Textus Receptus: Handskrifterna, grundtexterna och Läran. De Moderna översättningarna. Historien om Westcott och Hort.


Jag vill gå i försvar för den gamla grundtexten, Textus Receptus, vilken har bytts bort för en ”ny” som Westcott/Hort har sammanställt. Modernare utgåvor finns och kallas Nestle/Arland. Mycket av det jag skriver har jag hämtat från http://www.bibel.se/artiklar, Reformationsbiblens utgivare. 


Jag är ingen teolog eller historiker, jag har ingen formell utbildning, men jag hoppas ändå att detta tas på allvar för jag vill lyfta fram viktiga sanningar för diskussion. Förhoppningsvis kommer det bli en hjälp för oss att förstå varför vi har svårt att lita på Skrifterna och hur det har kunnat uppstå så många olika inriktningar och sekter. Jag har teologer och grekisk/hebreisk kunniga vänner på FB som gärna får kliva in och rätta till eventuella felaktigheter. 

Kriterierna för vilka handskrifter som gäller för kristen tro borde vara samma för alla kristna: Jungfrufödelsen, Jesu Gudom, försoningen, bekännelsen av Jesus som Guds Son, treenigheten. Alla handskrifterna bör stämma överens, ju fler, ju säkrare är vi. Den biten får vi inte ducka för och kalla ”teologiska reflektioner” för det är kritiska punkter i den kristnes tro. Poängen med rätt handskrifter är doktrinerna: Jungfrufödelsen, Jesu Gudom, försoningen, bekännelsen av Jesus som Guds Son, treenigheten. 

Det är viktigt att vi kristna får bakgrundskunskap om de olika grundtexterna som används av våra bibelöversättningar. Vi ställer oss alla undrande till de olika sekter som uppstått och hur det är möjligt för dem att uppstå, då vi alla läser samma Bibel. Hur kan vi läsa och förstå så olika, och vad är orsaken till det?

Varför har det uppstått så många sekter som var för sig hävdar sig ha sanningen? Jag tänker speciellt på Jehovas Vittnen och Adventisterna, som uppstod på 1800-talet. De har nu fått vind i seglen och kan försvara sig med hänvisningar utifrån den nya grundtexten. För en oinvigd är det nästan omöjligt att motbevisa deras argument, och det leder i värsta fall till att personen faller för deras falska lära. 

Hur kommer det sig att vi har gnostiska läror i omlopp, sådant som vi nu ser föra in förödande läror i församlingarna? Hur kommer det sig att samfund som var så brinnande för Herren och så starkt emot falsk ekumenik, nu står sida vid sida med RKK? 

Allt detta fick fart i och med den nya grundtexten. Reformatorerna och de kristna som kämpade för evangeliet, var starkt emot allt sådan. Men i dag ser vi den stora mängden ansluta sig i gemensamma böner och stora sammankomster från alla samfund, med runt en miljon besökare. 

Orsaken är att grunden för den kristna tron har rivits undan för oss, och vi har inte längre nåt försvar mot irrläror. Låter man irrläror vara oemotsagda kommer nästa generation kristna att vara försvarslösa mot sådant. Hur kan de försvara något som de inte hittar stöd för i Guds ord? Om Guds ord förändras, förändras hela den kristna församlingens syn på moral, sanning, Andens enhet, renhet, helighet. Och rättfärdighetens vapen, som vi haft att försvara oss med mot lögnen, rycks ur handen på oss. 

Ps. 11:3 När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?

DETTA är vad som hänt de senaste 150 åren. En fel grund ger ett ostadigt bygge, och när bygget blir för stort, faller det. Därför är det av yttersta vikt att vi som kristna är vakna för den förförelse och förvirring som har smugit sig in i församlingen. Vi behöver förstå vad som orsakat all villfarelse och börja bekämpa lögn med sanning igen. 

När jag i 1994 fick besök av några från Jehovas Vittnen uppstod ett behov att bemöta deras lära med Bibelns egna ord. Vem var Jesus egentligen? Var han människa eller Gud? Dog han på ett kors eller en påle? Uppstod han på tredje dagen? Finns treenigheten i Bibeln? Ja, många stora frågor som låg gömda djupt i 1917-års bibeltext, och som tog 6 månader att gräva fram. Hade jag haft tillgång till rätt grundtext då, skulle jag på kort tid motbevisat deras falska lära. I tillägg var det 6 månaders själslig kamp. ”Har dem rätt? Kan det vara så att Jesus inte är den jag tror han är? Har jag blivit så grundligt bedragen?” De själsliga kval och lidanden kunde sparats mig om jag hade haft tillgång till rätt grundtext. Resultatet blev ett 84 sidors A4-dokument. 

