Är DU märkt med Guds Sigill?

Jag fick den här kommentaren av ett Jehovas Vittne:
”De 144 000 som blivit försedda med SIGILL är av det andliga Israel, inte det köttsliga Israel och att de följaktligen innefattar både judiska och icke-judiska kristna. Gal 6:16” där denne menar att de 144 000 kommer från Jehovas Vittnens utvalda skara.

De 144 000

Angående de 144 000, så är Gud noga med att beskriva vilken stam de tillhörde. En orsak är att många säger att tio av Israels stammar försvann under den assyriska invasionen, och bara två stammar var kvar – Juda och Benjamin. Jakobs brev bekräftar detta att de tolv stammarna i förskingringen fortfarande fanns kvar flera hundra år efter den assyriska invasionen. Och här visar Guds att Israels tolv stammar finns kvar.
Jak. 1:1 Jakobs, Guds och Herrens Jesu Kristi tjänare, hälsar de tolv stammarna i förskingringen.
De tolv stammarna dyker sedan upp i Upp. 7:4 ”Och jag hörde antalet av dem som var märkta med sigill, 144 000 märkta av Israels barns stammar.” Och här börjar Johannes beskriva i detalj vilka stammar dessa tillhörde som han såg.

Här talas det överhuvudtaget inte om Jehovas Vittnen, det är helt befängt att ledarskapet inom en sekt som förvrider Guds ord skulle märkas med Guds sigill. Då kunde Herren lika gärna satt sitt sigill på Satan själv. En mycket allvarlig missräkning som leder i fördärvet. Du får förlåta mig för min raka framtoning, men lögnen måste konfronteras med Sanningen.

JV citerar Galaterbrevet som stöd. Vi läser:
Gal. 6:16 Och alla som vandrar efter denna regel, må frid och barmhärtighet vara över dem och över Guds Israel.
Gud har inte ingått något förbund med oss hedningar. Han har alltid och kommer alltid att vara trofast sitt egendomsfolk, judarna. Gud har alltid handlat med det judiska folket, och han utvalde dem, inte för att det var ett stort och mäktigt folk, utan tvärtom, för att de var ett litet och oansenligt folk. Alla lärjungarna var judar, Paulus också, och även den första församlingen.

Läs:
Jer. 31:31-36 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger HERREN. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: \”Lär känna HERREN!\” Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg. Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, HERREN Sebaot är hans namn: Om denna ordning inte längre består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid.

Gud slöt det nya förbundet med Israel, inte med något hednafolk och Rom. 9:3-4 säger ”För jag skulle önska att jag själv vore förbannad från Kristus för mina bröders skull, mina landsmän efter köttet, som är israeliter, dem tillhör barnaskapet och härligheten och förbunden och lagstiftningen och gudstjänsten och löftena. Dem tillhör också fäderna, och från dem kom Kristus efter köttet. Han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen.” Paulus är väldigt noga med att förklara för oss att vi, genom Guds barmhärtighet, har fått del av barnaskapet tillsammans med Israel ”Tänk därför på att ni, som förut var hedningar i köttet och blev kallade oomskurna av dem som kallas omskurna genom den omskärelse som är gjord på köttet med händer, att ni på den tiden var utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löften, utan hopp och Gud i världen. Men nu har ni, som en gång var långt borta, i Kristus Jesus kommit nära genom Kristi blod.” (Ef. 2:11-13).

Jehovas Vittnen har också satt sig själva på judarnas plats, en ersättningsteologi. Men Gud har aldrig glömt bort det judiska folket eller någonsin sagt att judarna ska bort ur Hans frälsningshistoria. Tvärtom undervisar Paulus om detta i Rom. 9-11, i tre hela kapitel, och han skriver i Rom. 11:1 ”Jag frågar då: Har Gud förkastat sitt folk? Nej, inte alls!…” och i vers 15 skriver han ”För om deras förkastelse förde med sig försoning för världen, vad ska då deras UPPTAGANDE bli, om inte liv från de döda.” och Paulus varnar de troende i Rom och säger: ”Men om några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och har fått del av olivträdets rot och fetma, så förhäv dig inte över grenarna. Men om du förhäver dig så vet att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.”

