Simoni – att köpa och sälja den Helige Ande!

Här tar jag upp Enroos en gång till i hopp om att hans anhängare ska kunna läsa och begrunda vad som skett. Det som föranlett min konfrontation med honom, hans radering av mina och andras kommentarer, och några reaktioner på vad han skrivit.

En kommentar om \”Smörjelseoljan\” vi ser på bilden: 

\”Hmm,han har ju magisk olja som man får tillgång till om man betalar för något av hans uppträdanden. Känns lite främmande för mig? Känns mer ockult än bibliskt.\”

Men först: Vad Enroos och co. har gör sig skyldiga till kallas Simoni – att köpa och sälja den Helige Ande! Vi läser om simoni i Apostlagärningarna.

Apg 8:9-24 \”Men där fanns en man vid namn Simon, som tidigare hade utövat trolldom i staden och hade slagit det samaritiska folket med häpnad. Han sa sig vara något stort. Alla höll sig till honom, från den minsta till den största, och sa: Denne är Guds stora kraft. Och de höll sig till honom, därför att han under lång tid hade fått dem att häpna genom sina trollkonster. Men när de trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, lät de döpa sig, både män och kvinnor. Då kom även Simon själv till tro, och när han var döpt, höll han sig stadigt till Filippus. Och han häpnade när han såg de tecken och under som skedde. När apostlarna, som var i Jerusalem, fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de till dem Petrus och Johannes, som reste ner och bad för dem att de skulle få den Helige Ande, för han hade ännu inte fallit på någon av dem, utan de var endast döpta i Herren Jesu namn. Då lade de händerna på dem, och de tog emot den Helige Ande. Men när Simon såg, att den Helige Ande gavs genom att apostlarna lade händerna på dem, erbjöd han dem pengar, och sa: Ge också mig denna makt, att var och en som jag lägger händerna på får den Helige Ande. Men Petrus svarade honom: Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har varken del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är rätt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Gud att det du tänkt i ditt hjärta må, om möjligt, bli dig förlåtet. För jag ser att du är full av bitter galla och bunden i orättfärdighetens band. Då svarade Simon och sa: Be ni till Herren för mig, så att ingenting av det ni har sagt kommer över mig.\”

Förvirring i församlingen!
Förvirring råder i församlingen även i den mest grundläggande av Jesu undervisning. Jag börjar med detta missförstånd som många använder som argument mot mig och andra. 

Vad gör vi om en broder försyndar sig mot dig? De flesta vet svaret på den frågan. Man går till brodern och tillrättavisar honom. 

Mat 18:15-18 \”Vidare, om din broder syndar mot dig, så gå och tillrättavisa honom enskilt mellan dig och honom. Om han lyssnar på dig, så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar till dig, så ta med dig en eller två till, för att var sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Och om han inte lyssnar till dem, så säg det till församlingen. Och om han inte lyssnar till församlingen, ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Sannerligen säger jag er: Allt det ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt det ni löser på jorden ska vara löst i himlen.\”

Men inte många vet vad man ska göra om någon predikar ett falsk evangelium och predikar avfall från Herren. Om någon ser detta ske gäller en helt annan regel!

Tit 1:10-16 \”För särskilt bland de omskurna finns det också många trotsiga, pratkvarnar och bedragare, som man måste tysta munnen på. De förvillar hela familjer och lär för skamlig vinnings skull ut sådant som de inte borde. En av deras egna, en profet, har sagt: Kreter ljuger alltid, de är odjur och lata frossare. Detta omdöme är sant. Tillrättavisa dem därför strängt, så att de kan bli sunda i tron och inte ägnar sig åt judiska myter och påbud från människor som vänder sig bort från sanningen. För de rena är allting rent, men för de orena och dem som inte tror är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. De påstår att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga och odugliga till varje god gärning.\”

Det Första Skriftstället handlar om synd, det andra handlar om läran, och därför kan vi inte använda den första principen på den senare, då det handlar om två skilda saker – synd och läran! Om min broder syndar mot mig så ber jag först för honom, enligt Första Johannesbrev!

1 Joh. 5:16-17: \”Om någon ser sin broder begå en synd som inte är en synd till döds, ska han be, och han ska ge honom liv, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns en synd till döds. Jag säger inte att man ska be för den. All orättfärdighet är synd, och det finns synd som inte är till döds.\”

Sen går jag och tillrättavisar min broder. Om han inte lyssnar till mig då tar jag med mig en eller två till. Detta är en biblisk hantering av en broder som syndar mot dig.

