En Satanisk Attack kallar dem Post-Trib!

Vi hör här en intervju av Jan Markell där hon samtalar med JD Farag och Amir Tsarfati angående en \”satanisk attack\” mot Pre-Trib läran. Vi kommer in ca. 6:45 i intervjuven som är på 32:08 minuter. Du kan se hela avsnittet med Jan Markell här.

UnderAttack

Jacob Prasch har gjort en video där han kommenterar vad som sägs avsnittet här under. Det kan du se här.

 
Jan Markell: …to both of you and pastor JD is going to be speaking on the rapture here at this event. Pre-Trib is under attack, as simple as it can be. Look, you call it satanic attacks, I think that’s totally appropriate, but when you say that you are making people so mad. Because they can\’t understand why we say it\’s a satanic attack.
Jan Markell: …till er båda och pastor JD kommer  att tala om Uppryckandet här på denna konferens. Pre-Trib är under attack, så enkelt som det kan sägas. Titta, du kallar det för sataniska attacker, jag tycker att det är helt lämpligt, men när du säger att du gör människor så arga. Eftersom de inte kan förstår varför vi säger det är satanisk attack.
JD Farag: To me it is satanic because of the effect that it has. When you have such confusion from the author of confusion, you have accusations from the accuser of the brethren, you have lies from the father of lies, it just create such a confusion. I had an interesting comment from someone recently. They said: Why don\’t you teach the other views? You know, I heard it said this way, just real quickly. The way they would train bank tellers to spot a counterfeit is to have them so familiar with the genuine, where they touch it, they feel it, they count it, they smell it, and then they insert a counterfeit bill and they know… wait a minute… that\’s not right. I was listening to a guy on TV, I never do this in the hotel, I don\’t get this channel in Hawaii, and I was watching this guy and within five seconds I thought… oh my goodness, is this what people are watching? This isn\’t the Gospel like the Apostle Paul says, it’s a different Gospel which is no Gospel at all.
JD Farag: För mig är det sataniskt på grund av den effekt det har. När du har sådan förvirring från förvirringens upphovsman, har du anklagelser från brödernas anklagare, du har lögner från lögnens far, det skapar bara en sådan förvirring. Jag fick en intressant kommentar från någon nyligen. De sa: Varför lär du inte de andra åsikterna? Du vet, jag har hört det sagt på det här sättet, bara helt kort. Det sätt på vilket de skulle träna en bankir att upptäcka en förfalskning är att få dem så bli bekanta med det äkta, att när de rör den, de känner det, de räknar det, de luktar det och sedan sätter de in en förfalskad räkning och de vet .. Vänta lite … det här är inte rätt. Jag lyssnade på en kille på TV, jag gör aldrig det på hotellen, jag får inte den här kanalen på Hawaii, och jag tittade på den här killen och inom fem sekunder tänkte jag … åh kära nån, är det vad människor ser på? Detta är inte evangeliet som aposteln Paulus säger, det är ett annat evangelium som alls inte är något evangelium.
Jan Markell: I know what you just said. You are asked sometimes to maybe preach on the other interpretations of the ra… I’m asked on radio all the time. I’m getting email all the time… why don\’t you do a program explaining what the pre-wrath rapture is… all of them. I don\’t wanna confuse people with nonsense. I get to be so blunt. Is that OK if I be that?
Jan Markell: Jag känner till vad du just sa. Du blir ibland tillfrågad att predika om de andra tolkningarna i raden. Jag är frågan på radion hela tiden. Jag får e-post hela tiden med frågan… varför gör du inte ett program som förklarar vad Pre-Wrath uppryckandet är … alla de där. Jag vill inte förvirra människor med nonsens. Jag blev så rak på sak. Är det OK om jag är det?
Amir Tsarfati: Yes it is. I always ask people: how do you wanna get to Heaven? Rare, medium, medium-well or well done?
Amir Tsarfati: Ja det är det. Jag frågar alltid människor: Hur vill du komma till himlen? Blodig, Lättstekt, mediumstekt eller välstekt?
Jan Markell: There you go.
Jan Markell: Där sa du det.
Amir Tsarfati: and that’s basically… what do you want me to teach? That you are going to be half-dead or we’re gonna be headless when we get there? I mean, knowing that we are not destined to the wrath of God and that He will pull us, or take us out of, not through the hour of trial. I just don’t see how we can teach anything else. And also, pastor JD will teach about the imminence of the rapture. Once you start the tribulation imminence is gone to the garbage. There you go, we can tell you exactly if it’s mid-trib you’ll know exactly when it is, if it’s post-trib you’ll know exactly… So even from that perspective it makes sense that you would not go about the other options.

