När kom Jesus in i bilden egentligen?

‭‭Hebr. 13:8‬ Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Varför finns det så många som tror att Jesus dök upp på scenen först vid inkarnationen? Hebreerbrevet säger att Jesus alltid har varit densamme.

Har ni aldrig undrat t.ex. varför alla trons hjältar i Hebr. 11 är tagna ur GT?

Vad betyder det att Ingen kan komma till Fadern utom genom mig? (Joh. 14:6)

Fanns det någon på Gamla Testamentets tid som kunde komma till Fadern utom genom Sonen?

Och hur förstår vi orden Jesus säger i Joh. 6:44

Joh. 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen.

Kopplat ihop med Matt. 11:27 och Luk. 10:22?

Matt. 11:27 Allt har blivit överlämnat åt mig av min Fader. Och ingen känner Sonen utom Fader, inte heller känner någon Fadern utom Sonen, och den som Sonen vill uppenbara det för.

Luk. 10:22 Allt har överlämnats åt mig av min Fader. Och ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, inte heller vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.

Ordet ”ingen” och ”någon” omfattar alla.
‭‭Gud skapade världen i 1 Mos. 1:1 ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” sen läser vi att Gud sade Varde ljus i vers och i Joh. 1:1-5 ser vi en parallell till skapelseberättelsen. Vem är det som kliver in i mörkret i dessa två bibelställen?
Jo, HERREN Jesus Kristus!


Han klev in i världen och lyste upp mörkret (1 Mos. 1:3, Joh. 1:4-5). Han är världens ljus (Joh. 8:12), alltings skapare (Kol. 1:15-17) och han uppehåller allt med sitt makts ord (Hebr. 1:3). HERREN Jesus Kristus formade människan av jord och blåste livsande in i människan och hon blev en levande själ (1 Mos. 2:7). Detta var i den gamla skapelsen (2 Petr. 2:5). Parallellen till detta ser vi i Joh. 20:22 ”När han hade sagt detta, andades han på dem och sa till dem: Ta emot den Helige Ande.” Detta var i den nya skapelsen. Allt har sin parallell i GT och NT. Som bibeln börjar slutar den. Vi ser himmel och jord i begynnelsen (1 Mos. 1:1), och vi ser en ny himmel och jord i slutet på Uppenbarelseboken (Upp. 21:1). Satan kommer in efter två kapitel i Bibelns första bok (1 Mos. 3:1ff) och är borta i de sista två kapitlen i den sista boken (Upp. 20:10). Säger inte Jesus att han är begynnelsen och änden (Upp. 21:6), den förste och den siste (Upp. 22:13)? Det finns inga tillfälligheter i Guds ord. Allt som står skrivet står där av en anledning. För att Jesus i ALLT skulle vara den främste (Kol. 1:18)!

‭‭Kol. 1:18‬ Och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelsen, den Förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Gud är Fader, Son och Helig Ande, och alla tre var verksamma vid skapelsen. Fadern talade, och Ordet formade och utförde och Anden gav liv åt det skapade. Anden kallas också Livets Ande i Rom. 8:2.

‭‭Kol. 1:16-17 För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapad genom honom och till honom. Och han är före allting, och allt består genom honom.

ALLT skapade genom Jesus och till Jesus och för Jesus. Adam och Eva skapades alltså av Jesus Kristus för att vandra i gemenskap med HERREN, sig själv, precis som Paulus säger i 1 Kor. 1:9. ”Gud är trofast, genom honom är ni kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.”
‭‭Efter människan fall kallar Gud oss tillbaka till sig, och jag liksom hör Jesus ropa: Adam, var är du?
Det var HERREN Jesus som vandrade med Adam och Eva i lustgården.

1 Mos. 3:8‬ Vid kvällsbrisen hörde de HERREN Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården.

‭‭Det var HERREN Jesus som talade med Kain och sa:

1 Mos. 4:6-7 Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.

Det var HERREN Jesus som umgicks med Enoch/Hanok. ”Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar.

‭‭1 Mos. 5:22, 24‬ Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom.”

Det var HERREN Jesus som uppenbarade sig för Noah och gav ritningarna till den mest perfekta och sjötåliga båt, skalamässigt, som världen sett.

