Grekiskans Tēreō

Matt. 19:17  Jesus sade till honom: \”Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll (tēreō) buden.\” 

Matt. 23:3  Allt vad de lär (tēreō) er skall ni därför göra och hålla (tēreō), men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte. 

Matt. 27:36  Sedan satt de där och vaktade (tēreō) honom. 

Matt. 27:54  När officeren och de som tillsammans med honom bevakade (tēreō) Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: \”Denne var verkligen Guds Son.\” 

Matt. 28:4  Vakterna (tēreōskakade av skräck för honom och blev som döda.

Matt. 28:20  och lär dem att hålla (tēreō) allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.\” 

Mark. 7:9  Han sade också till dem: \”Ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla (tēreō) fast vid era egna stadgar.

Joh. 2:10  och sade: \”Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat (tēreō) det goda vinet ända till nu.\” 

Joh. 8:51  Amen, amen säger jag er: Den som bevarar (tēreō) mitt ord skall aldrig någonsin se döden.\” 

Joh. 8:52  Judarna sade: \”Nu förstår vi att du har en ond ande. Abraham dog, och likaså profeterna, och du säger: Den som bevarar (tēreō) mitt ord skall aldrig någonsin smaka döden. 

Joh. 9:16  Några fariseer sade: \”Den mannen kan inte vara från Gud, då han inte håller (tēreō) sabbaten.\” Andra sade: \”Hur kan en syndig människa göra sådana tecken?\” De var alltså oeniga 

Joh. 12:7  Jesus sade då: \”Låt henne vara, hon har sparat (tēreō) denna olja för min begravningsdag. 

Joh. 14:15  Om ni älskar mig, håller (tēreō) ni fast vid mina bud. 

Joh. 14:21  Den som har mina bud och håller (tēreō) fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.\” 

Joh. 14:23  Jesus svarade: \”Om någon älskar mig, håller (tēreō) han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 

Joh. 14:24  Den som inte älskar mig håller (tēreō) inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.

Joh. 15:10  Om ni håller (tēreō) mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit (tēreō) min Faders bud och förblir i hans kärlek. 

Joh. 15:20  Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat (tēreō) mitt ord, skall de också bevara ert ord. 

Joh. 17:6  Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit (tēreō) fast vid ditt ord.

Joh. 17:11  Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara (tēreō) i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. 

Joh. 17:12  Medan jag var hos dem, bevarade (tēreō) jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas.

Joh. 17:15  Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara (tēreō) dem för det onda. 

Apg. 12:5  Petrus hölls (tēreō) därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt till Gud för honom.

Apg. 12:6  Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade (tēreō) fängelset.

Apg. 15:5  Några från fariseernas parti hade kommit till tro, och de steg nu fram och sade att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla (tēreō) Mose lag. 

Apg. 15:24  Eftersom vi har hört att några som har kommit från oss har förvirrat er med sitt tal och oroat era själar och sagt att ni ska låta omskära er och hålla (tēreō) lagen, utan att vi har gett någon sådan befallning, SRB16

Apg. 16:23  De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka (tēreō) dem.

Apg. 21:25  Men vad angår de hedningar som har kommit till tro, har vi skrivit och meddelat dem vårt beslut, att de inte behöver hålla (tēreō) sådant, utan endast avhålla sig från det som är offrat åt avgudar, och från blod och från det som är kvävt och från otukt. SRB16 

Apg. 24:23  Och han befallde officeren att hålla (tēreō) Paulus fängslad och samtidigt ge honom en viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att vara honom till hjälp.

Apg. 25:4  Men Festus svarade att Paulus skulle hållas (tēreō) kvar i Cesarea och att han själv inom kort skulle fara dit.

Apg. 25:21  Men då Paulus yrkade på att få bli kvar (tēreō) för att kejsaren skulle avgöra saken, befallde jag att han skulle hållas (tēreō) kvar tills jag kunde skicka honom till kejsaren.\” 

1 Kor. 7:37  Den däremot som är fast i sitt sinne och inte står under tvång, utan kan handla fritt efter sin egen vilja och har föresatt sig att låta (tēreō) sin dotter förbli ogift, han gör något som är bra. 

2 Kor. 11:9  Och när jag var hos er och saknade något, låg jag ingen till last, ty bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade (tēreō) jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta (tēreō) med. 

Ef. 4:3  Var ivriga att bevara (tēreō) Andens enhet genom fridens band:

1 Thess. 5:23  Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras (tēreō) hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 

1 Tim. 5:22  Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll (tēreō) dig själv ren.

1 Tim. 6:14  bevara (tēreō) det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst,

2 Tim. 4:7  Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat (tēreō) tron. 

Jak. 1:27  Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla (tēreō) sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. 

Jak. 2:10  Ty den som håller (tēreō) hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

1 Petr. 1:4  till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat (tēreō) åt er i himlen. 

2 Petr. 2:4  Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas (tēreō) i förvar till domen. 

2 Petr. 2:9  Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla (tēreō) de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, 

2 Petr. 2:17  Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat (tēreō) åt dem. 

2 Petr. 3:7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade (tēreō) åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 

1 Joh. 2:3  Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller (tēreō) fast vid hans bud. 

1 Joh. 2:4  Den som säger: \”Jag känner honom\” och inte håller (tēreō) fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 

1 Joh. 2:5  Men hos den som håller (tēreō) fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. 

1 Joh. 3:22  och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller (tēreō) hans bud och gör det som gläder honom.

1 Joh. 3:24  Den som håller (tēreō) fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss. 

1 Joh. 5:2  När vi älskar Gud och håller (tēreō) hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. 

1 Joh. 5:3  Detta är kärleken till Gud: att vi håller (tēreō) hans bud. Och hans bud är inte tunga. 

1 Joh. 5:18  Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar (tēreō) honom, så att den onde inte kan röra honom. 

Jud. 1:1  Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade i Gud, vår Fader, och bevarade (tēreō) i Jesus Kristus. 

Jud. 1:6  Tänk också på de änglar som inte bevarade (tēreō) sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar (tēreō) i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. 

Jud. 1:13  De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat (tēreō) för evigt. 

Jud. 1:21  Håll (tēreō) er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 

Upp. 1:3  Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på (tēreōdet som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

Upp. 2:26  Den som segrar och håller (tēreō) fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, 

Upp. 3:3  Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast (tēreō) vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. 

Upp. 3:8  Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit (tēreō) fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. 

Upp. 3:10 Eftersom du har hållit (tēreō) fast vid mitt ord om uthållighet, ska jag också bevara (tēreō) dig från den prövningens stund, som ska komma över hela världen för att pröva dem som bor på jorden.

Upp. 12:17  I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller (tēreō) fast vid Jesu vittnesbörd. 

Upp. 14:12  I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller (tēreō) fast vid Guds bud och tron på Jesus.\”

Upp. 16:15  \”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar (tēreō) sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.\”

Upp. 22:7  \”Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller (tēreō) fast vid profetians ord i denna bok.\” 

Upp. 22:9  Men han sade till mig: \”Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller (tēreō) fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe.\” 

En reaktion på ”Grekiskans Tēreō

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s