Del 3: JDS-Läran och begreppet ”Andlig Död” Skriftställen och Svar

Det här är Del 3 angående JDS-läran och Begreppet Andlig död” Skriftställen och svar

En kommentar i en Facebook grupp gavs som löd så här: Det finns ett antal bibelställen som starkt tyder på att Jesus dog andligen. Jag bad då om att få läsa vilka bibelställen denne tänkte på, eftersom alla dessa behöver granskas och läsas i sin kontext tillsammans med andra verser som talar om samma sak.

Jag fick som svar:

Jag diskuterade detta i en tidigare tråd med en annan. Jag kunde inte se att han kunde ta fram något bibelord som klart sa att Jesus INTE dog andligen. Får se vad du har. OBS att dö andligen inte betyder att utslockna utan att en skilsmässa äger rum, såsom att när vi dör så skiljs anden från kroppen.

JDS-lärorna lär innehåller många spekulationer, t ex om vad Jesus gjorde under tiden han var död. De spekulationerna vill jag inte stötta, men vet, som någon nämnde tidigare, att Jesu död var tillräcklig.

Jag lämnar här ett antal bibelställen som starkt tyder på att Jesus dog andligen. I annat fall behövs en förklaring på, varför man inte ska tolka dem som ”andlig död”. De kommer här i kanske lite blandad ordning.

Heb 2:17 Ty det är ju icke änglar som han tager sig an; det är Abrahams säd som han tager sig an. 17Därför måste han i ALLT bliva lik sina bröder, för att han skulle bliva barmhärtig och en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder.

”Bröderna” dvs vi dog ju inte bara fysiskt, till kroppen, utan den verkliga döden var ju den andliga?

Heb 2:9 Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

Alla dör ju fortfarande den fysiska döden. Alltså kan den inte vara den som avses.

1 Petr 3:18 Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till ANDEN blev han gjord levande.

Hur kunde han bli levande till ”anden” om den inte först var död (dvs skild från Gud)?

2 Kor 5:21 Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud.

Om Jesus blev ”gjord till synd” hur kunde då hans ande ha gemenskap med Gud? Vi kan ju inte ha gemenskap med Gud p g a synden, därför är vi andligt döda. Borde då inte det samma gälla för Jesus?

1 Tim 3:16 6Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: ”Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden,

Om Jesu ANDE blev rättfärdigad, var den då inte orättfärdig och död, dvs skild från Gud först?

Heb 1:5, 5:5 Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt: ”Du är min Son, jag har i dag fött dig”

Vad är det Gud har fött? Det kan ju inte varit Jesu, kropp. Vid sin uppståndelse fick han en härlighetskropp, så som vi också ska få vid vår uppståndelse. Gud födde ju inte hans själ på nytt. Vad kan det vara annat än hans, Jesu, ande? Om den föddes på nytt, måste den då inte varit död?

Rom 8:29 Ty dem som förut ha blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bli hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder.

Om han är den ”förstfödde bland många bröder”, så betyder det väl att på samma sätt som vi föddes på nytt i vår ande, så föddes Jesus på nytt?

Kol 1:18 Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste.

Jesus är den ”förstfödde från de DÖDA”, därefter föddes alla de som tror på honom. Vi föds till anden, gjorde inte Jesus det också? Hur föddes han annars?

Matt 27:46 ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Man har svårt att förstå att Gud kunde överge honom. De hade ju ständig gemenskap, men om man förstår det som att synden skilde dem åt, har då inte Jesus upplevt den andliga döden, precis som vi?

Ps 8:9 Noten säger att versen också kan översättas som: ”en liten tid lät du honom sakna Gud”

Det blir ju helt i linje med ”andlig död” en liten tid.

I andra handskrifter står det t o m ”skild från Gud”. I gr texten läses det då ”choris” i stället för ”charis” (=nåd)

Min inledande tanke:

Om du INTE tror att Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt, då förstår jag att du läser texten som att Jesus dog andligen. En kristen kan inte hålla båda lärorna för sanna. Antingen tror man på det tydliga uttalade Guds-ordet, eller så vänder man sig till människoläror, vilket JDS i sanning är och inte bara WoF’s JDS-lära.

