Är Andrew Farleys ”Det Nakna Evangeliet” det autentiska evangeliet?

 

 

På Facebook har tre personer (en med bild och namn, två med alias. Kanske två alter-egon av den förste?) härjat i gruppen Christ Inspiration i flera veckor, sagt hemska saker om andra troende, spridit falsk lära och förvirrat obefästa kristna. De har talat i en annan ande. 

Den lära dessa spridit har makt att ta människor till fördärvet, och när vi gått emot dem har vi gjort både dessa tre och alla andra en tjänst. De har kommit med ett annat evangelium. 

Nu får dessa möjlighet att tänka om och göra rätt. Andrew Farley och hans falska läror är centrum för diskussionen.  

Andrew Farley har skrivit flera böcker och jag hittade en webbsida som tog upp några av hans många falska läror. Den som sitter under Andrew Farley’s läror anammar en hård och kärlekslös attityd mot andra kristna. Detta känns igen i den hårda och fördömande retorik dessa ovannämnda herrar använder sig av. Vad vi upplever hos dem är en dålig frukt, och Jesus sa vi ska känna igen ett träd på dess frukt.

Jag känner med dem och lider när jag tänker på hur vilse och bedragna dem är. De tar inte emot förmaning, ingen tillrättavisning, de läser inte vad andra skriver, utan fördömer de troende och dömer dem till evig död, en uppgift bara Herren kan utföra. De har presenterat en annan Jesus

Nu till Dr. Paul M. Elliot från Teaching The Word Ministries.

Är Andrew Farleys ”Det Nakna Evangeliet” det autentiska evangeliet?

Av Dr Paul M. Elliott

[Webb]

Andrew Farleys alltmer populära ”100% naturliga, utan tillsatser” -evangelium är inte det äkta evangeliet, utan en subtil, dödlig förfalskning. Vissa kristna luras dock på grund av att delar av Farleys läror låter troliga, och han hävdar falskt att han är en andlig ättling till den ståndaktige kristne Martyn Lloyd-Jones.

Juli 2019 – Vi får ofta kommentarer från läsare och lyssnare om den påstådda evangeliska predikanten Andrew Farley. Många är reaktioner på artikeln nedan, som vi först publicerade i en kortare form 2017. Vissa skriver för att berömma oss för att påpeka hans djupa villfarelser; några tidigare Farley-lärjungar har tackat oss för att vi använts av Gud för att hjälpa dem att komma ut ur hans inflytande.

Farleys förespråkare skriver ofta för att berätta att vi förvränger honom felaktigt, att han faktiskt är ortodox. Vi kan bara säga, med tanke på bara en handfull av Farleys många doktrinära avvikelser som vi citerar nedan, att deras grepp om den autentiska bibliska kristendomen – särskilt om doktrinerna om synd och frälsning – är bristfälliga. Baserat på den mängd kommentarer vi får på båda sidor tror jag att vi måste avslöja Herr Farleys kätterier ännu en gång.

Bakgrund

Andrew Farley var tidigare professor i lingvistik vid det romersk-katolska universitetet i Notre Dame. Han är ”ledande pastor” i Ecclesia, en påstådd evangelisk kyrka i Lubbock, Texas som också är känd som ”Church Without Religion” (Kyrkan utan religion). Farley är också värd för ett inringnnings-program som heter ”Andrew Farley Live” som sänds sex dagar i veckan på Sirius XM Radio. Han har också en fast tjänst som professor vid Texas Tech University, där han undervisar i lingvistik och en kurs som heter ”The Early Church and Contemporary Christianity in Conflict.” (Den Tidiga Kyrkan och Nutida Kristendom i Konflikt).

