Mina svar på många argument för Pre-Trib.


De argument som här följer är tagna från en diskussion i gruppen Kristna Villoläror på Facebook efter att jag postat min artikel Ohållbara Argument från Pre-Trib. Kommentarerna var många och argumenten likaså. Jag har bytt ut namnen mot deras initialer. 

Först kommer argumenten emot, där texten har ett indrag. Sedan kommer mitt svar. Ett streck fungerar som avdelare mellan Pre-Trib argumenten.


J.B. B.H. Det är ju tvärtom, det är de som INTE är beredda att Jesus kommer INNAN Vedermödan, som kommer att stå kvarlämnade. En kristen som tror att Jesus kommer INNAN vedermödan, är alltid vakande. Det var det som Jesus sade, att vi alltid ska vara beredda, även innan vedermödan. 📖🥖🍷

J.B. → B.H. Men det är ju de som tror att Jesus kommer innan vedermödan, som är beredda. Man är inte beredd, om man tror att det är minst 7 år kvar, tills att Jesus återkommer.

Mitt svar: ”Han kan komma vilken stund där vi inte är redo”, också kallat läran om Imminens eller Herrens nära förestående återkomst, att Herren kommer över OSS som en tjuv, är inte en sannlära. Det har jag skrivit om i min artikel Som en tjuv om natten. ALLA kristna måste vara redo, dag som natt, för Jesus kan hämta hem oss närsomhelst. Vi kan dö i sömnen, eller när vi går över gatan.

Det sanna provet på om du VERKLIGEN ÄR REDO består i vad du gör om Han INTE KOMMER FÖRRÄN om hundra år. Han är inte intresserad enbart av vad du gör vid Hans återkomst, utan vad du använt tiden till medan Han var borta. Det sanna provet består i om du hört och gjort som Han sagt. Om du lever med ett rent samvete inför Herren. Finner Herren dig och mig göra Hans vilja när Han kommer? Lever vi efter Hans undervisning? Detta är att vara redo, inte att vi tittar mot skyn för att se om Han kommer. Pre-Trib menar att läran om imminens håller oss heliga. Jag anser att den läran bara skapar en emotionell helighet, inte en sann helighet som går på djupet. Den läran skapar bara en tillfällig känsla, och inte en livsstil av helighet. Vi kanske bekänner våra synder och låter Gud rena oss, men återgår till vår gamla livsstil. Ingen förändring sker som resultat av läran om imminens. Gud begär frukt av oss, och frukten beskrivs i Gal. 5:22-23 och kallas Andens frukt. Allt vi går igenom här i världen är till för att producera frukt åt Herren. Hur beter vi oss när någon är elak mot oss, om någon ljuger om oss, om någon stjäl från oss, om någon sviker oss osv. Den frukt kan inte produceras genom läran om Jesu snara återkomst, utan genom sann undervisning om synd, rättfärdighet och dom. Komihåg Herrens ord i Matt. 21:43 ”Därför säger jag er, att Guds rike ska tas från er och ges åt ett folk som BÄR DESS FRUKT.” Gud vill ha trofasthet, (gr. pistis/pistos = tro, trofasthet). Men ska han finna tro när han kommer tillbaka? (Luk. 18:8). Vilken är den saliga tjänaren?

I Matt. 24:45-47 säger Jesus Vem är nu en trogen och klok tjänare, som hans Herre har satt över sitt husfolk för att ge dem mat i rätt tid? SALIG ÄR DEN TJÄNAREN SOM HANS HERRE FINNER GÖRA SÅ, NÄR HAN KOMMER. Sannerligen säger jag er, att han ska sätta honom över allt han äger.

Ta t.ex. liknelsen om om den onda tjänaren som säger i sitt hjärta att hans Herre dröjer med att komma, som började slå sina medtjänare och åt och drack med de druckna (Matt. 24:48-51). Eller nästa liknelse om talenterna, vad tjänarna gjorde med sin Herres talenter avgjorde om de var dugliga eller odugliga tjänare (Matt. 25:14-30). Och ännu tydligare, vad som avgör vad som är getter eller får, där Han dömer dem utifrån vad de gjort och INTE gjort under tiden Han var borta (Matt. 25:31-46 Det ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig…. Vad ni inte har gjort mot en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort mot mig...).

Men vad är det vi ska vara beredda på? Och varför? Vi ska vaka och se efter TECKNEN PÅ HANS ÅTERKOMST. Vilka tecken då? Den frågan ställde lärjungarna i Matt. 24:3 och det svarade Jesus på i Matt. 24:4-14.

Jag anser att Pre-Trib fokuserar på fel saker i sin undervisning och att Andens frukt förbises och glöms bort. För det är frukt Herren vill se.

J.B. E.L. Jag är medveten om den lyckoförkunnelse som finns i dessa tider. Det är inte så, att jag menar, att en kristen inte ska gå igenom svårigheter och prövningar. Det är Guds vrede, som inte ska drabba den frälste. Vad är det som drabbar jorden under vedermödan? Jo, Guds vrede.📖🥖🍷

Mitt svar: Först kommer Vedermödan SEDAN utgjuts Guds vrede över antikrists rike. Även om församlingen har ryckts upp eller gömts undan INNAN Guds vrede utgjuts, så sker det EFTER VEDERMÖDAN, alltså Post-Trib. Det är INTE Guds vrede som drabbar jorden under Vedermödan som du skriver. Detta är oerhört viktigt att du förstår detta!!!

J.B. B.H. I detta Bibelställe, kan man klart läsa, att vedermödan är för judarna. De ska få ett speciellt skydd av Herren under vedermödan.

Mark 13:14-20: \”Men när ni får se förödelsens styggelse, som profeten Daniel har talat om, stå där den inte ska – den som läser detta bör förstå det – då ska de som är i Judeen fly upp till bergen. Och den som är på taket ska inte stiga ner i huset och inte gå in för att ta något ut ur sitt hus, och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sina kläder. Men ve dem som väntar barn eller dem som ammar i de dagarna. Och be att er flykt inte sker på vintern. För i de dagarna ska det bli en sådan vedermöda, att något liknande inte har förekommit sedan begynnelsen av den skapelse som Gud skapade, fram till nu, och aldrig mer ska bli. Och om Herren inte förkortade de dagarna, så skulle inget kött bli frälst. Men för de utvaldas skull, dem som han har utvalt, har han förkortat de dagarna.\”

Det är judarna som är \”de utvalda\”.

Mitt svar: ”De Utvalda” är de rättfärdiga i Messias. Även de som dog innan Kristi försoning, dog i tron på den kommande Messias. Dessa befann sig i Abrahams sköte. Läs Luk. 16:19-31.

Orden De utvalda och De heliga används synonymt med ordet församling och det är fullt normala ord som används om den kristna församlingen. Överallt i Nya Testamentet kallas pånyttfödda kristna för de UTVALDA AV GUD och GUDS HELIGA. Och alla breven är adresserade till de heliga.. i Rom, …i Efesus, …i Korint. Och IFALL avsaknaden av ordet församling betyder att den boken inte är till för församlingen så finns det åtminstone 6 brev som inte innehåller ordet församling. Är då inte dessa brev tänkta för församlingen? Vi talar om 2 Tim., 1 Petr., 2 Petr., 2 Joh., och Judas brev.Läs mer här.

Jag ger några exempel där DE UTVALDA används i NT.

Jesus säger i Matt. 20:16 Så ska de sista bli de första, och de första bli de sista. För många är kallade men få är utvalda.

I Lukas 18:7 talar Jesus om bön och hur Gud svarar på sina utvaldas böner: Skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvaldasom ropar till honom dag och natt, även om han har tålamod med dem?