1 Mos. 6:8‬ ‭ff Men Noa hade funnit nåd inför HERRENS ögon.

Det var HERREN Jesus som förbistrade världens språk vid Babel.

1 Mos. 11:7-8‬ Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden.”

Det var HERREN Jesus som kom till Abraham och gav löftet om en son och som Abraham var i förbön inför när HERREN hade tänkt förstöra Sodom och Gomorra.

1 Mos. 18:1-2‬ HERREN uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund, där han satt vid ingången till sitt tält när dagen var som hetast. Han såg upp, och se, tre män stod framför honom. Då han fick syn på dem skyndade han sig emot dem från tältöppningen och bugade sig till jorden

1 Mos. 18:17‬ Då sade HERREN: ”Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra?

‭‭Det var HERREN Jesus som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken, som slog Egypten med straffdomar, som förde ut israels barn genom Röda Havet, som talade med Mose ansikte mot ansikte, som Mose och Josua och Aron och de sjuttio såg på Sinai berg.

2 Mos. 3:2 Där uppenbarade sig HERRENS ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp.

Låt dig inte förvirras av ordet ängel vilket bara betyder budbärare. Att det var HERREN Gud ser vi av vers 4-5 ”När HERREN såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: ”Mose! Mose!” Han svarade: ”Här är jag.” Då sade Gud: ”Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark.”
‭‭Kanske du bu frågar: Men var var det inte Fadern som gjorde allt detta för jag hört att GT var Faderns tidsålder, Evangelierna var Sonens och församlingen är Den Helige Andes tidsålder.
Men nej. Gud är Tre i en och har alltid samverkat på det sätt vi ser från Bibelns början.
När Mose klev upp på berget var det HERREN Jesus som gav lagen (2 Mos. 19:20).
Ingen har någonsin sett Gud, läser vi, men samtidigt läser vi att Mose talade med HERREN ansikte mot ansikte. För att förstå detta behöver vi inse och hålla före i allt, att Gud är treenig. Här får vi förklaringen:

2 Mos. 34:5-7‬ Då steg HERREN ner i molnskyn och ställde sig där nära intill honom och ropade ut HERRENS namn. Och HERREN gick förbi honom där han stod och ropade: ” HERREN! HERREN! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet.”

HERREN steg ner i molnskyn och ställde sig nära Mose och ropade: HERREN HERREN samtidigt som HERREN gick förbi. Här står alltså HERREN Jesus och ärar Fadern, vilkens ansikte Mose inte får se, medan Fadern går förbi.
Har du förresten tänkt på varför vi har fått lagen? Den visar på samma gång Guds fullkomlighet och människans syndfullhet. Och det femte budet säger vi ska hedra vår far och mor. HERREN Jesus hedrade sin Fader!
När Sinai berg brann av eld och rök var Fadern närvarande i egen höghet. Vi läser om det högsta Majestätet vilket syftat på Fadern (Hebr. 1:3, 8:1).
Paulus undervisar oss om att Klippan som följde Israel var Kristus, och Han var eldstoden och molnet och Klippan (1 Kor. 10:1-4).


Det var HERREN Jesus som mötte Josua vid Jeriko.

Jos. ‬ ‭5:13-14‬ Medan Josua var vid Jeriko, hände sig en gång när han lyfte blicken, att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: ”Tillhör du oss eller våra fiender?” Han svarade: ”Nej, jag är befälhavare över HERRENS här och har nu kommit hit.” Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: ”Vad har min herre för budskap till sin tjänare?”

‭‭Än en gång kanske någon invänder och säger: Men det är ju bara befälhavaren över HERRENS armé. Men igen behöver vi läsa texten i sitt sammanhang:

Jos. 5:15 Befälhavaren över HERRENS här sade då till Josua: ”Tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig.” Och Josua gjorde så.

‭‭Samma tema ser vi också i Uppenbarelseboken där Jesus strider med sitt svärd, Sitt Ord! Jesus är alltså HERREN Sebaot, Allhärs Gud.

HERREN Jesus skapade allt och har alltid varit med sin skapelse. Han utvalde alla dessa troshjältar och dessa troshjältar trodde på samma HERRE som vi och frälstes alltså genom samma tro, för att den rättfärdige skulle leva av tro var inget nytt. Redan Habackuk skriver så:

Hab. 2:4‬ Se, uppblåst och oärlig är hans själ i honom. Men den rättfärdige skall leva genom sin tro.

