Bob Kirkland – Kalvinism: Ändra Betydelsen av Ord för att Främja en Teori

av Bob Kirkland

Översatt av Jon-Are Pedersen
Skriven av Bob Kirkland från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd.
Bild: John Kalvin – Målning från Bibliotheque Publique et Universitaire, Genève, Schweiz utan någon copyright; nu allmängods.
2018 publicerade Lighthouse Trails Bob Kirklands bok Kalvinism: Ingen Vågar Kalla det Villolära. Under senare år har har redaktörerna vid Lighthouse Trails oro och förskräckelse växt alltmer när de sett hur kalvinismen har och fortsätter att infiltrera kristna församlingar, ministries och colleges. Om du inte förstår vad kalvinismen egentligen undervisar, vore det klokt att ta reda på det, då det förr eller senare kommer påverka din familj, och resultatet kan bli förödande, särskilt för de yngre medlemmarna i din familj.
Några tänker automatiskt att huvudpremissen med kalvinismen är tron på evig säkerhet, och om du inte är Kalvinist, så får du inte tro på evig säkerhet för den troende (eller på frälsning enbart genom Guds nåd och inte någon människas merit). Det är INTE vad kalvinismen verkligen handlar om. Faktum är, som Kirkland visade i sin bok, så ger kalvinismen ingen säkerhet kring frälsningen alls, och att den faktiskt förminskar och förnedrar Guds nåd.
Några kanske också tänker att om du inte är Kalvinist så måste du vara vad som kallas ”Arminianist”. Faktum är att det finns många kristna (däribland befinner vi oss) som varken är Kalvinist eller arminian. *Se anteckningen nedan.
Var snäll och ta inte för lätt på detta. Någon gång framöver tror vi att Kalvinisternas ledare och lärare (särskilt de nyare som kommer framstå) kommer ge efter för det stora avfallet och kommer dra med sig sina följare.
Nedan följer kapitel 3 av Bob Kirklands bok Kalvinism: Ingen Vågar Kalla det Villolära.
Kalvinism: Ändra Betydelsen av Ord för att Främja en Teori 
Av Bob Kirkland
Enda sättet för Kalvinisterna att hämta stöd för sin teori i Bibeln är genom att ändra betydelsen av Bibelns ord eller att ta dem ur sin kontext. När en Kalvinist undervisar angåendeDen som vill,” menas det den som ”Gud vill.” Kalvinisten Arthur (A. W.) Pink (1886-1952), som ”gav nytändningochett förnyat intresse för Kalvinismens framställning,”1skrev, ”Faktum är, Guds kärlek är en sanning för enbart de heliga.”2 Han sa:

”Världen” i Joh. 3:14 måste i den slutgiltiga analysen, hänvisa till Guds folks värld. 3

När en kalvinist talar om Guds ”suveränitet”, så har han sin egen definition av ordet suveränitet (som han har för ordet fördärv). Eastons Illustrated Bible Dictionary säger att Guds suveränitet är ”Hans absoluta rätt att göra allt enligt sin egen goda vilja.”4
 
Gud, i Sin suveränitet, i Sin absoluta rätt att göra allting enligt Sin goda vilja, har fastställt några lagar för mänskligheten. Till exempel säger Bibeln att , ”om ni inte omvänder er, ska ni alla på samma sätt gå förlorade” (Luk. 13:3). Gud, i Sin suveränitet, har bestämt att syndaren som inte omvänder sig inte kommer vinna evigt liv.
Med tanke på att ordet ”suveränitet” inte finns i Bibeln, och med tanke på att den faktiska betydelsen av ordet, i motsats till Kalvins förvrängda betydelse (som han behövde för att stödja sin teori), ser vi att Gud inte blir mindre suverän därför att Han, enligt Sin egen goda vilja, ger människan en fri vilja som gör honom förmögen att ångra sina synder och ta emot Kristus som sin Frälsare.
Återigen, när A. W. Pink sa att ”världen i Joh. 3:16 måste i den slutgiltiga analysen, hänvisa till Guds folks värld,” gick han vidare och sa, ”Måste vi säga, för det finns ingen alternativ lösning.”5Ordboken säger att lösning är ”ett gensvar på ett problem.” Joh 3:16 presenterar inget problem med mindre du en kalvinist i behov av en ”lösning” som stöd för din teori. Sättet en kalvinist löser sitt problem är att helt enkelt ändra betydelsen av ord i Bibeln och i ordboken till att betyda vad de behöver den att betyda för att stödja deras ståndpunkt.
Kalvinistiska författare har gjort många uttalanden att Gud har förordnat allt som skulle hända i den här världen, från Adams synd till fördömelsen av miljarder människor i Helvetet. Enda sättet de kan behålla sin teori är genom att ändra orden ”värld” och ”den som” till ”utvalda”. Eftersom kalvinister kan ändra dessa ord i Joh. 3:16, borde det vara helt OK att ändra orden i Joh. 15:18-19 också.
Använder den Kalvinistiska ”Lösningen” i Johannes 15:18-19
Joh. 15:18-19 säger:

Om världen hatar er, så ska ni veta att den har hatat mig före er. Om ni vore av världen, skulle världen älska sitt eget. Men eftersom ni inte är av världen, utan jag har utvalt er ur världen, därför hatar världen er.

Genom att använda den Kalvinistiska ”lösningen” med att ändra ordet ”världen” som de gjort i Joh. 3:16 att betyda utvalda, så måste då Joh. 15:18-19 läsas så här:

Om de utvalda hatar er som är de utvalda, ska ni veta att de utvalda har hatat mig före de utvalda hatade er som är de utvalda. Om ni utvalda vore av de utvalda, skulle de utvalda älska sina egna utvalda. Men eftersom ni inte är av de utvalda, utan jag har utvalt er utvalda ur de utvalda, därför hatar de utvalda er.

Utan tvekan en idiotisk översättning av den versen; likafullt är den inte mer idiotisk än den kalvinistiska tolkningen av Joh. 3:16.
Ordet ”värld” finns över 240 gånger i Bibeln. Några gånger visar det Grekiska ordet självklart olika betydelser; hursomhelst, ordet ”världen” betyder aldrig Kalvins så-kallade utvalda. Aldrig! Den enda orsaken för att förkasta den uppenbara enkla-att-förstå betydelsen av orden ”den som” och ”världen” i Joh. 3:16 är för att stödja Kalvins villolära.
Alla Betyder Alla

Jos. 6:3 säger, ”…. alla stridsdugliga män

Psalm 31:24 säger, ”… alla ni hans fromma

Psalm 31:25 säger, ”… alla ni som hoppas på HERREN!

Psalm 32:11 säger, ”… alla ni rättsinniga!

Psalm 134:1 säger, ”…. alla ni HERRENS tjänare

Lukas 13:27 säger, ”… alla ni arbetare i orättfärdighetens tjänst.”

Romarbrevet 5:12 säger, ”… alla har syndat.”

Galaterbrevet 3:8 säger, ”… alla folk bli välsignade.”

Uppenbarelseboken 19:5 säger, ”… alla hans tjänare och ni som fruktar Honom”

Ingen säger emot att ”alla” betyder ”alla” i Romarbrevet 5:12 när det står, ”… alla har syndat.” Enda orsaken till att ens föreslå att ”alla” betyder någonting annat i Apg. 17:30, när Gud befaller ”alla människor överallt ska omvända sig,” är för att kalvinisterna behöver ändra detta för att komma med en ”lösning” som stödjer deras ståndpunkt.
Lyssna till A. W. Pink tvetydighet när han säger:

Att Gud befaller ”alla människor” att omvända sig är bara för att upprätthålla Sina rättfärdiga anspråk på att vara världens moralisk Härskare.6

Vad Pink här säger är att Gud inte är ärlig när han säger ”alla människor överallt ska omvända sig,” utan bara säger det för att visa hur rättfärdig och moralisk Han är.
Sedan använder Pink Apg. 5:31 för att säga:

Detta skriftställe säger inte att det är Guds önskan att ”ge omvändelse” (Apg. 5:31) till alla människor överallt.7

Låt oss se vad Apg. 5:31 egentligen säger:

Honom har Gud med sin högra hand upphöjt till furste och frälsare, för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse.