Sedan har vi Ellen G. Whites lära där de vill leva under dubbla förbund, ett falsk evangelium med sabbaten som frälsningsavgörande, de fyra änglarnas budskap, matregler, annihilation och andra bedrägliga läror. En profet som profeterar falskt kallas falsk profet! Sådant skulle varit en enkel sak för mig att bemöta, om den ”nya grundtexten” inte smugit sig in. 

Mot denna bakgrund har jag därför känt mig nödgad att forska i dessa villfarelsers källa, och det ledde mig bakåt i kyrkohistorien. Där hittade jag arianismen, Jehovas Vittnens föregångare. Där såg jag också den kristna universalismens ursprung. Genom Galaterbrevet ser jag judaiserande adventister, som Paulus bekämpade. Historien visar bakgrunden till den galenskap vi ser idag, som uppstod som gnostiska sekter och fortfarande finns. Huvudsätet för gnostikerna, som både Paulus och Johannes bekämpar i sina brev, var i Alexandria. Och därifrån har vi fått två gamla texter: ”Sinaiticus och Vaticanus”, som farligt nog, benämns som de ”bästa och äldsta handskrifterna. 

Från gnosticismen har vi fått Katolska Kyrkan, Kansas City Falska Profeterna (jf: de frygiska profeterna), Nya Apostoliska Rörelsen (jf: Ny-gnosticismen), Prosperityrörelsen (jf: hedonismen), Trosrörelsen mfl. Den hedniska Ny-gnosticismen kallas New Age och denna lära sprider sig som en löpeld genom församlingen idag, genom författare som Sarah Young och hennes bok ”Jesus kallar på dig”. Kristen universalism och Kristen feminism sprider sig genom böcker och filmer som ”The Shack” skriven av William P. Young. 
Urskiljning saknas och vi sväljer allt. Inte undra på att de kristna är förvirrade och faller som käglor för varje vindkast i läran.

Det stora ansvaret ligger på församlingsledarna, att de verkligen sätter sig in i Jesu Kristi sunda lära och förstår och känner igen det falska som nu finns i församlingarna och sprider sig som cancer. 

De Moderna översättningarna gjorda på den ”nya grundtexten”.

Varje översättning från 1800-talets slut till dagens moderna översättningar har samma felaktigheter. Detta beror på den ”nya grundtexten” som kom 1881 och påverkade varje bibelöversättning som kom ut efter det. NuBibeln tar jag bara som exempel. Jag kunde lika gärna tagit 1917 eller Folkbibeln.

Jesu Gudom har blivit borttagen på flera ställen i den ”nya grundtexten”. 

1 Tim. 3:16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud blev UPPENBARAD I KÖTTET, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härlighet. SRB16.

1 Tim. 3:16 Och alla måste erkänna att gudsfruktans hemlighet är stor: HAN UPPENBARADES I MÄNSKLIG GESTALT, visades rättfärdig i Anden, sågs av änglarna, förkunnades bland folken, blev trodd i världen och togs upp i härligheten. NuBibeln.

Det var ingen hemlighet att Människosonen Jesus blev född. Det kunde Maria och Josef visa upp för släkt och vänner, och hela Nasaret, det kunde alla se och förstå. Den stora hemligheten, som nu undantrycks och fördunklas, är att Gud själv blev uppenbarad i köttet. Detta ord stämmer överens med Johannes evangeliet:

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Den samme var i begynnelsen hos Gud. SRB16

Joh. 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. SRB16

Då har vi två vittnen om Jesu Gudom. En jämförelse av samma vers i Reformationsbibeln och nuBibeln.

1 Joh. 4:3 Men varje ande som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, är inte från Gud. Det är antikrists ande, om vilken ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. SRB16

1 Joh. 4:3 Men den som inte erkänner Jesus är inte från Gud. Han är från antikrist, som ni vet ska komma och som redan finns i världen. NuBibeln.