Paulus säger om Guds utvalda i Rom. 8:33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör.

I Kol. 3:12 säger Paulus: Klä er därför såsom Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmodighet och tålamod.

Paulus skriver om sitt lidande för församlingen som är Guds utvalda i 2 Tim. 2:10: Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att också de ska vinna frälsningen, som är i Kristus Jesus, med evig härlighet.

Petrus skriver en hälsning till församlingen i 1 Petr. 1:2 utvaldaenligt Guds, Faderns, förutseende genom Andens helgelse till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i överflödande mått.

Johannes skriver i 2 Joh. 1:1Den äldste till den utvalda frun och hennes barn, vilka jag älskar i sanning, och inte bara jag, utan också alla som har lärt känna sanningen.

Och

De ska strida mot Lammet men Lammet ska besegra dem, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung och de som är med honom är de kallade, utvalda och trogna. Upp. 17:14

Om ”de utvalda” är det judiska folket gäller inga av dessa ord inte oss hednakristna. De utvalda är de som är kallade och har gensvarat på Guds kallelse och iklätt sig Kristus, vår rättfärdighet. Är du en av de utvalda eller inte? Läs mer om liknelsen här:

J.B. \”13 Men jag vill inte, bröder, att ni ska vara okunniga angående dem som har somnat in, för att ni inte ska sörja som de andra, som inte har något hopp. 14 För om vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska också Gud föra fram dem som har somnat in i Jesus tillsammans med honom. 15 För detta säger vi er med ett Herrens ord, att vi som lever och är kvar till Herrens återkomst*, inte alls ska komma före dem som har somnat in. 16 För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord\”.

Vi ska ryckas upp, Herren till mötes i luften och alltid få vara tillsammans med Honom. 📖🥖🍷

Mitt Svar: Vi ska ryckas upp, Herren till mötes i luften och alltid få vara tillsammans med Honomkallas av Pre-Trib ”Vårt Saliga Hopp”.

Jag undrar hur ni läser 1 Thess. 4:13-18 eftersom ni läser in Pre-Trib i dessa verser. ”Det saliga hoppet” är inte ett hemligt uppryckande. Vårt Saliga Hopp är Herrens återkomst, de dödas uppståndelse och vår förvandling.

”Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst” visar att Paulus trodde sig vara kvar till Herrens ankomst, alltså Post-Trib. Uppståndelsen och förvandlingen sker vid Hans ankomst, vilket Paulus understryker i dessa verser. Han ger en tydlig förklaring att UPPSTÅNDELSEN och FÖRVANDLINGEN sker vid HANS ANKOMST, där vi hör den sista basunen. Vid den sista basunen ska de döda uppstå och vi som lever och är kvar förvandlas. EFTER de dödas uppståndelse och vår förvandling rycks vi upp. Läs mer här.

J.B. Det är så, att församlingar behöver få reda på att de måste vara beredda på, att Jesus kan komma precis närsomhelst. Det finns en sömnaktighet inom kristenheten, som Jesus själv talar om i liknelsen om de jungfrur, som inte hade tillräckligt med olja.

Mitt Svar: Vi ska vaka och kolla efter TECKNEN på Hans återkomst. Jesus sa, Jag kommer som en tjuv om natten, och människorna kommer bli tagen på sängen. Men 1 Thess. 5 säger att de troende inte kommer överraskas. Överraskningsmomentet gäller bara världen och den ljumma kristna. De troende kommer vara vakna och alerta och vaka därför att de troende tillhör dagen och inte natten. Vi troende kommer känna igen tecknen som föregår Hans återkomst. Så överraskningsmomentet gäller bara världens barn och de ljumma, sovande kristna, dessa som inte vakar och ber. Men för oss troende som är vakna och vakar ska Han inte komma som en tjuv om natten. Men vad betyder det att vaka? Är det att stirra upp mot skyn även när man går på gatan? Om han kan komma vilken stund som helst, borde det betyda det. Men så är det självklart inte. Vad är det vi ska vara vakna för? Vi ska vaka och kolla efter tecknen på Hans återkomst.

Jesus berättade en liknelse i Matt. 24:43 om en man som hörde ett rykte om att en tjuv var på väg. Därför gick han inte och la sig sova, utan höll vakt. Och han såg tecknen som visade att tjuven var på väg och var redo för honom. Jesus säger alltså att Han kommer inte som en tjuv om natten för dig. Vaka och be, och du kommer upptäcka det tidiga tecknen på min återkomst.


J.B. M. C. Kan du svara mig då, hur det kommer sig att apostlarna själva, väntade på Jesus?

Mitt Svar: Ur min artikel Pre-Trib bygger på Dispensationalismen: Hur såg det ut för den tidiga församlingen? Förväntade de att Jesus kunde återkomma vilken stund som helst? Att Jesus kan komma vilken stund som helst är kärnan i Pre-Trib/Dispensationalismen. Och Pre-Trib använder påståendet att den ursprungliga församlingen ansåg att Jesus kunde komma vilken stund som helst.

Vad säger NT? Jesus sa till lärjungarna: …ni ska vara vittnen åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Tror ni dem som fick detta uppdrag att ta evangeliet till världens ände trodde Herren kunde komma tillbaka vilken stund som helst? Det är självklart så att de måste ha fått tid på sig att sprida Ordet innan Hans återkomst.

Herren förutsade Petrus död och att det skulle ske när han var gammal man. Tror du Petrus förväntade Herrens återkomst vilken stund som helst? Redan på apostlarnas tid spekulerades det i att Jesus skulle återkomma innan Johannes dött. Därför skrev Johannes som han gjorde i Joh. 21:23 för att stoppa ryktet. Han sa: OM jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? På så vis stoppade Johannes spekulationerna om Jesu snara återkomst i den tidiga församlingen.

Sen har vi liknelserna som Herrens återkomst, där alla indikerar en längre tids väntan. Liknelsen om jungfrurna som blev sömniga och somnade eftersom brudgummen dröjde. (Matt. 25:1-13). Efter det har vi liknelsen om talenterna, där Herren säger: Efter en lång tid kom dessa tjänares Herre och höll räkenskap med dem. (Matt. 25:14-30). I Lukas 19, i versen innan liknelsen om punden, berättar Han om mannen som åkte långt bort för att få kungavärdighet, och här säger Lukas nåt väldigt viktigt. Han skriver: När de hörde detta, berättade han ytterligare en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem, och de trodde att Guds rike genast skulle bli uppenbarat. (Luk. 19:11) Herren berättade alltså en liknelse om en lång tid därför att de förväntade sig att Guds rike kunde komma när som helst. Känner vi igen resonemanget? Jesus undervisade inte Pre-Trib.

Jesus berättade en liknelse i Matt. 24:43 om en man som hörde ett rykte om att en tjuv var på väg. Därför gick han inte och la sig sova, utan höll vakt. Och han såg tecknen som visade att tjuven var på väg och var redo för honom. Jesus säger alltså att Han kommer inte som en tjuv om natten för dig. Vaka och be, och du kommer upptäcka det tidiga tecknen på min återkomst.


A. B. Efter vedermödan är det Jesu andra ankomst som inträffar där Han kommer med dom och där Han slutför sin straffdom.

Församlingens uppryckande var ett mysterium som avslöjades för Paulus och som har med församlingen att göra.

Alla dessa verser som talar om församlingens uppryckandet finner vi varken vrede eller dom i verserna före eller efter som vi kan göra med alla Bibel passager som har med Jesu andra ankomst till jorden att göra.

