Grekiskans Orgé och Thlipsis


Orgé
Thlipsis
Matt. 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden (Orgé)?

Mark. 3:5 Då såg han sig omkring på dem med vrede (Orgé), bedrövad över deras hårda hjärtan, och sa till mannen: Räck ut din hand. Och han räckte ut den och hans hand blev bra igen och var lika frisk som den andra.

Luk. 3:7 När folk kom ut i stora skaror för att låta döpa sig av honom sa han till dem: Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att ni ska slippa undan den kommande vreden (Orgé)?

Luk. 21:23 Men ve dem som väntar barn och dem som ammar i de dagarna. För det ska komma stor nöd i landet och vrede (Orgé) över detta folk.

Joh. 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv, men den som inte tror på Sonen ska inte få se livet, utan Guds vrede (Orgé) förblir över honom.

Rom. 1:18 För Guds vrede (Orgé) uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet håller sanningen tillbaka.

Rom. 2:5 Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede (Orgé)till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras,

Rom. 2:8 men över dem som är stridslystna* och inte lyder sanningen, utan lyder orättfärdigheten, kommer ilska och vrede (Orgé),

Rom. 3:5 Men om vår orättfärdighet får Guds rättfärdighet att framstå mycket klarare, vad ska vi då säga? Är Gud orättfärdig som låter vreden (Orgé) komma? Jag talar på ett mänskligt sätt.

Rom. 4:15 Lagen framkallar ju vrede (Orgé). För där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse.

Rom. 5:9 Så mycket mer ska vi då, sedan vi är rättfärdiggjorda i hans blod, genom honom bli frälsta från vreden (Orgé).

Rom. 9:22 Men om Gud, när han ville visa sin vrede (Orgé) och göra sin makt känd, med stort tålamod hade fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras,

Rom. 12:19 Älskade, ni själva ska inte hämnas, utan lämna rum för vreden (Orgé). För det står skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren.

Rom. 13:4 för den är Guds tjänare, till ditt bästa. Men om du gör det onda ska du frukta, för den bär inte svärdet förgäves. Utan den är Guds tjänare, en hämnare som straffar (Orgé) den som gör det onda.

Rom. 13:5 Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets (Orgé) skull, utan också för samvetets skull.
Ef. 2:3 Bland dem levde också vi alla förut i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville, och vi var av naturen vredens (Orgé) barn liksom de andra.

Ef. 4:31 Låt all bitterhet och häftighet och vrede (Orgé) och skrikande och hädelse tillsammans med all ondska vara långt borta från er.

Ef. 5:6 Låt ingen bedra er med tomma ord, för på grund av sådant kommer Guds vrede (Orgé) över olydnadens barn.

Kol. 3:6 för vars skull Guds vrede (Orgé) kommer över olydnadens barn*.

Kol. 3:8 Men lägg nu också ni bort allt detta: vrede (Orgé), ilska, ondska, smädelse och skamligt tal från er mun.

1 Thess. 1:10 och för att vänta från himlarna hans Son, som han uppväckte från de döda, Jesus, som räddar oss från den kommande vreden (Orgé).

1 Thess. 2:16 de förbjuder oss att tala till hedningarna, så att dessa kan bli frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vreden (Orgé) har kommit över dem till slut.

1 Thess. 5:9 För Gud har inte bestämt oss till vrede (Orgé), utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

1 Tim. 2:8 Jag vill därför att männen överallt ska be och lyfta upp heliga händer, utan vrede (Orgé) och tvivel.

Hebr. 3:11 Så svor jag i min vrede (Orgé): De ska inte komma in i min vila.

Hebr. 4:3 För vi som har kommit till tro går in i vilan, som han sa: Så svor jag i min vrede (Orgé): De ska inte komma in i min vila. Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens grund blev lagd.

Jak. 1:19 Därför*, mina älskade bröder, ska varje människa vara snar till att höra, sen till att tala och sen till vrede (Orgé).

Jak. 1:20 För en mans vrede (Orgé) åstadkommer inte det som är rätt inför Gud.

