Fäll rätt dom! Döm inte så ska ni inte bli dömda!

Vad fina och trevliga vi låter när vi säger: Döm inte så blir ni inte dömda, fördöm inte så blir ni inte fördömda, när det enda rätta i vissa situationer, är att döma.
Vi är förledda att tro att vi inte ska döma varandra, och det har fört in en ande av maktlöshet i församlingen. Ingen vågar göra något, ingen vågar säga emot, utan alla ska hålla med, klappa varandra på axeln och säga: Gud välsigne dig. Men vi är inte kallade att välsigna otro. Vi är inte kallade att välsigna synden. Vi är inte kallade att välsigna lögnen. Om vi inte går till doms med oss själva, hur ska vi då kunna rensa bort den gamla surdegen: hatet, bitterheten, lögnen, köttet, och allt annat som är av ondo?
Hur dömde Paulus?
1 Kor. 5:6-8 Er berömmelse är inte god. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa därför ut den gamla surdegen, så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade. För även vårt påskalamm Kristus är slaktat för oss. Låt oss därför inte hålla högtid med gammal surdeg, inte heller med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. SRB16 
Paulus ger ytterligare förklaringar till surdegen och då menar han dem inom församlingen.
1 Kor. 5:11-13 Men nu skrev jag till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig eller girig eller avgudadyrkare eller smädare eller drinkare eller utsugare. Ni ska inte ens äta tillsammans med en sådan. För vad angår det mig att döma även dem som är utanför? Dömer inte ni dem som är innanför? Men dem som är utanför dömer Gud. Därför, driv själva ut ifrån er den som är ond. SRB16 
Driv ut ifrån er den som är ond, så Gud får döma den människan, för annars måste han döma hela den församlingen som inte tagit itu med syndaren. Detta måste göras om vi vill ha Herrens härlighet i våra församlingar. Jesus undervisar om att döma och säger i Matteus kapitel 7
Matt. 7:1-2 Döm inte, så blir ni inte dömda. För med den dom ni dömer med ska ni bli dömda, och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp tillbaka åt er. SRB16 
Nej, var försiktig och döm inte, för domen kommer över den som dömer. Jesus fortsätter i verserna efter:
Matt. 7:3-5 Men varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta ut flisan ur ditt öga, och se, du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först ut bjälken ur ditt eget öga, och sedan kommer du att se klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. SRB16 
Ni som läser det här, förstår ni vad jag vill ha sagt? Jesus säger inte att vi inte ska döma, utan att vi ska döma rättvisa domar och det säger han till fariséerna som dömde Honom efter sina äldstes stadgar och menade att det var synd att bota på sabbaten och att göra goda gärningar på sabbaten var arbete. De hade dömt orättvisa domar baserat på mänskliga traditioner och inte på Guds Ord.
Joh. 7:24 Döm inte efter skenet, utan döm en rättvis dom. SRB16. 
Och enda sättet att kunna döma rättvisa domar är om vi först har gått till rätta med oss själva. Vi har dömt synden i våra liv, vi har fördömt köttets gärningar som onda och tagit avstånd från det som är ont i Guds ögon. Vi har tagit ut bjälken i vårt eget öga. Vi har omvänt oss! Det är då vi kommer till en sådan klarhet att vi ser flisan, och kan ta ut flisan ur vår broders öga, för flisan ska faktiskt ut!
Om du och jag lever efter köttet, och inte efter Anden, då är det farligt att döma och fördöma, eftersom vi då står som överträdare av Guds lag, och som hycklare inför Gud. Men när andlig klarsyn kommer som ett resultat av gudsfruktan, kommer en kraft och tydlighet över den personen, och då talar inte människan längre utifrån sig själv, men utifrån Anden. Den Helige Ande har då fått ett rent kärl, till hedersamt bruk, som han kan använda för att ta ut flisan ur andras öga. Men om din egen synd är större än din broders, och du vet att du inte lever rätt inför Herren, och du då dömer, kommer Herren själv att döma dig. Förstår ni allvaret i vad jag säger?