I den nya grundtexten har ”kommit i köttet” tagits bort och ger grogrund för vidare gnostiskt inflytande i församlingen. ”Är från Gud” är en luddig översättning som även kan användas av sekterna ”Vi erkänner ju att Jesus är från Gud. Han är ju Guds ängel.”

Här ställer jag upp Reformationsbibeln och nuBibeln efter varandra:

I 1 Johannes brev har treenigheten försvunnit samt Jesu Gudom:

1 Joh. 5:7 Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande, och dessa tre är ett. SRB16.

1 Joh. 5:7 Det är alltså tre som vittnar: nuBibeln.

Treenigheten har plockats bort också i versen efter:

1 Joh. 5:8 Och tre är de som vittnar på jorden: Anden och vattnet och blodet, och dessa tre är eniga. SRB16.

1 Joh. 5:8 Anden vattnet och blodet. Och alla tre är överens. nuBibeln.

Om jag nu sätter ihop verserna för läsning i sitt sammanhang får vi en översikt över vad som tagits bort och kan jämföra de två bibelöversättningarna ord för ord. Först Reformationsbibeln, sen nuBibeln.

1 Joh. 5:7-8 Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande, och dessa tre är ett. Och tre är de som vittnar på jorden: Anden och vattnet och blodet, och dessa tre är eniga. SRB16

1 Joh. 5:7-8 Det är alltså tre som vittnar: Anden vattnet och blodet. Och alla tre är överens. NuBibeln.

Orden som saknas är: ”Fadern, Ordet och den Helige Ande, och dessa tre är ett. Och tre är de som vittnar på jorden:” Ganska många ord är borttagna, med andra ord.

Verserna bevisar både Jesu Gudom men också treenigheten, som så många kätterska läror förnekar. Vårt vittnesbörd har försvagats och blir kraftlöst mot dessa. 

GT profeterade om Messias och förutsade att han skulle födas av en jungfru. Det är klassisk kristen tro. I Jes. 7:14 har vi en tydlig profetia om jungfrufödseln.

Jes. 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel. SFB98.

Vad händer när man då i NT väljer att avvisa GT:s profetia om jungfrufödelsen? Förändringarna är ibland så subtila att det går obemärkt förbi, men påverkar ändå all läsförståelse av Skrifterna. Lukas går verkligen in på djupet och berättar historien om Jesu födelse och från hans evangelium har vi fått vårt julevangelium som har blivit uppläst varje år. 

Vi läser lite:

Luk. 2:22 När det var dags för föräldrarnas rening enligt Moses lag, tog de med Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. NuBibeln.

Luk. 2:33 Hans far och mor var mycket förvånade över vad som sades om honom. NuBibeln.

Lade ni märke till de subtila ändringarna i verserna ovan? Här benämns Josef som Jesu far, men han var inte Jesu far, Gud är! Detta är ett led i att försöka förmänskliga och förminska Jesus. I tillägg är det inte ”föräldrarnas reningsdagar” Lukas talar om, utan ”mammans reningsdagar”. (Se 3 Mos. 12:2 Säg till Israels barn: När en KVINNA blir havande och föder en pojke, skall HON vara oren i sju dagar, lika många dagar som vid sin månadsrening skall HON vara oren.) Samma förmänskligande av \’Gud som blev uppenbarad i köttet\’ ser vi alltså ovan i vers 33

Textus Receptus har dessa verser helt rätt, enligt GT:s profetior: 

Luk. 2:22 När HENNES reningsdagar enligt Mose lag var uppfyllda, förde de honom till Jerusalem, förr att de skulle bära fram honom inför Herren. SRB16

Luk. 2:33 och Josef och hans mor förundrade sig över det som sades om honom. SRB16

Det var alltså Marias reningsdagar enligt lagen, det var ”Josef och hans mor som förundrade sig…”,  och Reformationsbibeln översätter det helt rätt.

Hade Josef varit Jesu far, hade Jesus inte varit Guds Son som kom till världen. Detta är ett undergrävande av Bibelns tillförlitlighet. Om Josef hade varit Jesu far var bara Jesus en människa som kättarna säger. 

Ett till exempel. Lägg märke till ”utan att föräldrarna visste…”. 