Upp. 6:16 och sa till bergen och klipporna: Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede (Orgé).

Upp. 6:17 För hans vredes (Orgé) stora dag har kommit och vem kan då bestå?

Upp. 14:10 så ska också han få dricka av Guds vredes (thumos) vin, som är hällt oblandat i hans vredes (Orgé) bägare. Och han ska bli plågad med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.

Upp. 16:19 Och den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman, och det stora Babylon kom i åminnelse inför Gud, så att han räckte det bägaren med sin glödande vredes (Orgé) vin.

Upp. 19:15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, för att han med det skulle slå folken. Och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, glödande vredes (Orgé) vinpress.
Matt. 13:21 men som inte har någon rot i sig själv utan han håller ut endast en tid, och när lidande (Thlipsis) eller förföljelse kommer för ordets skull, kommer han genast på fall.

Matt. 24:9 Då ska de utlämna er till att plågas (Thlipsis) och döda er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Matt. 24:21 För då ska det bli en stor vedermöda (Thlipsis), som inte har varit från världens begynnelse intill nu, inte heller någonsin mer ska bli.

Matt. 24:29 Men strax efter den tidens vedermöda (Thlipsis) ska solen förmörkas, och månen ska inte ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himlen, och himlarnas krafter ska skakas.

Mark. 4:17 Men de har inte någon rot i sig utan uthärdar bara för en tid. När det sedan kommer lidande (Thlipsis) eller förföljelse för ordets skull, kommer de genast på fall.

Mark. 13:19 För i de dagarna ska det bli en sådan vedermöda (Thlipsis), att något liknande inte har förekommit sedan begynnelsen av den skapelse som Gud skapade, fram till nu, och aldrig mer ska bli.

Mark. 13:24 Men i de dagarna efter den vedermödan (Thlipsis) ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken,

Joh. 16:21 När kvinnan föder barn har hon det svårt, därför att hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta (Thlipsis) i glädjen över att en människa blivit född till världen.

Joh. 16:33 Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen kommer ni att lida (Thlipsis), men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.

Apg. 7:10 och han räddade honom ut ur alla hans bedrövelser (Thlipsis) och gav honom nåd och visdom inför Farao, kungen i Egypten. Och han satte honom att styra över Egypten och hela sitt hus.

Apg. 7:11 Så kom en hungersnöd och mycket lidande (Thlipsis) över hela Egypten och Kanaans land. Och våra fäder fann ingenting att äta.

Apg. 11:19 Men de som hade skingrats på grund av den förföljelse (Thlipsis) som började med Stefanus, kom ända till Fenicien och Cypern och Antiokia. De predikade inte ordet för andra än judar.

Apg. 14:22 och styrkte lärjungarnas själar och förmanade dem att förbli i tron, och sa att det är genom många lidanden (Thlipsis) som vi måste gå in i Guds rike.

Apg. 20:23 utom det att den Helige Ande i alla städer vittnar och säger, att bojor och lidanden (Thlipsis) väntar mig.

Rom. 2:9 nöd (Thlipsis) och ångest över varje människosjäl som gör det som är ont, juden först men också hedningen.

Rom. 5:3 Och inte bara det, utan vi gläder oss också i lidandet (Thlipsis), eftersom vi vet att lidandet (Thlipsis)ger tålamod,

Rom. 8:35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd (Thlipsis) eller ångest eller förföljelse eller hungersnöd eller nakenhet eller fara eller svärd?
Rom. 12:12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet (Thlipsis), uthålliga i bönen.

1 Kor. 7:28 Men även om du gifter dig, så syndar du inte, och om en jungfru gifter sig, så syndar hon inte. Men sådana kommer att ha svårigheter (Thlipsis) i köttet, och jag vill skona er.

2 Kor. 1:4 som tröstar oss i all vår nöd (Thlipsis), för att vi med den tröst vi själva får av Gud ska kunna trösta andra i all den nöd (Thlipsis) som drabbar dem.

2 Kor. 1:8 För vi vill inte, bröder, att ni ska vara okunniga om den nöd (Thlipsis) som vi fick utstå i Asien. Vi blev så nedtyngda långt över vår förmåga, så att vi till och med misströstade om livet.