Allt handlar om att höra och göra, lyssna och lyda, och inte bedra sig själv och inte bygga sitt hus på grus, utan på klippan Jesus Kristus, uppenbarelsen av Guds eget Ord!!!
Om att döma
Att döma är inte fel. Det måste göras. Vi dömer utifrån vad som är rätt och fel och det avgörs av Guds Ord. Annars vore vi blinda. Ta t.ex. om jag ser Svenska kristenhet gå in i synkretism och religionsblandning och påvisar utifrån Skriften att det är fel att gå i ok med den som inte tror, då är det inte längre jag som dömer, utan Guds Ord.
2 Kor. 6:14-16a Gå inte i främmande ok tillsammans med dem som inte tror. För vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Och vilken gemenskap har ljus med mörker? Eller hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vilken delaktighet har den troende med den som inte tror? Eller hur kan man förena Guds tempel och avgudar? För ni är den levande Gudens tempel, som Gud har sagt: Jag ska bo i dem och vandra ibland dem, och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. SRB16 
Men, om jag ser prästen gå i jeans och skinnjacka och jag säger: så där får man inte som kristen gå klädd, då är det jag som dömer en felaktig dom utifrån mina egna förutfattade åsikter. En sådan dom är inte tillåtet för en kristen att göra. Den är inte baserad på Guds ords uppenbarelse.
Här följer ett, av Gud givet, exempel på felaktig dom:
Matt. 12:1-5 Vid den tiden gick Jesus genom sädesfälten på sabbaten, och hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. Men när fariséerna såg det, sa de till Honom: Se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet att göra på sabbaten. Men han sa till dem: Har ni inte läst vad David gjorde, när han och de som var med Honom var hungriga? Hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden, som det inte var tillåtet för Honom att äta, inte heller för dem som var med Honom, utan endast för prästerna? Eller har ni inte läst i lagen, att på sabbaten bryter prästerna sabbaten i templet, och är ändå utan skuld? Men jag säger er, att här är den som är större än templet. SRB16. 
I Matt. 12:2 dömde fariséerna dömde orättfärdiga domar. Och i vers 7 säger Jesus att de utifrån sina egna stadgar och människobud, var obarmhärtiga och dömde de oskyldiga. Vi läser:
Matt. 12:7-8 Men hade ni vetat vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer, då hade ni inte dömt de oskyldiga. För Människosonen är Herre också över sabbaten. SRB16. 
Problemet är att den som dömer inte har plockat bort bjälken (sin egen synd, som är större) ur sitt eget öga, och kan därför helt omöjligen se flisan (den mindre synden) i sin broders öga. Detta kallas hyckleri och är avskyvärt för Jesus.
Paulus talar om felaktiga domar
I Romarbrevet kapitel 1 tar Paulus upp de ogudaktiga människorna och ger en lång lista över synder de gör och avslöjar mörkret. I kapitel 2 säger han att några i församlingen fördömer de synder han just nämnt, men ville inte inse att de själva begår samma synder. Här har vi ett exempel på orättfärdiga domar, eller på sådana som dömer utan att tagit itu med sin egen synd. Den har alltså inte plockat bort bjälken ur sitt eget öga och genom sin dom över syndaren drar Guds dom över sig själv.
Rom. 2:1-3 Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. För genom att du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Och vi vet att Guds dom är enligt sanningen mot dem som handlar så. Men menar du detta att du ska kunna fly undan Guds dom,du människa som dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? SRB16. 
Till Korinterförsamlingen talar Paulus om en felaktig bedömning av Honom vilket hade lett till en oandlig dom av Honom och hans lära.
1 Kor. 4:5 Döm därför inte förrän tid är, tills Herren kommer, som både ska låta det som är fördolt i mörkret komma i ljuset och uppenbara hjärtats uppsåt. Då ska var och en så sitt beröm av Gud. SRB16. 