Guds fysiska Israel finns fortfarande med i Guds planer och kommer i den sista tiden innan Jesu återkomst omvända sig. De flesta genom djup nöd under den tid som kallas vedermödan, men även många genom att höra evangeliet om deras judiska Messias. De senare blir då räddad undan Jakobs nöd, ett annat namn på vedermödan. De som hindrar dem är otron. Det har kommit fram på senare tid att de religiösa judarna har hindrat folket att läsa de bibelställen som tydligt pekade på att Jesus var deras Messias genom att lägga en förbannelse på den som läste t.ex. Ps. 22Jes. 53 eller Dan. 9:24-26 eftersom dessa visade vem Messias var och NÄR Han skulle komma.

Försedda med SIGILL

Den som tillhör Kristus har också blivit smord med den Helige Ande. Johannes skriver i 1 Joh. 2:20 ”Men ni är smorda av den Helige och vet allt.” Och vidare ”Och den smörjelse som ni har fått av honom förblir i er och ni har inte behov av att någon undervisar er. Utan såsom samma smörjelse lär er om allting, så är det sant och inte lögn. Och såsom den har lärt er, så ska ni förbli i honom (i Kristus).” Den som håller sig till Herren är en ande med honom (1 Kor. 6:17). Den som förenad med Herren är ETT med honom, och Paulus beskriver detta i Ef. 5:30 ”För vi är delar av hans kropp, av hans kött och av hans ben.”

Den otrogna församlingen håller sig INTE till Herren, och är inte heller ett med Honom. Den otrogna församlingen äter oduglig mat och dricker sig drucken på annat vin, Guds vredes vin. Med andra ord, lögnläror! Biblisk mat är Guds ord ”människan lever inte endast av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun” (Matt. 4:4), dryck är den Helige Ande som Jesus pratar om i Joh. 7:38 ”Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, såsom Skriften säger.” Äter man onda andars mat, och dricker andra andars dryck, har man ingen del i Kristus (1 Kor. 10:21). Har man INTE Kristi Ande har man heller INTE Guds sigill på sin panna. Lägg märke till följande bibelställen som talar om sigillet som visar att det är den Helige Ande.

2 Kor. 1:22 Han har även satt sitt SIGILL på oss och gett oss Andens pant i våra hjärtan. SRB16.

Ef. 1:13 I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade Helige Ande som ett SIGILL. SRB16.

Ef. 4:30 Och bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett SIGILL till förlossningens dag. SRB16.

2 Tim. 2:19 Men Guds fasta grund består och har detta SIGILL: Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Kristi namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. SRB16.

Upp. 7:2-3 Och jag såg en annan ängel stiga upp från solens uppgång. Han hade den levande Gudens SIGILL och ropade med hör röst till de fyra änglarna (i vers 1), åt vilka det var givet att skada jorden och havet. Och han sa: Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har märkt vår Guds tjänare med SIGILL på deras pannor. SRB16.

Upp. 9:4 Och de blev tillsagda att de inte skulle skada gräset på jorden, inte heller något grönt, inte heller något träd, utan bara de människor som INTE hade Guds SIGILL på sina pannor. SRB16.

Har du inte Guds sigill på din panna räknas du inte heller till Guds skara, och ska inte heller tro du får någon paradistillvaro här på jorden, ändstationen blir en helt annan. Du kommer under samma dom som vilken hedning som helst, oavsett hur mycket du anstränger dig för att leva rent och gott. För Gud har inte anseende till någon människa. Inte ens dina rättfärdiga gärningar hjälper dig inför Gud. 
Läs:

Jes: 64:6 ”Vi är alla orena, alla våra RÄTTFÄRDIGA gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.”

Vad säger GT om sigillet?

Hes 9:4 HERREN sade till honom: \”Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne.\”

Sigillet och märket är samma sak, och vi ser en parallell i vad Hesekiel och Johannes såg av domen som går över världen och särskilt församlingarna som inte hade märket på sina pannor.