2 Kor. 2:4 För jag skrev till er i stor nöd (Thlipsis) och med tungt hjärta, under många tårar, inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå hur stor den kärlek är som jag har till er.

2 Kor. 4:17 För vår bedrövelse (Thlipsis) som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss en evig härlighet, som uppväger den i rikaste mått.

2 Kor. 6:4 utan i allt vill vi bevisa oss som Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden (Thlipsis), i nöd, i svårigheter,

2 Kor. 7:4 Jag har stor tillit till er och berömmer mig mycket av er. Jag har blivit fullkomligt tröstad, min glädje flödar över mitt i all vår nöd (Thlipsis).

2 Kor. 8:2 fastän de har varit prövade av stor nöd (Thlipsis), så har deras överflödande glädje mitt under djup fattigdom så flödat över, att de med uppriktigt hjärta har gett rikligen.

2 Kor. 8:13 För meningen är inte att andra ska ha det lätt och ni lida nöd (Thlipsis), utan att alla ska få det lika.

Ef. 3:13 Därför ber jag, att ni inte ska tappa modet genom mina lidanden (Thlipsis) för er skull, vilka är er ära.

Fil. 1:16 De förra* predikar ju Kristus av stridslystnad, inte med rena motiv, utan i tanke att vålla mig bekymmer (Thlipsis) i mina bojor.
Fil. 4:14 Men ni gjorde rätt som deltog i min bedrövelse (Thlipsis).

Kol. 1:24 Nu gläder jag mig i mina lidanden (Thlipsis) för er, och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt kött, för hans kropp, som är församlingen.

1 Thess. 1:6 Och ni blev våra efterföljare och Herrens, och har under svåra (Thlipsis)    förhållanden tagit emot ordet med den Helige Andes glädje,

1 Thess. 3:3 så att ingen skulle vackla under dessa lidanden (Thlipsis). Ni vet ju själva att det hör till vår lott.

1 Thess. 3:7 på grund av detta, bröder, blev vi tröstade mitt i allt vårt lidande (Thlipsis) och all vår nöd, genom er tro.

2 Thess. 1:4 så att vi själva kan berömma oss i Guds församlingar av er uthållighet och tro under alla era förföljelser och lidanden (Thlipsis) som ni får utstå.

2 Thess. 1:6 med tanke på att det är rättvist av Gud att vedergälla dem med lidande (Thlipsis) som plågar er,

Hebr. 10:33 Dels blev ni gjorda till ett offentligt åtlöje både genom hån och förföljelser (Thlipsis), och dels led ni med andra som blev behandlade så.

Jak. 1:27 Detta är en ren och fläckfri gudstjänst inför Gud och Fadern, att besöka föräldralösa barn och änkor i deras nöd (Thlipsis) och hålla sig obesmittad av världen.

Upp. 1:9 Jag, Johannes, som både* är er broder och delaktig i lidandet (Thlipsis) och i riket och Jesu Kristi uthållighet, var på den ö som kallas Patmos för Guds ords skull och för Jesu Kristi* vittnesbörds skull.

Upp. 2:9 Jag vet om dina gärningar och* ditt lidande (Thlipsis) och din fattigdom, men du är rik, och jag vet om hädelsen från dem som säger sig vara judar, men som inte är det, utan är en Satans synagoga.

Upp. 2:10 Frukta inte för något av det som du ska få utstå. Se, djävulen ska kasta några av er i fängelse, för att ni ska sättas på prov och under tio dagar kommer ni att få utstå lidande (Thlipsis). Var trofast intill döden, så ska jag ge dig livets krona.

Upp. 2:22 Se, jag ska lägga henne ner på sjukbädden och de som bedriver hor med henne ska komma i stor nöd (Thlipsis) om de inte omvänder* sig från sina** gärningar.

Upp. 7:14 Och jag sa till honom: Herre*, du vet det. Och han sa till mig: Dessa är de som kommer ur den stora vedermödan (Thlipsis), och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

En reaktion på ”Grekiskans Orgé och Thlipsis

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s