Luk. 2:43 När de hade avslutat dagarna och gick hem igen, blev pojken Jesus kvar i Jerusalem men Josef och hans mor visste inte om det. SRB16

Luk. 2:43 Men då festen var över och de skulle vända tillbaka hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. NuBibeln.

Här översätter Reformationsbibeln det helt rätt: ”men Josef och hans mor visste inte om det…”. 

Det finns mer än 1 200 skillnader mellan den gamla grundtexten och den nya. 

Hoppas det här har gett en fingervisning på hur vår tro har påverkats, från det att den nya grundtexten från 1881 kom, fram tills nu. Detta är viktigare än vad vi förstår och mycket av våra meningsskiljaktigheter skulle vara som bortblåsta om vi läste Bibeln från den gamla grundtexten som församlingen använt under mer än 1400 år. 


När nuBibeln kom ut på Sjöbergs förlags skrev jag följande kommentar på deras inlägg om nuBibeln:

Nestle/Arland bygger på Westcort/Hort som bygger på Codex Sinaiticus och Codex Vaticanus. Dessa två texter kallas minoritetstexterna, de är välbevarade, de är skriva på skinn i motsats till TR (Textus Receptus) som är skrivna på papyrus. 

Sinaiticus och Vaticanus finns enbart i ett femtiotal texter, innehåller stora omskrivningar, ändringar av viktig text, felskrivningar med överstrykning och egna kommentarer. 

Sinaiticus och Vaticanus hittades i katolska kloster och bibliotek, och har inte använts. Därför är de välbevarade. Ingen läste den texten. 

Textus Receptus skrevs på ett mindre hållbart material och användes flitigt av urkyrkan, den första församlingen. Textus Receptus finns bevarade i över 5300 handskrifter och har blivit bevarade trots Katolska kyrkans försök att utrota den genom att bränna ner hela bibliotek. Eller som genom förföljelsen av de keltiska kristna, som hade fått Textus Receptus i sitt förvar. 

Codex Sinaiticus och Vaticanus skiljer sig på 3500 ställen från Textus Receptus, och det på väldigt viktiga frågor, som t.ex. Jesu Gudom, och den viktiga läran om tron på Jesus som Guds Son. På en del ställen har tron på Guds Son bytts ut mot tron på Människosonen vilket inte är möjligt. För det om vi tror att Jesus är Guds Son så vi har både Fadern och Sonen, enligt första Johannes brev. 

Bekännelsen till frälsning, beror den på om vi förstår att Jesus är ”Människosonen” eller ”Guds Son”? 

1 Joh. 4:15 Var och en som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han i Gud. SRB16. (Textus Receptus)

Här följer två verser för jämförelse.

Joh. 9:35 Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sade han: \”Tror du på Människosonen?\” SFB98. (Nestle/Arland)

Joh. 9:35 Jesus hörde att de hade kastat ut honom, och när han fann honom, sa han till honom: Tror du på Guds Son? SRB16. (Textus Receptus)

Vi kan ta ett annat exempel från Apostlagärningarna där Filippus döper den etiopiska hovmannen (Se om du hittar felet.):

Apg 8:34  Hovmannen sade till Filippus: \”Jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här, om sig själv eller någon annan?\” SFB98. (Nestle/Arland)

Apg 8:35  Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. SFB98. (Nestle/Arland)

Apg 8:36  När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: \”Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?\” SFB98. (Nestle/Arland)

Apg 8:38  Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. SFB98. (Nestle/Arland)

Apg 8:39  När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. SFB98. (Nestle/Arland)

Var tog vers 37 vägen? I den versen finns den viktiga bekännelsen av Jesus Kristus som Guds Son och den saknas i Nestle/Arlands grundtext.

Apg. 8:37 Då sa Filippus: Om du tror av hela ditt hjärta, så kan det ske. Och han svarade och sa: Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son. SRB16. (Textus Receptus). 

Ett annat problem med Sinaiticus och Vaticanus är de gnostiska rötterna de har från Alexandria. Gnostikerna bekämpades redan på apostlarnas tid. Dessa två gnostiska texter utelämnar viktig vittnesbörd om bl.a. jungfrufödelsen, Jesu Gudom, frälsningen, uppståndelsen, Jesu återkomst, himmel och helvete plus många andra viktiga doktriner. 