Mitt Svar: Det mysterium Paulus talar om i 1 Kor. 15:51-53 handlar om de dödas uppståndelse och vår förvandling, alltså att döden är övervunnen, den sista fienden. Inte om ett hemligt uppryckande.
Det argumentet bemöter jag bl.a. i den här artikeln:

A.B. Jon-Are Pedersen Ska läsa det noggrannare när jag har mer tid.

Tack.

Men för mig matchar inte post-trib bilden men Bibelns lära. Antingen kan jag ha fel eller så kan du ha fel. Ingen av oss sitter inne med hela sanningen och uppfattningen till 100%. Vi är inte felfria som Gud. Vem ska befolka tusenårsriket om alla troende har blivit förvandlade i odödliga kroppar och alla icke frälsa blivit sända till den eviga elden?

Tack för din ärlighet och för dina utmärkta artiklar. Ska läsa senare. Gud välsigne dig broder.

Mitt Svar: Att det inte ”matchar” betyder inte att det är fel. Pre-Trib har varit den överväldigande eskatologiska undervisningen under mer än 150 år och har länge fått stå oemotsagd.

Under andra världskriget utvecklade Goebbels sin teori: Upprepa en lögn tillräckligt många gånger och det blir en sanning. Det är vad som hänt med Pre-Trib. Den har undervisats och predikats i nästan varenda församling och inom nästan alla samfund, och ingen kan ens tänka sig en annan eskatologi. Därför är det så svårt för hjärnan att släppa Pre-Trib oavsett hur många bibliska argument man ger.

Angående vem som befolkar tusenårsriket säger Sakarja så här: Sak 14:16 Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.

J.B. Jon-Are Pedersen Jag förstår att du menar väl, men jag upplever att Jesus själv har varnat oss för, att leva i sömnaktighet. Om vi tror att Jesus inte kommer förrän efter vedermödan, så blir vi lätt sömnaktiga. Man menar då, att vedermöda och Guds vredesdom inte är samma sak. Men INGEN vrede ska ju drabba den kristne, som håller sig i ödmjukhet till Herren.

Mitt Svar: Först vill jag upprepa att ett hemligt uppryckande inte håller oss redo. Sök i Bibeln efter ord som helighet, renhet, godhet, vänlighet, ödmjukhet osv. så ser du att det är kärleken till Gud som håller oss redo. Den som älskar sin broder älskar Gud. Den som hatar sin broder älskar inte Gud. (1 Joh. 4:20). Guds ord är full med uppmaningar att leva heligt och rent, men ingen av de ord som talar om detta har med Jesu hemliga uppryckande av församlingen. Vi behöver leva i gudsfruktan och tjäna Gud i vördnad och kärlek till bröderna varje dag. Vi kan dö när som helst. Jesus kan komma för dig i natt. Eller Jesus kan komma för mig närsomhelst. Helighet är inte beroende av läran om ett hemligt uppryckande.

Vårt hopp är vår förvandling, att vi ska bli lika honom när han uppenbaras. Johannes rakt ut att var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. (1 Joh. 3:3).

A.B. För alla er som tjatar på att Jakobs nöd(vedermödan) och Guds vrede inte är samma sak hur ser ni på Lukas ord från Lukasevangeliet 21?

Ljuger Lukas då och Bibeln?

Kopierade verser på engelska från min Bibeln app från mobilen eftersom KJV är en bättre översättning.

Samma sak som Matteusevangeliet tar upp och som han kallar för den stora nöden(vedermöda) kallar Lukas det i Lukasevangeliet för \”days of vengeance\” och att det

Skall vara en tid av distress (stor nöd) och wrath (vredesdom)

– Matthew 24:19‭-‬21

And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.

– Luke 21:21‭-‬23

Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people.

Vedergällningens tid/hämndens tid ett annat namn för vedermödan.

Vad säger det dig?

Hämnd eller Vedergällning talar sitt tydliga språk att det är vrede. Samt att vers 23 från Lukasevangeliet 21 nämner att vredesdomen kommer komma under den stora nöden.

Mitt Svar: Armageddon och Guds vredesdom ÄR samma sak. Vedermödan och vredesdomen är INTE samma sak. Vad vi ser i Matt. 24:19-21 och Luk. 21:21-23är Armageddon, alltså vad Sakarja skriver om i Sak. 12.

J.B. Nog finns det många halmstrån i Guds Ord. Här kommer ett bibelställe, som talar starkt för ett uppryckande innan Vedermödan:

Matt 24:37-42: \”Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.

Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.\” 

📖🥖🍷

Mitt Svar: Hur var det i Noahs dagar? Det måste ha varit hemskt: Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. 1 Mos. 6:5De åt och de drack, de gifte sig, de levde som vanligt, men hela världen var genomsyrat av ren ondska.

I Kina har de ett totalitärt politiskt och ekonomiskt system där de kristna lever under fruktansvärt betryck. Människorna är också rädda för att ha egna åsikter. Ingen vågar gå emot kommunismen, den som trotsar dem fängslas eller dödas. Har kineserna slutat gifta sig, eller slutat att äta och dricka? Sår de inte sina grödor som vanligt? Eller skördar de inte som vanligt? Livet går som vanligt även i Kina trots att de lever i fruktan och rädsla för regimen. Det härargumentethar ingen bärkraft.

Argumenten du tar upp här är tudelat. Det ena handlar om hur det var på Noahs tid och den andra beskriver hur änglarna rycker upp några och lämnar några. Båda handlar om Jesu återkomst. Vi ska därför vara vaksamma och ha koll på de tecken Jesus talar om för oss i både Matteus, Markus och Lukas, för det är tecknen vi ska vaka över.

E.L. Jag förstår inte varför starta så infekterad diskussion om när Jesus ska hämta oss till sig. Frågan har kanske ingen relevans om vi dör till exempel i Covid-19. Varför misstror de som tror, att uppryckandet sker efter vedermödan, att vi som tror att detta sker före, vill bara slippa allt obehag som kristna. Hur är det mer kristna i Nordkorea, Somalia, Kina o.s.v. Har de inte förföljelse nog. Vem kan säga att det inte blir svåra tider för kristna i Väst i snar framtid. Allt pekar på det. Vi andra som inte tror att uppryckandet sker efter vedermödan kanske misstror att detta leder till slarvigt kristet liv när man kan hela tiden läsa i tidningar eller se på TV var någonstans vi befinner oss. Tack för mig! 🤔

Mitt Svar: Varje planta, som min himmelska Fader inte har planterat ska ryckas upp med roten. (Matt. 15:13)

I mina diskussioner med Pre-Tribbare och även i undervisningsvideos med dem, hör jag hela tiden frasen ”Men det behöver inte vi oroa oss för, för vi är inte här då.” Rädslan finns djupt i Pre-Tribbarnas hjärtan, oron över det hemska som ska komma över alla oss som bor på jorden. Den rädslan vill Herren ta bort.

J.B. M. C. 1Tes 5:9-11: \”För Gud har inte bestämt oss till vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi, vare sig vi vakar eller sover, ska leva tillsammans med honom. Därför, trösta varandra och uppbygg varandra, såsom ni också gör.\”

Mitt Svar: Jag har svarat på argument 13 under argument

J.B. M.C. Jon-Are, menar att det är Guds vrede som drabbar de kristna som lider i krigshärjade länder, där det är naturkatastrofer och svält m.m. Men det är inte sant, eftersom allt elände som sker, är för att skapelsen är fallen. Enligt Guds Ord ska en kristen aldrig drabbas av Guds vrede.

Mitt Svar: Den som har öron må höra… Jon-Are menar INTE att det är Guds vrede som drabbar de kristna som lider. De går däremot genom en vedermöda.