Därför är det där jag vill börja. Är Jesus Gud i mänsklig gestalt? Är Jesus HERREN som Rom. 10:9 säger? Vad betyder det att ingen kan säga att Jesus är HERREN utom i den Helige Ande? (1 Kor. 12:3).

Din UTGÅNGSPUNKT är att Jesus dog andligen, vilket inte är en biblisk lära. Och du begär bevis för att Jesus INTE dog andligen, vilket är att söka i fel ände. Den läran har man kommit fram till genom enstaka dunkla bibelverser och inte genom en grundlig genomsökning av Skriften som helhet.

Om du tror att Jesus är HERREN, vilket Skriften gång på gång säger, måste du ha som utgångspunkt att Gud inte KAN dö, vilket Bibeln säger på en mängd ställen: Jesus är HERREN (Rom. 10:9) och HERREN är Anden (2 Kor. 3:17), och det blir svårt att få till att Anden kan dö andligt. Du la säkert märke till att jag skrev HERREN och inte bara Herren? HERREN är det sätt bibelöversättningarna valt att skilja på JHWH och Adonai.

Och JHWH är denne som skulle komma, som Jesaja skrev om i Jes. 35:4 Se, Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. HAN KOMMER SJÄLV OCH FRÄLSAR ER. Och Jesaja profeterar att när JHWH kommer ska följande tecken vara beviset: Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla… Jes. 35:5-6. Och när Johannes genom sina lärjungar frågade Jesus om Han var den som skulle komma, fick han till svar: Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte kommer på fall för min skull. Luk. 7:22-23.

Av ovanstående texter läser vi att Gud själv, i egen höga person kommer, och att Gud själv är den som frälsar oss, och Jesaja beskriver också vilka tecknen som skulle vara beviset på att det var Gud själv som kom. Här bekräftar Jesus vad Jesaja förutsagt att Gud skulle göra när Han kom. Även när vi fortsätter läsa i kapitlet bekräftas detta. Efter att Johannes lärjungar gått iväg börjar Jesus tala om vem Johannes var. Och Han bekräftar att Johannes var den budbärare som skulle gå framför HERREN, enligt Malakis profetia: Se, jag ska sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att JAG INTE KOMMER och slår landet med tillspillogivning. Mal. 4:5-6. Och denne budbärare säger Jesus VAR Johannes. Det läser vi i Matt. 17:10-13 Lärjungarna frågade honom: ”Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?” Han svarade: ”Elia skall komma och återupprätta allt. Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt ska också Människosonen få lida genom dem.” Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes Döparen.

Varning! Om du inte KAN säga att Jesus är HERREN då talar du inte i den Helige Ande!

Nedan delar jag upp det svar jag fick för att besvara varje del.

Hebreerbrevet 2:17

Personen ger följande bibelvers:

Heb 2:17 Ty det är ju icke änglar som han tager sig an; det är Abrahams säd som han tager sig an. 17Därför måste han i ALLT bliva lik sina bröder, för att han skulle bliva barmhärtig och en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder.

”Bröderna” dvs vi dog ju inte bara fysiskt, till kroppen, utan den verkliga döden var ju den andliga?

Mitt svar: Det var för att rädda oss från den andra döden, den eviga döden, han gick in i den första döden för oss. Och den andra döden är den verkliga döden och gäller i evigheternas evigheter! Paulus skriver i 2 Thess. 1:9Dessa ska bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighets makt.” Även dem som uppstår i den andra uppståndelsen kan ha sitt namn skrivna i livets bok. Det kan vi utläsa av Upp. 20:15Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” Detta handlar inte om någon andlig död, utan om själarnas frälsning och den eviga domen.

Hebreerbrevet 2:9

Personen ger följande bibelvers och förklaring:

Heb 2:9 Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

Alla dör ju fortfarande den fysiska döden. Alltså kan den inte vara den som avses.

