Bibeln handlar om Jesus, från början till slut!

Ef. 3:18-19 … så att ni med alla de heliga ska
kunna förstå vad bredden och längden och
djupet och höjden är, och lära känna Kristi
kärlek som övergår kunskapen, för att ni
ska bli uppfyllda av all Guds fullhet.
Bibeln handlar faktiskt om Jesus!
Jesus säger i Matt. 5:17Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.” 
 
När Jesus säger så här, tänker de flesta av oss på några profetior som kanske göms i Jes. 53 eller Ps. 22, vilket i sig stämmer. Men det är inte vad Jesus syftar på. Han kom inte för att upphäva lagen eller profeterna, utan lagen, profeterna och psalmerna HANDLAR om Jesus! 
 
Allt i GT handlar om Jesus. Ta t.ex. samtalet han hade med lärjungarna på vägen till Emmaus: ”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem det som gällde honom i alla Skrifterna.” (Luk. 24:27). Vi tänker att bara små delar eller vissa delar handlar om Jesus, som t.ex. Jes. 7:14 och 9:6, men Jesus är väldigt tydlig när han säger att ALLA Skrifterna pekar på honom. 
 
Jesus säger detta i Luk. 24:44-47Sedan sa han till dem: Detta är de ord som jag sa till er, medan jag fortfarande var hos er, att allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag och i profeterna och i psalmerna. Då öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.” 
 
Vi behöver också få våra sinnen öppnade så vi förstår Skrifterna, och då kommer vi se att allt handlar om Jesu lidande, hans död och uppståndelse. ”Skrifterna” är det vi kallar Gamla Testamentet och Nya Testamentet tillsammans. Saknar vi kunskap i GT kommer vi inte heller förstå NT!
 
En del menar att Jesus förklarar Mose, men det är tvärtom, Mose talar om Jesus. ”För om ni trodde Mose, så skulle ni trott mig, för OM MIG HAR HAN SKRIVIT.” Här är Jesus tydlig, ändå missar vi denna sanning och tänker att Mose lag var en parentes i församlingens historia. Inget var en parentes, utan allt var upplagt på ett genialiskt sätt av den Geniala, levande Guden. 
 
Hör vad Paulus säger i Apg. 26:22-23Men efter att ha fått hjälpa av Gud, står jag ännu i denna dag och vittnar för både små och stora och säger INGET ANNAT ÄN VAD PROFETERNA OCH MOSE har sagt skulle se: Att Kristus skulle lida och att han som den förste av dem som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset för folket och för hedningarna.” 
 
Allt som står skrivet i Gamla Testamentet är till för oss, skrevs ner för oss och tolkas av oss i ljuset av Jesus Kristus som uppenbarades när tiden var inne. Läs gärna Rom. 15:4, 1 Kor. 10:6, 11, 2 Tim. 3:16, 1 Petr. 1:11. Även Abraham i dödsriket sa till den rike mannen, när han ville rädda sina bröder från att hämna där: ”Om de inte lyssnar på Mose och profeterna, så kommer de inte heller att bli övertygade även om någon uppstår från de döda.” (Luk. 16:31). Med andra ord, Mose och profeterna berättade tillräckligt mycket om frälsning genom Jesus så de kunde ha räddat sin själ från dödsriket. GT:s profetior handlar om Jesu lidande död och hans uppståndelse. Hör vad Petrus predikar:

Men det som Gud har förutsagt genom alla sina profeters mun, att Kristus skulle lida, det har han på detta sätt låtit gå i uppfyllelse. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade, och för att tider av vederkvickelse ska komma från Herrens ansikte, och han sänder Jesus Kristus, han som tidigare blev förkunnad för er. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt, som Gud har talat om genom alla sina heliga profeters mun från världens början, ska bli upprättat igen. För Mose har ju sagt till fäderna: En profet som är lik mig ska Herren er Gud låta stå upp åt er från era bröder. Lyssna till honom i allt vad han säger till er. Och det ska ske att var och en själ som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Och även alla profeterna från Samuel och de som kom efter, så många som har talat, har också förutsagt dessa dagar. Apg. 3:18-24

Paulus predikar samma sak:

Och när de hade kommit överens med honom om en viss dag, kom många till honom där han bodde. För dessa förklarade han och vittnade om Guds rike, och övertygade dem om det som rörde Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna, från tidigt på morgonen till kvällen. Apg. 28:23

Paulus predikar alltså evangeliet om Jesus Kristus utifrån Gamla Testamentet, Mose, psalmerna och profeterna.
 
Den Helige och den Rättfärdige.
Om Guds folk förstår vem Jesus Kristus verkligen är, jag menar, förstår på djupet av hjärtat förstår vem Herren är och vad Han försakade för vår skull, då kommer Guds folk i sanning tillbe den Levande Guden, Han som är den Sanne. (1 Joh. 5:20)
 
Jag har märkt att Guds församling har kommit längre och längre bort från de bibliska sanningarna som beskriver Gud och Hans verk, både innan korset, på korset och efter korset. Vi har inte tagit till oss den djupa insikt som apostlarna har förmedlat till oss genom sina brev och predikningar och därför behövs det en djupare kunskap om Kristus, så att vi förstår höjden, längden, bredden och djupet av Hans kärlek till oss. (Ef. 3:18-19)
 
Petrus var den förste som fick uppenbarelsen om vem Jesus var, och hans ord får vara min utgångspunkt för den här studien.
 