Codex Sinaiticusupptäcktes” av Constantin von Tischendorf år 1844 (del 1) och 1859 (del 2). Katolska kyrkan ”hittadeCodex Vaticanus i ett av sina hemliga bibliotek år 1481 efter att ha legat gömt och glömt i över 1000 år. Dessa två texter är korrupta, hedniska, gnostiska och en ekumenisk katolsk grundtext som faktiskt har använts i motreformationen. Den grundtexten har inte använts någon gång tidigare av den kristna församlingen, utan började användas först av Westcott/Hort på 1800-talet som den ”rätta” grundtexten. Den högre textkritiken används av liberalteologerna plus Jehovas Vittnen och har lett till förvirring inom kristenheten då Nestle/Arlands grundtext tolkas lite hur som. Det har lett till bibelöversättningar som NIV, Den Nya Världens Översättning, Bibel2000 och en mängd parafraser etc. 

Person 1: Att kalla textus receptus ursprunglig är väldigt magstarkt. Nestle/Aland bygger på betydligt äldre material och uppdateras allteftersom vetenskapen gör nya landvinningar inom arkeologi och språkstudier. Varför man vill hålla sig till en grundtext som är så långt från Jesus och Apostlarna som TR är för mig en gåta. 

Person 2: Person 1, de litar på att halv-hedningen Erasmus av Rotterdam rätt bedömde vilka handskrifter som skall anses kanoniska. Det är till att lägga stort ansvar på stackars Erasmus. 

Och precis på samma sätt vi ser i en kommentar här ovan, så förlöjligades den som ansåg att Textus Receptus var den rätta grundtexten, på samma sätt som en som inte trodde på 1800-talets evolutionsteori. Den biolog som inte tog till sig evolutionsteorin ansågs vara okunnig och inkompetent och riskerade förlora jobbet. 


WestCott och Hort som personer.

Jag har läst historien om Westcott och Hort, och har insett att det var där villfarelsen började ta fart. 

Dessa två män har visat sig vara icke-troende, katolik- och maria-älskande anglikanska präster. De ansåg inte att Jesus var Gud, de trodde inte på jungfrufödseln, de förnekade treenigheten. De var också involverade i ockulta sällskap. Och sådana människor har vi anförtrott att sammanställa grundtexten för våra biblar. 

Citat hämtat från http://www.bibel.se/objfiles/1/ArTextusReceptu_631384223.pdf 
av Reformationsbibelns Bo Hagstedt.

Citat.

Nya och mycket viktiga uppgifter har nått oss sedan vi gav ut första upplagan av ”Vilken Bibel?” som vi nu i denna tredje upplaga tar med om de två professorerna Westcott och Hort, som förändrade Bibelns grundtext år 1881. Några kristna skribenter beskriver dessa två herrar som ”hängivna troende som drevs av tron på Guds Ords tillförlitlighet.”
Följande upplysningar kommer att visa att detta inte stämmer. Uppgifterna är hämtade från Westcott och Horts brevkorrespondens, publicerad av deras söner, The Life and Letters of Fenton John Anthony Hort och The Life and Letters of Brooke Foss Westcott. Dessutom har vi tagit med ett uttalande av Teosofiska samfundets grundare H.P. Blavatsky.
Westcott och Hort var bl. a. medlemmar i ”Ghostly Guild” dvs. Andesällskapet från 1850-talet, och Hort berättar i ett brev följande: ”Westcott,…,Benson,.. m. fl. och jag har startat ett sällskap för att undersöka andar och alla övernaturliga förekomster och effekter, och jag är benägen att tro att något sådant verkligen existerar.” (The Life and Letters of Fenton John Anthony Hort, Vol. I, Arthur Hort, Macmillan and Co. Ltd., London, 1896, sid 211.)
Den kända spiritisten och Teosofiska samfundets grundare, H.P. Blavatsky, kommenterar i en av sina böcker Bibeln och Westcott och Horts grekiska text på följande sätt: ”Den som under nästan 1500 år varit pålurad kristendomen såsom en bok, i vilken varenda ord var skrivet under direkt överinseende av den Helige Ande; i vilken inte en stavelse eller ett komma kunde förändras utan att det ansågs som helgerån, blir nu nyöversatt, reviderad och korrigerad och klippt på hela verser.” Det är intressant att notera att Blavatsky säger att Bibelns grekiska grundtext har varit orörd under 1500 år men nu genomgått omfattande förändringar genom Westcott och Horts nya grekiska grundtext från 1881.
Hort skrev 1860 till Westcott, att han önskade att de i första hand skulle se till att deras text, (Nya Testamentet på grekiska) blev publicerad, innan de tog itu med angelägenheter som sannolikt skulle brännmärka dem som farliga kättare. Risken var uppenbar, ansåg Hort, att deras text annars skulle få svårigheter att nå ut. (The Life and Letters of Fenton John Anthony Hort, Vol. I, Arthur Hort, Macmillan and Co. Ltd., London, 1896, sid 445.3) Westcott och Hort var med i flera klubbar, endast för invigda, t. ex. Hermesklubben, som Westcott organiserade. (The Life and Letters of Brooke Foss Westcott, Vol. I, Arthur Westcott, London: Macmillan and Co., Limited 1903, sid 47.)
Westcotts son, Arthur, skriver om sin fader följande: ”Hur det gick för denna Guild till slut har jag inte kommit på det klara med. Min far upphörde med att intressera sig för dessa frågor, inte helt och hållet, tror jag, i brist på tro på det som i brist på bättre namn måste kallas för spiritism, utan därför att han var allvarligt övertygad att sådana undersökningar inte leder till något gott. (Arthur Westcott, The Life and Letters of Brooke Foss Westcott, London, Macmillan and Co, 1903, Vol. I, sid. 119.)” Det är sålunda uppenbart att Westcott och Hort ägnade sig åt spiritistiska undersökningar samtidigt som de arbetade med en grekisk grundtext till Bibeln!” 

