidor som vill ha oss tro att ”det motsatta av kärlek inte är hat, utan fruktan.” Som tidigare nämnt så blev den här vilseledande tanken angående fruktan, väl mottagen när den introducerades genom En Kurs i Mirakler. I introduktionen på sidan 1 av denna lunta på 1000-sidor, inför Kursens ”Jesus” denna grundläggande New Age läran att ”det motsatta av kärlek inte är hat, utan fruktan” men lägger slipat till – ”men något som är allomfattande [kärleken] kan inte ha någon motsats.”19 Han säger – ”Undervisa enbart kärlek, för det är vad du är.”20 Således, bakom Kursens New Age realitet är att därför att kärlek är ”allomfattande” och därför att Gud är kärlek, är därför allting Gud. Följaktligen lär Kursens falske Kristus att all fruktan är vanföreställningar och en del av en olycklig ”dröm” från vilken drömmaren behöver bli ”varsamt uppväckt” genom Guds ”glada” dröm.”21 För att befria oss ur vår ”förskräckliga dröm” får vi höra att ”Guds dröm” har skickats för att föra oss till våra sanser och för förverkligandet av att vi är kärlek och vi är Gud. Det finns ingen fruktan! Det som blir uppenbart är att dessa falska läror lägger grunden för New Age/New Gospel/New Spirituality för att fullständigt undantränga biblisk kristendom. Ingen fruktan och ingen gudsfruktan för vi är alla kärlek och vi är alla Gud – allt görs för ”Guds dröm.” Så obibliskt och i sanning djävulskt!
Lektion 48 i En Kurs i Mirakler konstaterar – ”Det finns inget att frukta”22 och detta inkluderar särskilt att inte ”frukta Gud”. Att frukta Gud är enligt denna New Age ”Jesus”, felaktigt och direkt likställt med ens egen fruktan att vara Gud. Kursens falske Kristus tar vår Icke-gudsfruktan ännu ett betydelsefullt steg vidare. Genom att omdefiniera fruktan, beskriver Kursens New Age ”Jesus” Bibelns undervisning i ”gudsfruktan” som ”fullständig galenskap och översvällande vanvett.”22 Han går så långt att konstatera att Bibelns version av ”gudsfruktan” är det det sista kvardröjande ”hinder” för ”fred.”24 Han säger att när mänskligheten övervinner sin ”fruktan för Gud” och är kollektivt ”uppväckt” av ”Guds dröm”, till sanningen om att vi är gud- då och bara då – kan inre frid och världsfred slutligen förverkligas. Emellertid så har Bibelns undervisning om ”Gudsfruktan” inget att göra med fruktan som kärlekens motsats och oss som Gud. Ännu viktigare är att Skriften är tydlig i sin, så ofta återkommande undervisning om Gudsfruktan och hur vi bokstavligen ska frukta och vörda och kärleksfullt tillbe den ende sanna Guden, vilken vi i sanning inte är.
Det talande var att Robert Schuller hade citerat Gerald Jampolsky i sin bästsäljande bok Självkänsla: Den Nya Reformationen från 1982. Han citerade Jampolskys Kurslära att ”Det motsatta av kärlek inte är hat, utan fruktan,” och Schuller beskrev denna falska lära som ”djupsinnig teologi.”25I samma bok Självkänslagjorde Schuller ett flertal hänvisningar till EKIM/New Age konceptet ”Guds dröm.” Genom sina skrifter, undervisning och tv-ministry förde Schuller vidare Kursens New Age version av att ”fruktan är det motsatta av kärlek” och termen ”Guds dröm” till miljontals människor – men kanske speciellt pastorer. Genom sitt långvariga Robert H. Schuller Institut för Framgångsrikt Församlingsledarskap, kommunicerade Schuller sina övertygelser och undervisning till ett oräkneligt antal pastorer genom åren. De som utexaminerades från Schullers Institut införlivade rutinmässigt Schullers lära med sitt eget ministry. Den kanske mest kända ”eleven” från Schullers Institut är Rick Warren, pastor i Sadleback Church.26
 