E.L. Du underskattar alla de bibelkunniga som inte håller med dig. Jag tycker inte att det är så mycket att bråka om. De första kristna väntade redan på sin tid att Jesus skulle komma tillbaka. Vi väntar inte på antikrist utan Jesus. Ingen idé att hålla på argumentera med eller mot uppryckandet. Vaka och be ska vi göra så att vi inte blir överrumplade vad som än sker. Att vi skulle komma helt undan det som jorden redan nu har blivit drabbad av tror jag inte på. Kan hända att vi få gå genom mycket alvarliga förföljelser förrän vår kamp är slut. Mitt kristna liv är inte beroende så mycket om Jesus tar hem mig nu eller efter vedermödan. Vi måste alltid vara redo att möta vår Herre. Ha det så gott

Mitt Svar: Jag har stött på många pre-tribbare som har lett kristna vilse genom andra konstiga läror. Amir Tsfari tex undervisar att Jesus inte är Gud kommen i köttet, och att Jesus och ängeln Mikael är en och densamme. 

John MacArthur undervisar att vi kan ta emot vilddjurets märket och ändå bli frälsta i slutändan. Om jag får möjlighet och tid ska jag göra en sammanställning av pre-tribbare som undervisar tvärtemot Guds ord i andra viktiga och grundläggande läror. Läs min utskrift av hans samtal.

G.A. Håller med dig E.L.! Pre-tribb, mid-tribb och post-tribb-arna är bara några teologiska termer, som vissa svänger sig med i denna genren, den sista tiden. Man tar bibelord hej villt och försvarar sin teologiska uppfattning med, man söker inte DHA och får då vara kvar i sin villfarelse, Guds frid!

Mitt Svar: Här svänger vi oss inte med bibelord hej vilt. Har Herren uppenbarat något måste man dela med sig till andra. Läs mina artiklar och förstå vad jag skriver. Det har en djup biblisk grund och byggs inte enbart på en teologisk uppfattning. Saker som är olika kan inte vara desamma. Antingen är Pre-Trib rätt, eller så är Post-Trib rätt. Det har stor vikt att församlingen förstår vad Guds ord egentligen säger och lär, så vi är förberedda och redo för svåra tider. Det här är en ganska nedsättande kommentar och ett urdåligt argument, särskilt eftersom du har försvarat Pre-Trib så hårt, och menar dig kunna urskilja det i Uppenbarelseboken. Om jag minns rätt så håller du på att skriva en bok om Pre-Trib. Har du övergett ditt projekt nu och talar du utifrån ett misslyckande?

A.F. Ingen kan med 100 % veta om det är pre-trib, mid-trib, pre-wrath eller post-trib annars skulle det inte finnas så många olika uppfattningar och hållningar.

Jag tror mer på pre-trib därför att Israel och församlingen är olika entiteter och därför att gamla testamentet hävdar att det är Israel nöd och inte församlingen.

Församlingen, uppryckandet mfl. är mysterier som avslöjades för Paulus.

Hela vedermödan är Kristus vrede och inte bara de sista straffdomarna då det är Jesus själv som bryter sigillen och fortsätter med basunerna och vredeskålarna där det står att den uppnår Herrens fulla vrede.

Mitt Svar: Vi har Guds ord som undervisar tvärtemot Pre-trib. Skulle det vara oviktigt? Läs gärna mina artiklar där jag bemöter sådana argument.

A.F. Jon-Are Pedersen Håller inte med. Detta är din egen tolkning, du kan ha rätt och jag fel eller så kan det vara tvärtom. Ska läsa dina artiklar.

Mitt Svar: Skrift förklara skrift. I min artikel Exegetik vs. Eisegetik förklarar jag hur jag läser Guds ord. Det finns inga tolkningar i mina utläggningar, utan en väl underbyggd undervisning utifrån de bibelverser vi har till vårt förfogande.

A.F. Lidande och följelser har kristna alltid haft i 2000 år. Post-tribbare blandar ihop lidande med Daniels 70:e vecka som är en bestämt tidsperiod av vrede och en tid för Israel.

Mitt Svar: Ingenstans i Nya Testamentet läser vi om ett hemligt uppryckande av församlingen. Det måste läsas in i en text, alltså med hjälp av antaganden som t.ex. Det ser ut som att… Här är ett hint… Detta kan innebära att… Troligen menas… och detta är alltså eisegetik.

Jag ger mycket tydlig och klar undervisning angående detta. Min artikel Exegetik och Eisegetikförklarar hur jag läser min bibel.

J.B. 1Tes 5:9-11: \”För Gud har inte bestämt oss till vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi, vare sig vi vakar eller sover, ska leva tillsammans med honom. Därför, trösta varandra och uppbygg varandra, såsom ni också gör.

Mitt Svar: Betoningen på Tröst och Uppmuntran hos Pre-Trib är nog det som tilltalar oss kristna mest. ”Ingen ska behöva lida.” Men Herren kommer bevara oss igenom Vedermödan. Det är den stora trösten vi har i Skriften. Inte att Han ska rycka oss ur den. Herren har lovat och sagt att i världen får vi lida nöd. 

Han säger i Joh. 16:33 Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen kommer ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.

Här har vi både tröst och uppmuntran, i samma mening där lidande utlovas.

I nästa kapitel ber Han Fadern bevara oss, och Han ber klart och tydligt så vi ska förstå: Jag ber INTE att du ska ta dem ut ur världen. (Joh. 17:15) Hur kan då Pre-Trib då fått det till att vi ska ryckas ut ur världen om Herren med sådana tydliga ord ber att vi INTE ska tas ut ur världen?

Johannes säger också att allt som är fött av Gud det övervinner världen (1 Joh. 5:4), och det är ett mål för Herren att fostra övervinnare (Upp. 3:5).

I Apg. 14:22 sa Paulus till lärjungarna att det är genom många lidanden som vi måste gå in i Guds rike.

Jesus berättar också för oss i en liknelse om dessa som snart faller bort när lidande och förföljelse för Ordets skull kommer. (Matt. 13:21). Jag har skrivit om detta här:

A.B. Detta lidande har kristna haft under alla dessa 2000 år som gått och detta har bara ökat de senaste åren.

Jakobs nöd är inte synonym med allmän förföljelse eller lidande av kristna. Det är en tid som är avsedd för Israel som nation och en tid av straffdomar över jordens invånare som har förkastat Jesus.

Vad finns det för tröst att Jesu brud överlämnas till antikrist och blir pinad och dödad?

Bevarad? De flesta kommer att dö som martyrer de enda få som blir bevarade är en liten rest från Israel.

I så fall är det väldig få kristna som kommer att uppleva uppryckelsen vid slutet av vedermödan om den stora majoriteten av kristna likväl icke kristna kommer att dö av alla naturkatastrofer och elände på jorden eller bli direkt dödade av antikrist.

Kristna kommer också att dö av svält om de varken kan köpa eller sälja.

Samt att alla synder har förlåtelse förutom att häda den Helige Ande och som familjefar har man ansvar att se till att försörja sin familj men om han tar emot märket får man Guds vrede över sig och det finns ingen förlåtelse.

Detta stämmer inte med församlingens tidsålder som vi har nu haft i 2000 år och som snart kommer att få sin slut. Vedemödan handlar om judar och hedningar och inte om församlingen. I den tiden vi lever nu i gör man ingen åtskillnad mellan jude och hedning utan vi tillhör alla Kristi kropp.