Citat slut.


Vad lär gnostikerna ut om Jesus? 


Ett utdrag ur mina studier följer:

1 Tim. 6:20-21 O Timoteus, bevara det som har blivit anförtrott åt dig, och undvik det oandliga och tomma pratet och invändningarna som kommer från den falska så kallade kunskapen (gnosis), vilken somliga har bekänt sig till och de har kommit bort från tron. Nåd vare med dig. Amen.” SRB16

2 Tim. 2:16-17 Men håll dig ifrån oandligt och tomt prat, för det leder bara till mer ogudaktighet, och deras ord ska sprida sig som en cancertumör. Till dem hör Hymeneus och Filetus, som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron hos somliga när de säger att uppståndelsen redan skett.” SRB16

Johannes och Paulus bekämpade all villfarelse som kom emot församlingen, däribland den så kallade ”kunskapen”, ”Gnosis”. Ordet Gnosis har tre svenska motsvarigheter: kunskap, kännedom, insikt. 

    • Gnostikerna förnekar synden

    • Gnostikerna anser att den fysiska världen är ett fängelse

    • Gnostikerna söker frälsning genom (inre) kunskap och personlig religiös erfarenhet

    • Gnostikerna anser inte att Jesu offer på korset är inte viktigt

    • Gnostikerna framhåller i stället ”de frälsande mysterier – sakramenten”

Citat från boken The Gnostic Bible

”Gnosticismen var en omfattande religiös rörelse av det första årtusendet CE – med tidigare föregångare och senare blomstring – vars anhängare sökte frälsning genom kunskap och personlig religiös erfarenhet.” Citat slut.

Den fysiska världen och kroppen ses som en fångenskap och ett hinder:

Citat från gnosis.org ang. Frälsning: ”Människor fångas i ett problem som består av fysisk existens i kombination med okunnighet om deras sanna ursprung, deras väsentliga natur och deras ultimata öde. För att bli befriad från detta problem, behöver människor hjälp, även om de också måste bidra med sina egna ansträngningar.”

Gnostikerna tror inte synden finns:

Citat gnosis.org: ”Gnostiker söker inte efter frälsning från synd (arvsynd eller annan), utan snarare från den okunnighet som är en följd av synden. Okunnighet – därmed menas okunnighet om andliga realiteter – uteslutes endast av Gnosis, och Gnosis avgörande uppenbarelse bringas av ljusets budbärare, särskilt av Kristus, den sanna gudens Logos.”

Gnostikerna anser inte att Jesu ställföreträdande död på korset är viktig: 

Citat från gnosis.org: ”Det är inte av Hans lidande och död utan av hans undervisningsliv och hans upprättande av mysterier som Kristus har utfört sitt frälsningsarbete.”