Men I Fall Nummer två handlar det om falska lärare och profeter som predikar avfall från Herren, som förleder människor i strid mot den lära vi har fått överlämnat åt oss. Detta är en mycket allvarligt bedrägeri som måste avslöjas på direkten och inte ska få finna i Guds församling. De som predikar ett annat evangelium, en annan Jesus, i en annan ande, har som syfte att skingra fåren, dra dem till sig själva och slutet på sånt blir döden. Som uppriktig troende kan jag inte stillatigande se sånt ske, DET skulle vara kärlekslöst, och jag måste reagera i den Helige Ande och avslöja detta. 

Rom. 16:17-18 \”Jag förmanar er, bröder, att ge akt på dem som åstadkommer splittring och förförelser i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. För sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus utan sin egen buk, och genom milda ord och smicker bedrar de deras hjärtan som är godtrogna.\”

Ge Akt!
Vi uppmanas alltså att ge akt. Men vem är det vi ska ge akt på? Dessa som åstadkommer splittring och förförelser. Men är inte det vad du gör just nu? kanske någon tänker. Nej! Vi ska ge akt på dem som åstadkommer splittringar och förförelser som är I STRID MOT DEN LÄRA VI HAR FÅTT överlämnat åt oss en gång för alla. Enroos lära är i strid mot den lära vi har i Guds ord, och förför godtrogna och uppriktiga kristna genom sina milda ord och sitt smicker. Även Judas brev talar om detta: 

Jud 1:3-4 \”Älskade, när jag i min stora iver ville skriva till er om den gemensamma frälsningen, har jag funnit det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa allvarligt för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga. För några människor har smugit sig in obemärkt, som för länge sedan var uppskrivna till denna dom, ogudaktiga, som förvränger vår Guds nåd till ett liv i skamlös synd och förnekar den ende Härskaren, Gud, och vår Herre Jesus Kristus.\”

Jud 1:8-10 \”På samma sätt befläckar också dessa drömmare köttet, och föraktar herradömet och hädar väldigheterna. Men när överängeln Mikael kom i strid med djävulen och tvistade om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom, utan sa: Må Herren straffa dig. Men dessa smädar det som de inte vet något om. Och det som de förstår av naturen, liksom djur utan förnuft, i det fördärvar de sig själva.\”

I fallet med Mikael Enroos har vi en människa som inte drar sig för att presentera ett annat evangelium, som ljuger mot min Herre och bedragit tusentals människor på olika sätt, med olika läror och dessa som sitter i hans bedrägeri MÅSTE få höra sanningen om vem de beundrar. Han hindrar oss också från att gå i svaromål när han tar bort våra svar, blockerar den som inte håller med, men allvarligast är det när han inte ens drar sig från att koka ihop en mycket allvarlig lögn som försvar, när han som ett vilddjur går till motattack med lögnens vapen. Flera av mina vänner och jag har skrivit svar på hans inlägg och kommentarer på hans blogg, som han tar bort och inte släpper igenom. Han vill inte att andra ska läsa vad vi har att säga, för vi kan ju riva ner hans korthus och hela hans verksamhet. 

Mitt namn får man gärna smäda och förakta, men inte min Herres namn! 

Enroos skrev arroganta kommentarer på ett av mina avslöjande inlägg om honom och frågade mig i en falsk ödmjukhet att visa var han har fel, vilket inte är svårt alls. Det har jag gjort många gånger, i flera inlägg. Harry Forsgren påpekar så riktigt: 

Prophets M S Enroos Du ber ödmjukt. Men utstrålar hårdhet och självgodhet. Jon-Are har redan visat på vad som är galet med Din verksamhet. Har Du inte tagit del av det och ödmjukat Dig till omvändelse och förändring.

Vad Du tidigare skrev om Jon-Are är fyllt av lögnaktighetens ande och istället för att krypa till korset så stramar Du upp tupp – kammen till strid. Varför?

Så löd mitt svar till honom:

\”Profet\” Enroos ber mig ödmjukt om att visa var han är fel.

Vi kan ta det mest talande exemplet vi har framför oss, det du skrev om mig. Du vet att den som talar lögn kallas en lögnare, och där talade du helt i enlighet med din fars önskan. Hade du stått i sanningen, hade du inte hittat på sådana grova saker. Och hade du varit intresserad av en saklig diskussion hade du din möjlighet när du såg mina inlägg.

Om du hade älskat Herren skulle du aldrig vågat gå emot Hans ord och predika villfarelse och ditt egna hjärtas syner.

Hade du älskat Gud skulle du studerat Guds ord och försökt leva efter det du fått till dig. Men nu har du valt din egen väg, en mörk väg.