Mitt svar: Det är en långsökt tolkning av den bibelversen. Hebr. 9:7 säger Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas… Den fysiska döden är gränsen och allt som skett innan den fysiska döden sker avgör vårt öde. Om vi omvänt oss i sanning har den andra döden ingen makt över oss.

Första Petrusbrevet 3:18

Personen ger följande svar:

1 Petr 3:18 Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till ANDEN blev han gjord levande.

Hur kunde han bli levande till ”anden” om den inte först var död (dvs skild från Gud)?

Mitt svar:

Så här skrev jag i min förra artikel angående 1 Petr. 3:18:

En annan undervisning som får sitt stöd från den felaktiga synen på ande, själ och kropp kommer från 1 Petr. 3:18: För också Kristus led en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, för att han skulle föra oss till Gud, visserligen dödad till köttet, men levandegjord i Anden…

När det gäller ordet levandegjord i 1 Petr. 3:18 är betydelsen av det grekiska ordet zõopoieõ att bli styrkt (quickened) och kan förstås som att Jesus blev frigjord eller styrkt genom att Han nu var frigjord från den fysiska begränsningen. Engelskans Vivified (Vivid) kan ge lite djupare förståelse för vad som egentligen hände när Jesus dog den fysiska döden. Det grekiska ordet (zõopoieõ ) Petrus använder i 1 Petr. 3:18 finns bara en gång i hela nya testamentet och kan därför inte vara avgörande för vår förståelse av texten. En grundregel för all förståelse för Skriften är att det tydliga förklarar det dunkla.

Andra Korintierbrevet 5:21

Personen skriver:

2 Kor 5:21 Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud.

Om Jesus blev ”gjord till synd” hur kunde då hans ande ha gemenskap med Gud? Vi kan ju inte ha gemenskap med Gud p g a synden, därför är vi andligt döda. Borde då inte det samma gälla för Jesus?

Mitt svar:

Läser vi kontexten i 2 Kor. 5 ser vi att Paulus talar om försoning, och en mer korrekt översättning är syndoffer eller försoningsoffer. Jag tog upp 2 Kor. 5:21 i min första artikel där jag även gav Rom. 3:25 som argument. Här följer ett utdrag:

Kan vi beskriva vad offersystemet var till för, får vi större insikt i vad som hände på korset. Jesus var Guds fläckfria lamm och hade ingen egen synd. Översteprästerna och romarna (juden och hedningen) lade händerna på Jesus genom att misshandla honom, och ”bekände sina synder” när de bespottade och hånade honom, så det var synd genom både ord och gärningar, som lades på honom, och genom det bar alltså Guds felfria, fläckfria offerlamm våra synder. Han blev gjort till syndoffer, ett syndofferslamm. Vi har då GTs offersystem som förebilder för vad som hände på korset, och det är det vi behöver använda oss utav när vi försöker förstå vad Jesus gjorde för oss. Paulus säger:

2 Kor. 5:21 För han som inte visste av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom. SRB16. 

Kontexten talar alltså om försoningen genom Jesus Kristus, försoningenstjänst (v. 18) och försoningensord (v. 19), låt försona er med Gud (v. 20). Därför blir det rätt med förståelsen av ”gjort till syndoffer” istället för ”gjort till synd”, så som också förebilderna i GT föreskriver, och inte att Jesus blev ”ett med synden”, som om att han fick ”satans natur”. Paulus bekräftar denna tanke i Rom. 3:25 när han skriver ”vilken Gud har ställt fram som ett försoningsoffer genom tron, i hans blod, för att visa sin rättfärdighet…” Jesus var Guds fullkomliga Lamm som borttog världens synd, och han var Guds fullkomliga lamm även på altaret (korset). Jesus hade inte begått egen synd och kunde därför inte dö för sin egen synd, som den fallne människan gör. Är det inte också vad Jesaja uttrycker i Jes. 53:10? ”Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer…..