Citat från gnosis.org: ”Gnostikerna håller fast att potentialen för Gnosis och därmed för frälsning är närvarande i varje man och kvinna, och att frälsning inte är ställföreträdande utan individuell.”

Citat från gnosis.org: ”Denna stimulans tillhandahålls av Ljusets Budbärare som, förutom deras lärdomar, skapar frälsande mysterier (sakramenter) som kan administreras av apostlarna till budbärarna och deras efterträdare.”

Jesus är bara en ljusets budbärare, inte Ljuset, inte Gud kommen i köttet:

Citat från gnosis.org: ”Från de tidigaste tider har Ljusets budbärare kommit fram från den sanna Guden för att hjälpa människor i deras strävan efter Gnosis. Endast några av dessa frälsande figurer nämns i gnostiska skrifter; Några av de viktigaste är Seth (Adams tredje Son), Jesus och Profeten Mani. Majoriteten av gnostikerna ha alltid sett på Jesus som den främsta frälsaren (Soter).”

Vad händer om man reviderar Gnosticismen och kallar det för den kristna tron?

Det har redan hänt, och det har fått namnet NAR Nya Apostoliska Rörelsen, men det har funnits under ett annat namn i snart 1500 år: RKK

Gnostikerna får nya uppenbarelser, nya syner, ny insikt och kunskap UTÖVER det som står skrivet i kanon. 

Vad som händer är att människor förlorar sitt fotfäste. Bibelns auktoritet undergrävs och behövs inte. De går vilse, förnekar människans synd, förnekar behovet av en frälsare, Jesu offer på korset behövs inte, man hamnar i hyper-nådförkunnelsen där synden inte finns, och man behöver aldrig omvända sig. 

Gnostikerna förnekar Jesu ställföreträdande död på korset, eller att han var någon speciell – alla är vi lika Gud. Resultatet blir att de förlorar sin frälsning, för som 2 Joh 1:9-11 säger: \”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. \”

Det är en allvarlig förförelse som drar människor i fördärvet, då de förnekar den Herre som har friköpt dem (2 Petr. 2:1). Paulus säger i 1 Tim 6:20-21

\”O Timoteus, bevara det som har blivit anförtrott åt dig, och undvik det oandliga och tomma pratet och invändningarna från den falska så kallade kunskapen (gnosis), vilka somliga har bekänt sig till och därigenom har de kommit bort från tron. Nåd vare med dig. Amen.\” 

    • Bevara Det! 

    • Det Som Har Blivit Oss Anförtrott! 

    • Undvik!

    • Det Oandliga!

    • Det Tomma Pratet!

    • De Tomma Invändningarna!

    • Från gnosticismen som har dykt upp i ny skepnad. 

Hur sträng var inte Paulus i sina brev?

Grunden för all kristen tro: 

Korset, vad som hände där, vad vi ska göra med det, hur Satan blev besegrat och om hur vi fått frid med Gud genom hans blod. Börja vid korset, lägg ner ditt eget liv, dö bort från dig själv, förneka dig själv, ta sedan på dig ditt kors varje dag och följ Jesus. 

Där har du grunden för all kristen tro. Och när Jesus säger att vi ska göra nåt, då gör vi det. Det förklarar han väldigt enkelt i bergspredikan, när han säger: ”Den som hör mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en vis man.”.

Finns det någon annan grund man kan lägga än den som är lagd, Jesus Kristus och honom som korsfäst? Och hur har vi kunnat missförstå budskapet? 

Origenes av Alexandria

Jag får rådet att läsa kyrkofadern Origenes och hans \”Hexapla\”. Origenes är nog den sista jag vill lyssna till. Thoralf Gilbrant, en känd och respekterad teolog skriver följande i artikeln: Vad har hänt med vår bibel?

Citat: Medan man i Antiokia visade den största respekt för heliga skrifter, Gud själv hade ju med sitt eget finger skrivit lagens bud på stentavlor, kom ibland en helt annan inställning till uttryck i Egypten. En av de mest extrema var Origenes, som hävdade att Skriftens bokstav gav en förvrängd gudsbild. Enligt hans mening skulle vissa skriftavsnitt förstås som om de betydde det motsatta av textens bokstavliga mening. Själva det skrivna ordet kallar han \”Skriftens kött\” (sarx). Bokstäverna är budskapets kropp, det materiella och fysiska, och då i linje med grekisk uppfattning något mindervärdigt.  Citat Slut. 