Mitt Svar: Jakobs nöd är vad Bibeln annars kallar Armageddon, och är den avslutande delen precis innan Jesus återkommer. Trösten finns i den lön vi får av Herren. Vi ombeds på många ställen i NT av Herren att vara villiga att ge våra liv, att inte frukta dem som kan döda kroppen utan frukta honom som har makt att döda både kropp och själ i Gehenna. Eller den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det (Matt. 16:25, Luk. 9:24, 17:33, och Joh. 12:25). Även Matt. 16:25 sägs med ändens tid i tankarna:

Matt. 16:24-28 Jesus sade till sina lärjungar: \”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? MÄNNISKOSONEN SKALL KOMMA I SIN FADERS HÄRLIGHET MED SINA ÄNGLAR, OCH DÅ SKALL HAN LÖNA VAR OCH EN EFTER HANS GÄRNINGAR. Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de får se Människosonen komma i sitt rike.\” 

J.B. Jon-Are Pedersen Gud räddade Noa från att drunkna INNAN vattnet kom. Likaså Lot INNAN Sodom förstördes.

Mitt Svar: Ja, det stämmer. Guds vrede och vedermödan är INTE samma sak. Därför räddade Gud Noah och Lot innan vredesdomen.

J.B. Gud räddade Noa och Lot, undan katastrofen som skulle komma. Vedermödan är en katastrof, utan dess like.

Mitt Svar: Gud räddade Israels folk undan vredesdomen mot Egypten. Det var en katastrof utan like för Farao och hans folk. Men Israel befann sig i Gosen, och inga av de tio plågorna kom över dem. De tio plågorna kommer komma över Faraos rike ännu en gång vilket vi ser ske i Uppenbarelseboken, och på samma sätt som Gud skyddade Israel i Egypten kommer Gud skydda sin församling under vredesdomen. Mycket tyder på att när Jesus rycker upp oss till sig, sker domen över antikrists rike.

A.F. Är det inte du H.F.som kanske är vilseledd? Du gör väldigt vågade och stolta uttalanden och tror att du sitter med hela sanningen och du är aldrig kan ha fel och dömer oss andra för att vi har en annan uppfattning.

Som jag ser det är pre-trib mer bibliskt eftersom församlingen finns inte med i vedermödan och all fokus ligger på Israel då Gud återigen efter 2000 åren som gått och efter församlingens tidsålder slut med uppryckelsen vänder tillbaka sitt fokus till Israel och sätter igång Daniels sista vecka som har varit pausad under 2000 år och som inte kommer att sättas igång efter att församlingens tidsålder får sitt slut.

Varför ska Gud välja ut 144 000 judar från Israels stammar till att predika rikets evangelium och inte nådens evangelium? Kristna har predikat och evangeliserat under 2000 år varför nämns aldrig församlingen att de också predikar? Allt blir väldigt judiskt igen man börjar med brännoffer och sabbater, templet och är tillbaka i de judiska läror.

Detta är obegripligt med e post-trib mentalitet. Pre-trib makes more sense.

Mitt Svar: Efter alla mina svar kan jag inte se att du fortfarande menar att Pre-Trib är mer biblisk än Post-Trib. I så fall har jag gjort ett dåligt jobb att förklara Post-Trib för er.

Jag vet inte var du har det ifrån att de 144 000 predikar rikets evangelium. Det står då inte i någon text i Uppenbarelseboken, inte i Upp. 7:4-8 eller Upp. 14:1-5. Jesu eskatologiska tal i Matt. 24:14 innehåller däremot en profetia att detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma.

Vi måste akta oss för förödelsens styggelse som kommer resas upp på helig mark. Denna styggelse är det tredje templet. Templet kommer resas i förakt mot Guds verk i Kristus, det slutgiltiga offret som avskaffade offersystemet och templets betydelse. När rabbinerna nu reser upp det tredje templet kommer alla offerlamm och kalvar vara en hädelse mot Herren Jesu verk på korset, gjort i värsta föraktet för Herren Jesus. Templet ÄR förödelsens styggelse och vi bör inte hjälpa till att resa det genom att ge pengar eller uppmuntra rabbinerna i detta.

A.F. Vad post-tribbare är dömande. Jag håller aldrig på dömer folk och kallar de för lögnare eller kättare eller liknande för att de har en annan uppfattning om uppryckandets inträffande.

Samma sak skulle man kunna säga om er att sluta luras och vaggas oss in i en bekvämlighet att Jesus inte kan snart komma tillbaka för sin församling förrän efter slutet av den 7 åriga vedermödan.

Då kan många kristna leva ett ljummet liv och förlora sin förväntan på att Jesus kan komma när som helst för sin församling, istället för leva heligt och fromt därför att uppryckandet är nära.

Då kan man vända om senare eftersom man kommer garanterat veta att Jesus är nära när man ändå befinner sig under vedermödan och ser antikrist och allt det Bibeln nämner och då kan man beräkna på ett ungefär när Jesu andra ankomst äger rum eftersom det är 7 år av vedermöda.

Mitt Svar: Helighet och fromhet har inget med ett hemligt uppryckande att göra. Det handlar om att höra och göra Guds vilja, att leva efter Jesu sunda lära, att hålla sig obefläckad av den här världen och tjäna Gud och gå varthelst Han leder oss. Läran om ett hemligt uppryckande leder bara till en ytlig fromhet och helighet, inte ett verk av Anden på djupet. Det här har jag skrivit mer om under tidigre argument.

J.B. K. J. Paulus och apostlarna, väntade Jesus tillbaka i vilken stund som helst. Hade de fel?

J.B. K. J. Man kan inte säga att de hade fel, eftersom Jesus hade uppmanat dem att vaka. Det handlar om hjärtats förväntan på Jesu Återkomst. De hade lika rätt som oss, i den tid de levde i.

Mitt Svar: K. J. har svarat dig väldigt bra. Hur såg det ut för den tidiga församlingen? Förväntade de att Jesus kunde återkomma vilken stund som helst? Att Jesus kan komma vilken stund som helst är kärnan i Pre-Trib/Dispensationalismen. Och Pre-Trib använder påståendet att den ursprungliga församlingen ansåg att Jesus kunde komma vilken stund som helst.

Vad säger NT? Jesus sa till lärjungarna: …ni ska vara vittnen åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Tror ni dem som fick detta uppdrag att ta evangeliet till världens ände trodde Herren kunde komma tillbaka vilken stund som helst? 

Det är självklart så att de måste ha fått tid på sig att sprida Ordet innan Hans återkomst.

Herren förutsade Petrus död och att det skulle ske när han var gammal man. Tror du Petrus förväntade Herrens återkomst vilken stund som helst? Redan på apostlarnas tid spekulerades det i att Jesus skulle återkomma innan Johannes dött. Därför skrev Johannes som han gjorde i Joh. 21:23 för att stoppa ryktet. Han sa: OM jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? På så vis stoppade Johannes spekulationerna om Jesu snara återkomst i den tidiga församlingen.

Sen har vi liknelserna som Herrens återkomst, där alla indikerar en längre tids väntan. Liknelsen om jungfrurna som blev sömniga och somnade eftersom brudgummen dröjde. (Matt. 25:1-13). Efter det har vi liknelsen om talenterna, där Herren säger: Efter en lång tid kom dessa tjänares Herre och höll räkenskap med dem. (Matt. 25:14-30). 

I Lukas 19, i versen innan liknelsen om punden, berättar Han om mannen som åkte långt bort för att få kungavärdighet, och här säger Lukas nåt väldigt viktigt. Han skriver: När de hörde detta, berättade han ytterligare en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem, och de trodde att Guds rike genast skulle bli uppenbarat. (Luk. 19:11) Herren berättade alltså en liknelse om en lång tid därför att de förväntade sig att Guds rike kunde komma när som helst. Känner vi igen resonemanget? Jesus var inte Pre-Tribbare.