Farley är författare till böckerna Det Nakna Evangeliet: Sanningen Du Kanske Aldrig Hör I Kyrkan; Gud utan religion: Kan det verkligen vara så enkelt?; Skruvade Skrifter: Reda Ut45 Lögner Kristna har lärts; och flera andra. I dessa böcker hittar läsaren som ”prövar andarna” (1 Johannes 4:1) en blandning av läror som vid första anblick verkar bibliskt sunda med mycket som är klart kätterskt. Zondervans reklam för Farleys Det Nakna Evangeliet sa så här:

Jesus plus ingenting. 100% naturligt. Inga tillsatser. Det är sanningen du kanske aldrig hör i kyrkan. Det nakna evangeliet är ett kapitel-för-kapitel-angrepp på vår tids kyrkliga jargong och tvetydighet. Det ger ett budskap som är enkelt men livsförändrande. Med en ny syn på Skriften och oförlåtande stil, kommer Det Nakna Evangeliet att utmana dig att ompröva allt du trodde att du redan visste.

Farleys frågesport Sant eller Falskt

Farleys ”utmaning” har formen av en sant/falskt ”gospelquiz” nära början av Det Nakna Evangeliet. Han säger att om du svarar ”sant” på något av dessa uttalanden om synd och frälsning, har du fel. Du lider av det han kallar ett ”kristet tvångssyndrom.”

”Kristna bör be Gud att förlåta och rena dem när de syndar.”

Falskt, säger Farley. På sidorna 149 och följande sidor hävdar han att 1 Joh 1: 9 är en frälsningsvers och inte gäller för troende. På sidan 160 hävdar han att ingen kristen någonsin behöver be, ”förlåt oss våra överträdelser”, för Jesu modellbön är ”en gammal förbundsbön som lärs ut till judar innan en-gång-för-alla förlåtelsen fullbordades.” Farley ignorerar det faktum att första Johannes kapitel 1 riktar sig till troende i Kristus, inte otroende, och han blandar ofta samman förbunden.

”Kristna kämpar med synd på grund av sitt gamla jag.”

Fel igen, säger Farley. På sidan 104 säger han: ”I det ögonblick vi träder in i Kristus vid frälsning utplånas vårt gamla jag.” Han förvränger kraftigt Paulus undervisning om konflikten mellan den gamla och den nya skapelsen i Romarbrevet 6 och 7.

”När vi syndar mot Gud, är vi inte i gemenskap tills vi omvänder oss.”

Falskt igen, säger Farley. Som nämnts ovan tror han inte att detta är avsikten med 1 Johannes 1: 9. Han ignorerar också avsnitt som liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15. På sidan 163 säger han: ”Det är felaktigt att säga att den Helige Ande ska övertyga troende.” Om det är sant, ljög Jesus när han sa att den Helige Ande skulle vägleda de troende i all sanning (Johannes 16:13), och aposteln Paulus blev då vilseledd när han genom Andens inspiration förklarade:

Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet har begär till, för köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet, och dessa två strider mot varandra, för att ni inte ska kunna göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, så är ni inte under lagen. Gal. 5:16-17

”Bibeln säger att kristna kan få många belöningar i himlen.”

Det är en myt, säger Farley. På sidan 168 avfärdar han denna sanning med det besvärliga uttalandet, ”Uttrycket belöningar finns inte någonstans i Nya testamentet.” Farley ignorerar det faktum att ordet visas i den auktoriserade versionen minst 32 gånger. [Läs Här Min kommentar]

”Gud ser på oss som om vi är rättfärdiga, även om vi verkligen inte är det.”