Det Intressanta var att se hur Enroos försvarade sig mot Guds ord med en lögn: ”Men du Har skrivit falska lögnaktiga saker mig.” och ”Men det du gjorde bakom min rygg uppskattar jag inte.
Enroos reagerar utifrån fruktan och rädsla, och jag vet av erfarenhet att när man sätter fingret på den ömma punkten kommer det fram vad som finns i hjärtat. Och i Enroos fall kom det fram något mycket mörkt och ondskefullt. Ni har säkert läst hans inlägg där han skrev ett lögnaktigt inlägg och varnar för mig, samt lovar att varna för mig överallt där han predikar. Han hade alltså inget bättre försvar än lögnen att ta till. Det är mycket ömkansvärt och fegt. Om nu Enroos hade varit den gudsman han påstås vara skulle något helt annat visat sig under press. Jesus säger att vad hjärtat är fullt av det talar munnen, och \”Men jag säger er, att för varje onyttigt ord som människorna talar, ska de göra räkenskap på domens dag. Ty av dina ord ska du bli rättfärdigad, och av dina ord ska du bli fördömd.\” Mat 12:36-37. Enroos egna ord har redan dömt honom skyldig.

Församlingen har tidigare stött på sådana som utger sig för att vara profeter men inte tjänar den sanna Guden utan förvränger Herrens rätta vägar:

Apg. 13:6-11 \”Sedan de hade färdats över ön ända till Pafos, träffade de på en trollkarl, en falsk profet, en jude vid namn Barjesus. Han var hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och bad att få höra Guds ord. Men Elymas, trollkarlen – det är vad hans namn betyder – stod dem emot och försökte vända bort landshövdingen från tron. Men Saulus, som även kallades Paulus, spände ögonen i honom uppfylld av den Helige Ande och sa: O du djävulens son, full av all slags svek och elakhet, du fiende till all rättfärdighet! Ska du inte upphöra att förvränga Herrens rätta vägar? Och se, nu är Herrens hand över dig och du ska bli blind och för en tid inte kunna se solen. Och i samma ögonblick föll töcken och mörker över honom, och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom.\”

Den som gör sig skyldig till en sådan synd kommer bli andligt blind och få ett förhärdat hjärta, och är omöjligt att föra till omvändelse. 

Hebr 6:4-6 \”För de som en gång har blivit upplysta, och som har smakat den himmelska gåvan och har fått del av den Helige Ande, och som har smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, men sedan har avfallit, för dem är det omöjligt att på nytt bli förnyade till omvändelse, då de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.\”

Hebr 10:26-27 \”För om vi syndar med vett och vilja sedan vi har fått kunskap om sanningen, återstår inte mer något offer för synderna, utan en säker, fruktansvärd väntan på dom, och hetta av en eld som ska förtära motståndarna.\”

Historien berättar att Simon Magus aldrig riktigt omvände sig, utan blev upphovsmannen till stora villfarelser, han blev den första gnostikern (källa: WikiPedia). 

Finns det förlåtelse för Enroos?
Vad kan Enroos göra för att få förlåtelse av himlens Gud? Det första han behöver göra är att omvända sig från sin onda väg, be Gud förlåta honom för allt han ljugit om Gud. Sedan borde han dra sig undan från allt som heter ”profetia”, predikningar och undervisning. Han måste helt enkelt hitta ett nytt jobb! Han behpver bekänna sina synder och överträdelser inför de församlingar han har vilselett och be Guds folk om förlåtelse.

Finns det förlåtelse för de bedragna?
Vad kan de kristna göra som har stått under hans undervisning göra? De behöver be Gud om förlåtelse och rening från synd och orättfärdighet eftersom de har lyssnat till en förkunnare av lögn, och har dragit över sig Guds dom. 1 Thess. 2:9-11 säger att de har trott och njutit av orättfärdigheten, och det är en Guds dom över dessa att sådana som Enroos har uppstått i deras mitt. 

Lyssna nu till Guds ord:

2 Thess. 2:9-12 \”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten.\”

Gud vill inte att NÅGON ska gå förlorad, utan att ALLA människor ska omvända sig och komma till kunskapen om VEM Kristus är.

1 Tim. 2:1-7 \”Så uppmanar jag nu först av allt, att man frambär böner, åkallan, förböner och tacksägelser för alla människor, för kungar och för alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv i all gudsfruktan och värdighet, för sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. För det är en Gud, och en Medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Och till det har jag blivit satt till förkunnare och apostel – jag talar sanning i Kristus och ljuger inte – en lärare för hedningarna i tro och sanning.\”

Johannes ord är skrivet till din hjälp:

1 Joh. 1:5-10 \”Och detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och i honom finns det inte något mörker. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.\”

Omvändelse från orättfärdigheten är enda lösningen!

Till sist några kommentarer jag fick från förståndiga kristna:

– Det kommer en tid som inte är alltför avlägsen då de menar att när de mördar en sann lärjunge då de tror att de gör en storartad insats för Gud!!!!!!!

– Han låter desperat tycker jagVilka personliga påhopp

– Men va i hela värden är detta???!!!!Kalla kårar!!!!