A.F. Varför berättar Bibeln då att det är 144 000 judar från de olika judiska stammar som skall predika under vedermödan när kristna har predikat och evangeliserat under 2000 år? Varför nämns inte församlingen och inga kristna som predikar utan bara de 144 000 judar från Israels 12 stammar?

Plötsligt blir vedermödan väldigt judiskt och fokuset blir Israel och inte församlingen eftersom den finns inte kvar i vedermödan.

Efter 2000 år av församlingens tidsålder återgår Herren tillbaka och handlar med Israel och påbörjar Daniels sista vecka, vecka 70 eftersom de 69 veckorna gick i uppfyllelse fram till Jesu död och det har funnits ett avbrott, ett gap på 2000 år och då Jesus återigen sätter ingång den sista veckan som varit pausad under 2000 år och där Gud väntar på att församlingens tidsålder skall sluta med uppryckelsen för att återigen sätta sitt fokus på Israel

Mitt Svar: Vi lever i den sista tiden där även det judiska folket börjar vakna upp till sanningen i evangeliet om Jesus Kristus, deras Messias. Vi ser det ske mer och mer. Fikonträdet börjar knoppa.

One for Israel är en sådan organisation som predikar Kristus för det judiska folket. Fler judar har blivit frälsta under de senast 20 åren är under hela 2000 år innan. Vi är fortfarande kvar här även om One For Israelvinner sitt folk för Kristus. Hedningarna börjar komma in i fullt antal, och snart kommer det inte vara möjligt längre för hedningarna att komma in. Det har alla falska läror, psykologi, religionsfrihet, utvecklingslära, ateism etc. sett till att göra. Människan har lärt sig förneka sin Skapare.

Petrus skriver att Gud dröjer med sin återkomst därför att Han har tålamod med oss människor och inte vill att NÅGON av oss ska gå förlorade, utan att ALLA ska få tid att omvända sig. (2 Petr. 3:9). När det inte längre är möjligt, när mänskligheten är så förstörd att det inte längre går att rädda fler, då kommer Herren i skyn. Jämför detta med Uppenbarelseboken 16:9, 11 och 21 som gång på gång säger att människorna fortsatte att häda Gud även efter vredesskålarna utgjutits. Människan kommer vara så förhärdad att Gud MÅSTE sätta stopp.

J.B. Jon-Are Pedersen, du skriver att en Pre-Tribbare griper efter halmstrån, för att få sin syn att stämma. I så fall finns det många sådana halmstrån i Guds Ord. 🙂

J.B. \”13 Men jag vill inte, bröder, att ni ska vara okunniga angående dem som har somnat in, för att ni inte ska sörja som de andra, som inte har något hopp. 14 För om vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska också Gud föra fram dem som har somnat in i Jesus tillsammans med honom. 15 För detta säger vi er med ett Herrens ord, att vi som lever och är kvar till Herrens återkomst*, inte alls ska komma före dem som har somnat in. 16 För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord\”.

Vi ska ryckas upp, Herren till mötes i luften och alltid få vara tillsammans med Honom. 📖🥖🍷

Mitt Svar: Pre-Trib använder otydliga bibelverser som bevis för en lära som inte står uttryckligen i Skriften. Det är vad som menas med ett halmstrå. Och 1 Thess. 4:13-18 är ett sådant halmstrå som inte stämmer med andra skriftställen. Dessa verser talar om Jesu återkomst med sina änglar, vilket jag visat tidigare.

G.A. Tyvärr, Jon-Are Pedersen m. fl. kommer de kristna som lever när Vedermödan är här, och under den, finnas kvar här på jorden. I 1917 års översättning av NT står det i (Matt. 24:21, 22). Läser vi i vers 21 står här, att en stor Vedermöda, skall komma, som aldrig förekommit från världens begynnelse intill nu, osv. För mig är detta det tredje världskriget här på jorden och sker i Mellanöstern och Jerusalem som epicentret, det vi kan utäsa om i alla tre synoptiska evangelierna, ang, Jesu tal, på frågan från lärjungarna om vad som skall hända före Jesu återkomst.

– Vedermödan är ordet för detta tredje världskrig på jorden. Sedan vet jag att man även talar om Vedermödan de nästföljande sju år innan Antikrist skall störtas av Jesu andra återkomst för att förgöra Antikrist och införa et Gudsrike här på jorden (tusenårsriket)

Mitt Svar: Jag vet inte vad du önskar framföra med din kommentar.

J.B. Nog finns det många halmstrån i Guds Ord.

Här kommer ett bibelställe, som talar starkt för ett uppryckande innan Vedermödan:

Matt 24:37-42: \”Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.

Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.\” 📖🥖🍷

Mitt Svar: Jag har gett svar på detta under Argument 12.


J.B.→ Jon-Are Pedersen I Matteusev 24:16-20, säger Jesus: \”Då ska de som är i Judeen fly upp till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta något från sitt hus, och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sina kläder. Men ve dem som väntar barn och dem som ammar på den tiden. Men be att er flykt inte sker under vintern, inte heller på sabbaten\”.

Jesus säger att de ska be att de inte behöver fly upp till bergen på Sabbaten.

Kristna firar inte Sabbat.

Så att fly upp till bergen, kan inte gälla de kristna.

Mitt svar: Just nu ser det inte ut som så. Men mycket kan ändras på kort tid. De kristna (messianska) judarna som finns i Judeen kommer behöva hålla det här tecknet högt.

I min serie om Kabbalah och Noahide lagarna har jag tagit upp rabbinsk judaism och hur Israel håller på att omvandlas från en demokrati till ett talmudiskt land. De judiska rabbinerna har lyckats med att få Talmud som landets grundlag. Talmud är fariseernas traditioner, också kallat den muntliga lagen. Och i Talmud är sabbaten enormt viktig, och precis som de förföljde Jesus för att han bröt mot sabbatsbudet, kommer det bli för den Messias-troende i Israel. De judiska troende som befinner sig i Judeen vid den tidpunkten kan alltså få stränga straff av Sanhedrin, de Stora rådet som dömde Jesus till döden återuppstod år 2004, om de blir tagna av myndigheterna för att överträda sabbaten.

Lite om Talmud. De gånger vi läser Ni har hört det är sagt… hänvisar Jesus till den muntliga lagen vilket fariseerna och de skriftlärda påtvingat folket. Jesus visade ingen respekt för sådana människobud utan avslöjade deras påhittade lära varhelst Han fick möjlighet. Varje sabbat botade Han de sjuka, och fariseerna blev ursinniga och planerade hur de skulle döda Honom. Det verkar vara ett centralt tema i Jesu liv: att bota sjuka på sabbaten. Men deras hjärtan hade avvikit från HERREN: Mark. 7:6 Han svarade och sa till dem: Rätt har Jesaja profeterat om er, ni hycklare, som det står skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.

Fariseerna hade lagt nästan 3 000 extra budord bara kring sabbaten; som hur långt man får gå på en sabbat; vad som var arbete, om man fick tända upp en eld etc.. Jesus visade genom sina gärningar att Gud bryr sig om människan, och botad därför även på sabbaten, för det var inte goda gärningar Han ville skulle upphöra, utan det var världsligt arbete och sådant som tog tid bort från Hans gemenskap med dem. [Fördjupning Guds Lag och Kristi Lag – Guds Tio Budord].

Den judiska, ortodoxa författaren Chaim Schimmel skriver i sin bok ”Den Muntliga Lagen”: ”Judarna levde aldrig enligt de faktiska ord skrivna i Torah, utan enligt rabbinernas traditioner.”