Fel ännu en gång, säger Farley. Han förnekar rättfärdighet genom tro, särskilt läran om att Kristi rättfärdighet tillräknas syndare. Han lär att kristna i sig är rättfärdiga, inte syndare iklädda Kristi rättfärdighet. Han säger, på sidan 106, ”Gud tolererar verkligen inte att vi vältrar oss i en dålig självbild. Den uppståndne Kristus förenar sig inte med smutsiga maskar. Den Helige Ande bor inte i smutsiga syndare. Kristus förenar sig bara själv med dem som är som honom i anden. Den Helige Ande bor inte i någon som förblir ens 1 procent bristfällig av synd. Men vi har blivit helt renade. Och vi har blivit fullkomligt rättfärdiga i vår kärna genom andlig kirurgi.” Vad är karaktären hos denna ”andliga operation”? ”Vårt andligt döda DNA extraheras mirakulöst och nytt, levande DNA sätts in i våra andar” (sidan 102). Här ignorerar Farley den väsentliga evangeliets doktrin om att Kristi rättfärdighet tillskrivs/tillräknas syndare. Vad han lär ut är en form av ingjuten rättfärdighet som inte skiljer sig från den som romersk katolicism lär ut. (Med tanke på hans romersk-katolska utbildning är det kanske inte förvånande.) Skriften förklarar på många ställen att Kristi fullkomliga, laguppehållande rättfärdighet tillskrivs syndare och att det är en annans rättfärdighet, inte vår egen:

Jag gläder mig storligen i HERREN, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken. Jes. 61:10

Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. 2 Kor. 5:21

Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tronFil. 3:8-9

Liksom många irrläror/villoläror låter mycket av Farleys undervisning troligt för de som inte är uppmärksamma. Men i sin kärna presenterar Det Nakna Evangeliet och hans andra böcker ännu en förnekelse av evangeliets grundläggande lära om rättfärdiggörandet genom tron allena på Jesu Kristi fullbordade verk. Farleys teologi är en konstig blandning av perfektionistiska läror från Hannah Whitall Smith, Watchman Nee och andra från tidigare generationer, med ”supernåd” läror som liknar den avlidna kättaren Robert B. Thieme. [Om Sinless-Perfectionism och Rom.7 vs 8. Min artikel]

Tack vare Farley och hans medieaktörer sår återigen en falsk lärare förvirringens frö i församlingen igen, och förlorade själar uppmanas att tro ”ett annat evangelium, som inte är ett annat.” Sådana falska lärare är under Guds förbannelse:

Det förvånar mig att ni så snart avfaller från honom som har kallat er i Kristi nåd, till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Men det finns några som förvillar er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi eller en ängel från himlen predikar ett annat evangelium för er, än det som vi har predikat för er, så vare han förbannad! Såsom vi redan förut har sagt, så säger jag än en gång: Om någon predikar ett annat evangelium för er än det ni har tagit emot, så vare han förbannad! Hur är det nu? Är det människor jag försöker övertala – eller Gud? Eller försöker jag vara människor till lags? För om jag fortfarande ville vara människor till lags, så skulle jag inte vara Kristi tjänare. Gal. 1:6-10

Jesus Kristus kom i köttet just för att ge en fullkomlig rättfärdighet som kan tillräknas oförtjänta syndare, men Farley förnekar den sanna Kristus:

Älskade, tro inte varje ande utan pröva andarna, om de är från Gud, för många falska profeter har gått ut i världen. Guds Ande ska ni känna igen på detta: Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är från Gud. Men varje ande som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, är inte från Gud. Det är antikrists ande, om vilken ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Kära barn, ni är från Gud och har segrat över dem, för han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen. Därför talar de vad som är av världen, och världen hör dem. Vi är av Gud. Den som känner Gud lyssnar på oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte på oss. Därigenom känner vi sanningens Ande och villfarelsens ande. 1 Joh. 4:1-6

Ty många bedragare har gått ut i världen, vilka inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet. En sådan är bedragaren och antikrist. Ge akt på er själva, så att vi inte förlorar det vi har arbetat för, utan att vi får full lön. Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i ert hem, och hälsa honom inte heller. För den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar. 2 Joh. 7-11

Översatt av Jon-Are Pedersen 2020

 


Copyright 1998-2020

TeachingtheWord Ministriesmmmmmwww.teachingtheword.org

All rights reserved. This article may be reproduced in its entirety only,
for non-commercial purposes, provided that this copyright notice is included.
We also suggest that you include a direct hyperlink to this article
for the convenience of your readers.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s