Rick Warren imiterar Schuller, Jampolsky och den falske Kristus i En Kurs i Mirakler genom att ta New Age läran ”att frukta är det motsatta av kärlek” ett steg vidare. Han försökte göra det till en biblisk lära! I en artikel från den 9de april 2009, skriven för The Christian Postskriver Rick Warren, utan någon hänvisning ur Bibeln  – ”Bibeln säger att det motsatta av kärlek är fruktan, och det motsatta av fruktan är kärlek.27Ändå så finns det inte en enda korrekt översatt Bibeln som säger detta. Den enda ”Bibel” som säger så är En Kurs i Mirakler – New Age ”Bibeln.” Vad Schuller beskrev som ”djupsinnig teologi” beskrev nu Rick Warren som biblisk. Och precis som Schuller förde vidare denna falska New Age lära att fruktan är det motsatta av kärlek till ett oräkneligt antal pastorer som Rick Warren, för Warren nu vidare den här falska läran till en ny generation pastorer – precis som New Age konceptet ”Guds dröm.”
 
Återigen, alla dessa falska läror från Kursen beskrivs som en del av ”Guds dröm” att rädda planeten i och med att han ”väcker” alla från deras ”hemska dröm” med sin ”glada dröm”28att vi alla är ”ett” därför att vi alla är ”Gud.”

Jämförelse av En Kurs i Mirakler med Bibeln

Direkta citat från ”Jesus” i Kursen
Direkta citat från Bibeln
Gud
Det finns inget som skiljer Gud och Hans skapelse. (Text, p. 147)
Gud
Rom. 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tjänade och dyrkade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.
Människan
Att erkännande Gud är att erkänna dig själv. (Text, p. 147)
Människan
Hos. 11:9 Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede, jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa, helig är jag ibland er, och med vrede vill jag ej komma.
Jesus
Är han [Jesus] Kristus? O ja, tillsammans med dig. (Manual, p. 87)
Jesus
Matt. 24:4-5 Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många.
Namnet Jesus
Namnet Jesus som sådan är bara en symbol… Det är en symbol som lugnt kan användas som ersättare för alla de många namn på gudar till vilka du ber. (Manual, p. 58)
Namnet Jesus
Fil. 2:9 Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn,\”
Korset/Korsfästelsen
En korsfäst Kristus är utan mening. (Text, p. 425)
Undvik det patetiska misstaget att ”klänga er fast vid det urgamla kors.” (Text, p. 52)
Resan mot korset borde vara den sista ”meningslösa resan.” (Text, p. 52)
Korset/Korsfästelsen
Ef. 2:16 Så skulle han försona de båda med Gud i en kropp genom korset, sedan han genom det hade dödat fiendskapen.
1 Kor. 1:18 Ordet om korset är ju en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft.
Synd
Det finns ingen synd; den har inga konsekvenser. (Workbook, p. 183)
Synd
1 Joh. 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.
Ondska
Harmlöshet är visdom därför att den är omedveten om ondskan, och ondska existerar inte. (Text, p. 38)
Ondska
Rom. 12:9 Låt kärleken vara utan hyckleri. Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Djävulen
”Djävulen” är ett skrämmande koncept därför att han verkar vara så otroligt mäktig och extremt aktiv. Hen uppfattas som en kraft som strider mot Gud, som bekämpar Honom för att besätta Hans skapelse. Djävulen bedrar genom lögn, och bygger riken i vilka allting är i direkt opposition mot Gud. Ändå attraherar han människorna snarare än att stöta ifrån sig dem, och de är villiga att ”sälja” sina själar åt honom för att få gåvor utan något riktigt värde. Detta är fullständigt ofattbart. (Text, pp. 49-50)
Djävulen
1 Petr. 5:8 Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka.
Bibeln
Ord kommer betyda lite nu. Vi använder dem enbart som en guide som vi inte är beroende av. För nu söker vi en direkt upplevelse av enbart sanningen. (Workbook p. 298)
Bibeln
2 Tim. 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet,
Slutnoter