Första Timoteusbrevet 3:16

Personen skriver:

1 Tim 3:16 6Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: ”Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden,

Om Jesu ANDE blev rättfärdigad, var den då inte orättfärdig och död, dvs skild från Gud först?

Mitt svar: Nej. Vi läser ungefär samma ord i Rom. 1:4som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Och vi har ett annat exempel från GT och Josef: Man slog hans fötter i bojor, i järn låg han bunden, till den tid då hans ord uppfylldes och HERRENS tal bevisade hans oskuld. (Ps. 105:18-19). Att bli rättfärdigad betyder alltså att bekräftas vara oskyldig, bekräftas vara Guds Son, och Han bekräftades vara rättfärdig, att ingen synd fanns i Honom, att ingen orättfärdighet blev funnen i Honom. Han var fullkomlig ända in i döden. Och döden är gränsen för det liv vi lever och på liknande sätt blev Han delaktig av kött och blod för att Han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen (Hebr. 2:14). Efter det kommer domen, och Herren dömdes vara rättfärdig. 1 Tim. 3:16 säger alltså inte att Jesu ande blev gjort till orättfärdighet för att sen bli rättfärdigad. Absolut inte!

Hebreerbrevet 1:5 och 5:5

Personen skriver:

Heb 1:5, 5:5 Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt: ”Du är min Son, jag har i dag fött dig”

Vad är det Gud har fött? Det kan ju inte varit Jesu, kropp. Vid sin uppståndelse fick han en härlighetskropp, så som vi också ska få vid vår uppståndelse. Gud födde ju inte hans själ på nytt. Vad kan det vara annat än hans, Jesu, ande? Om den föddes på nytt, måste den då inte varit död?

Mitt svar:

Detta talar om uppståndelsen från de döda. Det var just Jesu kropp som inte lämnades åt förgängelsen som Ps. 16:9-10 säger: Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet. Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen och som Petrus predikar i Apg. 2:26-27 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga, ja, också min kropp skall vila i det hoppet att du inte skall lämna mig i graven eller låta din Helige se förgängelsen. Efter att ha uträttat sitt uppdrag i dödsriket och i abyssen uppstod Han på tredje dagen, och profetian uppfylldes. Hans kropp såg inte förgängelsen.

Romarbrevet 8:29 och Kolosserbrevet 1:18

Personen skriver:

Rom 8:29 Ty dem som förut ha blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bli hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder.

Om han är den ”förstfödde bland många bröder”, så betyder det väl att på samma sätt som vi föddes på nytt i vår ande, så föddes Jesus på nytt?

Kol 1:18 Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste.

Jesus är den ”förstfödde från de DÖDA”, därefter föddes alla de som tror på honom. Vi föds till anden, gjorde inte Jesus det också? Hur föddes han annars?

Mitt svar:

Det Grekiska ordet prototokos som betyder Förstfödd har 3 huvudsakliga betydelser: Första sonen som föds, Arvtagare, Företräde. Att Jesus är den Förstfödde från de döda har betydelsen av Hans fysiska uppståndelse. Läser man in andlig död här söker man bevisa en tom tes utifrån en felaktig grundsyn. Om du inte KAN säga att Jesus är HERREN då talar du inte i den Helige Ande! Detta är en mycket viktig bekännelse som Paulus skriver i Rom. 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren (läs: HERREN) och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

I mina diskussioner med Jehovas Vittnen har just dessa verser dykt upp många gånger. Jag har skrivit en artikelserie om JV i vilket jag tar upp denna förvrängda syn på Kol. 1:15-17. Om vi byter ut JV’s tanke att Jesus är en skapad varelse med tanken att Han dog andlig, förstår vi hur lika dessa argument är. Läs gärna artikeln Är du Guds Son? Där jag tar upp skillnaden mellan grekiskans monogenes (enfödd) och prototokos (förstfödd).