‭‭Jesus har alltid varit världens Frälsare! Det finns INGEN annan Frälsare än Jesus Kristus!

Jes. ‬ ‭43:11 Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare.

‭‭Jesus är också konungarnas Konung.

1 Krön. ‬ ‭16:31‬ Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Bland hednafolken skall man säga: HERREN är Konung!

Ps.‬ ‭10:16‬ HERREN är konung alltid och för evigt, hednafolken utrotas ur hans land.

Ps. 24:8-10‬ Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid. Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung. Sela.

Sak. 9:9‬ Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.

Låt Ordet få sista ordet och låt ditt hjärta övertygas och böj dig under Sanningens eget vittnesmål om sig själv. För hela Bibeln handlar om Jesus Kristus, från början till slut.

Luk. 24:44-47 Och sedan sa han till dem: Detta är de ord som jag sa till er, medan jag fortfarande var hos er, att allt måste uppfyllas som är skrivet OM MIG i Mose lag och i profeterna och i psalmerna. Då öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna. Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.

Joh. 5:46 För om ni trodde Mose, så skulle ni trott mig, för OM MIG har han skrivit.

Apg. 26:22-23 Men efter att ha fått hjälp av Gud, står jag ännu i denna dag och vittnar för både små och stora och säger inget annat än DET PROFETERNA och MOSE HAR SAGT SKULLE SKE: Att Kristus skulle lida och att han som den förste av dem som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset för folket och för hedningarna.

Luk. 16:28-31 …för jag har fem bröder, så att han kan varna dem, att inte de också kommer till detta plågornas ställe. Abraham sa till honom: De har MOSE OCH PROFETERNA. Dem ska de lyssna till. Och han sa: Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda, ska de omvända sig. Då sa han till honom: Om de inte lyssnar på MOSE OCH PROFETERNA, så kommer de inte heller att bli övertygade även om någon uppstår från de döda.

Apg. 3:18-24 Men om det som Gud har förutsagt genom ALLA SINA PROFETERS MUN, att Kristus skulle lida, det har han på detta sätt låtit gå i uppfyllelse. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade, och för att tider av vederkvickelse ska komma från Herrens ansikte, och han sänder Jesus Kristus, han som tidigare blev förkunnad för er. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt, som Gud har talat genom alla sina heliga profeters mun från världens början, ska bli upprättat igen. För Mose har ju sagt till fäderna: En profet lik mig ska Herren er Gud låta stå upp åt er från era bröder. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Och det ska ske att var och en själ som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Och även alla profeterna från Samuel och de som kom efter, så många som har talat, har också förutsagt dessa dagar.

Apg. 28:23 Och när de hade kommit överens med honom om en viss dag, kom många till honom där han bodde. För dessa förklarade han och vittnade om Guds rike, och övertygade dem om det som rörde Jesus, både UTIFRÅN MOSE LAG och PROFETERNA, från tidigt på morgonen till kvällen.

Världen blev till genom Jesus:

1 Mos. 1:1-3 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. 

Joh. 1:1-3 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Det samme var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till.

Evangeliet om Jesus predikades för Abraham:

1 Mos. 15:1-4 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: ”Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.” Men Abram sade: ”Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus.” Abram sade vidare: ”Se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig.” Men HERRENS ord kom till honom: ”Denne skall inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp skall bli din arvinge.” 

Gal. 3:8 Och då Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig ska alla folk bli välsignade.

Jesus är ”Jag Är” som befriade Israel:

2 Mos. 3:13-14 Då sade Mose till Gud: ”När jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: Vad är hans namn? vad skall jag då svara dem?” Gud sade till Mose: ”Jag är den Jag Är.” Och han sade vidare: ”Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.”

Joh. 8:58 Jesus sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag Är, innan Abraham blev till.