1.Robert Skutch, Journey without Distance: The Story behind “A Course in Miracles” (Berkeley, CA: Celestial Arts, 1984), p. 54.
2. Ibid., p. 60.
3. A Course in Miracles: Combined Volume (Glen Ellen, CA: Foundation for Inner Peace, 1975) (Text), p. 14.
4. Marianne Williamson, A Woman’s Worth (New York, NY: Ballentine, 1993), p. 124.
5. Hour of Power, October 17, 2004, Robert H. Schuller’s interview of Jerry Jampolsky. Online transcript, https://web.archive.org/web/20061203024150/http://www.hourofpower.org/interviews/interviews_detail.cfm?ArticleID=3079. (Note: Some of the actual comments made in the telecast were changed or omitted from the edited Hour of Power online transcript.)
6. Robert Schuller has done this before with Jampolsky. See: Robert H. Schuller, The Be (Happy) Attitudes: Eight Positive Attitudes That Can Transform Your Life! (New York, NY: Bantam Books, 1985, 1987), p. 150; Robert H. Schuller, Robert Schuller Presents His Legacy of Hope: The Be Happy Attitudes: Eight Positive Attitudes That Can Transform Your Life (Dallas, TX: Word Publishing, 1996), Videocassette #2 (Session 6); Warren B. Smith, Deceived on Purpose: The New Age Implications of the Purpose-Driven Church (Magalia, CA: Mountain Stream Press, 2004), p. 96.
7. Gerald G. Jampolsky, M.D., Forgiveness: The Greatest Healer of All (Hillsboro, OR: Beyond Words Publishing, Inc., 1999), p. 47.
8. A Course in Miracles: Combined Volume, op. cit. (Text), p. 147.
9. Robert Schuller, The Be (Happy) Attitudes: Eight Positive Attitudes that Can Transform Your Life!, op. cit., p. 150.
10. Robert H. Schuller, Self-Esteem: The New Reformation (Waco, TX: Word Books, 1982), p. 123.
11. Telephone conversation with former Crystal Cathedral staff member Conrad Hanson at the Miracle Distribution Center on November 5, 2003; Warren B. Smith, Deceived on Purpose: The New Age Implications of the Purpose-Driven Church, op. cit., pp. 93-94.
12. Warren B. Smith, Deceived on Purpose, op. cit., pp. 92-93. Personal notes from Johanna Michaelsen’s telephone call to the Crystal Cathedral on October 3, 1985. Used with permission.
13. Ibid., p. 71.
14. Robert H. Schuller, Don’t Throw Away Tomorrow: Living God’s Dream for Your Life (San Francisco, CA: HarperSanFrancisco, 2005), back cover of book.
15. Warren B. Smith, Deceived on Purpose, op. cit., p. 68; March 10, 1994, personal letter from Crystal Cathedral “Minister of Caring,” Elizabeth Southard to inquiring listener.
16. Telephone conversation between author and Crystal Cathedral “Minister of Caring” Elizabeth Southard.
17. National Association of Evangelicals: Annual conference. March 11, 2004, NAE Compact Disc.
18. Hour of Power, April 24, 2005, Bruce Wilkinson speaking at the Crystal Cathedral, transcribed by author. Program 1838: Online transcript: http://www.hourofpower.org/booklets/booklets.cfm (link no longer showing transcript; transcription on file). (Note: Some of the actual comments made by Wilkinson in the telecast were changed or omitted from the edited Hour of Power online transcript.)
19. A Course in Miracles: Combined Volume, op. cit. (Introduction), p. 1.
20. Ibid. (Text), p. 94.
21. Ibid. (Text), pp. 584, 377.
22. Ibid. (Workbook), p. 77.
23. Ibid. (Text), p. 422.
24. Ibid. (Text), pp. 420, 606.
25. Robert Schuller, Self-Esteem: The New Reformation, op. cit., p. 51.
26. Warren B. Smith, Deceived on Purpose, op. cit., p. 80.
27. Rick Warren, “Easter: God’s Antidote to Fear” (The Christian Post, April 9, 2009, https://www.christianpost.com/news/easter-god-s-antidote-to-fear-37969).
28. A Course in Miracles: Combined Volume, op. cit. (Text), p. 377.

*We are posting this video clip from the 700 Club for informational and research purposes and to show that Warren Smith has been consistently warning about the New Age and A Course in Miracles for two and a half decades. It is not meant to be an endorsement of the 700 Club. However, we believe the 1993 host Ben Kinchlow was truly trying to warn about the New Age movement.

To order copies of this booklet, click here.
RelateratInformation avWarren Smith:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s