I den här versen förklarade Petrus och Johannes för Översteprästen och Stora rådet att Gud har gjort Jesus till furste och Frälsare för att ge omvändelse och förlåtelse för Israels synder. Deras publik var judisk, och därför riktades deras tal till judarna; däremot säger de inte att judarna var de enda som skulle få frälsning och förlåtelse.
Men Pink använder den versen som stöd för sin teori att det inte är Guds önskan eller vilja, att ”ge omvändelse” till alla människor överallt. Genom att ta Apg. 5:31 helt ur sin kontext, Pink kanske inte insåg att genom att använda den här versen för att passa sin egen teologi, sa han faktiskt att bara det judiska folket kunde bli frälsta. Därav kommer alla hednafolk att hamna i Helvetet. Det skulle inkludera Pink själv. Och då det ytterst sett inte finns någon fri vilja för kalvinismen, finns det inget någon kan göra åt det.
Fler verser som använder kalvinismens ”lösning”, att ändra orden

1 Joh. 2:2 som säger, ”Och han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.”

Kalvinistisk Lösning” – Och han är försoningen för de utvaldas synder, och inte bara för de utvalda, utan också för de utvaldassynder.”

Esra 8:22 som säger, ”Vår Guds hand är över alla dem som söker honom, så att det går dem väl, men hans makt och hans vrede är emot alla som överger honom.”

Kalvinistisk Lösning” – ”Vår Guds hand är över alla utvaldasom söker honom, så att det går dem väl, även om de inte har någon fri vilja så de kan söka honom, men hans makt och hans vrede är emot alla icke-utvalda som överger honom.

Psalm 10:4som säger, ”I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud” Psalm 11:6 säger, ”Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga.”

Kalvinistisk Lösning” – ” I sitt högmod, det högmod som Gud lagt i hans hjärta, kan den högmodige inte söka efter Gud; hursomhelst kommer Gud, även om Han inte har gett den onde icke-utvalda förmågan att söka Gud, låta det regna glödande kol och svavel över den icke-utvalde.

Psalm13:5 säger, ”Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning.”

Kalvinistisk Lösning” – ”Men jag kan inte förtrösta på din nåd eftersom jag är död och därför inte är kapabel att förtrösta; mitt hjärta kan inte jubla över din frälsning därför att jag inte kan förtrösta på din nåd, och dessutom så har jag ingen förvissning att du har inkluderat mig i din nåd.

Kalvinismen lär att alla människor är fullständigt fördärvade
Det är sant att alla människor har en fördärvat och syndfull natur, och att ingen människa kan förtjäna frälsningen. Däremot så betyder ordet ”fullständigt” ”helt och hållet, ända till bredden” Ordet ”fördärvat” betyder ”moraliskt korrupt.” Att då antyda att alla människor i världen är ”fullständigt omoralisk” är löjeväckande. Ingen av mina grannar på den gatan där jag bor har en bekännelse av att vara frälst, men det gör dem inte fullständigt omoraliska. Vi får inte glömma att Gud har lagt ett samvete i människan för att vi ska veta eller ha en känsla av vad som är rätt och fel. Även en ofrälst människa kan känna samvetskval och ånger när han gjort något som är fel. Om han var fullständigt fördärvat, skulle han inte kunna vara förmögen att göra det (se Rom. 1:19-20).
Bibeln talar om och om igen om några människor som är mer fördärvade än andra. Hesekiel 16:47 säger, ”Snart bedrev du värre ting än de på alla dina vägar.” Domareboken 2:19 säger att de ”gjorde det som var fördärvligt, ännu mer än deras fäder.” 1 Kung. 16:25 säger, ”Omri… gjorde mer ont än någon av dem som hade varit före honom.” Jeremia 7:26 säger, ”de… gjorde ännu mer ont än deras fäder.”
 