Jesus ger landet åt Israel:

Dom. 2:1-4 HERRENS ängel kom från Gilgal upp till Bokim och sade: ”Jag förde er upp ur Egypten och lät er komma in i det land som jag med ed hade lovat ge åt era fäder och jag sade: Jag skall aldrig bryta mitt förbund med er. Och ni skall inte sluta förbund med detta lands inbyggare. Ni skall bryta ner deras altaren. Men ni har inte lyssnat till min röst. Vad har ni gjort! Därför säger jag, att jag inte skall driva dem bort från er, utan de skall tränga er i sidorna, och deras gudar skall bli en snara för er.” När HERRENS ängel hade sagt detta till alla Israels barn, brast de ut i gråt. 

Hebr. 9:15 Och på grund av detta är han medlare för det nya förbundet, för att de som är kallade ska få löftet om det eviga arvet, sedan han dött för att friköpa dem från överträdelserna under det första förbundet.

Jesus är Davids Son som inför ett rike som aldrig kommer ta slut:

Ps. 2:2-7 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: ”Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.” Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: ”Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: ”Du är min Son, jag har i dag fött dig. 

Luk. 1:32-33 Han ska bli stor och kallas den Högstes Son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara Konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut.

Jesus är tjänaren som förkunnar Israels exil och gör slut på den:

Jes. 42:1-9 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting, innan de visar sig låter jag er höra om dem. 

Matt. 1:17 Så är alla släktled från Abraham intill David fjorton led och från David till den babyloniske fångenskapen fjorton led och från den babyloniske fångenskapen intill Kristus fjorton led.

Kristi Ande vittnar för profeterna om Jesu lidande och den härlighet som ska följa:

Jes. 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 

1 Petr. 1:11 De har efterforskat till vilken och hurdan tid Kristi Ande, som var i dem, syftade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa.

GT’s tros hjältar kom också till Gud genom Jesus:

Joh. 14:6 Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Matt. 11:27 Allt har blivit överlämnat åt mig av min Fader. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen, och den som Sonen vill uppenbara det för.

Joh. 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde Sonen, som är vid Faderns bröst, han har förklarat honom.

Rom. 3:21 Men nu har, utan lag, Guds rättfärdighet uppenbarats, som lagen och profeterna vittnade om.

Jes. 51:8 Men min rättfärdighet skall förbli för evigt, min frälsning från släkte till släkte. 

Hebr. 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Abraham gladde sig:

Joh. 8:56 Abraham, er far, gladde sig över att han skulle få se min dag, och han såg den och blev glad.

David skriver om uppståndelsen och ger många oss detaljer:

Apg. 2:25 För David säger om honom: Jag har alltid Herren för mina ögon, för han är på min högra sida för att jag inte ska vackla.

Apg. 2:31 …förutsåg han och talade om Kristi uppståndelse: att hans själ inte skulle lämnas åt dödsriket, inte heller skulle hans kropp se förgängelsen.

Jesus visste vad David tänkte om Jesus:

Matt. 22:43  Och han sa till dem: Hur kan då David i Anden kalla honom Herre och säga… 

Moses lämnade allting för Kristus:

Hebr. 11:26 Och (Mose) höll Kristi smälek för större rikedom än skatterna i Egypten, för han hade sin blick riktad mot lönen.

Jesus var med Israel i öknen:

1 Kor. 10:1-4 Dessutom, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga om att alla våra fäder var under molnskyn och alla gick genom havet. Och alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose, och alla åt samma andliga mat, och alla drack av samma andliga dryck. För de drack av den andliga Klippan som följde dem och den Klippan var Kristus.

Jud. 1:5 Men jag vill påminna er, fastän ni redan en gång har fått veta detta, att då Herren hade räddat folket ur Egypten, förgjorde han sedan dem som inte trodde.

Jesaja och profeterna följde Jesus:

Joh. 12:41 Detta sa Jesaja, när han såg hans härlighet och talade om honom.

Joh. 5:39-40 Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Och ni vill inte komma till mig för att få liv.

1 Tim. 6:14-16 … att du håller budet fläckfritt och klanderfritt fram till vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse, som han ska visa när hans tid är inne, han som är den salige och ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma…

Tit. 2:13 … och vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare, Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet.

1 Joh. 5:20 Och vi vet att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan känna den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus, Han är den sanne Guden och det eviga livet. 

Upp. 1:8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, säger Herren, han som är och som var och som ska komma, den Allsmäktige.

Varför är det så svårt för en del att erkänna att Jesus är HERREN

3 reaktioner på ”När kom Jesus in i bilden egentligen?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s