Så, vi ser alltså att Jesu profetiska ord Be att er flykt inte sker på vintern, eller på sabbaten faktiskt är mycket relevant för dagens kristna (messianska)judar eller de hednakristna som må befinna sig i Jerusalem och Judeen i slutet på Vedermödan.


J.B. Jon-Are Pedersen 
Du skriver i dina motargument, att begreppet \”församling\” redan fanns på GT:s tid. 

Ja, det är klart att det är en församling, som träffas i en synagoga eller i ett tempel. 

Men den kristna församlingen kallas för Kristi kropp och Kristi brud, vilket jag uppfattar som unikt, just för den kristna församlingen i NT.

Men som kristna, ska vi enligt Paulus inte förhäva oss, eftersom vi är inympade i det ädla olivträdet.

Judarna är Guds egendomsfolk, så säger Guds Ord.

Vidare angående din text, här ett utdrag:

\”Pre-Trib gör här ett stort misstag när de på nytt bygger upp en mur mellan juden och hedningen. Dispensationalismen ställer de kristna på en högre nivå än judarna. De kristna är Guds himmelska folk. Judarna är Guds jordiska folk. Det är på gränsen till antisemitiskt\”.

‐——————————————————

Förstår inte varför du skriver, att Pre-Trib-troende, skulle vara på gränsen till antisemiter?

Jag har aldrig hört någon som tror på ett uppryckande innan vedermödan, tala illa om judarna. Att det är skillnad på Guds plan för judarna och de kristna, är inget man kan belasta Pre-Trib-troende för. Det står i Guds Ord, att de är förstockade i sina hjärtan. Men så läser vi också, att de till slut kommer att förstå att Jesus verkligen var deras Messias, som skulle komma.

Det är judarna själva, som håller på tradition och de lagar som de har fått av Gud. De vill inte överge det som Gud har gett dem. Det får man förstå.

Men vi vet att det kommer att bli ett underbart slut, både för judar och kristna. Att vi får leva i evighet tillsammans med Jesus.

Mitt svar: Ja, församlingen har alltid funnits och består av de troende under båda förbunden. Höga Visan är en kärleksförklaring från Gud till sin brud därför är tanken att de troende är Guds brud är inget nytt.

Det är nedlåtande att påstå att judarna har en annan framtid än de kristna, och är därför på gränsen till antisemitiskt. Målet för Kristus var att i sin kropp skapa en enda ny människa, inte två nya – en för himlen och en för jorden. Det förklarar Paulus i flera av sina brev, bl.a. i Efesierbrevet

Ef. 2:15 Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att AV DE BÅDA i SIG skapa EN ENDA NY MÄNNISKA, och så skapa frid.

Gal. 3:28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Kol 3:11 Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.

Gal. 6:15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse.

Hur vågar då Pre-Trib återigen bygga upp en ny murmellan juden och hedningen?

Som kristen ska vi inte tala illa om någon. Det gäller inte bara judarna. Att välsigna juden betyder inte att man alltid talar snällt om dem. Att i sanning välsigna det judiska folket ÄR ATT PREDIKA EVANGELIET FÖR DEM. Judar går också förlorade för evigt utan Jesus!

Gud har en plan, som gäller alla människor: Att vi ska bli ett i Kristus! Den planen innehåller att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. (Ef. 1:10). Det finns inte enfrälsningsplan för hedningen och en annanför juden. Det finns bara ett evangelium. Och det är Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken (Rom. 1:16)

När dispensationalisterna säger att judarna är Guds jordiska folk, spelar detta de talmudiska judarnarakt i händerna. Dessa arbetar för att skapa Guds rike här och nu, men också febrilt med att förbjuda proselysering. Och Pre-Tribbarna John Hagee och Mark Biltz har ställt sig upp i församlingarna och undervisar utifrån rabbinernas plan, den dubbla-förbundsteologin, att judar har sitt förbund med JHWH och därför inte behöver Jesus Kristus. Vi lär att vi inte ska evangelisera det judiska folket. Någon sådan plan finns inte i Guds ord. Här håller ni säkert med mig. Fler och fler kristna organisationer har skrivit på avtal om att inte evangelisera det judiska folket. Detta är en skam och tvärtemot Guds befallning, att predika evangeliet för allt skapat, och alla folkslag.

Guds plan är att återföra sitt folk tillbaka till Israel, först och främst därför att Han är trofast sitt ord och sina löften. Men vi får inte vara blåögda, för det är också för att där döma det judiska folket. Där kommer Herren skilja får från får. Jag ska själv döma mellan de feta fåren och de magra.(Hes. 34:20)
Vi kan se att Herren ställer upp alla pjäser på spelplanen precissom den var första gången Jesus var här.
 • Det Stora rådet har återupprättats
 • Fariseerna är tillbaka,
 • Det tredje templet planeras,
 • Fädernas stadgar gäller återigen.
 • Världsmakten ”Rom” och Fariseerna samarbetar återigen.
Jesus säger i Joh. 5:30 Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Deras Messias, den som naiva kristna tror är vår Messias och ger vårt stöd till, kommer vara vår antikrist. De har förkastat sin egen Messias menpåstår samtidigt att de har hittat Messias och pratat med honom, och att han håller på att göra sig redo att framstå. Låter detta som vår Herre? Nej!

Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dig, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty som blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. (Matt. 24:26-27)

När du nu också går till försvar för judendomen och säger att de håller på traditionerna och lagarna de fått av Gud, och att de inte vill överge det som Gud har gett dem och att det måste vi förstår, måste jag strängt påpeka att den judendom som finns i dag är en falsk judendom. Det är inte judendom enligt Mose lag. Det är talmudisk judendom, rabbinsk judendom och kabbalistisk judendom du nu försvarar. De håller inte Mose lag, de kan aldrig någonsin mer göra offer i templet för syndernas förlåtelse. Allt det som fanns under Mose lag är borta för alltid. Gud har INTE behag i detta. Jag råder dig på det starkaste att läsa min artikelserie Mystery Babylon. Idag är förvirringen oerhört stor kring vad vi ser i Israel och Jerusalem.


A.B.Det ska bli intressant att läsa dina artiklar men precis som Jeanette skriver här blir vi orättvist anklagade av att ha en antisemitiskt attityd. Jätte konstigt.

Samma sak kan gälla er som tror att församlingen tar över Israels program som Gud har för dem.

Matteusevangeliet 24 handlar om judarna och enbart judarna under vedermödan.

Ska vi börja med brännoffer och ska vi fly till judeens berg?

Församlingen var aldrig med i de 69 veckorna som redan har gått och slutade med Jesu död och där det finns en parentes eftersom nu har Gud flyttat sitt fokus till församlingen.

Gud handlade och hanskades med Israel som nation.

Församlingen är ingen nation utan Kristi kropp av alla nationer och folkslag. Det är något andligt.

Vi befinner oss i församlingens tidsålder.

När församlingen inte är kvar längre flyttar Gud sitt fokus tillbaka och hanterar återigen med Israel som kallas för Daniels 70:e vecka.

De äldste är en representation av församlingen i himlen i kapitlena 4 och 5.

Vem kan de annars vara?

Herren Jesus har lovat oss gång på gång att vi kommer att få oförgängliga segerkronor på den dagen, säger Paulus och för alla dem som älskar Hans ankomst etc etc.

De 24 äldste är inte änglar eftersom de har troner och vi är lovade att regera tillsammans med Kristus.

Vi har rena vita linnetyg och har även kronor på våra huvuden.

Johannes säger att de är tusentals gånger tusentals av alla stammar, nationer etc som har blivit återlösta av Guds blod och de sjunger hur de har blivit frälsta.