Thoralf Gilbrant skriver alltså att de kristna i Antiokia visade den största respekt för de heliga Skrifter, i motsättning till de ”kristna” gnostikerna i Alexandria där Origenes var en av ledarna. 

Origenes var en välkänd gnostiker som förde in mycket felaktig lära in i församlingen, och gnostikerna bekämpades av både Paulus och Johannes i sina brev. Hur försvarar du ett sådant avsteg från sann kristen tro? 

Origenes var älskad av Westcott/Hort, Nestle/Arland och RKK. Detta beror på att Origenes på ett slugt sätt förvanskade Ordet till deras fördel, och de hade hittat en \”kyrkofader\” som gav stöd för deras gnostiska tro. Origenes gjorde mer skada än någon annan, och Augustinus använde honom som stöd för sitt bedrägeri mot de första kristna som var trötta på förföljelse och hat. 

Här behöver vi vara krassa och faktiskt se honom för vem han var, vad han gjorde och fortfarande gör genom sitt arbete. Han var absolut ingen som gav stöd till sann kristen tro, utan tvärtom. Origenes förnekade t.ex. Jesu gudom och treenigheten. Detta var en välgrundad doktrin som kom från apostlarnas undervisning. Så när biskoparna i Nicea år 325 e.kr. slog fast Jesu Gudom, så var det inte dessa som \”bestämde\” detta, utan ett avvisande av den arianska läran. Jehovas Vittnen har nu fått stöd genom också Origenes Skrifter

Som ni ser gör jag en koppling mellan Origenes, RKK, Westcott/Hort, NAR och Jehovas Vittnen då alla dessa går utöver skriften och Jesu Kristi sunda lära, sådant ska man ta avstånd ifrån. 

Fotnot!
Jag lägger in \”versioner\” av Mark. 16 från den ”nya grundtexten” som drar tvivel över Markus berättelse om Jesu uppståndelse och att vittnen såg honom. En del av missionsbefallningen faller också bort i några biblar.

Mark 16:9-20 inte ska finnas med, enligt den moderna grundtexten. 
Istället erbjuds två alternativa avslut:
[Kortare avslutning på Markusevangeliet]
Efteråt berättade de helt kort allt de fått befallning om för Petrus och de andra som var med honom. Sedan sände Jesus genom dem ut det heliga och odödliga budskapet om den eviga räddningen, från öster till väster. Amen.

[Längre avslutning på Markusevangeliet]
Jesus visar sig för Maria från Magdala
På morgonen, dagen efter sabbaten, när Jesus hade uppstått från de döda, visade han sig först för Maria från Magdala, som han hade drivit sju onda andar ur. 
10 Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. 
11 Men när de fick höra att han levde och hade visat sig för henne, trodde de inte på det.
Jesus visar sig för två av sina lärjungar
12 Senare visade sig Jesus i en annan form för två av dem när de var på väg ut på landsbygden. 
13 De gick och berättade det för de andra. Men ingen trodde på dem heller.
Jesus visar sig för sina elva lärjungar och befaller dem att sprida budskapet om honom
14 Lite senare visade han sig för de elva när de åt tillsammans. Han tillrättavisade dem för deras otro och envisa vägran att tro dem som hade sett honom sedan han uppstått från de döda. 
15 Och han sa till dem: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangelium för hela skapelsen. 
16 Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd.
17 Dessa tecken ska följa dem som tror: de ska driva ut onda andar i mitt namn, de ska tala nya språk, 
18 de ska utan risk kunna handskas med ormar, de ska inte bli skadade om de dricker något gift och de ska lägga händerna på de sjuka och göra dem friska.”
Jesus far upp till himlen
19 När Herren Jesus hade sagt detta till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida.
20 Men de gick ut överallt och förkunnade, och Herren var med dem och bekräftade ordet genom de tecken som följde. 
———————
Jag hoppas vi har sett tydliga exempel på vad som händer när grunden för vår kristna tro rivs upp, och muren rivs ner. Den som gräver en grop faller själv däri och den som river en mur blir stungen av en orm. Pred. 10:8.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s