Dock får vi komma ihåg att kalvinsterna har sina egna speciella betydelser av orden. För en kalvinist betyder fullständigt fördärvat samma som ”fullständig oförmåga.” En vanlig ordboks beskrivning av oförmåga är att inte ha den kvalité eller tillstånd där en inte kan göra någonting. Kalvinismen säger att på grund av att mänskligheten är ”döda i sina överträdelser och synder” (Efesierbrevet 2:1-4), kan de inte på något sätt reageraför att ta emot Kristus som sin Frälsare.
Citat Från Välkända Kalvinister

En [andlig] död människa … kan inte utöva tro på Jesus Kristus.8Gordon H. Clark

Syndaren… är fullständigt oförmögen att vilja någonting.9A.W. Pink

Ett lik ropar inte efter hjälp.10Arthur Custance

Vi har lika lite att göra med vår andliga födsel som vi hade med vår naturliga födsel.11A.W. Pink

Även om allt han eller hon gör är att helt enkelt omvända sig och tro evangeliet, blir Guds nåd allvarligt, låt vara ovetande, komprometterat.12Sam Storms

Syndaren är i sig själv varken förmögen eller villig att ta emot frälsning.13Herman Hoeksema

Bibeln understryker den fullständiga oförmågan för den fallna människan att reagera positivt på Guds lag.14 – Kenneth Tablot och Gary Crampton

Syndaren, i sig själv, kan inte omvända sig och tro.15 – A.W. Pink


LTPR anteckning: I Dave Hunts utmärkta bok Vilken Kärlek är detta?, förklarar han att termerna Arminianist/Arminianism i grund och botten skapades av det kalvinistiska lägret för att snabbt misskreditera icke-kalvinister genom att säga de inte tror på evig säkerhet eller på Guds nåd för frälsning.

Slutnoter:
 1. “Arthur Pink,” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Pink.
 2. A. W. Pink, The Sovereignty of God (Blacksburg, VA: Wilder Publications, 2008), p. 160.
 3. Ibid., p. 163.
 4. M.G. Easton, Illustrated Bible Dictionary (New York, NY: Harper & Brothers, 1893, Scholar Select scanned edition), p. 641.
 5. A. W. Pink, The Sovereignty of God, op. cit., p. 163.
 6. Ibid., p. 82.
 7. Ibid.
 8. Gordon H. Clark, Predestination (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing, 1987), p. 102.
 9. A.W. Pink, The Sovereignty of God, op. cit., p. 113.
 10. Arthur Custance, The Sovereignty of Grace (P & R Press; First Edition, 1979), p. 18; also at: http://www.custance.org/Library/SOG/Part_I/Chapter2.html#Page5.
 11. A.W. Pink, The Sovereignty of God, op. cit., p. 57.
 12. Sam Storms, Chosen for Life: The Case for Divine Election (Wheaton, IL: Crossway Books, a ministry of Good News Publishers, revised and expanded edition, 2007), p. 77.
 13. Herman Hoeksema, Whosoever Will (Grand Rapids, MI: Eerdman’s Publishing Company, First Edition 1945, reprinted 1973), p. 14.
 14. Kenneth Talbot and Gary Crampton, Calvinism, Hyper-Calvinism and Arminianism (Lakeland, FL: Whitefield Media Publishing, 3rd Edition, 1990), p. 40.
 15. A.W. Pink, The Sovereignty of God, op. cit., p. 120.

2 reaktioner på ”Bob Kirkland – Kalvinism: Ändra Betydelsen av Ord för att Främja en Teori

 1. Vi har lika lite att göra med vår andliga födsel som vi hade med vår naturliga födsel.11 Just denna är väl rätt va? När man har trott och omvänt sig så blir man pånyttfödd av Anden.

  Gilla

 2. Kalvinismen säger att människan inte har någon fri vilja, och det är där detta blir fel. Vi måste gensvara på Herrens kallelse.Kalvinismen menar att du blir frälst MOT din vilja, du har INGET att säga till, helt plötsligt, utan att fatta det är du nu ett Guds barn vare sig du vill det eller inte. Paulus vädjar till människorna om att de ska omvända sig. Det är inget Gud tvingar någon till. Men det är inget kalvinismen bryr sig om.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s