Mitt svar: Först av allt vill jag säga att församlingen inte har ersatt Israel. Vi har blivit inympade i den sanna vinstocken. Vilket program har egentligen Gud för Israel? Kommer de bli frälsta och tjäna Gud i templet med offer av lamm och bockar? Vad är det egentligen för en unik roll det judiska folket har i den här världen?

Dispensationalismen hävdar just vad du säger här: Matt. 24 handlar enbart om judarna under Vedermödan. I Pre-Trib Bygger på Dispensationalismen skrev jag ett svar på ditt påstående: Pre-Trib menar att Matt. 24, Mark. 13, Luk. 17 och 21 plus Uppenbarelsebokens kapitel 6-19 inte har någon relevans för oss kristna. Vi kristna behöver inte bry oss om dessa kapitel eftersom det enbart gäller det judiska folket. Varför berättar Jesus om detta, om det inte är relevant för oss? Varför uppenbara stora delar av ändens tid för oss, om det inte är av vikt för oss kristna? Sa Herren detta bara för att stilla vår nyfikenhet, eller så att vi glatt kan säga: Tur jag inte är med då, jag är ju speciell och behöver inte gå igenom Vedermödan. Jag är så glad jag är frälst och på väg till himlen. Sa Jesus detta för att vi ska gotta oss över andras lidande? Absolut inte. Det är inte den Jesus som uppenbaras i Guds ord. Denna tanke har uppstått ur den felaktiga uppdelningen av judar och hedningar, som är ett resultat av dispensationalismen.

Men då behöver jag fråga hur de har fått till att Jesu eskatologiska undervisning i Matt. 24 och en bok adresserat till De Sju Församlingarna I Asien inte är till för församlingen? Hur har dessa kunnat bli ett verktyg enbart för att skrämma icke-troende till omvändelse? För det är egentligen vad dispensationalisterna menar när de säger att dessa inte är till för oss kristna utan de som lever kvar på jorden under Vedermödan, alltså judarna.

Ang. brännoffer och att fly till Judeens berg, så gav jag svar på samma argument från J.B.

Paulus säger så här i Ef. 2:12 Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapeti Israel och hade ingen del i förbunden med dess löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Vilket Israel talar han om? Den sanna Israel, Guds Israel (Gal. 6:16). Och så fortsätter Paulus i Ef. 2:13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ett medborgarskap får man bara i ett rike. Gud har alltid handlat med Israel som sina barn och det har alltid varit det andliga Israel, de som trodde och lydde. De som Gud inte hade behag till dog. 1 Kor. 10avhandlar precis detta. 

Guds Israel skulle vara bärare av Hans ord och härlighet, de skulle föra fram den utlovade Messias, men de som inte trodde föll och låg kringspridda i öknen. Paulus undervisar om att samma sak kan hända oss, eftersom vi är inympade i det sanna Israel. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. (1 Kor. 10:11).

Vad du kallar församlingens tidsålder är ett påhitt och inte ett bibliskt grundat argument. Grundläggande så delar Dispensationalismen in Bibeln i sju dispensationer eller perioder:
 • Oskuldens dispensation. Den första perioden är en väldig kort period, från Adams skapelse till Adams fall.
 • Självbestämmandets dispensation. Denna perioden sträcker sig från Kain fram till Enok och syndafloden.
 • Mänskliga regeringens dispensation. Den sträcker sig från Noah till Abraham.
 • Patriarkernas dispensation. Den omfattar fyra generationer, från Abraham till Josef.
 • Lagens dispensation. Den sträcker sig från Mose till Jesus, alltså nästan hela Gamla Testamentet inkluderar Lagens dispensation.
 • Nådens dispensation. Det är den period vi lever i nu, som sträcker sig från Jesu uppståndelse fram till ändens tid, också kallat Församlingens tidsålder.
 • Tusenårsrikets dispensation. Denna perioden kommer efter Vedermödan och varar i 1000 år.
Denna uppdelning av Bibeln och Guds handlande med oss människor har varken stöd i Guds ord eller någon som helst funktion för de troende, annat än att försöka bevisa att Jesus återkommer i all hemlighet för sin församling, vilket vi sett inte stämmer med andra skriftställen.

Du nämner de äldste som finns i Upp. 4 och 5. Om det är 12 apostlar och 24 äldste, saknas det då inte 12 stk äldste? Vem är de 12 som saknas? Kan de vara 12 under det gamla förbundet och 12 apostlar? Jag har tyvärr inte sett någon som undervisat om de äldste som vi ser i Uppenbarelseboken. Eftersom det bara finns 12 apostlar tror jag inte det stämmer att detta är en representation av församlingen i himlen.

De tusen gånger tusen du tar upp är dessa som kommit ur den stora Vedermödan. Vi slipper inte undan. Det är en del av Guds vilja för oss.


J.B.→ Jon-Are Pedersen Rädsla är samma sak som fruktan. Jesus sade att vi inte skulle frukta för morgondagen. Egentligen är det märkligt, att Post-Tribbare så gärna vill vara med i vedermödan. Mikael Walfridsson har med något fint på sin sida. Hur den judiska bröllopstraditionen är som Jesu relation till församlingen som Kristi Brud. Och hur Jesus som brudgum, bl.a. förbereder den gemensamma boningen hos Fadern.

https://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2015/10/den-judiska-brollopstraditionen-och.html

Mitt Svar: Post-Tribbare är oftast pragmatiker och ser saken för vad den är. Vi vet också att Guds ord är sant, även det som gör ont och kan upplevas som hemskt. Och vi förstår att vi inte kan förhandla oss ur detta, utan har Herren bestämt att det ska ske, så må det ske. Ske din vilja, säger man ofta. En del använder det bara som en from fras, men en del menar faktiskt det.

Angående den judiska bröllopstraditionen så har jag letat länge efter ett skriftställe som stöd. Har inte hittat något än. Däremot är Talmud källan till denna tradition som är så väl anpassad till Pre-Trib, som en hand i handske. I min serie om Mystery Babylon tar jag upp Talmud och judiska traditioner, och jag vill inte bygga en lära på de äldstes traditioner. Jesus var strängt emot detta och det behöver vi också vara, för om grunden är fel blir allting fel.

Kabbalisterna menar att t.ex. den industriella revolutionen och upplysningstiden kom på grund av att Torahs hemligheter öppnades upp för världen. Och undervisningen började för fullt gå ut från kabbalisterna runt år 1840, ett århundrade där också många sekter uppstod: Darbyismen (Dispensationalismen. Pre-Trib), Mormonerna, Jehovas Vittnen, Adventisterna, Kristen vetenskap, Esoteriska sällskapet (Teosoferna, Antroposoferna), m.fl. som enligt min mening hör ihop med det givna årtalet och är en av orsakerna till att jag anser Kabbalah och rabbinsk judendom vara skökornas moder. Läs mer här.

Walfridsson har alla tidigare Pre-Trib förespråkare till hjälp. Det är enkelt att studera en redan utarbetat teori som tusentals predikanter och bibellärare har utvecklat under nästan 200 år tillbaka. Har man som mål att bevisa att en teori är rätt, kan man hitta verser för allt. Det kallas eisegetik och man använder sig av proof-texting. Och som jag visat redan i mina artiklar är det att gripa efter halmstrå. För att bevisa Post-Trib behövs djupa studier i Guds ord, för om Han visar att något är fel då forskar jag fram varför.Min avslutande tanke: Pre-Trib håller inte när man gör en djupare granskning och jämför med Bibeln och vad Pre-Trib egentligen lär. Hur många motbevis behöver man innan man förstår att man är fel ute?

En reaktion på ”Mina svar på många argument för Pre-Trib.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s