Den Helige
Petrus predikar i templet efter att ha botat lam man, och tillrättavisar folket för deras svek och mord på Herren Jesus Kristus. Lägg märke till vilka attribut eller namn Petrus ger Herren.

Apg. 3:14-15 ”Men ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att en man, en mördare, skulle friges åt er, och ni dödade Livets Furste, som Gud har uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till.”

Det ledde mig till att söka igenom Gamla Testamentet efter just titlarna den Rättfärdige, den Helige och här är vad jag fann. 
 
Job, en rättfärdig man, kände denne Helige.

Job. 6:10 ”Då skulle ännu finnas tröst för mig, jag skulle jubla, fastän plågad utan förskoning. Jag har ej förnekat den Heliges ord.”

Davids profetiska Psalm beskriver Honom som tronar på Israels lovsånger, den Helige, som Israels folk förtröstade på, och som ledde dem ut ur Egypten.

Ps. 22:3-5 ”Dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam.”

Salomo skriver om HERREN och säger att Han är den Helige.

Ords. 9:10 ”Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.”

Agur, Jakes son, bekänner sin okunskap om den Helige, och ger ett uttalande om den som stigit upp till himlen och ner igen, och erkänner att den Helige har en Son.

Ords. 30:3-4 ”Jag har inte lärt mig vishet, så att jag har kunskap om den Helige. Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son – du vet det ju?”

Jesaja säger att HERREN Sebaot är den Helige.

Jes. 5:16 ”Men HERREN Sebaot blir upphöjd genom sin dom, Gud, den Helige, bevisar sig helig genom rättfärdighet.”

HERREN är Israels Helige.

Jes. 10:20 ”På den dagen skall kvarlevan av Israel och de räddade av Jakobs hus inte längre stödja sig vid honom som slog dem. I trohet skall de stödja sig på HERREN, Israels Helige.”

Jesaja skådar dagen då Jesus Kristus, Israels Helige, korsfästs.

Jes. 17:7 ”På den dagen skall människorna blicka upp till sin Skapare, deras ögon skall se på Israels Helige.”

Jesaja går till rätta med de avfallna i Israel, som inte fäster sina ögon på eller frågar efter Israels Helige, trons upphovsman och fullkomnare (Hebr. 12:1-2).

Jes. 31:1 ”Ve dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN.”

HERREN, den Helige, undrar vilken avgud som liknar Honom.

Jes. 40:25 ”Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige.”

Fröjd i HERREN, den Helige.

Jes. 41:16 ”Du skall kasta dem med kastskovel, och vinden skall föra bort dem och stormen skingra dem. Men själv skall du fröjda dig i HERREN, jubla över Israels Helige.”

HERREN är återlösaren, Israels Helige, HERREN vår Gud.

Jes. 48:17 ”Så säger HERREN, din återlösare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra.”

Jesaja och Paulus säger att HERREN Sebaot har skapat oss, och att Israels Helige är vår återlösare, hela jordens Gud.

Jes. 54:5 ”Ty den som har skapat dig är din man, HERREN Sebaot är hans namn. Israels Helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud.”

HERREN, den Helige, är den höge och den upphöjde, som tronar till evig tid och bor i det höga och heliga, och hos dem som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta, Han är den som ger liv – Livets Furste.

Jes. 57:15 ”Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter ”den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.”

Hesekiel talar om Jesu namn, som ska bli känd i Israel, som inte ska bli vanhelgad. Folken (goyim) ska inse att Jesus är HERREN, den Helige i Israel.

Hes. 39:7 ”Jag skall göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel, och jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken skall inse att jag är HERREN, den Helige i Israel.”

Habackuk bekänner att den Helige är Gud, och profeterar om Jesu återkomst!

Hab. 3:3Gud kommer från Teman, den Helige från berget Paran. Sela. Hans härlighet övertäcker himlen, av hans lov är jorden full.”

Aposteln Johannes vet vem den Helige är, och han skriver om Herren Jesus.

1 Joh. 2:20 ”Men ni är smorda av den Helige och vet allt.”

Här talar Jesus Kristus till Johannes, och bekänner och uppenbarar sig som den Helige och den Sanne, men också som Davids rot.

Upp. 3:7 ”Skriv också till församlingens ängel i Filadelfia: Detta säger den Helige, den Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen stänger, han som stänger så att ingen öppnar:”

Änglarna bekänner Jesus Kristus som den Helige.

Upp. 16:5 ”Och jag hörde vattnens ängel säga: Rättfärdig är du, Herre, som är och som var, och den Helige, att du har dömt så.”

Den Rättfärdige
Salomo i sin vishet talar om HERREN som den Rättfärdige.

Ords. 21:12Den Rättfärdige ger akt på den ogudaktiges hus, han störtar de ogudaktiga i olycka.”