Matteus Evangeliet 27:46

Personen skriver:

Matt 27:46 ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Man har svårt att förstå att Gud kunde överge honom. De hade ju ständig gemenskap, men om man förstår det som att synden skilde dem åt, har då inte Jesus upplevt den andliga döden, precis som vi?

Ps 8:9 Noten säger att versen också kan översättas som: ”en liten tid lät du honom sakna Gud”

Det blir ju helt i linje med ”andlig död” en liten tid.

I andra handskrifter står det t o m ”skild från Gud”. I gr texten läses det då ”choris” i stället för ”charis” (=nåd)

Mitt svar:

Ps. 22:2 och Matt. 27:46 anses vara grunden för JDS läran. Alla är vi överens om att Psalm 22 handlar om Jesu korsfästelse. Och orden Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig tycks vara ett starkt argument för att Gud överlämnade Jesus. Men det är absolut inte ett bevis för att Jesus dog andligen. För att förstå det som andlig död måste man läsa med religionens glasögon.

Alla kristna som har gått igenom prövningar vet att det en stund känns som Gud övergett en och att Han inte hör våra böner eller att vi står ensamma i striden. Men plötsligt märker vi att det vänder och efteråt förstår vi och ser vi att Gud har varit med oss hela tiden ändå.

Alla kristna är också överens om att Kristi prövningar tog fart i Getsemane och allt intensifierades från den stunden. Han bad Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. (Matt. 26:39)och Han svettades blod (Luk. 22:44). Sedan togs Han tillfånga och fick utstå en orättvis rättegång med hemska anklagelser, Han blev slagen och piskad till blods, sen fick han bära sitt eget kors och korsfästes. Efter flera timmar på korset är det Han utbryter: Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig. Han gjorde motstånd mot synden ända till blods (Hebr. 12:4). Jesus prövades fruktansvärt hårt, det var den hårdaste prövningen en människa kan utstå. I tillägg lades all synd på honom, och beskrivs som ett mörker som varade från kl 12 till kl 15. Vad han fick utstå i det osynliga går inte ens att föreställa sig. Någon historiker skrev att enda gången det inte fanns ett enda krig i hela världen var den dagen då Jesus hängde på korset. Låt det sjunka in. All ondskans andemakter, furstar och väldigheter var i Jerusalem den dagen.

Som jag sa tidigare, Ps. 22 är en profetisk Psalm som beskriver Jesu korsfästelse, och i vers 25 säger David att Jesus INTE var övergiven av Gud. Vi läser: Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom. Guds ord säger här att Fadern var med Honom mitt i Hans prövning.

De skriftlärda ändrade vissa tydliga bibelställen för att hemlighålla och dölja sådana verser som t.ex. Ps. 22:17 eftersom det var ett sånt tydligt bevis på att Jesus var Messias. De ändrade ordet genomborrat som vi läser: Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, mina händer och fötter har de genomborrat till att stå … mina händer och fötter är som lejons klor. Fariseerna hemlighöll även Jesaja 53 och förbjöd det judiska folket att läsa den. Den som gjorde det skulle ”falla under förbannelse”. Det är ingen hemlighet att de skriftlärda och fariseerna har försökt på allt sätt att hindra det judiska folket från att komma till tro på Jesus som Messias.

Slutord

Hur man än försöker förklara ”andlig död” så visar Bibeln det motsatta. Och för att komma fram till en sådan slutsats måste något annat hindra en från förståelsen, och i det här fallet tror jag det gäller tron att Jesus är JHWH, för tror man inte att Jesus är Gud kommen i köttet kommer man leta efter andra lösrivna förklaringar på de dunkla bibelverserna.

Jag säger det igen: Ingen kan säga Jesus är HERREN utom i den Helige Ande. Och den som säger att Jesus inte är HERREN talar alltså emot Guds skrivna ord. DET är vad Rom. 10:9 och 2 Kor. 12:3 betyder. Att Jesus är HERREN måste uppenbaras genom den Helige Ande och har betydelse för allt vi gör och allt vi läser efter att vi förstått detta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s