Sigillet är det märke som måste finnas på våra pannor, och Paulus ger oss förklaringen att det är den Helige Ande som ÄR sigillet, och för att få det sigillet måste en omvändelse från synden till tron på Jesu verk på korset ha föregåtts.

Märket dyker upp i Upp. 13 och kallas vilddjurets märke, mer känt som antikrists märke – 666. Om du inte redan nu har fått Guds sigill på din panna, har du fått någon annans sigill. Lägg detta på minnet!
De andliga är Guds församling, Guds andliga Israel som består av både judar och hedningar. Det är inte, som du framställer, endast några speciellt utvalda från Jehovas Vittnen.

Jag fick besök av två Jehovas Vittnen som ivrigt försökte övertala mig. Jag ställde en enkel fråga till den äldre: ”När ni tar nattvarden, skickar du den vidare eller anser du dig värdig att dricka och äta?” Hans blick sänktes och han fylldes med skam, och stammande sa han att han inte var värdig. Jag led med honom för att han inte hade någon som helst visshet eller trygghet i sin frälsning. Och så ska det inte vara! Vi kan veta med största säkerhet att vi tillhör Gud och att vi genom tron på Lammets blod har gjorts värdiga (Upp. 3:4 ”Du har några få namn även i Sardes, som inte har fläckat sina kläder, och de ska vandra med mig i vita kläder, för de är värdiga.”).

I verserna under ser du det bara finns två andar – världens ande och Guds Ande.
1 Kor. 2:12-15 Men vi har INTE fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud, vilket vi också förkunnar, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som den Helige Ande lär, och bedömer ANDLIGA SAKER ANDLIGEN. Men en OANDLIG människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. För det är en dårskap för henne och hon kan inte heller förstå det, eftersom det måste bedömas ANDLIGEN. Men den som är ANDLIG BEDÖMER ALLT, eftersom det MÅSTE bedömas andligen. Men den som är andlig bedömer allt, men själv blir hon inte bedömd av någon.
Den som inte har Kristi Ande tillhör inte Gud, utan har ett annat märke på pannan som världens ande har satt där. Det är bara genom Jesu blod det märket kan tvättas bort. Och är du inte tvättat i blodet och förlåten för dina synder kan du inte heller få sigillet, som är den Helige Ande.

Att endast 144 000 av Jehovas Vittnen är dem enda som är smorda och har Guds sigill är en vidrig lögn! Dessa ”övermåttan” höga apostlar är de enda ”värdiga” att komma till himlen, och ”slaven” förvisas till ett liv på jorden. Vilket fruktansvärd lögn! Och att bara några få får den Helige Ande (Guds sigill) enligt den läran är ett fruktansvärd bedrägeri som för miljontals i fördärvet. Jesus har sagt att Fadern ger den Helige Ande åt alla som ber Honom om det.
Luk. 11:13 Om nu ni, som är onda, vet hur ni ska ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte er himmelske Fader ge den Helige Ande åt dem som ber honom?
Men du som är ett Jehovas Vittne, behöver bara be Fadern om den Helige Ande, och då får du ditt namn skriven i Livets bok. Boken heter så för att det är Jesu bok, Han som är Livet (Joh. 14:6)!

Läs:
Luk. 10:20 Men, gläd er inte över att andarna är er underdåniga, utan gläd er hellre över att era namn är skrivna i himlen.
Hebr. 12:22-23 Nej, ni har kommit till Sions berg och till den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till en oräknelig skara av änglar, och till en högtidsskara och församling av förstfödda, som är uppskrivna i himlen, och till Gud, allas domare, och till de rättfärdigas andar som har fullkomnats.
Du får då Guds sigill på din panna och över dig har då den andra döden ingen makt.

Läs:
Upp. 2:11 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.
Upp. 20:6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster, och ska regera med honom.
Upp. 20:14 Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden.
Upp. 21:8 Men de fega och de otroende och de avskyvärda samt mördare och otuktiga och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare ska få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, som är den andra döden.
Frid!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s