Vi läser i kap. 2 följande:
1 Kor. 2:12-15 Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är av Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud, vilket vi också förkunnar, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som den Helige Ande lär, och bedömer andliga saker andligen. Men en oandlig människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. För det är en dårskap för henne och hon kan inte heller förstå det, eftersom det måste bedömas andligen. Men den som är andlig bedömer allt, men själv blir hon inte bedömd av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa Honom? Men vi har Kristi sinne. SRB16. 
Paulus undervisar i enlighet med Jesu sunda lära, om att inte döma orättfärdiga domar, baserad på mänskliga traditioner, eller egenrättfärdighet och inte på Guds Ord. Vi har fått Guds Ande så vi ska veta vad vi fått av Gud, för att vi ska växa i Hans nåd, men inte alla vill växa, utan anser sig själva vara ”andliga” men dömer orättfärdiga domar. En oandlig människa kan inte förstå sig på andliga saker, precis som fariséerna inte förstod lagens andliga mening, utan tolkade den efter eget sinne. De hade gått så långt att de ställde Talmud, de äldstes traditioner och tolkningar, över Guds eget ord. Den andlige personen Paulus pratar om är den som tagit ut bjälken ur sitt eget öga och kan se så klart att han kan ta flisa ur sin broders öga (Matt. 7:5). Jesus talar om ögat i bergspredikan och han säger i Matt. 6:22-23
Matt. 6:22-23 Ögat är kroppens ljus. Är ditt öga friskt, så får hela din kropp ljus. Men är ditt öga dåligt, så blir hela din kropp mörk. Är det nu så, att ljuset som är i dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? 
Fariséerna menade sig vara seende men var blinda – Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni: Vi ser. Därför står er synd kvar – Joh. 9:41. De trodde sig vara ljus för dem i mörker, och Paulus går vidare med sin konfrontation av det religiösa sinnet.
Rom. 2:17-24 Se, du kallas en jude och förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud, och känner hans vilja och kan avgöra vad som är bäst, du som är undervisad i lagen. Du tror dig vara en vägvisare för dem som är blinda, ett ljus för dem som är i mörker, en uppfostrare för dem som är utan förnuft, en lärare för dem som är på barnstadiet, du som har kunskapen och sanningen formulerad i lagen. Men du som lär andra, lär du inte dig själv? Du som predikar att man inte ska stjäla, stjäl du? Du som säger att man inte ska göra hor, gör du själv hor? Du som avskyr avgudarna, begår du tempelrån? Du som berömmer dig av lagen, vanärar du Gud genom att bryta mot lagen? För såsom det står skrivet: För er skull smädas Guds namn bland hedningarna. SRB16. 
Den egenrättfärdighet och det hyckleri Jesus talar om är vad som gör ögat mörkt och är ögat mörkt kommer hela vår varelse ligga i mörker. Och den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret – 1 Joh. 2:9. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det. Menar Jesus att vi ska ta ut vårt öga eller menar han att vi ska ta bort hycklerit och egenrättfärdigheten? Han säger det är bättre att ta itu med sin egen synd och köpa ögonsalva så att man ser klart, precis samma som Paulus säger i 1 Kor. 11
1 Kor. 11:31 För om vi dömde oss själva, så skulle vi inte bli dömda. SRB16. 
Det är inte vi som dömer!
Skjut inte budbäraren. Många blir ilskna på budbäraren som kommer med budskapet om omvändelse från synden och pekar på vad som är fel. Men de glömmer att Gud redan har sagt i sitt ord vad som är rätt och fel. Det är därför inte budbäraren som kommer med ett eget budskap, utan för Guds talan.
Hebr. 4:12 För Guds Ord är levande och kraftigt, skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. SRB16. 