Amir Tsarfati: och det är i princip … vad vill du att jag ska undervisa? Att vi kommer vara halvdöda eller vi kommer att vara huvudlösa när vi kommer dit? Jag menar att vi inte är avsedda för Guds vrede och att Han kommer att dra oss ur, eller ta oss ut, inte igenom vedermödan. Jag ser bara inte hur vi kan lära ut någonting annat. Och också, pastor JD kommer att undervisa om det nära förestående uppryckandet (eng. Imminency of the rapture). När vedermödan väl har startat, kan det nära förestående uppryckandet kastats på soporna. Där har vi det, vi kan säga exakt om det är Mid-Trib, du vet exakt när det sker, om det är post-trib du vet exakt … Så även ur det perspektivet är det meningsfullt att inte skulle gå in på de andra alternativen.
Jan Markell: There is nowhere in the Bible that even hints that we should be anticipating the Antichrist as believers. There is not a reference we could even stretch.
Jan Markell: Det finns ingenstans i Bibeln som ens antyder att vi som troende skulle vänta på antikrist. Det finns ingen hänvisningar som vi ens kan överdriva.
Amir Tsarfati: I think the confusion is Israel and the Church. that’s where it all… I mean people misinterpret Matthew 24 and Luke 21 and Mark 13, thinking that some of that which is described in Israel is the Church. And you need to be very you know… why would it talk about not running on the Sabbath day and all that when it’s not about Jewish people to begin with? And Israel to begin with? To me, the lack of fairly solid teaching of the Word causes confusion that leads people to take all the other options. And it’s funny, it’s the 21stcentury, more people can read and write nowadays that any other period in the history, yet Biblical illiteracy is almost higher than ever. It’s funny. They didn\’t have it 2000 years ago, they hardly knew how to read, yet Paul could quote you verses like that. Look he never had a Bible and he could give you everything because they were in the Word and on the spot. I mean, nowadays everyone has five-six bibles in his house yet they’re not in the Word. And if you\’re not in the Word and you’re not studying that’s bringing so much confusion.
Amir Tsarfati: Jag tror att förvirringen ligger hos Israel och församlingen. Det är där allt … Jag menar att människor misstolkar Matteus 24 och Lukas 21 och Mark 13, och tänker på att något av det som beskrivs i Israel är församlingen. Och du måste vara väldigt du vet … varför skulle det stå något om att inte rymma på sabbaten och allt det om det inte handlar om judiska folk till att börja med? Och Israel börjar med? För mig är bristen på ganska solid undervisning i Ordet orsaken till en förvirring som leder människor att ta de andra alternativen. Och det är konstigt, vi är nu i det 21sta århundradet, fler människor kan läsa och skriva nuförtiden än någon annan period i historien, men biblisk analfabetism är nästan högre än någonsin. Det är konstigt. De hade inte det för 2000 år sedan, de kunde knappt läsa, ändå kunde Paulus citera verser bara så där. Han hade inte ens en bibel och han kunde förklara för dig allting eftersom de var i Ordet och det på direkten. Jag menar, idag har alla fem och sex biblar i sitt hus, men de är inte i Ordet. Och om du inte är i Ordet och om du inte studerar det ger det upphov till mycket förvirring.

En reaktion på ”En Satanisk Attack kallar dem Post-Trib!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s