Jesaja ger en beskrivning av lovsånger till den Rättfärdige, den som Israel dödade på ett kors.

Jes. 24:16 ”Från jordens ände hör vi lovsånger: ”Ära till den Rättfärdige!” Men jag sade: Jag arme, jag arme, ve mig! Förrädare förråder. Ja, med förräderi förråder förrädarna.”

Stefanus går här tillrätta med judarna som alltid har förföljt profeterna, och även dödat dem som profeterade om att den Rättfärdige skulle komma. Stefanus kallar dem Hans förrädare och mördare.

Apg. 7:52 ”Vilken av profeterna har inte era fäder förföljt? Och de har dödat dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och ni har nu blivit hans förrädare och mördare,”

Paulus beskriver den kallelse han fick efter Damaskusupplevelsen, och att Jesus den Rättfärdige, skulle uppenbara sig för honom både i ord och syner. Paulus fick se den Rättfärdige som Gamla Testamentets profeter hade förutsagt skulle komma och som de namngav som HERREN, Israels Gud.  

Apg. 22:14 ”Då sa han: Våra fäders Gud har utsett dig till att känna hans vilja och se den Rättfärdige och höra rösten från hans mun.”

Här betonar Johannes att Jesus, den Rättfärdige, den beskrivning som Gamla Testamentet uppenbarat, är vår försvarare inför Fadern.

1 Joh. 2:1 ”Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den Rättfärdige.”

Bibelns uppenbarelse är tydlig och klar: Jesus är HERREN! Därför säger Paulus att INGEN kan säga Jesus är Herren utom i Den Helige Ande (1 Kor. 12:3). Det måste uppenbaras av Gud själv. Och det betyder att det INTE är det samma som att säga Jesus är Herre. Det finns många herrar men Jesus är HERREN är den stora uppenbarelsen Skriften ger oss. Jesus är GTs Gud och JHWH. DET är vad Paulus framför i Rom 10:9

Rom. 10:9 För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.

Vilken obiblisk lära tycker du vi ska behålla? Svar: Inga! 
Poängen är att det Gud själv som måste uppenbara den hemligheten för oss, och om någon inte förstår Jesu ord är det för att denne inte tillhör Honom. ”Den som är från Gud, han hör Guds ord. Därför hör ni inte, eftersom ni inte är från Gud.” Joh. 8:47
 
Om du däremot har förstått budskapet, så är det HERREN som har uppenbarat detta för dig, för Jesus säger ”Allt har överlämnats åt mig av min Fader. Och ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, inte heller vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.Luk. 10:22

12 reaktioner på ”Bibeln handlar om Jesus, från början till slut!

  1. HaFo Kommentar:Här uppstod en helt ny tanke för mig när Jon-Are skrev: Jesus säger i Matt. 5:17: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.”… Han kom inte för att upphäva lagen eller profeterna, utan lagen, profeterna och psalmerna HANDLAR om Jesus! Då kan jag fortsatt hålla fast vid nåden och förlåtelsen för Kristi skull. Och att \”Gud är den som verkar vilja och gärning\”. För försöker jag fixa det själv så går det bara på tok.Jag har alltid nästan velat hoppa över denna vers och tänkt \”oj nu är jag vid det omöjliga igen att hålla lagen\”. Men versen handlar ju inte om det utan att \”lagen, profeterna och psalmerna HANDLAR om Jesus!\” Och jag kan fortsatt vila vid: \”lagen slutet som frälsningsväg\”. Rom. 3: 21 – 26: \”Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror… de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod… och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.\”Rom. 4: 5 – 16: \”Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet…Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd…Det blir så stort och tryckt att \”ALLA Skrifterna pekar på honom.\” Det stärker också hur Jesus ingår i enheten av Fader Son och Ande av samma väsen och natur som Fadern. Jämställd, likställd och lika allsmäktig. \”Den som var, den som är och den som skall komma\”.

    Gilla

  2. Precis. Summan av Guds ord är Jesus, för Jesus är Sanningen. Joh. 14:6 Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

    Gilla

  3. Tack Jon-Are för att Du har visat på tidigare att Bergspredikan gäller för de troende. Och att Du här visar på att lagen inte alls är upphävd enligt vad Jesus själv säger i Matt. 5:17 ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.”Fint hur Du här visar på att Hela Bibeln handlar om Jesus. Problemet är att man i \”supernåden\” menar att GT bara handlar om gamla förbundet och att vi bara ska bry oss om NT och nya förbundet.De krånglar till det ytterligare med att Jesus och Paulus har olika läror och att det är Paulus läror som vi ska bry oss om. På så sätt får man en stympad Bibel inte ger inte människor \”allt Guds rådslut\”,utan bakom sitt tal om nåd och Kristi fullbordade verk, så döljer sig likväl en annan Jesus en annan ande (som visar all sin villsna aggressivitet med anklagelser och glåpord mot alla som ifrågasätter dem) och därmed ett annat evangelium.Det är förvånandsvärt hur de fullständigt missar att se vad Guds Ord i en helhet säger. Det kan inte handla om något annat än en förblindelse från en villoande.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s