Det grekiska ordet för domare är kritikós och vi vet alla vilket ord vi använder på svenska: kritisk! Det är Guds Ord som är domaren. Guds Ord som är kritisk och Gud är den som har den rätten att döma våra hjärtan och uppsåt. Och det gör Han genom sitt ord.
När Guds Ande uppenbarar i sitt ord vad som är rätt och fel, vad som är sanning och lögn, och genom sitt ord avslöjar vilka som syndar och gör orättfärdiga gärningar, kommer ett ansvar på den som hör Ordet att föra vidare det till sin nästa. Genom uppenbarelsen får vi ett ansvar att tala Gudsordet till våra bröder och systrar för att de, om möjligt, ska ta till sig det och ändra sina liv. En del menar det är kärlekslöst att konfrontera synd och orättfärdighet, att det är elakt. Men vänd på det, och fråga dig själv: är det kärlekslöst att varna för Guds dom över en människa som  är på väg att gå evigt förlorad? Är det då kärlekslöst att varna och försöka rädda den människan? Här har vi gjort gott till ont och sanning till lögn, precis som profeten Jesaja profeterar om.
Jes. 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert! SFB98. 
Vårt land förstår inte konsekvensen av att gå emot Herrens ord och handla ont i Hans ögon. Vi har nu gjort det onda gott och det goda ont, mörker till ljus och ljus till mörker. När vi inte rättar våra liv efter Guds Ord, gör vi Honom till en lögnare. Glöm inte att Gud har sista ordet i detta, ja, i allt. Jesus säger att den som älskar mig håller mina bud (Joh. 14:14, 21, 23), men den som inte älskar mig håller inte mina bud (Joh. 14:24). Och Johannes skriver om detta i sitt första brev:
1 Joh. 5:2 Därigenom vet vi att vi älskar Guds barn, när vi älskar Gud och håller hans bud. SRB16. 
Detta är inget nytt bud, detta budet kom redan på Mose tid. HERREN talar till folket:
2 Mos. 20:6 …men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud. SFB98. 
5 Mos. 5:10 …men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud. SFB98. 
Älskar du Jesus? Då håller du hans bud, för detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga (1 Joh. 5:3). Men här har vi förlorat styrkan i kristenheten genom kompromiss, som har lett till svaghet, som har lett till villfarelser och som slutligen leder till döden. Vi måste varna och försöka rädda liv, och det kan vi bara göra genom det uppenbarade Gudsordet som vi får till våra hjärtan. Jag hoppas verkligen du förstår att vara kritisk är precis vad Guds Ord själv är, och begär av oss. Svälj inte allt, sluka inte betet, utan läs själv din Bibel. Gör som judarna i Berea som forskade i Skrifterna för att se om det förhöll sig som Paulus undervisade.
Apg. 17:11 Dessa var mer vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. SRB16.  
Döm inte orättvisa domar baserat på mänskliga traditioner och inte på Guds Ord.

3 reaktioner på ”Fäll rätt dom! Döm inte så ska ni inte bli dömda!

  1. De som förmedlar en annan Jesus en annan ande och ett annat evangelium som t.ex. i trosförkunnelsens olika falska grenar och katolicismen åberopar vid dess ifrågasättande att man inte ska döma.Men det är inte att döma \”att pröva andarna och lärorna som framförs i dessa sammanhang. Tvärtom så är vi av Guds Ord uppmanade att \”pröva andarna huruvida de är från Gud\” och att när det gäller de som sprider falsk lära: \”avslöjen dem fastmer\”.När så sker så försöker de som förmedlar falsk ande och falsk lära att vända på alltihop och skjuta budbäraren – en \”väktare på muren\”, med att denne en \”vilsen kritiker som fördömer, går emot det Gud gör idag och som man därför inte ska lyssna till\”.Så vilset kan det bli nu i avfallets tid som samlar in en religionssynkretism, som bedrar kristenheten, för att så tas över av den Falske profeten och antikrist.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s