– Men detta var det värsta jag någonsin läst…hur kan en självutnämnd så kallad \”profet\” skriva nåt så fruktansvärt! Nu har han avslöjat sig själv!!

– Att han kallar sig för Elija talar för sig själv.

– förtal är allvarligt och bryter mot bibilska principer. 

– Såna förfärliga förtal, denne person sprider, han upphöjer sig själv, o vill framstå som nån självutnämd profet.. men han lever mycket farligt, när han sprider dessa förtal,

– 1. Han borde gå igenom texten innan han lägger upp den. Många stavfel samt fel grammatik. 2. Jag skulle gärna träffa honom live på ett sjukhus och se om han kan heala folk som han påstår.

– Av rädsla att Sanningen uppenbarar lögnen de lever i så förvånar det inte. 

– Lägg märke till hjärta-tunga här! Det är mycket lätt att bedöma enroos frukt – Det hjärtat är fullt av det talar ju munnen!

– Jag var nyss inne och läste hans uppdatering Ja,som sagt Det hjärtat är fullt av talar munnen…Jag ser hans fruktDen sk väckelsen som kommer av denna frukt är inte av Gud.

– Vilken lögnaktighetens som driver den mannen. Riktigt otäckt. Det är om såna Jesus säger att det vore bättre att en kvarnsten vore hängd om deras hals och vid evighetens port jag har aldrig känt dig

– Det var det värsta..😖

– Sånt här får ju mig att reagera: \”living unclean sexually\”. Vad kan han veta om ditt sexliv? Jösses…

– Återigen besannas det allt avslöjande och synnerligen klargörande: för den som är ren är allting rent, men den orene dras till det orena som en nål till en magnet.

– Men som avledande manöver måste det ju vara årtusendets självmål..

– Den fjärde nattväktens vaka har nog rubbat en och annan cirkel.

– Submittade en comment, lite för skojs skull. Får se om den publicerades. Skrev \” Oh my. What junk! Case in point: \”living unclean sexually\”. What proof do you have? How could you possibly know anything about his sexlife!? Do you have hidden cameras?\”

– Varför förvånar det mig inte? Sånt fult påhopp o vad vet han egentligen om dig.. förmodligen inget. Bara att han inte själv vill bli avslöjad… han avslöjar verkligen vad han bär i sitt eget hjärta…

– Eg håper han blir avslørt og at Herren stopper ham og utfrir hans tilhengere ! 

– riktigt bra gjort att ta tagi detta och på ett seriöst set så folk sliper gå in i dessa sekter

– Det första som slog mig var hur mycket han vet om dig, eller påstår sig göra i alla fall. Det andra som slog mig, lite senare, var hur dessa självutnämnda profeter alltid säger \”Gud sa till mig…\”, alltså de säger aldrig namnet Jesus, eller Herren. Och särskilt inte Hans fulla titel Herren Jesus Kristus. 

– Ok. Men jag måste säga, underbart att läsa alla som träder fram via din post och vittnar om sin tid på Arken. Det blir ju så, när ljuset skiner fram då sätter fienden in sina motattacker…

– Hmm,han har ju magisk olja som man får tillgång till om man betalar för något av hans uppträdanden.Känns lite främmande för mig? Känns mer ockult än bibliskt.

– Hjälp med vad är detta flumm? Det är så flummigt och tom. Bara ord. Därför orkar jag inte läsa utan kollade bara snabbt och det räcker. Man fattar inte ens vad personen pratar om så tomt inlägg det är 😔 Känner inte honom men det låter som att han inte mår så bra. Vi ber för honom 🙏🏻

– Att han kallar dig för lögnare borde vara förtal och kan inte vara tillåtet.

– Så hemskt.Tänk hur han förvrider sanningen när man lever i mörkret.

– Bra att ni tar upp han och granskar så alt kommer till ljuset


Google-Översättning av Enroos varningar kan läsas här för den som inte kan Engelska.

2 reaktioner på ”Simoni – att köpa och sälja den Helige Ande!

  1. HaFo kommentar:Det kan tyckas märkligt att sådan förförelse som Enroos står för ens skulle behöva varnas för. Men avfallet har gått så långt så att människor inte längre ser och erfar skillnad på Guds Andes eller antikrists andes verk. Enroos förmedlar antikrists andes verk. Ändå är det många \”Kristna\” som tar honom i försvar. När de istället klart och tydligt bör ta avstånd ifrån och varna för hans verksamhet.https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/15/halsa-ratt-kristus-valkommen/

    Gilla

  2. De visar inget intresse för sanningen och slätar över allt i tron att de är kärleksfulla. En kärlek utan sanning är en falsk kärlek, för kärleken har sin glädje i sanningen. 1 Kor. 13:6 Den (kärleken) gläder sig inte över orättfärdigheten men gläder sig med sanningn.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s